МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Факультет культури

 

 

Кафедра театрального мистецтва

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни

«ІСТОРІЯ СВІТОВОГО ТЕАТРУ»

 

для студентів І курсу

спеціальності «образотворче мистецтво», «музичне мистецтво», «хореографія»,

«кіно-,телемистецтво», «менеджмент»

денної форми навчання

 

 

Луганськ, 2005

 

УДК 792.028 (073)

ББК 85.334.076

 

Рекомендовано кафедрою театрального мистецтва

(протокол № 1 від 30.08.2005)

 

 

Укладачі:

Тітова В.М., викладач кафедри театрального мистецтва ЛДІКМ, Попков І.Г., засл. працівник культури України, викладач кафедри театрального мистецтва ЛДІКМ, Саган В.А., засл. працівник культури України, доцент, завідуючий кафедри театрального мистецтва ЛДІКМ

 

Історія світового театру : навчальна програма для студентів спеціальності «актор драматичного театру та кіно», «режисура естради та масових свят» денної форми навчання / Уклад. Тітова В.М., Попков І.Г., Саган В.А Луганськ.: «Луганськ–Арт», 2005. – 1…с.

 

 

Пояснювальна записка

 

Дисципліна „Історія світового театру” є одним із предметів циклу природничо-наукової підготовки, який вивчається в інституті культури і мистецтв.

Головне завдання курсу – дати студентам знання по історії розвитку західноєвропейського і російського театрів, навчити їх застосовувати одержані знання в аналізі театрального процесу і окремих п’єс найкращих драматургів, мати навички самостійної роботи з літературою. Особливу увагу при вивченні тем програма звертає на питання минулого і сучасного театру, драматургію, сценічну історію п’єс, на акторське і режисерське мистецтво кращих театрів Європи і Росії. Головна увага у програмі звернена на проблеми традицій народного театру в професійному театральному мистецтві, на зв’язок театру з передовою загальносуспільною думкою, на встановлені в драматургії різних методів відображення життя засобами театрального мистецтва, різних течій акторського виконання ролей. Недостатня кількість годин на навчання предмету не дає можливості давати повну характеристику періодів історії театру, а лише підкреслює загальні тенденції в розвитку драматургії, акторського і режисерського мистецтва .

Завдання викладача програми – ознайомити студентів зі специфікою. сценічного мистецтва, розширити їх світогляд в питаннях вибору репертуару, методики і стилю акторської гри, режисерського вирішення вистав різноманітних жанрів, дати уяву про кращі театральні колективи і кращі вистави передових театрів різних країн. Особливе місце повинна зайняти самостійна робота студентів: читання літератури про театр, його акторів і режисерів, читання п’єс різних авторів.

Курс «Історія світового театру» розраховано на 54 навчальні години:

18годинлекційні заняття, 18 –практичні заняття, 18 – самостійні. Проводяться заняття у вигляді лекцій, семінарських та самостійних занять. Доповіді на семінарських заняттях, виконання контрольних робіт покликані дати студентам першочергові навички наукової роботи.

Курс читається протягом І навчального семестру (І курс).

Курс завершується заліком, що виставляється з урахуванням рівня знань з теорії та результатів самостійної роботи по даному предмету, згідно учбового плану та програми навчання.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п Назва теми Кількість годин
Лекц. Семін. Практ. Самост. Форма контролю
1курс
І семестр 18 тижнів
Основні принципи театрального мистецтва. Види і жанри театрального мистецтва.    
Античний театр.    
У. Шекспір і англійський театр ХVI-поч. ХVІІ ст. Ж.-Б. Мольєр і французький театр.    
Акторське мистецтво італійського театру к. XIХ – поч. ХХ ст. Ернесто Россі, Томазо Сальвіні.    
Народні витоки російського театру. Російський публічний і шкільний театр. Акторське мистецтво російського театру ХVІІІ ст. Російський класицизм в драматургії Сумарокова.    
Акторське мистецтво російського театру ХІХ ст.    
Роль російської драматургії у розвитку театрального мистецтва ХІХ ст.    
Чехов і театр. Організація МХАТу. Видатні актори.    
Видатні режисери і актори І пол. ХХ ст.    
Всього за семестр:   залік
Всього за курс:    

 

 

ЗМІСТ КУРСУ

ТЕМА 1. Основні принципи театрального мистецтва. Види та жанри театрального мистецтва

Основні принципи театрального мистецтва. Театр – мистецтво колективне. Театр – мистецтво синтетичне. Актор – носій специфіки театру. Дія – основний матеріал театрального мистецтва. Драматургія – ведучий компонент театру. Творчість актора – основний матеріал режисерського мистецтва. Глядач – творчий компонент театру. Поняття жанр. Види театрального мистецтва. Жанри драматичного театру: драма, трагедія, комедія. Жанри музичного театру: опера, оперета. Жанри балету: класичний, народний, сучасного танцю, бальний.

 

Семінарське заняття 1. Основні принципи театрального мистецтва.

Види та жанри театрального мистецтва

Питання до семінарського заняття

1. Основні принципи театрального мистецтва.

1) Театр – мистецтво колективне.

2) Театр – мистецтво синтетичне.

3) Актор – носій специфіки театру.

4) Дія – основний матеріал театрального мистецтва.

5) Драматургія – провідний компонент театру.

6) Творчість актора – основний матеріал режисерського мистецтва.

7) Глядач – творчий компонент театру.

2. Види та жанри театрального мистецтва.

1) Що таке «жанр»?

2) Дайте характеристику жанру «драма».

3) Особливості жанру «комедія». Наведіть приклад.

4) Особливості жанру «трагедія». Наведіть приклад.

5) Опера, оперета, балет.

 

Питання для самостійної роботи

  1. Розкрити поняття: драматург, режисер, актор.
  2. Специфіка драматичних жанрів.
  3. Музичний театр і його жанри.

Література:[9д].

ТЕМА 2. Античний театр

 

Театр Давньої Греції V ст. до н.е. Міфологія – фундамент давньогрецького театру. Обрядові дійства на честь Діоніса – передпосилка появлення грецької драми. Титани давньогрецької драматургії: Есхіл – «батько трагедії», Софокл, Еврипід, Аристофан – «батько комедії».

Семінарське заняття 2. Античний театр

Питання до семінарського заняття

1. Міфологія – фундамент давньогрецького театру.

2. Обрядові дійства на честь Діоніса – передпосилка появлення

грецької драми.

  1. Організація вистав.
  2. Есхіл – «батько трагедії».Основні твори.
  3. Внесок Софокла у розвиток давньогрецької драматургії. Основні твори.
  4. Внесок Еврипіда у розвиток давньогрецької драматургії. Основні твори.
  5. Аристофан – «батько комедії». Основні твори.
  6. Устрій античного театру (технічні складові театру: скєна, орхестра, проскеній та інше).

 

Питання для самостійної роботи

1. Театр Давнього Риму (ІІІ-І ст. до н.е.): джерела театру, роль грецької культури.

2. Драматургія Плавта та Теренція, значення їхньої творчості для наступного розвитку комедійного жанру.

3. Особливості сценічного мистецтва в театрі Римської республіки. Література:[10], [11], [22].

 

ТЕМА 3. У. Шекспір і англійський театр ХVI-поч. ХVІІ ст.

Ж.-Б. Мольєр і французький театр

Історичні події в Англії у ХVI-поч. ХVІІ ст. Формування революційної ідеології англійської буржуазії (пуританізму), її про­тирічність і обмеженість. Криза світської гуманісти­чної культури. Широкий розвиток англійської драми і театру у XVI ст. Народ­ні і гуманістичні традиції в англійській драматургії.

У. Шекспір – видатний драматург доби Відродження. Основні періоди і творчості драматурга. Історичні хроніки, комедії, трагедії.

Традиції народного комедійного театру во Франції. Мольєр – засновник національної комедії у Франції. Гуманизм, демократизм, народність Мольєра. Акторська та режисерська діяльність Мольєра. «Тартюф», «Мізантроп», «Скупий», «Міщанин у панстві».

 

Семінарське заняття 3. У. Шекспір і англійський театр ХVI-поч. ХVІІ ст.

Ж.-Б. Мольєр і французький театр.

Питання до семінарського заняття

1. Біографія Уїльяма Шекспіра.

2. Основні періоди творчості Шекспіра. Сутність кожного з них.

3. Образи королів у драматургії Шекспіра.

4. Театр «Глобус».

5. Постановки шекспірівських п’єс на сценах світових театрів.

6. Традиції народного комедійного театру во Франції.

7. Драматургічна діяльність Мольєра:

а) видатні твори;

б) образи дворян; слуг та служниць у п’єсах драматурга.

8. У чому полягає новаторство у комедіях Мольєра?

9. Акторська та режисерська діяльність Мольєра.

 

Питання для самостійної роботи

1. Радянський театр - спадкоємець Шекспіра.

Література:[1д], [2д], [4д], [6д].

 

Театру к. XIХ – поч. ХХ ст.

Умови розвиткуіталійського акторського мистецтва. Творчість видатних італійських акторів того часу: Т. Сальвіні, Е.Россі, Е. Дузе.

 

Театру к. XIХ – поч. ХХ ст.

Питання до семінарського заняття

1. Історичні та політичні передумови розвитку італійського акторського мистецтва ХІХ і ХХ ст.

2. Творчість видатних італійських акторів того часу:

а) Особливості акторської майстерності Т. Сальвіні. Глибина та психологічна правдивість його образів. Ролі.

б) Особливості акторської майстерності Россі. Монументальність образів Россі, глибина їх розробки. Ролі. Гуманістична трактовка шекспірівських образів;

3. К.С. Станіславський про Сальвіні і Россі.

 

Питання для самостійної роботи

1. Гастролі Сальвіні, Россі в Росії.

2. Вплив творчості Россі і Сальвіні на ідейно-художні погляди Станіславського.

Література:[5д],[11],[10].

 

Питання до семінарського заняття

1. Елементи театру та драми в обрядах та іграх.

2. Народний театр.

3. Роль скоморохів у розвитку народного театру.

4. Діяльність шкільний театр.

5. Перший публічний театр.

7. Драматургічна діяльність О. Сумарокова.

8. Актори театру ХVІІІ ст.

 

Питання для самостійної роботи

 

1. Драматурги шкільного театру – Дм. Ростовський, Сімеон Полоцький.

2. Комедії Сумарокова.

3. Виникнення кріпосних театрів. Актори кріпосних театрів.

Література:[5],[9],[16],[2],[3],[18],[15].

 

Питання до семінарського заняття

1. Діяльність видатних акторів І пол. ХІХ ст.:

а) Утвердження М. Щепкіним сценічного реалізму. Бєлінський про Щепкіна;

б) П. Мочалова, О. Мартинова, В. Каратигіна;

в) Сосницького, Живокіні, Дора, Аксьонкової.

2. Діяльність видатних акторів ІІ пол. ХІХ ст.: П. Садовського, Г. Федотової, М. Єрмолової, О. Ленського.

3. Бєлінський і Герцен про Мочалова та Каратигіна.

 

Питання для самостійної роботи

1. Продовження щепкінських традицій у мистецтві В. Давидова.

2. Видатний комедійний актор К. Варламов.

3. Творчий шлях М. Савиної, П. Стрепетової, В. Давидова.

Література:[6],[7],[15].

 

 

Питання до семінарського заняття

1. Загальна характеристика доби. Історичні передумови розвитку театрального мистецтва і драматургії. Основні напрямки.

2. Критика класицизму у драматургії О.С. Пушкіна.

3. М.В. Гоголь – засновник критичного реалізму у російській драматургії і театрі.

4. Драматургія О.С. Грибоєдова.

5. М.Ю. Лермонтов – видатний представник романтизму у російській драматургії.

6. Значення критики В. Бєлінського і О. Герцена для театрального мистецтва.

 

Питання для самостійної роботи

1. Драматургічна діяльність Н. Кукольника, М. Полєвого.

2. О. Островський і театр.

Література:[5],[6],[7],[9],[17],[18].

 

ТЕМА 8. А.П. Чехов і театр.

Питання до семінарського заняття

1. Основні етапи розвитку Чехова-драматурга.

2. Ідейно-тематична направленість чеховських п’єс.

3. Створення Чеховим нового типу драми та драматичного конфлікту. Як ви це розумієте?

4. Створення К. С. Станіславським та В. І. Немировичем-Данченко Московського Художньо-Загальнодоступного те­атру (1898).

5. Новаторський характер ідейно-творчої про­грами нового театру.

6. Чехівські спектаклі, їхнє історичне значення у формуванні творчого методу МХТ.

7. Горький і МХТ.

8. Творчість видатних акторів МХАТу: І. Москвіна, В. Качалова,

О. Кніппер-Чехової.

 

 

Питання для самостійної роботи

 

1. Творчість М. Тарханова, М. Хмельова.

Література:[3д], [9д], [13], [14].

 

Питання до семінарського заняття

1. К.С. Станіславський як актор.

2. Постановки Станіславського.

3. Робота К. С. Станіславського над системою виховання актора.

4. Постановки Немировича-Данченка.

5. Теоретичні праці Немировича-Данченка.

6. Є.Б. Вахтангов як режисер і актор.

7. Організація Третьої студії МХАТу під керівництвом Вахтангова.

8. Робота Вахтангова над «Принцесою Турандот» Гоцці.

9. Вплив різноманітності і багатства творчих шкіл і індивідуаль­ностей акторів на розвиток радянського театру.

10. Творчість А. Яблочкиної, І. Ільїнського, М. Черкасова, А. Коонена.

 

 

Питання для самостійної роботи

1. Значення творчої спадщини К. С. Станіславського і В. І. Немировича-Данченка для розвитку вітчизняної і світової режисури і акторського мистецтва.

2. Діяльність Немировича-Данченка по заохочуванню до МХАТу радянських драматургів.

3. Теоретичні праці Вахтангова.

4. Методика і значення акторської гри видатних майстрів російського театру.

Література:[16д],[18д],[19д],[9],[13], [14],[21].

 

Рекомендована література

 

1. Айзенштадт В.Н. Советский самодеятельный театр. Ос­новные этапы развития. Учебное пособие. - Харьков, 1983.

2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр ХVII-ХVIIІ вв. -М., 1977.

3. АшукинН.С., Всеволодский-Гернгросс В.Н., Соболев Ю.В. Хрестоматия по истории русского театра Х VIIІ и XIX веков.-Л.-М.-1940.

4. Белецкая Д.К. Украинский советский драматический театр. -К., 1984.

5. Данилов С.С. Очерки по истории русского драматичес­кого театра. М.,1984.

6. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX в., т.1. -Л.-М., 1957.

7. Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX в., т.2. -Л.-М.,- 1974.

8. Дживелегов А.К., Бояджиев Г.Н.. История западноевро­пейского театра от возникновения до 1789 г. - М., 1941.

9. Дмитриев Ю.А., Хайченко Г.А. История русского и со­ветского драматического театра. От истоков до современ­ности. -М.,1986.

10. История западноевропейского театра: В 8 т.: Учебное пособие для театральных институтов. - М., 1956 - 1988.

11. История зарубежного театра: В 4-х ч.: Учебное пособие для театральных училищ и институтов культ. - М., 1981 -1987.

12. История русского драматического театра: в 7-ми тт. - М., 1977-1987.

13. История русского советского драматического театра: В 2-хкн. Учебн. пособие для студентов театральных вузов и институтов культуры. Кн.1 -М., 1984. - Кн.2 -М., 1987.

14. История советского драматического театра: в 6-ти тт., -М. 1966-1971.

15. К. Куликова. Российского театра первые актеры. – Лениздат, 1991

16. Моров А.Г. Три века русской сцены. Кн.-1.-М., 1978. Кн.2-М.,1984.

17. Очерки истории русской советской драматургии: в 3-х тт.М., 1963-1968.

18. Русские драматурги Х VIIІ -XIX вв. Монографические очерки в 3-х тт. Л.-М., -1959-1962.

19. Русский драматический театр /Под ред. проф. Б.Н.Асее­ва и проф. А.Г.Образцовой/. Учебн. для институтов культуры. -М-,1976.

20. Український драматичний театр. - Київ, 1967. -Т.1.

21. Хайченко Г.А. Советский театр. Пути развития. -М.,1982.

22. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX-XX вв.-М., 1940.

23. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2-х тт. Т. 1 -М., 1953, т.2 - М. 1955.

 

 

додаткова література

 

1. Акнист А.А. Творчество Шекспира. – М., 1963.

2. Акнист А.А. Театр эпохи Шекспира. – М., 1965.

3. Бердников Г.П. Чехов-драматург. – М.,1972.

4. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – М., 1973

5. Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены. – М., 1970.

6. Гилилов И. Игра об Уильяме Шекспире, или тайна Великого Феникса. – М., «Арт», 1997.

7. Головня В.В. История античного театра. М., 1972.

8. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. – М., 1954.

9. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. –М.: Просвещение, 1973.

10. История русской драматургии. Вторая пол. ХІХ – нач. ХХ в. – Л., 1987.

11. Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. Театр эпохи Просвещения: тенденции и традиции. – М., 1987.

12. Марков П.А. О театре: в 4-х тт. – М., 1974-1977.

13. Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже ХІХ-ХХ веков. – М.,1974.

14. Образцова А.Г. Современная английская сцена. – М., 1974.

15. Петровская И. Театр и зритель российских столиц. 1895-1917. – Л., 1987.

16. Рудницкий К.Л. Мейерхольд. – М., 1981.

17. Смирнов Б.А. Театр США ХХ века. – Л., 1976.

18. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / любое издание /.

19. Смирнов-Несвицкий Ю.А. Евгений Вахтангов. – Л., 1987.

20. Фрадкин И.М. Бертольд Брехт. – М., 1965.

21. Юзовский Ю. О театре и драме: в 2-х тт. – М., 1982.

22. Якимович Т. Драматургия и театр современной Франции. – Киев, 1968.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Факультет культури

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 114; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.008 с.)