ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

 

 

Економічний факультет

Кафедра економіки та управління підприємством

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

НАПРЯМУ 6.030504 «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

ТА ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

Укладачі

Д.е.н., проф. Гринько Т.В.

К.е.н., доц. Яровенко Т.С.

Дніпропетровськ − 2014

Методичні вказівки до написання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" для студентів напряму за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

 

Укладачі: д.е.н., проф. Гринько Т.В.,к.е.н., доц. Яровенко Т.С.

 

Рецензенти:

 

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри економіки та управління підприємством економічного факультету ДНУ ім. О. Гончара

Протокол №1 від 27.08.2014 р.

Розглянуто та схвалено методичною радою економічного факультету ДНУ ім. О. Гончара

Протокол № ____ від _____________ р.

 

 

Відповідальний за випуск

завідувач кафедри ЕУП, д.е.н., проф. Гринько Т.В.

 ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП
1. Загальні вимоги до організації проведення комплексного державного екзамену за фахом та вступних фахових випробувань
2. Методичні вказівки щодо підготовки до комплексного державного екзамену за фахом та вступних фахових випробувань
3. Тематика навчальних дисциплін, що винесені на державний екзамен та вступні фахові випробування
Розділ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 2. ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Розділ 4. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ
Розділ 6. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
4. Перелік теоретичних питань комплексного державного екзамену за фахом
5. Приклади тестових завдань з дисциплін
6. Рекомендована література
Додаток А Структура білету на комплексний державний екзамен за фахом за напрямом «Економіка підприємства» за ОППП бакалавра
Додаток Б Структура білету на фахову вступне випробування до вступу на ОППП магістра/спеціаліста за спеціальністю «Економіка підприємства»

 

 


ВСТУП

 

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади, полягає у встановленні відповідності рівня якості отриманої ними ви­щої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченні навчання за напрямом підготовки.

Державна атестація студента - це форма підсумкового контро­лю, що проводиться по завершенні певного освітньо-кваліфікаційного рівня з метою визначення фактичної відповідності підготовки випуск­ників нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам.

Згідно із законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчаль­них закладах та відповідно до вимог галузевого стандарту вищої осві­ти Міністерства освіти і науки України у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара державна атестація студентів на рівні бакалавра за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" проводиться у формі комплексного державного екзамену за фахом та захисту дипломної роботи.

Основні вимоги до проведення державної атестації студентів університету визначені в Положенні про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі, Положенні про організацію навчаль­ного процесу в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара і рекомен­даціях щодо порядку створення, організації і роботи Державної екза­менаційної комісії у вищих навчальних закладах України.

Державна атестація є продовженням навчально-виховного проце­су, складовою частиною завершального етапу підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання.

Метою державної атестації з освітньо-професійної програми підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" є визначення рівня засвоєння студен­тами нормативних дисциплін циклу професійної підготовки.

Мета державної атестації зумовлює її функції. Головною функці­єю є контроль та оцінка рівня знань з дисциплін циклу професійної підготовки. Реалізація цієї функції передбачає перевірку теоретико-методологічних принципів, проблем і положень дисциплін, а також вміння їх використовувати для аналізу фінансово-економічних проце­сів і в практичній діяльності.

Важливе значення має функція виявлення навичок виконання практичних завдань, конкретного аналізу проблемних ситуацій на макро- і мікроекономічних рівнях.

Державна атестація виконує також і важливу виховну функцію. Вона проявляється у вмінні студента самостійно, логічно й послідовно демонструвати свої економічні переконання, здійснювати самоконт­роль та критично оцінювати власні знання і навички.

Державна атестація у формі комплексного державного екзамену за фахом за умов всебічного аналізу його результатів дозволяє з'ясувати позитивний досвід та недоліки в організації та змісті викла­дання фахових дисциплін, а також самостійної роботи студентів. Все це дає можливість визначити конкретні заходи щодо удосконалення викладання фахових дисциплін, окреслити шляхи покращення взає-мозв' язку при їх викладанні.

Організаційна підготовка до комплексного державного екзамену за фахом проводиться згідно з наказом ректора.

 

 

1. Загальні вимоги до організації проведення комплексного державного екзамену за фахом та вступних фахових випробувань

 

Теоретична підготовка студентів з ОКР «бакалавр» з напряму 6.030504 «Економіка підприємства» є основою для формування сучасного типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору професійного спрямування.

Підготовка фахівців ґрунтується на теоретичних засадах і практичних підходах, які розглядаються в курсах дисциплін циклу професійної підготовки, що визначені стандартом з вищої освіти галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Економіка підприємства».

Комплексний державний екзамен за фахом є формою перевірки знань студентів, що завершують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». Він проводиться з метою перевірки фахових знань та практичних навичок для вирішування типових економічних завдань відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр з економіки підприємства».

Комплексний державний екзамен за фахом проводиться приймальною комісією ДНУ ім. О. Гончара без безпосередньої участі співробітників кафедри.

До початку державного екзамену група студентів, яка складає йо­го за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де проводиться екзамен.

Голова приймальної комісії вітає студентів з початком державного екзамену, коротко пояснює порядок роботи, оголошує час початку та закінчення екза­мену. Після цього студенти отримують екзаменаційні білети. Виходити студентам з аудиторії під час екзамену забороня­ється. Виконання студентами завдань комплексного державного екза­мену повинно мати виключно самостійний характер. Використання додаткових джерел, крім передбачених екзаменаційним білетом, чи підказування на екзамені забороняються.

Результати перевірки відповідей на екзаменаційні білети оголо­шуються на наступний день після складання екзамену.

Отримавши екзаменаційний білет, студент знайомиться із змі­стом всіх питань. У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань або умов практичного завдання студент має право зве­рнутися за поясненням до членів приймальної комісії.

Тестові завдання мають одну правильну відповідь з чотирьох за­пропонованих.

При виконанні теоретичного завдання студент надає розгорнуту відповідь відповідно до поставленого питання.

Усі спірні питання щодо оцінок, отриманих при складанні держа­вних екзаменів, вирішуються приймальною комісією відповідно до Положення про організацію навчального процесу в ДНУ ім. О. Гончара.

Студентам, які не склали комплексний державний екзамен за фа­хом з поважних причин, підтверджених документально, наказом рек­тора може бути продовжений строк навчання до наступного терміну роботи приймальної комісії із складанням дер­жавного екзамену, але не більше ніж на один рік.

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні ком­плексного державного екзамену за фахом відраховується з університету. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Усі засідання Державної екзаменаційної комісії протоколюються секретарем. Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, ін­дивідуальні навчальні плани студентів з проставленими в них результа­тами державної атестації підписуються головою і членами комісії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.009 с.)