Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішеньХарактеристика ризику як економічної категорії. Класифікація підприємницьких ризиків. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень

Проектний ризик та прийняття господарських рішень. Прийняття фінансових рішень за умов ризику.

Оцінювання підприємницьких ризиків

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності. Кількісний аналіз ризиків господарювання. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.

Основи ризик-менеджменту

Особливості управління ризиками господарської діяльності. Напрями та методи регулювання ступеня ризику.

 

Розділ 6. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

 

1. Загальні питання охорони праці

Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни «Основи охорони праці». Суб’єкти і об’єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

2. Правові та організаційні основи охорони праці

Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України «Про охорону праці». Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки роботодавців щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Повітря робочої зони

Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Теплообмін тіла людини з оточуючим середовищем.

Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони. Вентиляція. Види вентиляції.

Освітлення виробничих приміщень

Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники.

Шум, ультразвук та інфразвук

Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками. Нормування шумів. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.

Інфразвук та ультразвук. Дія на організм людини. Основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку.

Електробезпека

Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Причини ураження людини електричним струмом. Напруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

7. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об’єкту. Засоби пожежогасіння.

 

4. Перелік теоретичних питань комплексного державного екзамену
за фахом

Розділ 1. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1. Управління плановою системою: загальне керівництво, склад персоналу, функції.

2. Основні напрями та види планування, їх характеристика.

3. Принципи планування та організація планової діяльності на підприємстві.

4. Методи планування: сутність, сфера застосування, переваги та недоліки.

5. Особливості стратегічного та тактичного планування господарської діяльності.

6. Організація контролю на підприємстві, його методи та форми.

7. Виробнича програма підприємства: зміст, структура,показники.

8. Бізнес-план: сутність, призначення, склад, технологія розробки.

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

9. Виробнича структура підприємства: поняття та фактори, що її визначають.

10. Виробничий цикл: поняття, розрахунок та фактори, що його визначають.

11. Одиничний тип виробництва: сутність та організаційні особливості.

12. Серійний тип виробництва: сутність та організаційні і особливості.

13. Масовий тип виробництва: сутність та організаційні особливості.

14. Виробнича потужність: види, порядок розрахунку та фактори, що впливають на її розмір.

15. Характеристика поточного виробництва (конвеєрний тип).

16. Принципи раціональної організації виробничого процесу.

17. Організація діяльності ремонтного господарства.

18. Організація транспортного господарства.

19. Організація складського господарства.

20. Організація інструментального господарства.

21. Організація енергетичного господарства.

Розділ 3. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

22. Концепція та принципи проектного аналізу.

23. Життєвий цикл проекту: поняття та фази.

24. Класифікація інвестиційних проектів та її значення в управлінні інвестиційним процесом на підприємстві.

25. Цінність грошей у часі. Поняття дисконтування.

26. Поняття грошового потоку та оцінка життєздатності проекту на основі його оцінки.

27. Динамічний аналіз беззбитковості інвестиційного проекту.

28. Прості методи оцінки інвестицій. Метод визначення терміну окупності інвестицій: сутність, критерій, переваги, недоліки.

29. Прості методи оцінки інвестицій. Метод визначення коефіцієнта ефективності інвестицій: сутність, критерій, переваги, недоліки.

30. Метод розрахунку чистої теперішньої вартості: сутність, критерій, переваги, недоліки.

31. Метод розрахунку індексу прибутковості інвестицій: сутність, критерій, переваги, недоліки.

32. Метод розрахунку внутрішньої норми окупності: сутність, критерій, переваги, недоліки.

33. Метод розрахунку коефіцієнта «вигоди – витрати»: сутність, критерій, переваги, недоліки.

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

34. Процес прийняття господарських рішень.

35. Якість і ефективність господарських рішень.

36. Процес обґрунтування господарських рішень.

37. Основні моделі та засоби прийняття господарських рішень.

38. Характер та умови прийняття рішень.

39. Прийняття інвестиційних та фінансових рішень в умовах ризику.

40. Характеристика ризику як економічної категорії та його види.

41. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності

42. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків

43. Процес управління ризиками господарської діяльності на підприємстві.

44. Стратегії уникнення, компенсації та збереження ризику у господарської діяльності підприємства.

45. Стратегії передачі та зниження ризику господарської діяльності підприємства.

Приклади тестових завдань з дисциплін

Економіка підприємства

За яким видом потужності здійснюється обґрунтування виробничої програми?
а) вхідною; б) вихідною; в) середньорічною; г) пропусковою.
Якісна та кількісна характеристика об’єкта, яка виражається числом, що вказує його властивості, це:
а) норма; б) норматив; в) показник; г) чисельність.
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень при нормативному терміні окупності 6,7 років складе:
а) 0,12; б) 0,15; в) 0,20; г) 0,25.
Визначте добровільне об'єднання підприємств, суб'єкти якого повністю втрачають свою юридичну і господарську самостійність:
а) асоціація; б) корпорація; в) консорціум; г) жодне з них.
Визначте показник порівняльної ефективності капітальних вкладень:
а) фондовіддача; б) приведені витрати в) термін окупності; г) прибуток.
Нормативний термін окупності капітальних вкладень при нормативному коефіцієнті ефективності 0,2 складе:
а) 4 роки; б) 8 років; в) 5 років; г) 10 років.
Який вид прибутку реально поступає в розпорядження підприємства?
а) загальний; б) чистий; в) звітний; г) балансовий.
Собівартість виробництва товару є показником:
а) директивним; б) розрахунковим; в) відносним; г) узагальнюючим.
Суспільний механізм розподілу матеріальних благ через добровільний обмін – це:
а) ринок; б) торгівля; в) бартер; г) перерозподіл.
Якщо оптова ціна товару враховує транспортні витрати на його доставку покупцеві, то вона називається:
а) вільна; б) регульована; в) «франко»; г) договірна.

Організація виробництва

Рівномірність випуску продукції забезпечується принципом:
а) паралельності; б) ритмічності; в) пропорційності; г) прямоточності.
У якому типі виробництва застосовуються однопредметні потокові лінії:
а) серійному; б) одиничному; в) масовому; г) багаторазовому.
Частина виробничої площі, оснащена всім необхідним для виконання трудових операцій певної частини виробничого процесу, що є неподільною у організаційному відношенні – це:
а) дільниця; б) робоче місце; в) цех; г) бюро.
Регламентація обсягів, термінів і методів виконання допоміжних робіт із забезпечення робочих місць усім необхідним – це система:
а) ремонту; б) обслуговування; в) сервісу; г) МТЗ.
Запас інструменту, який дорівнює мінімальному запасу та партії інструменту, що одночасно замовляється, називається:
а) поточним; б) страховим; в) максимальним; г) середнім.
Яке господарство утворює комплекс підрозділів підприємства, що займається вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів?
а) інструментальне; б) транспортне; в) енергетичне; г) складське
Якими показниками виражається величина вантажообігу?
а) натуральними; б) трудовими; в) вартісними; г) умовними.
Видом спеціалізації є:
а) змішана; б) технологічна; в) предметна; г) усі зазначені.
У сучасних умовах для промислового виробництва висуваються вимоги:
а) оптимальності; б) екологічності; в) гнучкості; г) усі зазначені.
Організація виробництва спирається на методи:
а) органолептичні; б) експертні; в) діалектичні; г) усі зазначені.

Проектний аналізПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.007 с.)