Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банкуРОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

Сутність кредиту та етапи його надання

 

Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми [1].

Основними ознаками відносин, що становлять сутність кредиту є:

— учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; функціонувати на основі самодостатності та самоокупності; нести економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями. Без цього вони не зможуть набути статусу ні кредитора, ні позичальника. Щоб стати кредитором, економічний суб'єкт повинен накопичити у власності певну суму вільних коштів, якими може вільно розпоряджатися. А щоб стати позичальником, суб'єкт повинен мати передумови для накопичення в майбутньому у своїй власності достатньої суми вільних коштів для повернення боргу;

— кредитні відносини є добровільними та рівноправними;

— кредитні відносини не змінюють власника цінностей, з приводу яких вони виникають;

— кредитні відносини є вартісними, оскільки виникають у зв'язку з рухом вартості (грошей чи матеріальних цінностей). Проте вони не є еквівалентними, тому що кожне переміщення вартості не супроводжується зустрічним рухом відповідного еквівалента.

Нееквівалентність кредитних відносин значно посилює в механізмі їх реалізації роль чинника платності, за яким позичальник повертає власникові більшу масу вартості, ніж сам одержує від нього. Така плата, що називається процентом, має подвійне призначення:

1) компенсувати кредитору втрату доходу у зв'язку з переданням відповідної суми коштів у чуже розпорядження та можливі збитки на випадок неповернення позички;

2) стимулювати позичальника до підвищення ефективності використання одержаних у позичку коштів.

Етапи надання кредиту:

Перший етап. До банку подається заявка (клопотання) на отримання кредиту за формою, визначеною банком. На цьому етапі оцінюються сильні й слабкі сторони майбутнього позичальника та об'єкта кредитування. Крім заявки, клієнт має подати такі документи, що накопичуватимуться в кредитній справі позичальника:

1. анкету позичальника (стислі відомості про позичальника) за формою, визначеною банком;

2. копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують правоздатність (для юридичних осіб) і дієздат-ність (для фізичних осіб) клієнта;

3. копію статуту та свідоцтва про реєстрацію (переєстрацію);

4. копії ліцензій, передбачених законодавством;

5. техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту з розрахунком строку окупності та рентабельності об’єкта кредитування із зазначенням спрямування позичкових коштів та розрахунку затрат і надходжень на весь термін користування позикою;

6. копії контрактів, угод та інших документів, що стосуються кредиту: контракти на придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг та виконання робіт, накладні, митні декларації тощо;

7. документи, що стосуються забезпечення кредиту;

8. довідку з обслуговуючого банку про наявність рахунків позичальника, наявність (відсутність) заборгованості за кредитами;

9. відомості за кредитами, отриманими в інших банках.

Після ознайомлення з документами працівник банку проводить попередню бесіду з майбутнім кредитоодержувачем, що дозволяє з'ясувати важливі деталі щодо умов надання та погашення кредиту і відсотків. На цьому етапі банк приділяє увагу достовірності документів та інформації, на основі яких вирішується питання про надання кредиту.

Другий етап. Передбачає вивчення кредитоспроможності клієнта. Можна провести перевірку позичальника на місці.

Третій етап. Полягає в розробці умов процесу кредитування, підготовці й укладанні кредитного договору. Банк визначає параметри позички: вид кредиту, суму, строк, спосіб видачі й погашення кредиту, забезпечення, рівень відсотка, інші моменти. Після закінчення роботи щодо структурування кредиту кредитний працівник банку переходить до переговорів про укладання кредитного договору з клієнтом. При цьому клієнту надаються пропозиції за умовами майбутньої кредитної угоди. Зближення позицій банку та клієнта і досягнення компромісу є кінцевою метою переговорів. Після досягнення згоди за всіма питаннями підписується кредитний договір та строкове зобов'язання. Строкове зобов'язання являє собою юридичний документ, який є основою для погашення кредиту.

Четвертий етап. Відбувається надання кредиту, а також здійснюється контроль за виконанням умов кредитного договору. Після підписання кредитної угоди працівник кредитного відділу оформляє бухгалтерські документи, які містять вказівки щодо відкриття позичкового рахунку та видачі кредиту. Оформлені згідно з банківськими вимогами документи передаються в обліково-операційний відділ для виконання. У розпорядженні кредитного відділу повинен зазначатись наданий особовому позичковому рахунку позичальника номер рахунка, а також загальні рекомендовані й додаткові параметри, що характеризують позичальника та кредитну угоду і які необхідні для виконання аналітичного обліку. На основі даних розпорядження здійснюється реєстрація позичкового особового рахунка в книзі відкритих рахунків.

П'ятий етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні кредиту разом з відсотками. У відповідності з вимогами Національного банку України відсотки за користування кредитом нараховуються щомісяця. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків здійснюється платіжним дорученням з поточного рахунка позичальника. Погашати кредит можна одночасно або частинами. Позичальник за узгодженнями із банком може достроково повернути отриманий кредит.

 

 

АНАЛІЗ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ОЩАДБАНК»

РОЗДІЛ 3

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

 

Виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних суб’єктів і появою потреби в них у інших. При наданні кредитів будь-який банк стикається з необхідністю оцінки кредитоспроможності позичальників. Ця процедура є обов'язковою, і її результати істотно впливають як на результати конкретних кредитних угод, так і на ефективність кредитної діяльності банку в цілому. Для позичальника оцінка кредитоспроможності також важлива, оскільки від її результату залежить в якому обсязі буде наданий кредит і чи буде він наданий взагалі.

Отже, можна сказати, що кредитоспроможність [creditworthiness] – це система умов, що визначають спроможність позичальни залучати позиковий капітал і повертати його в повному обсязі у передбачені терміни.

Між кредитоспроможністю і платоспроможністю існує істотна відмінність. Справа в тому, що кредитні зобов'язання позичальника перед банком, на відміну від інших зобов'язань, повинні бути погашені виключно грошовими коштами. Тому для банка, що надає кредит, недостатньо, щоб позичальник був платоспроможний, він повинен бути кредитоспроможний. У зв'язку з цим виникає необхідність використання поняття кредитоспроможності для характеристики спроможності позичальника погашати свої зобов'язання перед банком виключно грошовими коштами.

В курсовій роботі ми дослідили методику оцінки кредитоспроможності позичальників сучасними банками, на прикладі дослідили кредитоспроможність позичальника ВАТ „ Ощадбанку”, здійснивши всебічний аналіз фінансових показників даного позичальника, виявили до якого класу його необхідно віднести, дослідили реальну та ефективну процентну ставку та виявили рівень ризику неотримання банком коштів. Також здійснили аналіз динаміки та структури видачі кредитів за 2008 – 2010 рр., визначивши, що у 2008 ВАТ „Ощадбанк” видавалась велика кількість кредитів як юридичним, так і фізичним особам у 2008 році, проте ці показники значно підвищились у 2009 році. Світова криза спонукало банківські установи проявляти більшу ретельність при оцінці плато - та кредитоспроможності позичальників і тому у 2010 році в порівнянні із 2009 роком зменшилась кількість виданих кредитів, а кількість проблемних досягла стабільного рівня.

Також було проведено дослідження сутності понять „кредитоспроможність”, „оцінка кредитоспроможності”, „механізм оцінки кредитоспроможності”, - узагальнено та систематизовано складові інформаційного забезпечення фінансового аналізу та сформовано кваліфікаційні вимоги до даних, що використовуються в процесі оцінки кредитоспроможності. У курсовій роботі досліджено структуру механізму оцінки кредитоспроможності в системі управління ризиками банківської діяльності та розроблено рекомендації щодо його вдосконалення.

Нами проведено вивчення проблем методики оцінки кредитоспроможності позичальників, та запропоновано шляхи їх вирішення. Також визначено основні напрямки розвитку даної методики: запропоновано більш ширше вивчення інформації про потенційного позичальника; здійснення глибоко вивчення кредитної історії позичальника, уникати незабезпечених та нецільових довгострокових кредитів, тощо.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121 – ІІІ, із змінами та доповненнями // Инвест – газета: НБ.-2009.-№35.-С 4-34

2. Про затвердження положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: [Електронний ресурс]: Постанова Національного банку України № 279 від 06.07.2000р.– Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1027.408.15&nobreak=1

3. Положення Національного банку України “Про кредитування“, затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р.

4. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): учебник Карлин Т.Р. Макмин А.Р. -М.: ИНФРА-М, 2003.- 448 с.

5. Банковское дело под ред. Лаврушина О.И. - М.Прогресс,1992 – 342с.

6. Банковские операции. Лаврушин О.И. - М.: ИНФРА-М,1996.-208 с.

7. Бугель, Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки

кредитоспроможності позичальника [Текст] / Ю. Бугель // Банківська справа. – 2007.-№4. – С.54 – 60.

8. Державін, В. В. Удосконалення методичних підходів до оцінки

кредитоспроможності позичальника. [Текст] / В. В. Державін // Економіка АПК. - 2008. - № 6. – С. 69-75.

9. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование./ М.З. Бор., В.В. Пятенко - М.: ИКЦ "ДИС", 2006.-288 с.

10. Основы банковского дела /Под ред. д-ра экон. наук А.Н. Мороза.- К.:"Издательство Либра" МП, 2002.-330с.

11. Оцінка кредитоспроможності клієнта: Рекомендації банкіру при видачі кредиту Шульга Н.П. - К.: КІБ"Україна",1995 – 134 – 145 с.

 

12. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ. – 2005. – №2. с.42- 43.

13. Потребительское кредитование: достижим ли успех с помощью автоматизации? Хоревский Л., Старовойтова О. // Банковские технологии - 2004.- № 9.- C.34-38

14. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку Єпіфанов А.,Міщенко В. //Банківська справа. – 1997.- №5.- С. 149

15. Рекомендації з приводу оцінки комерційними банками кредитоспроможності і фінансової стабільності позичальника. Національний банк України. № 23011/79 від 02.06.94 р.

16. Системний підхід до оцінки кредитоспроможностіпідприємства [Електронний ресурс] Манако, О.В. // Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

Soc_Gum/EMMSES/2007_12/Zbirnik_2007_12/Manako.pdf.

17. Словарь-справочник финансового менеджера.-К.: Ника-Центр, 2003.- 480с.-(Библиотека финансового менеджера; вып. 1).

18. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под общей редакцией.А.П.Градова и Б.И.Кузина.-СПБ.:Специальная литература, 2006.- 510 с.

19. Техника финансового анализа /пер. с англ.; под ред. Л.П. Белых.-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663 с.

20. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. Ковалев В.В. -М.: Финансы и статистика, 2005.-432с.: ил.

21. Все про банки та банківські послуги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bankportal.com.ua

22. Офіційний сайт ВАТ „Ощадбанк” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oschadnybank.com/

23. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua

24. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 587; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.028 с.)