ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОЛЕДЖ транспорту та комп’ютерних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної

ради коледжу

_________ В.М. Радченко

«____» _________ 2015 р.

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

до самостійної роботи студентів

з дисципліни «Економічна теорія» для спеціальностей

5.05010201 „Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

СХВАЛЕНО

Протокол засідання циклової комісії

«___» _______ 2015 р. №___

 

2015 рік

ЗМІСТ

 

1 Пояснювальна записка.......................................................................................……
2 Витяг із робочої програми……...........................................................................…..
3 Зміст самостійних робіт…………………………………………………………….
Самостійна робота №1 .................................................................................................
Самостійна робота №2………………………………………………..........................
Самостійна робота №3……………………........................................................……..
Самостійна робота №4……………………..................................................................
Самостійна робота №5…………………………………..........................................…
Самостійна робота №6……………………..................................................................
Самостійна робота №7..................................................................................................
Самостійна робота №8…………………………..................................................……
Самостійна робота №9…………………….................................................………….
Самостійна робота №10………………………………...........................................….
Самостійна робота №11…………………………………………...………………….

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою курсу "Економічна теорія" є формування системи базових знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

Цей посібник призначається для допомоги студентам в організації самостійної роботи, в ході виконання якої у студентів сформується цілісний погляд на основи економіки як системи знань; вони навчаться науково обґрунтовувати особливості формування і розвитку соціально-економічних явищ в умовах сучасної ринкової трансформації економіки України; орієнтуватись у проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної та банківської систем господарства; проводити ґрунтовний аналіз соціальної спрямованості господарської діяльності держави та підприємств, економічного середовища населення в окремих країнах; приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набу­тих економічних знань при виконанні своїх професійних обов'язків.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, в домашніх умовах.

Студентам рекомендується для самостійного опрацювання відповідна література, повний список якої наведений в кінці посібника.

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.

Виконання самостійної роботи контролюється викладачем при спілкуванні з студентами та під час перевірки конспекту на семінарських заняттях.

 

ВИТЯГ ІЗ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

 

САМОСТІЙНА РОБОТА(спец. 5.05010201)

№ з/п Назва теми Кількість годин
IV семестр
Предмет і метод економічної теорії
Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси
Економічна система суспільства. Відносини власності
Форми організації суспільного виробництва
Теорія грошей і грошового обігу
Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва. Структура та інфраструктура ринку
Капітал. Витрати виробництва і прибуток
Національне виробництво і відтворення
Макроекономічна нестабільність і економічне зростання
Державне регулювання національної економіки
Світове господарство, закономірності його розвитку
Усього – 22 години

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1 (2 год.)

ТЕМА:Предмет і метод економічної теорії

 

МЕТА:ознайомитись з основними етапами розвитку економічної теорії як науки та розглянути підходи різних шкіл до визначення предмета економічної теорії.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Економічна теорія. Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2008. - 719 с. - с. 13 – 25.

2 Мочерний С. В. Економічна теорія: посібник / С. В. Мочерний. - К.: Видавничий центр „Академія", 2008. - 640с. – с. 51 -74.

Внесок українських учених у розвиток економічної теорії.

30 Чим позитивна економічна теорія відрізняється від нормативної?

31 В чому полягає світоглядна функція економічної теорії?

32 Які методи і прийоми застосовує економічна теорія для дослідження свого предмета?

33 Що таке економічна парадигма?

34 Поясніть детально, як взаємопов’язані між собою економічні факти, теорії і економічна політика. Поясніть тезу: «Біда економічної теорії полягає у тому, що вона не є прикладною науковою. Їй доводиться надто багато уваги приділяти теорії і недостатньо уваги фактам».

35 Поясніть вислів А.Маршалла: «Гроші – це загальна купівельна сила, на яку можна купити як духовні так і матеріальні блага».

36 Класична школа політичної економії виступає «за» чи «проти» втручання держави в економіку?

37 У чому полягає прогностична функція економічної теорії?

38 Охарактеризуйте систему економічних законів.

39 Обґрунтувати чи завжди наявність багатих природних ресурсів гарантувала високий рівень розвитку країни?

40 Знайдіть та прокоментуйте приклади економічних інтересів, які мали місце у світовій історії.

 

2 Описати основні етапи розвитку економічної теорії як науки та основні напрями сучасної економічної теорії (заповнити таблицю 1.1).

 

 

Таблиця 1.1 - Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

Школа Представники школи Період Що досліджує
Основні етапи розвитку економічної теорії як науки
Меркантилізм      
Фізіократи      
Класична      
Марксизм      
Маржиналізм      
Основні напрями сучасної економічної теорії
Неокласицизм      
Монетаризм      
Кейнсіанство      
Інституціоналізм      
Неокласичний синтез      

 

3 Дати визначення предмета економічної теорії різними школами (заповнити таблицю 1.3)

Таблиця 1.3 - Еволюція визначення предмета економічної теорії

Визначення предмета економічної теорії Школа (автори)
Вчення про закони домашнього господарства Давньогрецькі та давньоримські мислителі
  Меркантилісти, фізіократи, класична політична економія
  Марксисти
  А. Маршалл
  П. Самуельсон
  Е. Долан
  Дж. Робінсон
  К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка доповідей, рефератів;

- перегляд презентацій;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 (2 год.)

ТЕМА:Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

 

МЕТА:розкрити сутність та механізм дії економічного закону зростання потреб і дослідити проблему мотивації господарської діяльності в історії економічної думки.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Гальчинський А.С. Економічна теорія: підручник / А. С. Гальчинський. - К.: Вища школа, 2011. – 503 с. – с. 58 – 60.

2 Економічна теорія. Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2008. - 719 с. – с. 44 – 57.

Таблиця 2.1 - Проблема мотивації господарської діяльності в історії економічної думки

Представники Період (роки) Трактування проблеми мотивації господарської діяльності
Ф. Аквінський    
Меркантилісти, деякі представ­ники класичної школи    
А. Сміт    
Т. Мальтус    
К. Маркс    
А. Маршалл    

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка доповідей, рефератів;

- перегляд презентацій;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3 (2 год.)

 

ТЕМА:Економічна система суспільства. Відносини власності

 

МЕТА: ознайомитись з підходами до періодизації суспільного розвитку та рисами перехідної економіки, охарактеризувати систему власності та її структурні елементи.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Економічна теорія. Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2008. - 719 с. – с. 59 – 65, 71 - 92, 94 – 111.

2 Крупка М. І. та ін. Основи економічної теорії: підручник / М. І. Крупка. – К.: Атіка, 2011. – 344 с. – с. 43 – 64.

3 Мочерний С. В. Економічна теорія: посібник / С. В. Мочерний. - К.: Видавничий центр „Академія", 2008. - 640с. – с. 543 – 560.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4 (2 год.)

ТЕМА:Форми організації суспільного виробництва

 

МЕТА:встановити взаємозв’язок факторів суспільного виробництва та охарактеризувати основні теорії вартості.

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Економічна теорія. Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2008. - 719 с. – с. 120 – 128, 142 – 148.

2 Мочерний С. В. Економічна теорія: посібник / С. В. Мочерний. - К.: Видавничий центр „Академія", 2008. - 640с. – с. 130 – 135.

Таблиця 5.1 - Класифікація валютних курсів

Класифікаційна ознака Види Сутність
За строками котирування Спот-курс  
Форвард - курс  
Крос-курс  
За методами котирування Прямі  
Непрямі  
За механізмом регулювання Плаваючий  
Фіксований  
Змішаний  
За суб’єктами угоди Курс покупця  
Курс продавця  

3 Охарактеризувати види конвертованості валют в наступній таблиці:

Таблиця 5.2 - Характеристика видів конвертованості валют

Види Характеристика
Повна  
Часткова  
Зовнішня  
Внутрішня  
Неконвертована (замкнена)  

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка доповідей, рефератів;

- перегляд презентацій;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

 

Таблиця 9.1 - Класифікація теорій циклічних коливань за причинами їх виникнення

Теорії циклічних коливань Автори теорій Причини циклічних коливань
Теорії суспільного виробництва Ж. Б. Сей  
Д. Рікардо  
Дж. Вільсон  
С. Джевонс  
К. Маркс  
Теорії обміну М. Еванс М. Вірт  
Теорії розподілу Т. Мальтус  
Дж. С. Мілль  
Екстернальні (зовнішні) теорії    
Інтернальні (внутрішні) теорії    
Змішані теорії    

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка доповідей, рефератів;

- перегляд презентацій;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.01 с.)