Інвестиційна діяльність підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інвестиційна діяльність підприємстваІнвестиції: поняття та функціонально-елементний склад. Капітальні вкладення: поняття, різновиди та структура. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування капітальних вкладень. Поняття ефективності капітальних вкладень та її оцінка за офіційною методикою: загальні положення. Абсолютна та порівняльна ефективність капітальних вкладень, їх показники та критерії ефективності. Урахування чинника часу при обґрунтуванні ефективності. Визначення прибутковості окремих об’єктів інвестування в умовах ринкової економіки. Поняття інвестиційного циклу, грошового потоку.

Трансформація і реструктуризація підприємств

Ліквідація підприємства шляхом банкрутства. Причини й симптоми банкрутства підприємств (фірми). Класифікація чинників, що сприяють банкрутству фірми. Процедура оголошення банкрутства підприємства в Україні.

Економічна безпека підприємства

Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня економічної безпеки як основна причина кризового економічного стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза, її основні причини й наслідки. Реакція керівництва фірми на економічну кризу, окремі фази цієї реакції: шок; оборонний відступ; аналіз характеру кризи; адаптація та зміна поведінки.

Розділ 2. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

1. Системна характеристика планування

Процес планування і вибір рішень. Загальні і спеціальні методи планування, їх характеристика. Принципи планування. Сутність методів планування. Традиційні методи прийняття управлінських рішень: нормативний, балансовий, адаптивний пошук, графічний. Характеристика нових методів обґрунтування раціональних рішень: економіко-математичне моделювання, системні, логічні, динамічні моделі. Різновиди планів та їхні комплекси.

Планування виробництва і збуту продукції

Виробнича програма та її оптимізація. Планування обсягів виробництва продукції та технологічний контроль. Зміст та особливості оперативно-календарного планування на підприємствах одиничного, серійного і масового типів виробництва. Формування плану збуту продукції. Планування реклами.

Планування ресурсного забезпечення операційної діяльності

Планування потреби в матеріальних ресурсах. Види виробничої потужності. Система показників виробничої потужності. План чисельності і структури персоналу, види та форми планування заробітної плати робітникам та спеціалістам. Продуктивність праці. Планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури.

Планування витрат і фінансових ресурсів

Розрахунок витрат за техніко-економічними факторами. Планування собівартості реалізованої продукції. Розрахунок калькуляційних статей прямих витрат. Планування потреби у фінансових ресурсах. Фінансове планування і контроль на підприємстві: сутність, зміст, показники (фінансові коефіцієнти). Планування прибутковості підприємства.

Планування розвитку підприємства

Планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції. Сітьові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства. Склад бізнес-плану і технологія його розробки.

 

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 

Основи організації і управління виробничими системами.

Сутність і роль організації виробництва в розвитку підприємства. Зміст і розвиток наукових основ організації виробництва.

Виробничий процес і організаційні типи виробництва

Поняття виробничого процесу. Склад та структура виробничого процесу. Поняття та види виробничих операцій. Принципи раціональної організації виробничого процесу.

Організація виробничого процесу у часі та просторі

Поняття та характеристика елементів виробничої структури промислового підприємства. Фактори, що визначають виробничу структуру підприємства та необхідність її поліпшення. Поняття та склад виробничого циклу, його тривалість. Розрахунки тривалості виробничого циклу за різних способів поєднання операцій.

Типи та методи організації виробництва

Поняття типів виробництва, їх організаційно-економічні характеристики. Поняття методів організації виробництва, особливості їх визначення й застосування. Непотокове виробництво та його характеристика. Потокове виробництво та його характеристика. Вибір форми організації виробництва та визначення параметрів потокової лінії.

Організація діяльності господарства промислового підприємства.

Організація діяльності інструментального господарства. Організація діяльності ремонтного господарства. Організація діяльності енергетичного господарства. Організація діяльності транспортного господарства. Організація матеріально-технічного забезпечення виробництва. Організація управління якістю продукції на промисловому підприємстві. Оперативне управління виробництвом на підприємстві.

 

Розділ 4. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

 

Концепція проекту

Поняття та ознаки проекту. Концепція проекту за методикою ЮНІДО та Всесвітнього банку. Визначення мети проекту. Оточення проекту та його учасники. Класифікація проектів: основні властивості проектів, види проектів. Поняття про управління проектом.

Життєвий цикл проекту

Поняття життєвого циклу проекту. Фази та стадії проектного циклу за методиками Всесвітнього банку та UNIDO, їх зміст.

Аспекти проектного аналізу

Маркетинговий аналіз. Технічний, екологічний, соціальний та інституціональний аналіз. Фінансовий та економічний аналіз.

Концепція витрат і вигод у проектному аналізі, цінність грошей у часі

Витрати й вигоди в проектному аналізі. Прирістна природа витрат і вигод. Специфіка визначення витрат і вигод та їх кількісна оцінка у фінансовому та економічному аналізі. Альтернативна вартість та її використання в проектному аналізі. Цінність грошей у часі. Дисконтування, ставка дисконту. Теперішня та майбутня вартість грошей.

Грошовий потік

Поняття грошового потоку, причини застосування його в інвестиційному проектуванні. Методологічні принципи розрахунку грошового потоку. Прогнозування потоку грошових коштів. Урахування інфляції у проектному аналізі. Номінальна й реальна величина грошових коштів. Методичні підходи до розрахунку реальної величини грошового потоку.

 

Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень

Методи оцінки ефективності інвестицій. Показники ефективності (чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, індекс доходності, період окупності та ін.): економічний зміст, розрахунок, переваги й недоліки, доцільність використання.

Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Визначення точки беззбитковості. Маржинальний аналіз та його інструментарій.

 

 

Розділ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ

 

Сутнісна характеристика господарських рішень

Господарські рішення та їх види. Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Якість і ефективність господарських рішень.

Особливості прийняття рішень господарської діяльності

Процес прийняття господарських рішень. Основні моделі та засоби прийняття рішень. Характер та умови прийняття господарських рішень. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень.

Методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень

Методи розробки рішень господарської діяльності. Обґрунтування господарських рішень. Прогнозування та аналіз господарських рішень.

Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

Сутність і види невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.009 с.)