ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУЕкономічна теорія — це суспільна наука, яка вивчає за­кони розвитку економічних систем, діяльність економіч­них суб'єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх без­межних потреб.

Функції економічної теорії:

- пізнавальна функція реалізується через дослідження сутності економічних процесів і явищ, тим самим збагачує знання людей, примножує інтелек­туальний потенціал суспільства, розширює науковий світогляд людей, сприяє науковому передбаченню економічного розвит­ку суспільства;

- методологічна функція полягає в тому, що економічна тео­рія виступає теоретико-методологічною базою для цілої систе­ми економічних наук, оскільки розкриває основоположні базові поняття, економічні закони, категорії, принципи господарюван­ня, які реалізуються в усіх галузях і сферах людської діяльності.

- практична функція економічної теорії зводиться до науко­вого обґрунтування економічної політики держави, розробки рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціональ­ного господарювання;

Економічні категорії — це узагаль­нюючі поняття, які виражають сут­тєві сторони економічних явищ і процесів.

Економічний закон — це стійкий, істотний, причи­нно - наслідковий зв'язок і взаємозалежністьявищ і про­цесів економічного життя.

Методи дослідження економічної теорії:

1Діалектичний метод — базується на ви­користанні законів і принципів сутність яких полягає у пізнанні економічних явищ і процесів у їхньому взає­мозв'язку та взаємозалежності, у безперервному розвитку.

2Наукова абстракціяяк метод полягає в поглибленому пізнанні реальних економічних процесів шляхом виокремлен­ня основних, найсуттєвіших сталих сторін певного явища, очи­щених (абстрагованих) від всього другорядного, випадкового, не­істотного.

3Аналіз і синтез як метод дослідження застосовується в єдності двох його складових. При аналізіоб'єкт дослідження розумово або фактично роз­кладається на складові; присин­тезівідбувається об'єднання різних елементів, сторін об'єкта в єдине ціле з урахуванням взаємозв'язків між ними.

4Індукція і дедукція. Індукція — це метод дослідження від окре­мих випадків до загальних висновків. Дедукція — метод пізнання від загального до оди­ничного.

5Економічний експериментштучне відтворення економіч­них процесів і явищ з метою вивчення їх за оптимально сприятли­вих умов та подальшого практичного впровадження.

6Метод порівняння.Для визначення схожості та відмінності господарських явищ використовують метод порівнянь.

7Економічне моделюванняце формалізований опис і кількісне вираження економічних процесів і явищ (за допомогою математики й економетрики), структура якого абстрактно відоб­ражає реальну картину економічного життя.

 

ЗАВДАННЯ:

1 Виконати індивідуальні завдання самостійної роботи у вигляді доповідей, рефератів чи презентацій (номер завдання відповідає списковому номеру студента):

1 Діалектика як загальний для всіх наук метод пізнання.

2 Наукова абстракція як метод пізнання реальних економічних процесів.

3 У чому, на вашу думку, полягає відмінність між економічними законами та економічними категоріями?

4 Обгрунтуйте практичне значення економічної теорії.

5 Доведіть, чому сьогодні широка економічна освіта – одна з найважливіших загальнолюдських цінностей, без яких неможливий подальший прогрес.

6 Давньогрецькі мислителі визначили економіку як науку про домашнє господарство. Прокоментуйте це положення.

7 Визначте, які економічні умови визначили виникнення й становлення економічної теорії як науки.

8 Сформулюйте основні завдання, що ставить суспільство перед економічною наукою.

9 Як, на вашу думку, у процесі розвитку людства відбувалось збагачення категорії «економіка»? Що означає це поняття в сучасних умовах?

10 Чому принцип суперечності є основним засобом пізнання сутності економічних явищ і процесів?

11 Охарактеризуйте загальнонаукові методи пізнання в економічній науці.

12 Опишіть спеціальні методи пізнання в економічній науці.

13 Охарактеризуйте позитивні і негативні сторони класичної політичної економії.

14 Проаналізуйте, що є найціннішим у марксистській політичній економії та які ідеї Маркса виявилися помилковими.

15 Який основний внесок в економічну теорію зробили Кейнс та його представники?

16 Які найпрогресивніші ідеї проголошує інституціоналізм і в чому їхня схожість з ідеями марксистської теорії?

17 Що таке економічна модель і які її є види?

18 Що таке нормативна і позитивна економічна теорія?

19 Завдяки теоріям якої школи, на вашу думку, політична економія отримала статус наукової дисципліни?

20 Проаналізуйте основні відмінності економічної теорії від політичної економії.

21 Розкрийте найважливіші особливості маржиналізму.

22 У чому полягає сутність неокласичної економічної теорії, у тому числі монетаризму й лібералізму?

23 Яка, на ваш погляд, відмінність між макро- і мікроекономічною теорією?

24 За яких умов, на вашу думку, економічна політика стає рушійною силою розвитку суспільства і людини?

25 Які основні ідеї сповідував меркантилізм?

26 Назвіть коло проблем, які вивчає економічна теорія.

27 Яке місце економічної теорії у системі економічних наук?

28 Чому, на вашу думку, необхідно вивчати курс економічної теорії?

Внесок українських учених у розвиток економічної теорії.

30 Чим позитивна економічна теорія відрізняється від нормативної?

31 В чому полягає світоглядна функція економічної теорії?

32 Які методи і прийоми застосовує економічна теорія для дослідження свого предмета?

33 Що таке економічна парадигма?

34 Поясніть детально, як взаємопов’язані між собою економічні факти, теорії і економічна політика. Поясніть тезу: «Біда економічної теорії полягає у тому, що вона не є прикладною науковою. Їй доводиться надто багато уваги приділяти теорії і недостатньо уваги фактам».

35 Поясніть вислів А.Маршалла: «Гроші – це загальна купівельна сила, на яку можна купити як духовні так і матеріальні блага».

36 Класична школа політичної економії виступає «за» чи «проти» втручання держави в економіку?

37 У чому полягає прогностична функція економічної теорії?

38 Охарактеризуйте систему економічних законів.

39 Обґрунтувати чи завжди наявність багатих природних ресурсів гарантувала високий рівень розвитку країни?

40 Знайдіть та прокоментуйте приклади економічних інтересів, які мали місце у світовій історії.

 

2 Описати основні етапи розвитку економічної теорії як науки та основні напрями сучасної економічної теорії (заповнити таблицю 1.1).

 

 

Таблиця 1.1 - Основні етапи розвитку економічної теорії як науки

Школа Представники школи Період Що досліджує
Основні етапи розвитку економічної теорії як науки
Меркантилізм      
Фізіократи      
Класична      
Марксизм      
Маржиналізм      
Основні напрями сучасної економічної теорії
Неокласицизм      
Монетаризм      
Кейнсіанство      
Інституціоналізм      
Неокласичний синтез      

 

3 Дати визначення предмета економічної теорії різними школами (заповнити таблицю 1.3)

Таблиця 1.3 - Еволюція визначення предмета економічної теорії

Визначення предмета економічної теорії Школа (автори)
Вчення про закони домашнього господарства Давньогрецькі та давньоримські мислителі
  Меркантилісти, фізіократи, класична політична економія
  Марксисти
  А. Маршалл
  П. Самуельсон
  Е. Долан
  Дж. Робінсон
  К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю

ФОРМА КОНТРОЛЮ:

- перевірка доповідей, рефератів;

- перегляд презентацій;

- перевірка конспектів;

- тестовий контроль.

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2 (2 год.)

ТЕМА:Економічні потреби суспільства. Економічні інтереси

 

МЕТА:розкрити сутність та механізм дії економічного закону зростання потреб і дослідити проблему мотивації господарської діяльності в історії економічної думки.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ:

1 Гальчинський А.С. Економічна теорія: підручник / А. С. Гальчинський. - К.: Вища школа, 2011. – 503 с. – с. 58 – 60.

2 Економічна теорія. Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання - Прес, 2008. - 719 с. – с. 44 – 57.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.01 с.)