До виконання розрахунково-графічної роботи 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До виконання розрахунково-графічної роботиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання розрахунково-графічної роботи

З дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

 

 

 

Харків

ХНАМГ

 
 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: О.О. Ковальова, Л.В. Булгакова. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 43 с.

 

 


Укладачі: О.О. Ковальова,

Л.В. Булгакова

 

Рецензент: зав. кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод ХНАМГ, професор, д.т.н. С.С. Душкін

 

Затверджено кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод (протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.)

 

 
 

ЗМІСТ

  Стор.
Вступ.............................................................................................................................
Завдання №1.Санітарна оцінка джерела централізованого господарсько-  
питного водопостачання....................................................................
Завдання №2.Органолептичне дослідження об'єктів зовнішнього  
середовища.........................................................................................
Завдання №3.Визначення меж зон санітарної охорони (ЗСО) водозаборів........
Завдання №4.Визначення санітарних умов випуску стічних вод  
у водоймища………………………………………………………..
Завдання №5.Оцінка ризику для здоров'я населення при хімічному  
забрудненні навколишнього середовища.......................................
Список джерел..........................................................................................................
Додатки........................................................................................................................

 ВСТУП

Гігієна вивчає вплив на людину природних і антропогенних факторів (які з'являються внаслідок господарської діяльності людини), розробляє гігієнічні нормативи і санітарні правила, дотримання яких забезпечує здорові й сприятливі умови мешкання населення. Санітарія це практична реалізація розроблених гігієною профілактичних заходів з метою зміцнення і збереження здоров'я людей.

Основні розділи комунальної гігієни: гігієна атмосферного повітря, гігієна води і водопостачання, санітарна охорона водних об'єктів, санітарна охорона ґрунту, очищення населених пунктів, гігієнічне значення фізичних факторів, гігієна житла, лікувально-профілактичних закладів, гігієнічне планування населених пунктів.


Вода – найважливіший компонент природного середовища. Проблеми, пов'язані з її використанням, дуже тісно переплітаються. Не можна переоцінити вплив водного середовища на живі організми. У зв'язку з цим споруди водопостачання і каналізації повинні забезпечувати покращення санітарно-гігієнічних умов життя населення, зменшувати шкідливий вплив на здоров'я людини подразників, пов'язаних з життєдіяльністю людини.

 

У ході практичних занять і при самостійній роботі студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу (РГР), а студенти заочної форми – контрольну роботу (КР), які передбачають вирішення завдань. Виконуючи їх, студенти закріплюють практичні навики в області санітарно-гігієнічних основ спеціальності.

При оцінці РГР (КР) враховуються правильність вирішення завдань, повнота і якість оформлення роботи, систематичність виконання і підготовленість студента до захисту роботи.

 

РГР (КР) оформлюють у вигляді записки, яка має такі елементи:

· Титульний аркуш, який виконують за відповідною формою (див. Додатки А і Б);

· Зміст;

· Розділи основної частини.

Основна частина складається із завдань, які повинен розв’язати студент в ході практичних занять і самостійної роботи.

· Список літератури.

 

Орієнтовний обсяг записки 10-15 сторінок друкарського тексту із полуторним міжрядковим інтервалом. Графічна частина може виконуватися студентом за допомогою ПЕОМ або на міліметрівці.


ЗАВДАННЯ №1.

САНІТАРНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛА ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Завдання. За результатами аналізу лабораторних досліджень води (див. Додаток В) дайте висновок про відповідність якості води ділянки водозабору нормативним вимогам. Відзначте, за якими показниками якість води не відповідає гігієнічним вимогам.

ЗАВДАННЯ №2.

ПРИКЛАД

ЗАВДАННЯ №3.

Приклади розрахунків

Приклад 1. Для водопостачання населеного пункту на його околиці пробурена свердловина завглибшки 110 м. Потужність водоносного горизонту (пісковик) h = 36 м. Водоносний горизонт перекритий двома багатометровими шарами глини, глинистих пісковиків і суглинків. Дебіт свердловини Q = 1700 м3/доб. За даними буріння для водоносного горизонту коефіцієнт фільтрації К = 0,01 м/доб, ухил природного потоку і = 0,001, активна пористість μ = 0,15.

 

Напрям потоку

підземних вод

 

 

свердловина

 

Визначити й нарисувати межі поясів ЗСО за умови, що в районі свердловини немає суттєвого джерела побутових та інших забруднень і поверхневих водоймищ.

 

Вирішення.

Оскільки джерело водопостачання не пов'язане з поверхневим водоймищем, то для визначення розмірів ЗСО 2-го поясу можна користуватися табличним методом (табл. 3.2). Т = 100 діб.

Розраховуємо необхідні величини:

;

.

За цими даними визначаємо R0 = 102,93 r0 = 102,93, α = 102,93.

 

Перший пояс ЗСО згідно зі СНіП 2.04.02-84 п. 10.12 рівний 30 м.

 

Джерело водопостачання не має зв’язку з поверхневою водоймою

 

Умовні позначення:

- перший пояс ЗСО

- другий пояс ЗСО

 

Креслення робити в масштабі 1:5000, 1:10000 на міліметрівці.


 

Таблиця 3.2

А=Q/h Породи (характер водоносного горизонту) μ В = Khi/Q Величина α для усіх значень
0,00 0,0004 0,0008 0,0012 0,0016 0,002
R0 r0 R r R r R r R r R r
Рихлі Скельні   0,15 0,03 0,015
30 Рихлі Скельні   0,15 0,03 0,015
Рихлі Скельні   0,15 0,03 0,015
Рихлі Скельні 0,15 0,03
Рихлі Скельні 0,15 0,03
Рихлі Скельні 0,15 0,03 500

 

Таблиця 3.3

А=Q/h Породи (характер водоносного горизонту) μ В = Khi/Q Величина α для значень B
0,00 0,0004 0,0008 0,0012 0,0016 0,002
R0 r0 R r R r R r R r R r
Рихлі Скельні   0,15 0,03 0,015
30 Рихлі Скельні   0,15 0,03 0,015
Рихлі Скельні   0,15 0,03 0,015
Рихлі Скельні 0,15 0,03
Рихлі Скельні 0,15 0,03
Рихлі Скельні 0,15 0,03


Приклад 2. Свердловина має зв'язок з річкою. Водоносний обрій – пісок потужністю 10 м. Граничний дебіт свердловини 600 м3/доб.

Визначити, на яких відстанях від ріки розташувати свердловину, розрахувати інші розміри ЗСО.

μ = 0,15, і = 0,000, К = 10 м/доб.

Вирішення. Для водозаборів з водоносного обрію, гідравлічно тісно зв'язаних з водоймою, розрахунковим методом можна користуватися в тому випадку, якщо водойма перебуває в задовільному санітарному стані й повністю відповідає за бактеріальним станом вимогам ГОСТ 2761-84.

; .

Розміри другого поясу ЗСО: r = 150 м (відстань до річки), R = 100 м, α = 100 м.

Межа першого поясу ЗСО встановлюється 50 м (п. 10.12 СНіП 2.04.02-84).

 

 

ЗАВДАННЯ №4.

ПРИКЛАД

ЗАВДАННЯ №5.

Шкіряна дія

Внутрішня (абсорбція) доза при шкіряному контакті – кількість речовини на одиницю ваги тіла, яке перетнуло абсорбційні бар'єри організму, - потрапило в кров, пройшло шлунково-кишковий бар'єр.

1.1.1. Поверхневі й підземні води:

DERMWAT = (CW·SA·PC·ЕТ·EF·ED·0,001)/(BW·AT),

де CW – концентрація у воді, мг/дм3;

SA – загальна площа поверхні тіла, см2;

PC – константа дермальної проникності, см/година;

ЕТ – час дії, година/день;

EF – частота дії, випадок/рік;

ED – тривалість дії, роки;

BW – вага тіла, кг;

AT – усереднений час (при оцінці канцерогенної дії AT = 365 днів х 70 років; при оцінці неканцерогенної дії AT = 365 днів х 15 років);

0,001 – коефіцієнт для переведення см3 в літри.

 

1.1.2. Ґрунт:

DERSOIL = (CS·SA·ABS·AF·EF·ED·0,001)/(BW·AT),

де CS – концентрація в ґрунті, мг/кг;

SA – площа поверхні контакту шкіри з ґрунтом, см2/випадок;

ABS – фактор поглинання при дермальному контакті, безрозмірна величина;

AF – фактор ступеня зчеплення шкіри з ґрунтом, кг/см2.

 

1.2. Дія при поглинанні:

Отримана доза при поглинанні – кількість речовини на одиницю ваги тіла, яке перетнуло межі організму – потрапило всередину (у шлунково-кишковий тракт).

1.2.1. Підземні й поверхневі води:

INGESTWAT = (CW·IR·EF·ED)/(BW·AT),

де IR – величина водоспоживання, л/день;

EF – частота дії, дні/рік.

 

1.2.2. Ґрунт:

INGESTSOIL = (CS·IR·EF·ED)/(BW·AT),

де IR – випадкове поглинання ґрунтових частинок, кг/день;

EF – частота дії, дні/рік.

ПРИКЛАД

Умови дії

Заселений квартал міста через недбалість був побудований на раніше покинутій сильно зараженій миш'яком ділянці ґрунту. Миш'яком були заражені місцевий ґрунт і верхній горизонт підземних вод. Населення, що живе в даному районі, бере воду для побутових потреб з підземних вод, а також купається в прилеглих природних водоймищах, які не уникнули забруднення.

Вас попросили розглянути різні види дії, що відносяться до різних природних середовищ (поверхневі води, підземні води, ґрунт). До того ж необхідно оцінити ступінь ризику для місцевих мешканців.

Дані для оцінки ризику

РІШЕННЯ

(розрахунок зроблений для дорослого населення)

Таблиця можливих дій

Середовища дії
Підземні води Поверхневі води Ґрунт
Споживання питної води Шкіряний контакт при прийомі душу Шкіряний контакт при плаванні Випадкове заковтування води при плаванні Шкіряний контакт Випадкове заковтування

Дорослі

I. Неканцерогенна дія

Таблиця 1 – Розрахунок сумарної добової дози

Шлях надходження Об'єкти навколишнього середовища
Питна вода Відкрите водоймище Ґрунт Сума
Пероральний 8,57E-04 3,05E-05 1,44E-05 9,02E-04
Нашкірний 3,88E-06 2,22E-06 5,13E-08 6,16E-06
Сума 8,61E-04 3,27E-05 1,44E-05 9,08E-04

Таблиця 2 – Розрахунок індексу небезпеки

Шлях надходження Об'єкти навколишнього середовища
Питна вода Відкрите водоймище Ґрунт Сума
Пероральний 2,86E+00 1,02E-01 4,80E-02 3,01E+00
Нашкірний 5,32E-03 3,04E-03 7,03E-05 8,43E-03
Сума 2,86E+00 1,05E-01 4,80E-02 3,02E+00

П. Канцерогенна дія

Таблиця 3 – Розрахунок сумарної добової дози

Шлях надходження | Об'єкти навколишнього середовища
Питна вода Відкрите водоймище Ґрунт Сума
Пероральний 1,84E-04 6,54E-06 3,08E-06 1,93E-04
Нашкірний 8,32E-07 4,76E-07 1,10E-08 1,32E-06
Сума 1,85E-04 7,02E-06 3,09E-06 1,95E-04

Таблиця 4 – Розрахунок канцерогенного ризику

Шлях надходження Об'єкти навколишнього середовища
Питна вода Відкрите водоймище Ґрунт Сума
Пероральний 2,76E-04 9,81E-06 4,63E-06 2,90E-04
Нашкірний 3,11E-06 1,78E-06 4,11E-08 4,93E-06
Сума 2,79E-04 1,16E-05 4,67E-06 2,95E-04

Розрахунок канцерогенного ризику популяції:

PCR = 2,95Е-04 х 25000 = 7,37 випадків на рік

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

 

1. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене: Учебн. пособие / Е.И. Гончарук, Р.Д. Габович, С.И. Гаркавый и др.; Под ред. Е.И. Гончарука. – М.: Медицина, 1990. – 416 с.: ил.

2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение.

3. СНиП 2.04.03-85. Канализация.

4. Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

5. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами (№ 1166 - 1174), - М.: Медгиз, 1975.

6. ГОСТ 2761-84. Гигиенические требования к водоемам 1-го вида водопользования.

7. ГОСТ 17.1.5.02-80. Гигиенические требования к местам купания и отдыха на водоемах.

8. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду / Под ред. Ю.А. Рахманина, С.М. Новикова, Т.А. Шашиной, С.И. Иванова. – М.: Госсанэпиднадзор Минздрава России, 2004. - 143 с.

 


Додаток А

Додаток Б

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

 

Виконав: Перевірив:

Студент(ка) гр. _________ ас. Ковальова О.О.

______________________ ас. Булгакова Л.В.

(П.І.Б.)

 

 

Харків-20__


Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Д, а

Навчальне видання

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи

З дисципліни

«Санітарно-гігієнічні основи спеціальності»

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання

за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»)

 

 

 

Харків

ХНАМГ

 
 

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Санітарно-гігієнічні основи спеціальності» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 - «Гідротехніка (Водні ресурси)» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва, уклад.: О.О. Ковальова, Л.В. Булгакова. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 43 с.

 

 


Укладачі: О.О. Ковальова,

Л.В. Булгакова

 

Рецензент: зав. кафедри водопостачання, водовідведення та очищення вод ХНАМГ, професор, д.т.н. С.С. Душкін

 

Затверджено кафедрою водопостачання, водовідведення та очищення вод (протокол № 1 від 30 серпня 2010 р.)

 

 
 

ЗМІСТ

  Стор.
Вступ.............................................................................................................................
Завдання №1.Санітарна оцінка джерела централізованого господарсько-  
питного водопостачання....................................................................
Завдання №2.Органолептичне дослідження об'єктів зовнішнього  
середовища.........................................................................................
Завдання №3.Визначення меж зон санітарної охорони (ЗСО) водозаборів........
Завдання №4.Визначення санітарних умов випуску стічних вод  
у водоймища………………………………………………………..
Завдання №5.Оцінка ризику для здоров'я населення при хімічному  
забрудненні навколишнього середовища.......................................
Список джерел..........................................................................................................
Додатки........................................................................................................................

 


ВСТУП

Гігієна вивчає вплив на людину природних і антропогенних факторів (які з'являються внаслідок господарської діяльності людини), розробляє гігієнічні нормативи і санітарні правила, дотримання яких забезпечує здорові й сприятливі умови мешкання населення. Санітарія це практична реалізація розроблених гігієною профілактичних заходів з метою зміцнення і збереження здоров'я людей.

Основні розділи комунальної гігієни: гігієна атмосферного повітря, гігієна води і водопостачання, санітарна охорона водних об'єктів, санітарна охорона ґрунту, очищення населених пунктів, гігієнічне значення фізичних факторів, гігієна житла, лікувально-профілактичних закладів, гігієнічне планування населених пунктів.

Вода – найважливіший компонент природного середовища. Проблеми, пов'язані з її використанням, дуже тісно переплітаються. Не можна переоцінити вплив водного середовища на живі організми. У зв'язку з цим споруди водопостачання і каналізації повинні забезпечувати покращення санітарно-гігієнічних умов життя населення, зменшувати шкідливий вплив на здоров'я людини подразників, пов'язаних з життєдіяльністю людини.

 

У ході практичних занять і при самостійній роботі студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу (РГР), а студенти заочної форми – контрольну роботу (КР), які передбачають вирішення завдань. Виконуючи їх, студенти закріплюють практичні навики в області санітарно-гігієнічних основ спеціальності.

При оцінці РГР (КР) враховуються правильність вирішення завдань, повнота і якість оформлення роботи, систематичність виконання і підготовленість студента до захисту роботи.

 

РГР (КР) оформлюють у вигляді записки, яка має такі елементи:

· Титульний аркуш, який виконують за відповідною формою (див. Додатки А і Б);

· Зміст;

· Розділи основної частини.

Основна частина складається із завдань, які повинен розв’язати студент в ході практичних занять і самостійної роботи.

· Список літератури.

 

Орієнтовний обсяг записки 10-15 сторінок друкарського тексту із полуторним міжрядковим інтервалом. Графічна частина може виконуватися студентом за допомогою ПЕОМ або на міліметрівці.


ЗАВДАННЯ №1.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 248; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.176.39 (0.04 с.)