Тема 8.Українські землі наприкінці XVII – XVIII ст. Нищення Козацької держави російським царизмом.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8.Українські землі наприкінці XVII – XVIII ст. Нищення Козацької держави російським царизмом.1. Коли став гетьманом І.Мазепа (25 червня 1687р.)

2. Хто став наступником гетьмана і. Мазепи (І.Скоропадський)

3. Коли війська російського царя вперше зруйнували Запорізьку Січ (1709 р.)

4. Хто із гетьманів і коли започаткував першу українську політичну еміграцію (Пилипа Орлика)

5. Кого було обрано гетьманом на козацькій раді в м. Бендери (П.Орлик)

6. Хто із гетьманів уклав із Москвою Коломацькі статті (І.Мазепа)

7. Коли було укладено Конституцію П.Орлика (1710р.)

8. Хто підняв козацьке повстання на Правобережній Україні в 1702–1704 рр.(Семен Палій)

9. Коли було утворено першу Малоросійську Колегію (1722р.)

10. Які статті уклав з Москвою гетьман Д.Апостол (Рішительні пункти)

11. Скільки років в Україні не було гетьмана після смерті Д.Апостола(16)

12. Хто із гетьманів перший запровадив державний бюджет?

13. Упродовж якого періоду діяла Перша Малоросійська колегія (1722-1727р.)

14. Хто був останнім гетьманом України (К.Розумовський)

15. Кому було передано владу після смерті гетьмана Д.Апостола (Правлінню гетьманського уряду)

16. Коли було обрано гетьманом К.Розумовського (1750-1764)

16. Коли було скасовано Гетьманат як систему влади в Україні (1764р.)

17. Коли було запроваджено правління II малоросійської Колегії в Україні (1764-1782р.)

18. Коли була остаточно знищена Запорізька Січ (1775р.)

19. Який орган управління в Україні очолював князь О. Шаховський (Правління гетьманського уряду)

20. Який орган управління в Україні очолював П.Румянцев (ІІ-й Малоросійська Колегія)

21.За якого українського гетьмана Києво–Могилянську Колегію реорганізовано в Академію (І.Мазепа)

22. Коли Запорожці повернулись під владу російського імператора і заснували Нову січ ?

23. Кого підтримали запорозькі козаки після переходу І.Мазепи на бік Карла ХІІ.? (Костем Гордієнком)

24. Вкажіть чиї інтереси найбільше виражав і відстоював І.Мазепа:

25. Коли було ліквідовано слобідські козацькі полки (1765 р)

26. Коли було остаточно закріпачено українське селянство (1783р.)

27. Рішительні пункти були прийняті у (1728р.)

28. Коли було скасовано адміністративний поділ лівобережної України на полки і сотні (1781 р.)

29.Олешівську Січ запорізькі козаки заснували у...?(1711)

30.В якому договорі українського гетьмана з Москвою було записано „Народ малоросійський соєдєнить с народом великоросійським... “ :

31. Ватажками якого руху були І.Гонта та М.Залізяк (Коліївщина)

32. Назвіть правильне твердження :“ У квітні 1722 р. Петро І своїм указом ... ”: (Утворив першу Малоросійську колегію)

33. Які регіони були охоплені Коліївщиною (Київщина,Брацлавщина)

34. Хто був кошовим отаманом Запорозької Січі , який разом із запорожцями підтримав І.Мазепу під час походу Карла ХІІ (К.Гордієнко)

35 Назвіть прізвище керівника гайдамацького повстання в Україні в 1734 році (Верлан)

36. Що являли собою “Рішительні пункти” /статті/ (Рішительні пункти –документ який складався з указів,що суттєво обмежували автономію України-1.обрання гетьмана за згоди царя;2.призначення генеральної старшини та полковників царським указом;3.перетворення Генерального суду на колегіальну установу з 6 осіб (3 укр.+3 рос.);4 підпорядкування гетьмана у військових справах князю Голіцину;5 позбавлення гетьмана права вести приватне закордонне листування)

36. Установіть відповідність між прізвищами осіб та фактами їхньої біографії:

П.Орлик - Гетьман на вигнанні

І.Скоропадський -Обраний гетьманом в 62 роки

К.Розумовський -Обраний гетьманом в 1750 р.

С.Палій -Керівник повстання поч.. ХVIII ст.

37. Назвіть прізвище останнього кошового отамана Запорозької Січі (П.Калнишевський)

38. Встановіть відповідність між датами та подіями:

1709 р. -Полтавська битва.

1693 р. - Повстання козаків на Запоріжжі

1711 р -Прутський договір.

1721 р. -Царський указ про заборону друкування українських книг

Тема 9. Українські землі під владою

Російської імперії(кін XVIIІ ст. - поч. ХХ ст.)

1. Які українські землі увійшли до складу Російської імперії в результаті трьох поділів Речі Посполитої (Лівобережжя,Правобережжя,Південна (степова) Україна.

2.Кримське ханство увійшло до складу Російської імперії в (1783)

3.Як називають перший етап національно-визвольного руху на Наддніпрянщині в кін. XVIII – перш. половині XIX ст.?

4.Який університет було відкрито першим на українських землях в складі Російської імперії (Відкриття Харківського університету. 1805 р)

5.Вихідцями із якого соціального середовища були діячі першого етапу національно-визвольного руху в Україні поч. XIX ст.?(інтелігенція)

6. Коли було відкрито Харківський університет (1805р.)

7.Коли було відкрито Київський університет (1834р.)

8.Кого можна назвати достеменним автором „Історії русів” (О. Бодянський)

9. Хто видав першу збірку українських історичних пісень (М. Максимович)

10.Як називають другий етап національно-визвольного руху в Україні з середини ХІХ ст.?

11.На скільки губерній було поділено Українські землі у складі Російської імперії в ХІХ ст. (9)

12.Кирило-Мефодіївське братство виникло (кінець 1845-поч 1846р)

13.Основним автором програмних документів Кирило-Мефодіївського братства був (М.Костомаров)

14.У якому документі були викладені Програмові положення Кирило-Мефодіївського братства (статут словянського братства св. Кирила і Мефодія)

15.Коли і де було утворено першу українську “Громаду” (1895 р. Петербург)

16.Коли було прийнято Валуєвський указ (20 червня 1863р.)

17.Коли було прийнято Ємський указ (18 травня 1876р.)

18.Метою таємної місії Василя Капніста до прусського короля 1791 року було (Заручитися підтримкою пруського уряду в разі збройного повстання проти російського самодержавства)

19.Коли було скасовано кріпосне право на українських землях в складі Російської імперії (1861р.)

20.Кого із названих діячів називали “хлопоманом” (Антонович,Рильський)

21.Коли з’явилося перше видання “Кобзаря” Т. Шевченка (1840р.)

22.Коли утворено першу українську політичну партію на Східній Україні(1900 р.)

23.Як називалася перша українська політична партія на Сході України (Революційна українська партія(РУП))

24.Хто автор брошури “Самостійна Україна” (М.Міхновський)

25.Першим ректором Київського університету ім. Св. Володимира був (Михайло Максимович)

26.Хто був автором 4-х томної “Истории Малой России» (Д.Бантиш-Каменський)

27.Коли відбувся виступ Васильківського піхотного полу під керівництвом декабриста С. Муравйова-Апостола (2 січня 1826р.)

28.Найбільше повстання військових поселенців в м. Чугуїв було в (1819 р)

29.Хто був автором гасла “Україна для українців” (Міхновський)

30. Які із названих подій відбулися в першій половині ХІХ ст.?

Видання “Руською трійцею” альманаху “Русалка Дністрова”.

31. Яке з наведених нижче тверджень є правильним (Головою Головної Руської Ради був обраний Г. Якимович.)

32. Яким було ставлення російської влади до українського національно-визвольного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?

33. Які завдання мала розв’язати “ Аграрна реформа П, Столипіна (підвищити ефективність сільського господарства,створення на селі заможного селянства)

34. Установіть відповідність між подіями і датами :

Кючук - Кайнадджійський мирний договір - 1774 р.

Другий поділ Польщі - 1793 р.

Перший поділ Польщі-1772 р

Ясський мирний договір- 1791 р

35.Розташуйте події другої половини XVIIIст. в хронологічній послідовності:

Захоплення Буковини Австрією(1774). ЗахопленняГаличини Австрією(1772)

ЗруйнуванняЗапорозької Січі(1775) Запровадження кріпацтва на Наддніпрянській Україні

36. Хто із цих осіб не був учасником Кирило - Мефодївського товариства (Т. Шевченко)

37. Місто, із яким перша в Україні залізниця сполучила Одесу?

38. Хто із перечислених прізвищ не був членом громадівського руху в др.. пол. ХІХ ст. (М.Шашкевич)

39. Установіть відповідність між реформами та датами їхнього проведення:

Земська 3 1. 1880 р.

Міська 5 2. 1884 р. (1864)

Військова 3 3. 1862-1877 рр.

Аграрна 4.1861 р.

5. 1870 р.

40.Прізвище видатного українського історика , автора книги “Бесіди про часи козацькі на Україні, який створив “ київську школу” істориків:

41. Прізвище голови Товариства українських поступовців. /ТУП/( С.Єфремов, Є.Чикаленко, М.Грушевський)

42.Назва партії утвореної на ІІ з’їзді РУП, лідерами якої стали В.Винниченко, С.Петлюра. (Українську соціал-демократичну робітничу партію)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.009 с.)