Під проводом Б. ХмельницькогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Під проводом Б. Хмельницького1) В якій битві Б. Хмельницький вперше переміг польську армію (під Жовтими Водами)

2) Б. Хмельницький був обраний гетьманом Війська Запорозького(вкажіть рік) (Січень 1648)

3) Які воєводства згідно Зборівської угоди Б. Хмельницький з Річчю Посполитою переходили під владу українського гетьман (Київське, Чернігівське та Брацлавське)

4)У 1650р. Б. Хмельницький здійснив похід на (Похід козацького і татарського війська на Молдавію)

5) Битва під Берестечком між військами Б. Хмельницького і польською армією відбулася в (Червень 1651 р.)

6) “Березневі статті” Б. Хмельницького були підписані в (Березень1654 р.)

7) В якому році Б. Хмельницький уклав союз з кримським ханством(Січень 1648 р)

8) Де відбулася битва між українськими і польськими військами у вересні 1648р. (під Пилявцями)

9) Яка битва в ході визвольної війни українського народу середини XVІІ ст. відкрила шлях козацькій армії на Галичину?

10) Який договір було укладено між Україною і Польщею у 1649р. (Зборівський мирний договір)

11) Як називалась держава в часи Б. Хмельницького (держава Війська Запорізького)

12) Згідно з яким договором кордони Війська Запорозького охоплювали межі Київського воєводства (Білоцерківський мирний договір)

13) Українське посольство до Москви у березні 1654 року очолив (Б.Хмельницький)

14) Столицею держави Війська Запорозького в часи Визвольної війни було місто? (Чигирин)

15) Коли відбулася Переяславська рада (Серпень 1654 р.)

16) За яким договором Б. Хмельницькому заборонялось зовнішні зносини з Річчю Посполитою і Туреччиною (україно-російського договору “Березневих

статей”)

17) Яка територія була підвладна Б. Хмельницького за Білоцерківським договором (Київське воєводство)

18) На які адміністративні одиниці було поділено козацьку державу Б. Хмельницького (воєводства)

1) 19) Чисельність козацького реєстру за Зборівським договором (збільшувалася до 40тис)

20) Чисельність козацького реєстру за Білоцерківським договором (зменшувалася до 20тис)

21) Чисельність козацького реєстру за ”Березневих статей”: (не змінилася)

22) Після поразки під Берестечком козацьким військом тимчасово командував?

23) Чим було забезпечено успіх Б. Хмельницького на початковому етапі війни з поляками (переговори з Кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ)

24) Віленське перемир’я між Польщею і Росією укладено в (Жовтень 1656 р.)

25) Ким був до початку Визвольної війни Б. Хмельницький ?

26.Встановіть хронологічну послідовність битв національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького:

а) під Корсунем1 б) під Берестечком3 в) під Зборовим2 г) під Батогом4

27.З названих нижче подій виберіть ті, які відбулися в період Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького:

а) битва під Жванцем

в) Зборівський мирний договір

д) битва під Батогом

28.Встановіть відповідність:

а) вересень 1651р. 1) битва під Жванцем

б) травень 1652р. 2) Білоцерківський договір

в) грудень 1653р. 3) битва під Батогом

г) січень 1654р. 4) Переяславська рада (а-2;б-3;в-1;г-4)

29.Поставте в хронологічній послідовності події Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького:

а) Зборівська угода б) Збаражська битва в) “Березневі статті” г) Переяславська рада д) Білоцерківська угода

Тема 7. Українська державність після Б.Хмельницького.

Руїна. Гетьманщина 70 – 80 рр. XVII ст.

(1657 – 1687 рр.)

1.Вкажіть хто з наведених осіб гетьманував в добу Руїни:

І.Самойлович, Д.Многогрішний, Ю.Хмельницький,

І.Виговський, І. Брюховецький, П.Дорошенко

2.Коли і з ким гетьман І.Виговський уклав Гадяцьку угоду (1658 р. З Польщею)

3.Коли і з ким відбулася Конотопська битва (1659 з Московією )

4.Навіть коли гетьман І.Виговський зрікся булави і хто став його наступником (1659 р. Ю.Хмельницький)

5.Коли і хто уклав Слободищенський договір (жовтень 1660 р.Ю.Хмельницький)

6.Назвіть за наведеними фактами історичного діяча: ”Непримиренний ворог турків і татар, якого 15 разів обирали кошовим отаманом Запорізької Січі. Видатний полководець” (І.Сірко)

7.Титул ”князя Сарматії та України, володаря війська Запорізького” турки присвоїли (Ю.Хмельницький)

8.Який гетьман і коли уклав Московські статті (І.Брюховецький 1665р.)

9. Хто із гетьманів і коли уклав договір з Москвою - Переяславські статті (Ю.Хмельницький 1659 р.)

10.ЧомуІ.Брюховецький втратив гетьманську булаву і заплатив життям (В 1668 р. на лівобережжі вибухнуло повстання народу,Брюховецький скликав раду,на якій вирішили вигнати з України московських воєвод)

11.Коли вперше Гетьманщина розкололась на два гетьманства Лівобережне і Правобережне (1663)

12. Коли було підписано Андрусівське перемир’я і якими були наслідки (1667р. Україну було поділено навпіл по Дніпру:Лівобережжя закріплювалося за московською державою,а Правобережжя за Польщею.Київ за 2 роки повинен був відійти до Польщі.Запорожжя підпорядкувалося водночас владі царя і короля)

13.Який гетьман був одночасно гетьманом Лівобережної і Правобережної України у другій половині XVII ст.. (П.Дорошенко)

14.З якою державою уклав договір гетьман П.Дорошенко(з Росією)

15.Коли було укладено Бучацький мир і між якими державами (1672р. між Туреччиною і Польщею)

16.Назвіть основних суперників П.Дорошенка у боротьбі за владу (Ст.Опара,Василь Дрозденко)

17.Коли П.Дорошенко остаточно зрікся булави і хто гетьманував після нього (1676 р.,Ю.Хмельницький)

18.Хто із гетьманів і коли уклав з Москвою Глухівські статті (Д.Многогрішний,16 березня 1669р.)

19.Хто із гетьманів і коли уклав з Москвою Конотопські статті (1672р. І.Самойлович)

20.Між якими державами і коли було укладено вічний мир (21 квітня 1686 Московська держава і Річ Посполита підписали Вічний Мир)

21.Хто із гетьманів першим поїхав з візитом до Москви (І.Брюховецький)

22.З якого часу українська православна церква була підпорядкована Московському патріархату (1685 р.)

23.Хто з українських гетьманів був першим відправлений російським царизмом на заслання до Сибіру (Д.Многогрішний)

24.Хто був гетьманом Правобережної України у період гетьманства на Лівобережній І. Брюховецького (Павло Тетеря)

25.Хто із гетьманів першим утворив наймане військо - сердюцькі полки (Дорошенко)

26. За яким документом передбачалося створення Великого Князівства Руського (Гадяцький договір)

27.Якого гетьмана в ХVIIст. козаки обрали спершу без згоди російського царя?

28.З ким воював І.Виговський під Полтавою у 1658 році (з Московською державою)

29.Хто був союзником І.Виговського в битві під Конотопом (Поляки,татари)

30.Назвіть гетьманів ХVII ст., які певний час дотримувались пропольської орієнтації: (Тетеря,Ю.Хмельницький)

31. Які з поданих нижче історико - літературних творів належать до козацьких літописів (Літопис Г. Граб’янки;Літопис С.Величка; Літопис Самовидця)

32. Який період української історії ХVII ст. має назву : “Десятиліття золотого спокою”?

33. В якій битві загинув сподвижник Б.Хмельницького полковник

Д.Нечай?

34. В якій битві разом програли три командири польського війська під час

Національно-визвольної війни середини ХVII ст. (під Жовтими Водами)

35. Який історичний документ містить такі слова: “... Територія Української держави обмежується Брацлавським , Київським і Чернігівським воєводствами...” (1649р.Зборівський договір)

36. Назвіть причини Національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1.Загострення національно-релігійних утисків українців владою Польщі;2.посилення соціально економічного гніту селян міщан,козаків;3.нехтування польською владою станових інтересів козацтва)

37. Козацький полковник , який у битві під Берестечком очолив українське військо (І.Богун)

38. “Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на службу Речі Посполитої “ 1638 р. було передбачено (Виборча посада реєстрового гетьмана ліквідувалася;скасувалася виборність осавулів і полковників;встановлювався 6-тис.реєстр,козаки які до нього входили,повинні жити на території реєстрових полків.Хто не потрапляв до реєстру,той мусів стати стати залежним селянином)

39. Договір, який гетьман І. Брюховецький підписав із російським урядом (Московські статті 1665 р.)

40. Назвіть військові події , що належить до періоду Національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького (-Травень 1648 перші переможні битви національно-визвольної війни –під Жовтими водами,під Корсунем;-11-13 Вересня 1648 Пилявецька битва;-Галицький рейд –облога Львова ,Замостя;-Грудень 1648 р.в Києві спалахнуло повстання проти польської шляхти ;5-6 серпня Зборівська битва ;-8 серпня 1649 укладено Зборівський договір;18-20 червня 1651р. битва під Берестечком ,поразка повстанців 18 вересня 1651р підписання Білоцерківського миру;-22-23 травня 1652 р Батозька битва ,перемога військ Хмельницького;1654 бої на Волині,Поділлі.Польське Військо захопило Бар ,Шаргород,Буш,Облога Умані.Фортеця Охматів – 19 січня 1655р.)

41.Що являли собою Чигиринські походи в др. пол. ХVII ст. (Походи турецького війська на Україну)

42. Основні напрямки політики гетьмана П. Дорошенка (навів дисципліну в козацькому середовищі і шляхом компромісу з польським урядом зміцнив його становище;був організатором наймогутніших морських походів проти

Кримського ханства й Османської імперії вступив з військом Запорізьким до Київського братства; 1619р. уклав Роставицьку угоду з Польщею;1620р. скориставшись перебуванням у Києві Єрусалимського патріарха Феофана;

1621р. у битві під Хотином допоміг з 40-тис. козацьким військом польській армії (30тис.),)

43. Установіть відповідність між названими прізвищами та посадами, які вони обіймали:

В.Голіцин - Російський воєвода

І. Сірко -Кошовий отаман Січі .

П. Тетеря –Гетьман Правобережної України

М.Ханенко -Уманський полковникПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.01 с.)