А. Дебет шот 7440 Кредит шот 1290Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Дебет шот 7440 Кредит шот 1290A.2

B.4

C.3

D.5

E.6

 

Міндеттемелердің неше сипаты бар?

A.3

B. 4

C.2

D.7

E.5

 

Міндеттемелер неше категорияға жіктеледі?

A. 3

B.2

C.45

D.

E.6

 

Таза табыстың өлшемімен тікелей баланысты элементтер?

A.табыстар мен шығыстар

B.табыстар мен резервтер

C.шығыстар мен резервтер

D.барлық жауаптар дұрыс

E.барлық жауаптар дұрыс емес

 

Баланстық құн дегеніміз не?

A.активтер мен міндеттемелер есеп беру мерзімінде бухгалтерлік баланста көрсетілетін құн

B.дисконтталмаған құн

C. бастапқы құн

D.дисконттық құн

E.барлық жауаптар дұрыс

 

Әлемдік тәжірибеде қолданылуын тапқан бухгалтерлік баланстың екі формасы:

A. Көлденен және тік

B. Баланс – брутто және баланс – нетто

C.Жай және күрделі

D.Негізгі және негізні емес

E.Бастапқы және соңғы

 

Бухгалтерлік баланстың негізгі элементі болып не саналады?

A.Баланс баптары

B. Баланс беттері

C.Баланс бағаналары

D.Баланс топтары

E.Баланс кестелері

 

Бухгалтерлік баланста активтер және міндеттемелер топтастырылады:

A.Ұзақ мерзімді және ағымдағы

B.Төленген және төленбеген

C.Негізгі және қосымша

D. Меншікті және тартылған

E.Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

 

Қай теңдеу түрінде бухгалтерлік баланстың тек активіндегі өзгерістерді сипаттауға болады?

А. А+И-И = СК+О

В. А = СК+О+И-И+О

С. А = СК+И-И+О

D. А+И = СК+И+О

Е. А-И = СК-И+О

 

Қай теңдеу арқылы бухгалтерлік баланстың активі, меншікті капитал және міндеттмелерінің азаюының өзгерістерін сипаттауға болады?

А. А-И = СК-И немесе О-И

В. А = СК+О+И-И

С. А+И-И = СК+О

D. А+И = СК+И немесе О+И

Е. А = СК+И-И+О

 

Табыстар және шығындар есебі үшін шоттар қалай аталады?

A.Транзиттік

B.Орталықтандырылған

C. Тұрақты

D.негізгі

E.Қосымша

 

Нақты шаруашылық фактіні сипаттайтын көрсеткіштің құндық бағалануын қандай шоттардың дебетіне және кредитіне жазбаша сілтеме – бұл

A.Бухгалтерлік байланыстар

B. Бухгалтерлік шоттар

C.Бухгалтерлік құжаттар

D.Бухгалтерлік жоспарлар

E.Бухгалтерлік жазбалар

 

Бухгалтерлік шоттар не үшін арналған?

A.Есептік кезеңнің басына бақылау объектісін сипаттайтын көрсеткіштің мөлшерінің көбеюіне немесе азюына бағытталған өзгерістер есебі үшін

B.Есептік кезеңнің басына бақылау объектісін сипаттайтын көрсеткіштің мөлшерінің азаюын сипаттау үшін

C.Есептік кезеңнің басына бақылау объектісін сипаттайтын көрсеткіштің мөлшерінің көбеюін сипаттау үшін

D. Пайданы есептеу үшін

E.Міндеттемелрді сипаттау үшін

 

Бухгалтерлік шоттың сол жақ бөлігі қалай аталады?

A.Дебет

B. Кредит

C.Пассив

D.Меншікті капитал

E.Міндеттемелер

 

Екі жақты жазу дегеніміз не?

A. Орындалған шаруашылық операциясының бір мезгілде бірдей сомаға екі шотта көрініс табуы

B. Орындалған шаруашылық операциясының бір мезгілде бірдей сомаға бір шотта көрініс табуы

C. Орындалған шаруашылық операциясының дебеттік шотта көрініс табуы

D.Барлық жауаптар дұрыс емес

E.Барлық жауаптар дұрыс

 

Кәсіпорын қызметінің басталуымен ұштастырылатын баланс қалай аталады?

A.Кіріспе баланс

B.қорытынды баланс

C. Жылдық баланс

D.Ішкі баланс

E.Жойылу балансы

 

Баланстың маңызды белгісі?

A.тепе теңдік

B.бірдейлік

C.активтер жинағы

D.пассивтер жинағы

E.Барлық жауаптар дұрыс

 

Шоттар корреспонденциясы қандай болады?

A.В, D жауаптары дұрыс

B.Қарапайым

C.біртекті

D. Күрделі

E.Барлық жауаптар дұрыс емес

 

Шаруашылық операцияларын бухгалтерлік шоттарға жазудың неше түрі болады?

A.3

B.7

C.2

D.4

E. 5

 

Бухгалтерлік есеп шоттары неше түрге бөлінеді?

A.2

B. 3

C.5

D.6

E.4

 

Бухгалтерлік шоттар неше белгісі бойынша жіктеледі?

A.2

B.3

C.4

D.5

E.6

 

Пайдалану мақсаты мен құрылымына қарай шоттар қалай бөлінеді?

A. барлық жауап дұрыс

B.уақытша

C.баланстан тыс

D.тұрақты

E.барлық жауаптар дұрыс емес

 

Қосымша шоттар не үшін пайдаланылады?

A.реттелуші объектілердің сомасын өсіру үшін

B. реттелуші объект сомасын кеміту үшін

C.есеп айырысу шоты үшін

D.барлық жауаптар дұрыс

E.барлық жауаптар дұрыс емес

 

Бухгалтерлік шоттар не үшін арналған?

A.Есептік кезеңнің басына бақылау объектісін сипаттайтын көрсеткіштің мөлшерінің көбеюіне немесе азюына бағытталған өзгерістер есебі үшін

B.Есептік кезеңнің басына бақылау объектісін сипаттайтын көрсеткіштің мөлшерінің азаюын сипаттау үшін

C.Есептік кезеңнің басына бақылау объектісін сипаттайтын көрсеткіштің мөлшерінің көбеюін сипаттау үшін

D. Пайданы есептеу үшін

E.Міндеттемелрді сипаттау үшін

 

Бюджеттік шоттар дегеніміз не?

A.бюджет үшін айқындалатын табыстар мен шығыстар

B.табыстар мен басқадай операциялар

C.бөлінбеген табыстар

D.барлық жауаптар дұрыс

E.барлық жауаптар дұрыс емес

 

Есептік регистрлердегі көп санды жазбалардағы қателерді рационалды іздестірудің кеңінен тараған екі тәсілін атаңыз:

A. Пунктілеу және іріктеу

B. Сызу және пунктілеу

C. Белгілеу және сызу

D. Қайта тексеру және сызу

E. Іріктеу және талдау

 

Синтетикалықжәнеаналитикалықесепмәліметтеріарасындағыайырмашылықтарғаәкелетінқателердіқайтәсіларқылытабады?

A. Іріктеу

B. Сызу

C. Пунктілер

D. Белгілеу

E. Қайта тексеру

 

Есепті цикл дегеніміз не?

A. Қаржылық есептілікке әкелетін бухгалтерлік ақпаратты талдау, тіркеу, жинақтау бойынша кезекті қадамдардың сериясы

B. Кезекті қадамдардың сериясы

C. Белгілі бір уақыт аралығында айналымды құрайтын құбылыстар мен үрдістердің жиынтығы

D. Белгілі бір нәрсенің аяқталған қатары

E. Есептеулерді тіркеу, бағалау және басқа да фактілерді тіркеу

 

Есептік цикл қалай қайталанады?

A. Есепті кезең сайын

B. Ай сайын

C. Жыл сайын

D. Күн сайын

E. Жарты жыл сайын

 

Операцияны қалыптастыру немесе фактіні тіркеудегі мақсат не болып табылады?

A. Операция туралы алғашқы құжаттар түріндегі ақпаратты жинау

B. Операцияның ұйымға экономикалық әсерін етуін анықтау және сипаттау

C. Дебет және кредитті тексеру үшін және түзетілетін жазбалар үшін бастапқы жағдайдың тиімді тізімін құру

D. Алғашқы құжаттарда жиі көрсетілмейтін есептеулер, бағалау және басқа да фактілерді тіркеу

E. Шоттарды жапқаннан кейін дебет пен кредиттің теңдестірілуін тексеру

 

Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беруді Қазақстан Республикасында қай орган қадағалайды?

A.Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің бухгалтерлік есеп және аудит әдістемелігінің департаменті;

B.Білім және ғылым министрлігі;

C. Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі;

D.Жергілікті органдар;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп жүйесін реттейтін нормативті-құқықтыққұжаттарболыптабылады:

A.барлық жауаптары дұрыс

B.бухгалтерлік есеп стандарттары;

C.инструкциялар мен әдістемелік ұсыныстар, шаруашылық субъектісінің есеп саясаты;

D. бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы Заң;

Е.дұрыс жауабы жоқ

 

ҚазақстанРеспубликасындағыбухгалтерлікесепжүйесінреттейтінбіріншідеңгейлі нормативті-құқықтық құжат болып табылады:

А.бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы Заң;

B.бухгалтерлік есеп стандарттары;

C.инструкциялар;

D.әдістемелік ұсыныстар;

Е.дұрыс жауабы жоқ

 

Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп жүйесін реттейтін екінші деңгейлі нормативті-құқықтық құжат болып табылады:

A.бухгалтерлік есеп стандарттары;

B. бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы Заң;

C.инструкциялар;

D.шаруашылық субъектісінің есеп саясаты

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп жүйесін реттейтін үшінші деңгейлі нормативті-құқықтық құжат болып табылады:

А.инструкциялар мен әдістемелік ұсыныстар;

B.бухгалтерлік есеп стандарттары;

C. бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы Заң;

D.шаруашылық субъектісінің есеп саясаты;

Е.дұрыс жауабы жоқ

 

ҚазақстанРеспубликасындағыбухгалтерлікесепжүйесінреттейтінтөртіншідеңгейлі нормативті-құқықтық құжат болып табылады:

A.шаруашылық субъектісінің есеп саясаты.

B.бухгалтерлік есеп стандарттары;

C.инструкциялар;

D. бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы Заң;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп саясаты дегеніміз - бұл:

A.бухгалтерлік есепті жүргізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы;

B.бухгалтерлік есеп шоттарын пайдалану әдістері, құжат айналымы мен түгендеуді ұйымдастыру тәсілдері;

C.есеп тіркегіштері жүйесін пайдалану және оларды толтыру тәртібі;

D.бухгалтерлік есепті жүргізу әдістерінің жиынтығы - шаруашылық қызметі фактілерін бастапқы қадағалау, құндық өлшеу, ағымдағы топтастыру және жиынтық қорытындылау;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

«Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы» Заңы тұрады:

A.бес бөлімнен;

B.алты бөлімнен;

C.төрт бөлімнен;

D. екі бөлімнен;

E.дұрысжауабыжоқ

 

«Бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары» - бұл:

A.ұсынушы сипаттағы жоғары кәсіби халықаралық ұйымдармен дайындалған бухгалтерлік есеп ережелері, әдістері мен процедураларының жиыны;

B.дайындалған ережелер;

C.кәсіби халықаралық ұйымдармен дайындалған бухгалтерлік есептің ұйымдастырушылық және әдістемелік аспектілері;

D. бухгалтерлік есеп әдістері;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттарының саны:

A. 29;

B. 30;

C. 25;

D. 20;

Е) дұрыс жауабы жоқ

 

«Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы» Заңына сәйкес шаруашылық субъектісінің басшысы бухгалтерлік есепті … жолымен ұйымдастыруды қамтамасыз етеді:

A.барлық жауаптары дұрыс;

B. келісім-шарт негізінде бухгалтерлік есепті жүргізуді арнайы ұйым немесе бухгалтер-маманға беру;

C. бухгалтерлік есепті өзі жүргізу;

D. бухгалтерлік қызмет мекемесі құрылымдық бөлімше ретінде бас бухгалтермен басқарылады;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Басқару іс әрекеті тиген бухгалтерлер қалай аталады

A. Бухгалтер- талдаушы

B. Бухгалтер- іздеуші

C. Бухгалтер -сақтаушы

D. Бухгалтер-атқарушы

E. Бухгалтер-орындаушы

 

Компания сегменті

А. Бөлімше, бөлім

В. Есептілік формалары

С. Ұйым контрагенті

D. Штаттан тыс қызметкер

Е. Ақпаратты пайдаланушы

 

Ішкі есептер түрлері

А. Ақпараттық, экономикалық көрсеткіштер жөнінде

В. Цехтар басшыларының есептері

С. Менеджерлер есептері

D. Кезеңділігі бойынша

Е. Тұтынушылар бойынша

2- БӨЛІМ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІҢ КОНЦЕПЦИЯЛАРЫ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ

Ақшалай қорлардың эквиваленттері - бұл қысқа мерзімді, жоғары өтімді инвестициялар, олар:

A. Төменде аталғанның бәрі

B. Белгілі қлма-қол ақшалай қорлар сомасына жедел конвертирленеді

C. Негізгі соманың шығындалу тәуекелін жоққа шығарады

D. Олардың өтелу мерзімінің қысқалығы соншалықты, олар пайыздық мөлшерлемелердің өзгерісімен байланысты қауыпсыз тәуеклді көрсетеді

E. В) және С) жауаптары дұрыс

 

Қысқа мерзімді, жоғары өтімді инвестицияларға не жатады?

A. Чектер

B. Депозиттік сертификаттар

C. Банкпен акцептелген вексельдер

D. Мемлекеттік бағалы қағаздар

E. Жоғары сапалы бағалы қағаздар

 

Қолма-қол ақшаларды қабылдау қандай құжатпен рәсімделеді?

A. Кіріс кассалық ордермен

B. Қолхатпен

C. Келісім-шартпен

D. Шығыс кассалық ордермен

E. Есеп кітабымен

 

Қолма-қол ақшаларды беру қандай құжатпен рәсімделеді?

A. Шығыс кассалық ордермен

B. Қолхатпен

C. Келісім-шартпен

D. Кіріс кассалық ордермен

E. Есеп кітабымен

 

Ағымдағы банктік шоттардағы ақшалардың есебі қай шотта есепке алынады?

A. 1030
B. 1060

C. 1050

D. 1020
E. 1010

 

Кассадағы ақшалай қаржылар қай шотта есептеледі?

A. 1010
B. 1060

C. 1040
D. 1020
E. 1030

Қай шотта жолдағы ақшалай қаржылар есептеледі? A. 1020
B. 1060

C. 1040
D. 1030
E. 1010

 

Дебет шот 1030 Кредит шот 1210 жазбасының мазмұны қандай?

А. ағымдағы банктік шотқа сатып алушылардан сатылған тауарлар үшін ақшалай қаржылар түсті

В. кассадан есеп айырысу шотына табыс түсті

С.ағымдағы банктік шотынан несие сомасы жабылды

D. кассаға есеп айырысу шотынан ақша құралынын түсуі

Е. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстық сома

 

Касса келесідей орында орналасу керек:

А. жеке бөлмеде

В.бухгалтерия бөлмесінде

С. есеп тобы бөлмесінде

D. қамтамасыз ету бөлімінде

Е. қаржы бөлімінде

 

Ақшалай қаражаттар-бұл:

А. банк шотындағы және кассадағы қолма-қол ақша

В. банктегі ақшалай қаражаттар

С. банктін есеп айырысу шотындағы ақшалай қаражаттар

D. банк шотындағы қолма-қол ақша

Е. кассадағы еркін ақшалай қаражаттар

 

Банк шоттарының қандай түрлері бар?

А. ағымдағы, жинақтық және корреспонденттік

В. ағымдағы, жинақтық

С. корреспонденттік, жинақтық

D. жинақтық, есептік, ағымдағы

Е. ағымдағы, есептік

 

Дебет шот 1030 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады?

А. кассадан ағымдағы банктік шотқа ақша түсті

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан есеп айырысу шотына ақшалай қаражаттар түсті

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті

Е. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс сомасы

 

Дебет шот 3010 Кредит шот 1030 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады?

А. есеп айырысу шотынан банк несиесі қайтарылды

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан есеп айырысу шотына ақшалай қаражаттар түсті

С. кассадан есеп айырысу шотына ақша түсті

D. есеп айырысу шотынан кассаға ақша түсті

Е. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс сомасы

 

Дебет шот 1010 Кредит шот 1030 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады?

А. ағымдағы банктік шоттан кассаға ақша түсті

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан есеп айырысу шотына ақшалай қаражаттар түсті

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды

D. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті

Е. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс сомасы

 

Дебет шот 1030 Кредит шот 1610 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады?

А. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс сомасы

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан есеп айырысу шотына ақшалай қаражаттар түсті

С. есеп айырысу шотынан бану несиесі жабылды

D. есеп айырысу шотынан кассаға ақша түсті

Е. кассадан есеп айырысу шотына ақша түсті

 

Дебет шот 3350 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады:

А. кассадан еңбек ақы төленді.

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан ағымдағы банктік шотына ақшалай қаражаттар түсті;

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды;

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті;

Е. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті;

 

Дебет шот 1250 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады:

А. кассадан шаруашылық шығындарына берілді

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан ағымдағы банктік шотына ақшалай қаражаттар түсті;

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды;

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті;

Е.. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті;

 

Банкте есеп шотын аша алады:

A.барлық жауаптары дұрыс

B.жеке тұлғалар;

C.басқа да ұйымдар;

D. заңды тұлғалар;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Банкте есеп айырысу шотын ашу үшін керек:

A.барлық жауаптары дұрыс

B.құрылу құжаттарының көшірмесі;

C.несие алушылардың қoлдары қойылып нотариуспен тексерілген карточкалар, несие алушыларды тағайындаған бұйрықтың көшірмесі;

D. өтініш;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Шаруашылық субъектілерде несиені реттеуші кім:

A. D, В жауаптары

B.бас бухгалтер;

C.кассир;

D. бірінші басшы;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп айырысу шотындағы ақша айналымының есебі жүргізіледі:

A.№ 2 журнал – ордерінде

B. № 1 журнал – ордерінде

C.№ 3 журнал – ордерінде

D.№ 4 журнал – ордерінде

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 1030 шотына есептік – экономикалық мінездеме беріңіз:

A.активті, негізгі, ақшалай

B.пассивті, негізгі, есептік

C. активті, негізгі, есептік

D.активті, контрарлы, негізгі

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Чек құжаты неше бөлімнен тұрады

A.2

B.3

C. 1

D.4

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Чек парағының арт жағында не жазылады

A.алынатын сома мақсаты және алатын тұлғаның құжаттар мәліметі

B.алынған күні

C. кәсіпорын мөртаңбасы

D.барлық жауабы дұрыс

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Ағымдағы есеп айырысу шот иесінің банке ақша қаражатын аудару бұйрығы

A.чек

B.төлем тапсырма

C.аккредетив

D.жоғарыда көрсетілген барлық жауап дұрыс

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Чек бойынша ақша қаражатын алуға болады

A.жазылған күні

B.жазылған күнен кейінгі күні

C.бір айдан кейін

D.барлық жауабы дұрыс

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Аванстық есепке тігіледі

A.ұсталынған соманы растайтын құжаттар

B.шығыс кассалық ордер

C. кіріс кассалық ордер

D.ешқандай құжаттар тіркелмейді

E.дұрысжауабыжоқ

Шаруашылық қажетіне ақшақа ражатынберуүшінесепайырысушотынанкассағаақшааударылды

A.1010 1030

B. 1030 1010

C.1250 1010

D.1010 1250

E.дұрысжауабыжоқ

 

Берілмеген (депоненттелген) жалақы қалдығы кассадан есеп айырысу шотына аударылды

A. 1010

B. 10301030 1010

C.1250 1010

D.1010 1250

E.дұрысжауабыжоқ

 

Егер есеп айырысу шотында әрекеттер жасалынса, онда банк шаруашылық субъектіге береді:

A. банктің көшірмесін (выписка)

B. чек;

C.түбіртек

D.төлем тапсырмасын

E.дұрысжауабыжоқ

 

 

Өзінің есеп шотынан басқа шаруашылық субъектінің шотына ақша аударуы туралы банкке бұйрық - ол:

A. төлем талабы

B.аккредетив

C. чек

D.төлем талап-тапсырмасы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп шотынан кассаға ақшалар қандай құжатпен алынады:

A.чек

B.облигация

C.төлем талабы

D.төлем талап-тапсырмасы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Кассадағы ақшалар есеп айырысу шотына қай құжатпен өткізіледі:

A. қолма-қол ақша жарнасына берілетін хабарлама (объявление на взнос наличными)

B. чек

C.төлем талап-тапсырмасы

D.облигация

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Сатылған дайын өнім бойынша ақшалар есеп айырысу шотына түсті:

A.1030 2110

B.1030 1410

C.3310 1030

D.1030 1010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Тауарлы – материалдыққұндылықтардыжеткізуүшінесепайырысушотынанавансберілді:

A. 1610 1030

B.3310 1030

C.1010 1030

D. 1030 1210

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Корпорациялықтабыссалығынбюджеткетөлеуүшінесепайырысушотынанаударылды:

A. 3110 1030

B.1250 1030

C. 1030 3110

D.3130 1030

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Касссалықәрекеттердіжасаушыжауаптытұлға:

A.кассир

B.бухгалтер

C.экономист

D.басқарушы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Кіріс – шығыс ордерлері кіммен беріледі:

A. бухгалтермен

B. кассирмен

C.экономистпен

D.басшымен

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Жұмыс күнінің соңында кассир толтырады:

A кассалық есепті

B.№ 2 журнал – ордерді

C. .№ 1 журнал – ордерді

D.кассалық кітапты

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Кассалық есепті жасау үшін кассирге керек:

A кассалық кітап

B.№ 2 журнал – ордерді

C.№ 1 тізімдеме

D. .№ 1 журнал – ордерді

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Кассир кассалық есепті құрайды:

A. 2 данада

B. 1 данада

C.3 данада

D.5 данада

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Кассадан жұмысшыларға еңбекақы қай құжатпен беріледі:

A. төлем тізімдемесімен (ведомосымен)
B.кіріс кассалық ордерімен;

C.кассалық есеппен;

D. чек;

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Есепті тұлғалармен ұсталынбаған есеп соммаларының қалдығы кассаға қай құжат негізінде жатқызылады:
A. кіріс кассалық ордері;

B. чек;

C.кассалық есеп;

D.№ 1 тізімдеме.

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Кассадағы әрекеттер есебі нешінші журнал – ордерде жүргізіледі:

A.1

B.2

C.3

D.4

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 1010 шотына есептік–экономикалық мінездеме беріңіз:

A. активті, негізгі, ақшалай

B.пассивті, негізгі, есепті

C. активті, негізгі, есептік

D.активті, жинақтау-таратушы, бағыттаушы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Еңбекақыны төлеу ретінде есеп айырысу шотынан кассаға ақша аударылды:

A. 1010 1030

B.1020 1030

C.1050 1010

D. 1030 1010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы ретінде кассадан жәрдемақы берілді:

A. 3350 1010

B. 1010 1250

C.1010 1610

D.1030 1010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Түгендеу барысында кассадан кем шыққан ақша және құнды қағаздар материалды - жауапты тұлғаның есебінен шығарылды:

A.1250 1010

B.1250 1030

C.1010 1250

D.1010 6280

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Шетел валютасындағы әрекеттер есебі келтірілген:

A. .№ 9 БЕС

B.№ 8 БЕС

C/№ 7 БЕС

D.№ 3 БЕС

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Валюталық шоттардағы әрекеттер есебі нешінші журнал – ордерде жүргізіледі:

A.2

B.1

C.3

D.4

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 2150 шотына есептік – экономикалық мінездеме беріңіз:

A.активті, негізгі, есептік

B.пассивті, негізгі, есепті

C.активті, негізгі, ақшалай

D.активті, жинақтау-таратушы, бағыттаушы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 2150 «Қызметкерлер мен басқа да тұлғалардың қарызы» шотының кредиті бойынша әрекеттер есебіне қолданылады:

A. № 7 журнал – ордер

B.№ 2 журнал – ордер

C.№ 6 журнал – ордер

D. № 1 журнал – ордер

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Іс – сапарда болған есепті тұлғаға кеткен шығыстары төленеді:

A. А, В, С жауаптары

B.тәуліктік

C.баспана жалдағанға кеткен шығыстар

D. Іс – сапар орнына және қайту жолақысына төлеу

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Іс – сапардан келген есепті тұлға бухгалтерияға өткізеді:

A. аванстық есеп

B.іс – сапарлық куәлік

C. материалдық есеп

D.кассалық есеп

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есепті тұлғаға кассадан шаруашылық шығыстарға ақша берілді:

A. 1250 1010

B. 1010 1250

C.1010 1030

D.1250 1030

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Компания президентінің іс – сапарлық шығыстары аванстық есептің негізінде шығарылды:

A.7210 1250

B.1250 1010

C.8410 1250

D.8110 1250

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қаржылық инвестициялардың жүргізу тәртібі қай бухгалтерлік есеп стандартында анықталған:

A. № 8

B.№ 3

C.№ 6

D. № 5

E.дұрыс жауабы жоқ

Төлеу мерзімі бойынша несие түрлері:

A. А және В

B.қысқа мерзімді

C. ипотека

D. ұзақ мерзімді

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп айырысу шотына банктен қарыз түсті:

A. 1030 3010

B. 1030 1210

C.1030 3020

D.3010 1030

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп айырысу шотынан басқа шаруашылық субъектінің қарызы жабылды:

A. 3020 1030

B.3010 1030

C.1010 3010

D. 1030 3010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп айырысу шотынан банкке несие бойынша қарыздар өтелді

A. 3010 1030

B. 3310 1030

C.3010 1050

D.3010 1010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп айырысу шотынан банкке несие сомасының пайыздары өтелді

A.3380 1030

B.3010 1030

C.1030 3420

D.3420 1010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Дебетшот 1030 Кредитшот 1610 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады?

А. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванс сомасы

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан есеп айырысу шотына ақшалай қаражаттар түсті

С. есеп айырысу шотынан бану несиесі жабылды

D. есеп айырысу шотынан кассаға ақша түсті

Е. кассадан есеп айырысу шотына ақша түсті

 

Дебет шот 3350 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады:

А. кассадан еңбек ақы төленді.

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан ағымдағы банктік шотына ақшалай қаражаттар түсті;

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды;

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті;

Е. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті;

 

Дебет шот 1250 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады:

А. кассадан шаруашылық шығындарына берілді.

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан ағымдағы банктік шотына ақшалай қаражаттар түсті;

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды;

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті;

Е. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті;

 

Дебет шот 3310 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады:

А. кассадан жабдықтаушылар мен мердігерлерге төленді.

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан ағымдағы банктік шотына ақшалай қаражаттар түсті;

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды;

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті;

Е. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті;

 

Ақшалай қаржылардың кассаға түсуінде қандай құжат толтырылады?

А. кіріс кассалық ордер;

В. шығыс кассалық ордер;

С. банк жазбасы;

D. кіріс-валюта ордер;

Е. шығыс валюталық ордер.

 

Кассадан аңбек ақының берілуінде қандай құжат толтырылады?

А. төлем тізімдемесі.

В. шығыс валюталық ордер;

С. банк жазбасы;

D. кіріс валюталық ордер;

Е. кіріс кассалық ордер;

 

Кассадан қызметкерге есеп беруге тиісті сома берілгенде шоттар байланысы қандай түрде болады?

А. Дтшот 1250 Кт шот 1010

В. Дтшот 1010 Ктшот 6210

С. Дшот 1010 Кт шот 2730

D. Дтшот 6210 Ктшот 2410

Е. Дтшот 1010 Кт шот 1250

 

Кассаға аванстар алынғанда шоттардың байланысы қандай түрде жасалады?

А. Дтшот 1010 Кт шот3510, 4410

В. Дтшот 1010 Ктшот 6210

С. Дтшот 1010 Кт шот 2730

D. Дтшот6210 Ктшот 2410

Е. Дтшот 1030 Кт шот 1250

 

Дебет шот 1030 Кредит шот 1210 жазбасының мазмұны қандай?

А. ағымдағы банктік шотқа сатып алушылардан сатылған тауарлар үшін ақшалай қаржылар түсті

В. кассадан есеп айырысу шотына табыс түсті

С.ағымдағы банктік шотынан несие сомасы жабылды

D. кассаға есеп айырысу шотынан ақша құралынын түсуі

Е. сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған аванстық сома

 

Касса келесідейорында орналасу керек:

А. жеке бөлмеде

В.бухгалтерия бөлмесінде

С. есеп тобы бөлмесінде

D. қамтамасыз ету бөлімінде

Е. қаржы бөлімінде

 

Ақшалай қаражаттар-бұл:

А. банк шотындағы және кассадағы қолма-қол ақша

В. банктегі ақшалай қаражаттар

С. банктін есеп айырысу шотындағы ақшалай қаражаттар

D. банк шотындағы қолма-қол ақша

Е. кассадағы еркін ақшалай қаражаттар

 

Дебет шот 1250 Кредит шот 1010 бухгалтерлік жазба негізінде қандай шаруашылық операция орындалады:

А. кассадан шаруашылық шығындарына берілді.

В. сатылған өнімдер үшін сатып алушылардан ағымдағы банктік шотына ақшалай қаражаттар түсті;

С. ағымдағы банктік шотынан бану несиесі жабылды;

D. ағымдағы банктік шотынан кассаға ақша түсті;

Е. кассадан ағымдағы банктік шотына ақша түсті;

 

$$$135 C

№ 1030 шотына есептік – экономикалық мінездеме беріңіз:

A. активті, негізгі, ақшалай

B.пассивті, негізгі, есептік

C. активті, негізгі, есептік

D.активті, контрарлы, негізгі

E.дұрыс жауабы жоқ

Өзінің есеп шотынан басқа шаруашылық субъектінің шотына ақша аударуы туралы банкке бұйрық - ол:

A. төлем талабы

B.аккредетив

C. чек

D.төлем талап-тапсырмасы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Есеп шотынан кассаға ақшалар қандай құжатпен алынады:

A.чек

B.облигация

C.төлем талабы

D.төлем талап-тапсырмасы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Кіріс – шығыс ордерлері кіммен беріледі:

A. бухгалтермен

B. кассирмен

C.экономистпен

D.басшымен

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Жұмыс күнінің соңында кассир толтырады:

A. кассалық есепті

B.№ 2 журнал – ордерді

C. № 1 журнал – ордерді

D.кассалық кітапты

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 1010 шотына есептік–экономикалық мінездеме беріңіз:

A. активті, негізгі, ақшалай

B.пассивті, негізгі, есепті

C. активті, негізгі, есептік

D.активті, жинақтау-таратушы, бағыттаушы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

3-БӨЛІМ ЕКІЖАҚТЫЛЫҚ ҚАҒИДАСЫ ЖӘНЕ БАЛАНСТЫҚ ТЕҢДІК

Күдікті қарыздарды бағалаудың қандай әдістері бар?

А. таза сатудан несиеге пайыз әдісі және төлем мерзімдері бойынша дебиторлық қарыздар есебі әдісі

B. қор әдісі және әкімшілік әдіс

С. сәйкестендіру әдісі және әкімшілік әдіс

D. тура қажетсіздендіру әдісі және есептеу әдісі

Е. қор әдісі және жинақтау әдісі

 

Қай күдікті карыздарды бағалау әдісінің мақсаты, күдікті қарыздардың нәтижесінде шығындарды нақты бағалау болып табылады?

А. орындалған қызмет пен сатылған тауар көлемінің пайыз әдісі

B. Шоттарды төлеу мерзімі бойынша әдіс

С. Тікелей шығарып тастау әдісі

D. қор әдісі

Е. әкімшілік әдіс

 

Дебиторлық қарыз дегеніміз не?

А. жеке азаматтардын, ұйымдардың және де басқа да дебиторлардың берілген ұйым алдындағы міндеттері

B. осы ұйымның басқа тұлғаларға қарызыПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.124 с.)