Проведення підсумкових контрольних заходів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення підсумкових контрольних заходів.Мета: виявити рівень сформованості змістовно-операційного і мотиваційно-орієнтовного компонентів готовності і засвоєння інновацій у слухачів.

Предмет: зміст операційного і орієнтаційного компонентів готовності педагогів до інноваційної діяльності.

Результат: інформація про рівень сформованості складових операційного і орієнтаційного компонентів готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

3.2. Анкетування і співбесіда з педагогічними працівниками.

Мета:виявити підсумковий рівень сформованості таких компонентів готовності, як мотиваційно-орієнтаційний, оціночно-рефлексивний і, частково, змістовно-операційний.

Предмет: зміст компонентів готовності педагогів до освоєння педагогічних інновацій.

3.3. Підведення підсумків процесу формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.

Мета: виявити підсумковий рівень сформованості готовності педагогів до інноваційної діяльності і визначити ефективність процесу його формування; виявити причини невідповідності результатів його запланованій меті.

Предмет: інформація про рівні сформованості готовності педагогів до інноваційної діяльності; еталонний критерій сформованості до такого виду діяльності.

Очікуваний результат: інформація про результати і ефективність діяльності методичної служби з формування готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

Розробляючи регіональну (обласну, районну/міську, шкільну) модель підготовки вчителів до інноваційної діяльності, слід враховувати загальні вимоги до побудови та реалізації системи підготовки та підвищення педагогічної майстерності фахівців:

Øперсоніфікований характер підготовки, який надає право кожному педагогу вибирати індивідуальну траєкторію навчання, особисті напрями і способи фахового зростання;

Øособистісно-зорієнтований підхід щодо сприяння суб’єктивному розвитку педагога-дослідника, педагога-новатора, забезпечення постійного саморозвитку вчителя, його самореалізації у професійній діяльності;

Øсистемний підхід, який означає не лише взаємозв’язок між окремими рівнями (обласним, районним/міським, шкільним) підвищення кваліфікації педагогічних працівників та методичної роботи, а й між окремими елементами процесу підготовки вчителів до інноваційної пошукової діяльності, починаючи з мети і закінчуючи результатами;

Øтехнологічний підхід, що ґрунтується на чіткому визначенні мети, методологічних підходів, принципів, механізмів їх реалізації, на моніторингових дослідженнях проміжних результатів і відповідної корекції окремих елементів технологічного процесу;

Øсаморозвиток і неперервність системи підготовки вчителів до інноваційної діяльності, що є наслідком чітко і правильно організованого технологічного процесу.

Структурно-організаційні особливості функціонування регіональної моделі підготовки вчителів до інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти можна представити наступним чином:

    1. Виявляє потреби педагогічних працівників в актуальних знаннях, рекомендує проблематику поглибленого вдосконалення теоретичної та практичної готовності педагогів до освоєння інновацій.
2. Структурує зміст курсового навчання педагогів, визначає основні знання і вміння, якими вони повинні володіти в галузі педагогічної інноватики. 3. Розробляє та реалізує програми навчальних курсів, спецкурсів з проблем педагогічної інноватики, дослідно-експериментальної діяльності. 4. Здійснює науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу з підготовки вчителі до інноваційної діяльності. 5. Узгоджує та забезпечує нерозривний зв’язок програм, навчально-тематичних планів курсової підготовки, планів роботи районних/зональних, міжшкільних методичних структур, самоосвітньої роботи та інших форм підготовки вчителів до інноваційної діяльності на всіх рівнях її здійснення. 6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення системи підвищення кваліфікації у міжкурсовий період, складає тематику міжкурсових завдань. 7. Проводить експертизу, захист інноваційних ідей та проектів, підготовлених окремими педагогічними вчителями та педагогічними колективами. 8. Планує та проводить консультування, індивідуальні та колективні форми методичної роботи з педагогами з актуальних питань інноваційної педагогічної діяльності. 9. Проводить моніторинг стану готовності вчителів до інноваційної діяльності та результативності навчального процесу щодо підготовки педагогів до такого виду діяльності. 10. Узагальнює та розповсюджує передовий досвід діяльності методичних служб з підготовки вчителів до інноваційної діяльності. 11. Щорічно на науково-методичні раді інститут післядипломної педагогічної освіти аналізує стан дидактичної системи підготовки вчителів до інноваційної діяльності на рівнях: школа − рай/міськ/методкабінет − інститут післядипломної педагогічної освіти. 12. Забезпечує оприлюднення результатів інноваційної діяльності педагогів регіону шляхом публікації матеріалів у методичних виданнях.
    1. Аналізує стан інноваційної, пошукової діяльності в закладах освіти, окремих вчителів-новаторів з метою виявлення та реалізації педагогічних проблем, пов’язаних із освоєнням інноваційних педагогічних технологій.
2. Організовує роботу з педагогічними кадрами щодо їх підготовки до здійснення інноваційної діяльності. 3. Планує та проводить індивідуальні та колективні форми методичної роботи з педагогічними кадрами з урахуванням завдання вдосконалення їхньої професійної компетентності у галузі педагогічної інноватики. 4. Проводить діагностику рівнів готовності вчителів до освоєння педагогічних інновацій та оцінку результативності вжитих заходів щодо формування готовності педагогів до даного виду діяльності. 5. Вивчає та розповсюджує передовий досвід організації методичної роботи з педагогічними кадрами (шкільних, районних/міських методичних формувань, самоосвіти) щодо їх підготовки до інноваційної педагогічної діяльності. 6. Щорічно на раді методкабінету розглядає стан діяльності районних/міських методичних формувань щодо формування інноваційного навчального середовища та підготовки педагогічних кадрів до освоєння інновацій та їх реалізації в освітньо-виховному процесі. 7. Розробляє та здійснює заходи зі стимулювання педагогів-новаторів, які активно впроваджують у практику інноваційні педагогічні технології. 8. Оприлюднює результати інноваційного пошуку окремих вчителів, педагогічних колективів шляхом їх публікації в педагогічній пресі, місцевих засобах масової інформації.
    1. Розробляє стратегію та програму розвитку закладу освіти на основі впровадження в управлінський та навчально-виховний процеси педагогічних інновацій.
2. Діагностує „стартовий” рівень готовності вчителів до освоєння педагогічних інновацій. 3. Планує діяльність методичних підрозділів щодо формування готовності вчителів до впровадження в практику освітньо-виховної діяльності інноваційних педагогічних технологій. 4. Організовує роботу окремих учителів, методичних формувань із засвоєння нових знань з педагогічної інноватики та побудови педагогічного процесу на цій основі. 5. При вивченні стану викладання навчальних предметів зосереджує увагу на використанні вчителями інноваційних педагогічних технологій, впровадження ними інноваційного педагогічного досвіду. 6. Заслуховує звіти педагогів (на педраді, засіданнях методичних формувань) про виконання плану навчання та самоосвіти з проблем освоєння технологій інноваційного навчання. 7. Вивчає та узагальнює інноваційних досвід роботи вчителів, розробляє та здійснює заходи щодо стимулювання педагогів-новаторів, які активно впроваджують у практику своєї роботи інноваційні технології навчально-виховного процесу.

На практиці наведений вище перелік функцій може бути суттєво розширений з урахуванням місцевих умов, традицій та специфіки роботи структурних підрозділів системи неперервної педагогічної освіти.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.250.158 (0.009 с.)