Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №4 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для вирішення ЗАВДАННЯ №4Показник Дані за варіантами
Водойма:
Категорія водоспожив. І І ІІ І І І ІІ І І І ІІ ІІ І І ІІ І І І ІІ І ІІ ІІ І І ІІ
Q, м3 50,0 55,0 48,0 40,0 60,0 38,0 45,0 40,0 55,0 70,0 75,0 25,0 41,0 45,0 50,0 55,0 52,0 42,0 43,0 48,0 56,0 35,0 65,0 50,0 40,0
а 0,8 0,75 0,7 0,6 0,9 0,7 0,85 0,81 0,86 0,91 0,75 0,88 0,78 0,9 0,8 0,7 0,75 0,85 0,81 0,82 0,76 0,79 0,9 0,91 0,92
Вміст зваж. речовин, мг/дм3 2,5 10,0 9,5 8,0 9,7 8,5 8,6 8,4 7,5 7,2 6,5 4,3 9,1 2,7 4,7 3,2 4,6 3,5 3,8 7,9 8,5 8,3 9,5 9,7 9,6
БСКр, мгО2/дм3 5,0 4,0 5,1 5,0 2,3 2,5 4,2 4,5 3,3 3,5 5,1 2,5 3,5 3,7 4,2 4,5 4,7 5,2 2,6 2,9 3,9 4,3 4,5 5,1 2,3
tр, ºС
Окислюваність, мгО2/дм3 5,0 7,0 8,0 6,0 3,5 5,4 5,0 9,0 8,5 4,5 3,9 7,5 7,2 6,5 9,2 8,4 7,7 5,5 4,5 3,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
Стічні води:
q, м3 1,5 2,0 5,0 2,2 3,0 1,2 1,75 1,9 2,5 4,0 6,2 1,89 1,5 1,65 1,42 1,85 1,9 2,3 2,5 2,48 2,1 2,3 2,9 1,87 1,9
Вміст зваж. речовин, мг/дм3
БСКповн, мгО2/дм3
, мгО2/дм3
tСВ, ºС
Шкідливі й токсичні речовини Кадмій, стронцій, цианіди, селен Миш’як, нікель, фториди, цианіди Карбомол, ацетон, хром, толуол Залізо, мідь, фенол, хром Свинець, стронцій, резорцин, цинк Анілін, кадмій, метанол, ртуть Мідь, ксилол, свинець, кобальт Муравьїна к-та, цинк, хром, мідь Кадмій, метанол, акрил. к-та, селен Нафта, стирол, вінілацетат, ртуть Кадмій, стронцій, цианіди, селен Миш’як, нікель, фториди, цианіди Карбомол, ацетон, хром, толуол Залізо, мідь, фенол, хром Крезол, фториди, нітробензол, ртуть Карбомол, нікель, бутилацетат, сурма Хром, фенол, СПАР аніони, мідь Метанол, анілін, фториди, цианіди Свинець, стронцій, резорцин, цинк Анілін, кадмій, метанол, ртуть Мідь, ксилол, свинець, кобальт Мурав’їна к-та, цинк, хром, мідь Кадмій, метанол, акрил. к-та, селен Нафта, стирол, вінілацетат, ртуть Миш’як, нікель, фториди, цианіди
Додаток Д, а

Вихідні дані за шкідливими й токсичними речовинами для вирішення ЗАВДАННЯ №4

 

Речовина Вміст речовини в стічній воді, мг/дм3 Вміст речовини у водоймі, мг/дм3 ГДК у водоймі, мг/дм3 Лімітуюча ознака шкідливості
Господарсько-питного призначення рибогоспо-дарського призначення
Акрилова кислота 2,0 не виявлено 0,5 - санітарно-токсикологічна
Амонійний азот 3,0 не виявлено 2,0 - - // -
Анілін 0,01 не виявлено 0,1 0,0001 - // -
Бутиловий спирт 0,002 не виявлено 0,1 0,03 - // -
Вінілацетат 0,3 не виявлено 0,2 - - // -
Диметілацетат 0,01 0,001 0,4 - - // -
Диетіламін 0,5 0,005 2,0 - - // -
Кадмій 1,0 0,1 0,001 0,005 - // -
Кобальт 0,5 0,2 0,1 0,01 - // -
Крезол 1,2 1,0 0,04 - - // -
Метанол 5,0 0,2 3,0 0,1 - // -
Метакрилова кислота 2,0 1,5 1,0 - - // -
Моноетаноламін 2,0 не виявлено 0,5 0,1 - // -
Миш’як 1,0 0,1 0,05 0,05 - // -
В-нафтол 5,0 не виявлено 0,4 -  
Нікель 2,0 0,001 0,1 0,01 - // -
Нітробензол 3,0 0,05 0,2 - - // -
Селен 0,05 0,2 0,001 - - // -
Свинець 2,5 0,01 0,3 0,1 - // -
Стронцій 10,0 2,0 7,0 - - // -
Ртуть 0,1 0,001 0,0005 - - // -
Сурма 0,2 0,1 0,05 - - // -
Фториди 5,0 1,2 1,5 0,75 - // -
Формальдегід 0,1 не виявлено 0,05 0,05 - // -
Цианіди 1,0 0,02 0,1 0,05 - // -
Ацетон 5,0 2,0 2,2 - загально- санітарна
Бутилацетат 0,3 0,05 0,1 - - // -
Ізобутиловий спирт 2,5 не виявлено 1,0 - - // -
Карбомол 15,0 7,0 10,0 - - // -
Муравьїна кислота 5,5 не виявлено 3,5 - - // -
Резорцин 2,0 0,005 0,1 - - // -
Оцтова кислота 3,5 не виявлено 1,2 - - // -
Цинк 5,0 0,2 1,0 0,01 - // -
Диметілфенол 1,0 не виявлено 0,25 - органо-лептична
Залізо (Fe3+) 3,0 1,0 0,3 - - // -
Ксилол 0,1 0,3 0,05 - - // -
Мідь 2,2 2,0 1,0 0,001 - // -
А-нафтол 0,5 0,8 0,1 - - // -
Ніфта й нафтопродукти 0,5 2,5 0,3 0,05 - // -
СПАР аніони 1,5 2,0 0,5 - - // -
Стирол 0,2 0,005 0,1 0,1 - // -
Толуол 1,1 0,001 0,5 0,5 - // -
Триетаноламін 2,2 0,003 1,4 - - // -
Хром 2,0 1,5 0,5 - - // -
Фенол 0,5 0,01 0,001 0,001 - // -

 

 

Навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

 

 

Укладачі:КОВАЛЬОВА Олена Олександрівна,

БУЛГАКОВА Леся Вікторівна

 

Відповідальний за випуск: проф. кафедри ВВ і ОВ, д.т.н. С.С. Душкін

 

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання О. О. Ковальова

 

 

План 2011, поз. 124 М

  Підп. до друку 30.09.2011 Формат 60х84/16 Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 2,5 Зам. № Тираж 50 пр.

 

 

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

 
ДК № 4064 від 12.05.2011 р.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 233; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.015 с.)