Етнографія слов’янських народівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Етнографія слов’янських народівЕтнографія слов’янських народів

 

К.і.н., доцент А.В. Телегуз

 

І. Пояснювальна записка

Основними цілями вивчення курсу Етнографія слов’янських народів є формування у студентів основ народознавчого мислення, універсальних і глибоких знань з етнографії, умінь професійно використовувати їх у навчально-педагогічній і суспільно-політичній діяльності, а також виховання гуманізму й активної позиції у справі формування громадянського суспільства в Україні, утвердження у їх свідомості загальнолюдських цінностей людинолюбству та демократизму.

Метою даної програми є розширення світоглядних меж студентів шляхом системного ознайомлення з культурними надбаннями всіх слов’янських народів. Широкий спектр антропологічних рис, мовних сімей, господарсько-культурних типів тощо, засвідчує розмаїття та спільні риси східних, західних та південних слов’ян, самобутність і самоцінність культурної спадщини цих народів, незалежно від їх кількісного складу, від щаблю їх соціально-економічного чи державного розвитку. Водночас за варіативністю традицій і звичаїв дає побачити світову спільність, що складає людство.

Її мета полягає також у тому, щоб сформувати у студентів уявлення про значення і місце українців серед інших слов’янських народів та в планетарному культурному контексті.

Один з найважливіших завдань курсу є залучення студентів до витоків кращих традицій нагромадженого попередніми поколіннями позитивного досвіду в різних галузях культури. Через пізнання особливостей, притаманних національній культурі, та її спільних рис з культурами інших народів, студенти навчаються діалектиці загального і особливого. Вивчення “Етнографії слов’янських народів” має сприяти поєднанню у світогляді загальнолюдських цінностей, естетичних ідеалів. У той же час опанування багатством і різноманітністю культури до усвідомлення студентами історичної єдності всіх слов’янських народів, виховує в них почуття поваги до інших народів. Порівняння надбань української культури з культурою слов’янських народів, визначення ролі народної культури українців у світовому культурному процесі створює необхідний грунт для розвитку навичок міжнаціонального спілкування.

Програма навчального курсу “Етнографія слов’янських народів” складена у відповідності з новими навчальними планами Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Загальний обсяг дисципліни складає 99 годин, з яких 24- лекційних, 12-семінарських, 45 – самостійна робота.

Матеріал програми тісно пов’язаний з такими предметами як “Етнографія України”, “Етногеографія України”, “Історія культури зарубіжних країн”, “Історія слов’ян”, “Країнознавство”.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

− Загальної характеристики західної, південної та східної підгруп народів слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї, етнічних процесів у слов’ян, особливостей етногенезу у південних, західних та східних слов’ян;

− Основних галузей господарства і занять, домашніх промислів і ремесел, типів поселень у слов’ян, особливостей народного вбрання цих народів;

− Особливостей громадського побуту, сімейної та календарної обрядовості;

− Досягнень слов’ян в різних галузях народного мистецтва: вишивці, килимарстві, різьбленні по дереву, кераміці, основних жанрів фольклору, обрядових пісень, переказів, казок.

На основі цих знань повинні бути сформовані вміння:

− Давати характеристику західній, східній та південній підгрупам народів слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї, аналізувати природних рух населення слов’янських країн та його вплив на етнічні процеси, простежувати прояв основних факторів етнічних процесів у слов’ян, визначати особливості етногенезу слов’ян;

− Давати характеристику і співставляти основні галузі господарства і заняття, аналізувати етнічну специфіку домашніх промислів і ремесел та жител у слов’ян, визначати локальні особливості громадського побуту, інтерпретувати сімейну та календарну обрядовість слов’ян;

− Оцінювати досягнення слов’ян в різних галузях народного мистецтва: вишивці, килимарстві, різьблення по дереву тощо.

 

ІІ. Тематичний план

№ теми Назви тем Кількість годин
Всього Аудиторна робота   Самості йна робота  
Всього аудиторних Лекційні Семінарські Індивідуальна робота
  Модуль 1. Етнографія слов’янських народів            
  ТемаІ. Предмет курсу “Етнографія слов’янських народів”. Особливості етнічної історії,матеріальної та духовної культури поляків. 17. 8. 4. 4.
  ТемаІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури чехів та словаків. 17. 8.
  ТемаІІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури лужичан. 11. 5.
  ТемаІV. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури білорусів. 12. 6.
  ТемаV. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури росіян. 12. 6.
  ТемаVІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури болгар. 11. 5.
  ТемаVІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури сербів та хорватів. 11. 5.
  ТемаVІІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури чорногорців та македонців. 11. 5.
  ТемаІХ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури боснійців та словенців. 17. 8. -
  Всього: 80. 40. 16. 12.

ІІІ. Зміст дисципліни

Тема І. Предмет курсу ”Етнографія слов’янських народів”. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури поляків.

Слов’яни в сучасному світі. Західні (поляки, чехи, словаки, лужичани). Східні (українці, росіяни, білоруси). Південні (болгари, серби, хорвати, македонці, словенці, чорногорці, боснійці ). Виникнення етноніму “слов’яни”. Розселення слов’ян. Поява державності у слов’ян. Формування націй та міжслов’янські контакти.

Західні слов’яни. Поляки. Загальні відомості про народ і країну. Опис етнічної історії. Особливості господарської діяльності. Поселення і житло, їжа. Одяг. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість. Релігійні вірування. Народна творчість. Поляки в Україні.

 

Тема ІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури чехів та словаків.

Західні слов’яни. Чехи. Загальні відомості про народ і країну. Опис етнічної історії. Особливості господарської діяльності. Поселення і житло, їжа. Одяг. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість. Релігійні вірування. Народна творчість. Чехи в Україні.

Західні слов’яни. Словаки. Загальні відомості про народ і країну. Опис етнічної історії. Особливості господарської діяльності. Поселення і житло, їжа. Одяг. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість. Релігійні вірування. Народна творчість. Словаки в Україні.

Тема ІІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури лужичан.

Західні слов’яни. Лужичани. Загальні відомості про народ. Опис етнічної історії. Особливості господарської діяльності. Поселення і житло, їжа. Одяг. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість. Релігійні вірування. Народна творчість.

Тема ІV. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури білорусів

Східні слов’яни. Білоруси. Загальні відомості про народ і країну. Опис етнічної історії. Особливості господарської діяльності. Поселення і житло, їжа. Одяг. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість. Релігійні вірування. Народна творчість. Білоруси в Україні.

Тема V. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури росіян

Східні слов’яни. Росіяни. Загальні відомості про народ і країну. Опис етнічної історії. Особливості господарської діяльності. Поселення і житло, їжа. Одяг. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість. Релігійні вірування. Народна творчість. Росіяни в Україні.

VIII. Список рекомендованої літератури

1.Основна:

1.Абетка етнополітолога.- Словник- довідник. К., 1997. Т.1-2.

2.Алексєєв Ю., Наулко В., Руденко Н. Країнознавство. Частина І. Культура народів слов’янських країн. Навчальний посібник.-К., 2002.

3. Алексеева Т.Этногенез восточных славян по данным антропологии – М.,1973.

5. Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. -М, 1988.

6.Брук С. Население мира.- Этнодемографический справочник. М., 1986.

7. Восточнославянский этнографический сборник.-М.,1956

8.Восточная Европа. –Туристич. Справочник.-М.,1997.

9.Все страны мира. Энциклопедический справочник.-М., 2001.

10. Ганцкая 0., Грацианская Н. Крестьянское жилище западных славян // Типы сельского жилища зарубежной Европы.- М. , 1978.

11. Зеленин Д. Восточнославянская этнография.-М.,1991.

12.История западных и южных славян.- М., 1997.

13.История литературы Восточной Европы после Второй мировой войны.- М.,2001.Т.2.

14. Історія і культура слов’ян.- К., 1993.

15. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники - М., 1973.

16. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники.- М., 1977.

17. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Осенние и летние праздники.- М. , 1978.

18. Лужицькі серби. Навч. посібник для вузів.- Львів, 1997.

19. Народы Европейской части СССР.-М. ,1964. Т.I.

20. Народы зарубежной Европы /под ред. Токарева С./- М., 1964. Т.І

21. Народы мира. Историко-этнографический справочник.- М., 1988.

22. Нидерле Л. Славянские древности. -М., 2000.

23. Очерки общей этнографии.- М. , 1966.

24.Седов В. Происхождение и ранняя история славян.- М., 1979.

25.Тиводар М. Етнологія.- Ужгород, 1998

26. Токарев С. Основы этнографии-М. , 1968.

27. Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.- М., 1977.

28. Этнография / под ред Бромлея Ю./ - М., 1982.

29.Этнография восточных славян.-М.,1987.

30. Этнографическая энциклопедия Белоруси. -Минск ,1985.

31.Этнология. Учебник для высших учебных заведений. – М., 1994.

32. Яровой В. Історія західних та південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст.- К., 2001.

Додаткова:

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу.-М.,1996 .Т.І-3.

2. Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования.-М.,1982

3.Водовозова Е. Как люди на белом свете живут.-Чехи-поляки-русины.--Санкт-Петербург, 1905.

4. Вульфсон Э. Черногория и Черногорин.-М.,1909.

5. Ганцкая 0. Польская семья.- М. , 1986.

6. Ганцкая 0. Народное искусство Польши. -М., 1970.

7. Гопчевич С. Старая Сербия и Македония. Историко-этнографические исследования. Спб.,- 1899.

8. Грацианская Н. Чешское крестьянское жилище XIX-XX вв. //Культура и быт зарубежной Европы.- М.,1968.

9. Грацианская Н. Жилища и хозяйственные постройки словацкого крестьянства в XIX – нач. ХХв.//Труды института этнографии АН СССР-Т.62.-М.,1960.

10. Гринблат М. Белорусы: Очерки происхождения и этнической истории. -Минск ,1968.

11. Доманицький В. Словаки.-К.,1909.

12. Закржевский Д. Польша. Статистико-этнографический очерк. -К., 1916.

13.История Македонского народа. Скопье, 1986.

14. История Югославии. - М., 1963.

15.Календарни празници и обычаи на Българите. Енциклопедія.-София,1998.

16. Кашуба М. Типы народного жилища в Югославии в XIX в.//Типы сельского жилища стран зарубежной Европы.- М., 1968.

17. Кулаковский П. Праздник "Слава" у сербов.- вырезка из ж. "Русский вестник. - № 17.

18. Курогло С.О. Семейная обрядность гагаузов в ХІХ - н.ХХ в. Кишинев, 1980.

І9.Маринова Г. Календарни празници, обычаи в ярвания от Асеновград. - Асеновград; 1996.

20. Мартынова . Хорваты. Этническая история 18-19 вв. М., 1988..

21. Микитенко 0. Сербські голосіння.- К., 1992.

22. Молчанова Л. Материальная культура белоруссов. -Минск, 1966.

23.Молчанова Л. Їжа та домашне начиння білоруського селянства// НТЕ.-І960.-№І.

24.Николов У. Сватбите на Когурбите в България. - София,1994.

25.Попов Р. О сербах. Чтение для народа. - Спб., 1877.

26. Пуцыкович Ф.Чтение для народа /хорваты/. - Спб., 1898.

27. Пуцыкович Ф. Чтение для народа. Черногория. -М.,1909.

28. Пуцыкович Ф. Сербы. Чтение для народа. - Спб, б/г.

29. Пушкаревич К. Чехи. Историко-этнографический очерк. –М.-Л.,1942.

30. Работнова И. Русская народная одежда.-М.,1964.

32. Русские. Ист.-этн. атлас.- М. ,1970.

31. Рыбаков Б. Язычество древних славян.-М.,1981

32. Семиряга Н. Лужичане.-М. ,1955.

33. Сербский эпос. /ред. Кравцов Н. -М., 1960.-Т.1-2.

34. Сержпутовский А. К. Земледельческие орудия Белорусского Полесья// Материалы по этнографии России. -С-Пб., І9І0.-Т.І.

35. Соколова В. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев, белорусов Х1Х~нач. XX в.-М.,1979.

36. Терещенко А. Быт русского народа.-С-Пб.,1848.- Т.1-4,ч.1-8.

37. Хаджиниколов В. Болгары. Очерк традиционной народной культуры. София,1984.

38. Шейн П. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края.-С-Пб,І887-Т.І,ч.І; І890-Т.І,ч.2;І893-Т.2

39. Этнография на България - в 3 т. -София, 1985.

40.Этнография на Македония.-в 2-х т.-София.-І992.

41. Этнографическая энциклопедия Белоруси. -Минск ,1985.

 

Етнографія слов’янських народів

 

К.і.н., доцент А.В. Телегуз

 

І. Пояснювальна записка

Основними цілями вивчення курсу Етнографія слов’янських народів є формування у студентів основ народознавчого мислення, універсальних і глибоких знань з етнографії, умінь професійно використовувати їх у навчально-педагогічній і суспільно-політичній діяльності, а також виховання гуманізму й активної позиції у справі формування громадянського суспільства в Україні, утвердження у їх свідомості загальнолюдських цінностей людинолюбству та демократизму.

Метою даної програми є розширення світоглядних меж студентів шляхом системного ознайомлення з культурними надбаннями всіх слов’янських народів. Широкий спектр антропологічних рис, мовних сімей, господарсько-культурних типів тощо, засвідчує розмаїття та спільні риси східних, західних та південних слов’ян, самобутність і самоцінність культурної спадщини цих народів, незалежно від їх кількісного складу, від щаблю їх соціально-економічного чи державного розвитку. Водночас за варіативністю традицій і звичаїв дає побачити світову спільність, що складає людство.

Її мета полягає також у тому, щоб сформувати у студентів уявлення про значення і місце українців серед інших слов’янських народів та в планетарному культурному контексті.

Один з найважливіших завдань курсу є залучення студентів до витоків кращих традицій нагромадженого попередніми поколіннями позитивного досвіду в різних галузях культури. Через пізнання особливостей, притаманних національній культурі, та її спільних рис з культурами інших народів, студенти навчаються діалектиці загального і особливого. Вивчення “Етнографії слов’янських народів” має сприяти поєднанню у світогляді загальнолюдських цінностей, естетичних ідеалів. У той же час опанування багатством і різноманітністю культури до усвідомлення студентами історичної єдності всіх слов’янських народів, виховує в них почуття поваги до інших народів. Порівняння надбань української культури з культурою слов’янських народів, визначення ролі народної культури українців у світовому культурному процесі створює необхідний грунт для розвитку навичок міжнаціонального спілкування.

Програма навчального курсу “Етнографія слов’янських народів” складена у відповідності з новими навчальними планами Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Загальний обсяг дисципліни складає 99 годин, з яких 24- лекційних, 12-семінарських, 45 – самостійна робота.

Матеріал програми тісно пов’язаний з такими предметами як “Етнографія України”, “Етногеографія України”, “Історія культури зарубіжних країн”, “Історія слов’ян”, “Країнознавство”.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань:

− Загальної характеристики західної, південної та східної підгруп народів слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї, етнічних процесів у слов’ян, особливостей етногенезу у південних, західних та східних слов’ян;

− Основних галузей господарства і занять, домашніх промислів і ремесел, типів поселень у слов’ян, особливостей народного вбрання цих народів;

− Особливостей громадського побуту, сімейної та календарної обрядовості;

− Досягнень слов’ян в різних галузях народного мистецтва: вишивці, килимарстві, різьбленні по дереву, кераміці, основних жанрів фольклору, обрядових пісень, переказів, казок.

На основі цих знань повинні бути сформовані вміння:

− Давати характеристику західній, східній та південній підгрупам народів слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї, аналізувати природних рух населення слов’янських країн та його вплив на етнічні процеси, простежувати прояв основних факторів етнічних процесів у слов’ян, визначати особливості етногенезу слов’ян;

− Давати характеристику і співставляти основні галузі господарства і заняття, аналізувати етнічну специфіку домашніх промислів і ремесел та жител у слов’ян, визначати локальні особливості громадського побуту, інтерпретувати сімейну та календарну обрядовість слов’ян;

− Оцінювати досягнення слов’ян в різних галузях народного мистецтва: вишивці, килимарстві, різьблення по дереву тощо.

 

ІІ. Тематичний план

№ теми Назви тем Кількість годин
Всього Аудиторна робота   Самості йна робота  
Всього аудиторних Лекційні Семінарські Індивідуальна робота
  Модуль 1. Етнографія слов’янських народів            
  ТемаІ. Предмет курсу “Етнографія слов’янських народів”. Особливості етнічної історії,матеріальної та духовної культури поляків. 17. 8. 4. 4.
  ТемаІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури чехів та словаків. 17. 8.
  ТемаІІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури лужичан. 11. 5.
  ТемаІV. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури білорусів. 12. 6.
  ТемаV. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури росіян. 12. 6.
  ТемаVІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури болгар. 11. 5.
  ТемаVІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури сербів та хорватів. 11. 5.
  ТемаVІІІ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури чорногорців та македонців. 11. 5.
  ТемаІХ. Особливості етнічної історії, матеріальної та духовної культури боснійців та словенців. 17. 8. -
  Всього: 80. 40. 16. 12.

ІІІ. Зміст дисципліниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.013 с.)