Для Японії характерно: ???(підходить і те і те) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для Японії характерно: ???(підходить і те і те)а) поєднання централізованого і децентралізованого підходів до прийняття рішень;

б) прийняття рішень шляхом консенсусу.

47. Довгострокові рішення спрямовані на:

в) вирішення стратегічних завдань;

48. До одноосібних управлінських рішень належать:

б) постанови та накази;

Б)Г. Каном;

49. До випереджаючих індикаторів корпоративного управління відносять:

Б)національні управлінські кодекси для правлінь корпорацій, рівень оприлюднення інформації про доходи керівників корпорації, наявність основних комісій при раді директорів, розмежування обов'язків голови ради директорів та головного адміністратора, участь незалежних директорів у роботі рад директорів.

50. До комунікативних бар’єрів належать:

г) мовні, бар’єри сприйняття, вплив культури, невербальні комунікації.

51. Для теорії «Z» Оучі характерним є:

в)прихований неформалізований контроль, але з чіткими формальними процедурами, помірно планований характер кар’єри; метод прийняття рішень – груповий консенсусом;

52. Для підрозділів міжнародних корпорацій найпоширенішими видами бюрократичного контролю є:

г)бюджетний контроль та правила капітальних витрат.

53. До документів, що подаються для реєстрації іноземних інвестицій, належать:


а) інформаційне повідомлення;

б) документ, що підтверджує форму здійснення інвестицій;

в) документ, що підтверджує вартість іноземних інвестицій;

г) плата за реєстрацію. (всі вірні)

54. До документів, що подаються для реєстрації іноземних інвестицій, належать:

д) вс івідповіді правильні.

 

Е

55. Ера національних держав в розвитку міжнародного бізнесу тривала з :

г)1945-1970рр.

56. Ера глобалізації охоплює період:

а) починаючи з 70-х років ХХ століття і по сьогоднішній день;

57. Економічне середовище – це:

б) це сукупність економічних відносин і ресурсів країн-господарів, що визначають можливості започаткування і розвитку відділень транснаціональних корпорацій у цій країні;

58. Економічна доцільність придбання технології залежить від досягнення наступних цілей:

г) всі відповіді правильні

59. Етика – це:

а) врахування моральних зобов’язань і стандартів в процесі керівництва;

60. Експортне фінансування це:

а) залучення, забезпечення і використання фінансових коштів з метою здійснення експортної угоди;

З

61. З урахуванням яких факторів пов'язані вигоди міжнародного бізнесу:

а) доступ до зарубіжних ринків робочої сили (ціна, кваліфікація) та прагнення нових ринків збуту;

б) зменшення валютних ризиків;

62. Зростання національної самосвідомості – це:


а) конверсійні процеси;

б) дискретні процеси;

в) дивергентні процеси;

г) конформістські процеси.

63. За централізації рішення:

б) приймаються на вищому рівні, що забезпечує їх високу якість;

64. Згода підлеглих в Японії або їхня думка формально підтверджується особливою печаткою, що має назву:

б) ханка;

65. Західна культура прийняття рішень базується на:

а) обґрунтуванні кращих варіантів дій та якнайшвидшій їх реалізації.

66. За результатами досліджень М О'Хара - Деверекс та Р. Йохансона, координатори в міжнародних командах мають володіти певними якостями:

Б)особисті якості, ділові здібності, інтелектуальні здібності;

67. Здатен виявити слабкі ланки роботи і прийняти для їх усунення ефективні корегуючі заходи:

а) адміністратор;

68. За якою ставкою відбувається компенсація іноземним інвесторам:

69. Запровадження системи бухгалтерської звітності із застосуванням Міжнародних стандартів в Україні у банківській сфері відбулося:

з 1 січня 1998 р;

70. За якою ставкою відбувається компенсація іноземним інвесторам:

в) ЛІБОР;

71. Завдання технологічної політики фірми:

а) стимулювання підвищення рівня освіти та кваліфікації персоналу;

72. Змістовні моделі, що дають можливість ідентифікувати потребу або сукупність потреб, що сформувалися як результат мотивованої поведінки, - це:

а) моделі мотивації, засновані на потребах;

73. За якими ознаками класифікують типи контролю, що здійснюється в ТНК:

в) всі відповіді правильні;

 

І

74. Інтенсивний розвиток внутрішньоевропейського міжнародного бізнесу був притаманний:

а) ері експансії;

75. Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту – це:

в) поєднання зусиль національних і міжнародних компаній різних країн у здійсненні ділових операцій;.

76. Інтереси материнської компанії є головними у прийнятті стратегічних рішень при:

б) етноцентризмі;

77. Існують такі типи проведення технологічної політики:

г) політика глобального центризму та поліцентризму.

78. Існують такі за природою інвестиції:

б) конгломеративні, вертикальні, горизонтальні;

79. Іноземні інвестиції можуть бути здійснені у формі:

г) всі відповіді вірні.

80. Інструментами взаємодії в галузі прямих іноземних інвестицій та діяльної МК є:

81. Іноземні інвестиції можуть бути здійснені у формі:

г) всі відповіді вірні.

82. Існують різноманітні способи ведення обліку, що діють в різних країнах. Причинами відмінностей в облікових системах країн є соціально-економічні, політичні і географічні фактори, До соціально-економічних факторів належать:

д) всі відповіді правильні.

 

К

83. Ключові фактори глобалізації:

в) інтернаціоналізація, етика, підприємництво, ділові комунікації;

84. Короткострокові рішення орієнтовані на:

а) оперативні цілі;

85. Короткострокові рішення орієнтовані на:

а) оперативні цілі;

86. Критеріями відбору персоналу для міжнародних призначень, що характеризують здібності лідера є:

а) можливості продовження «домашнього» лідерства в зарубіжній діяльності, риси лідера, необхідні для успішної діяльності в країні призначення;

87. Критеріями відбору персоналу для міжнародних призначень, що характеризують вік, досвід і освіту є:

Б)балансування між віком і досвідом, ступінь освіти, бажано післявузівський, критичне значення міжнародного досвіду;

88. Компенсації - це:

а) специфічний набір інструментів стимулювання робітників у міжнародній фірмі (особливо при закордонних призначеннях);

89. Контроль – це:

б)особливий вид діяльності на підприємстві, який зосереджений на спостереженні за процесом управління та його оцінці;

90. Контроль за результатами:

б) пов’язаний з орієнтацією на досягнення кінцевих цілей;

91. Конролінг означає:

в) поєднання планування, регулювання і контроль шляхом інтегрованого інформаційного забезпечення з метою управління прибутком.

92.«Кодексом поведінки ТНК» зафіксовані принципи, якими мають керуватися МК у своїй діяльності:

г) вірнівідповіді а, б, в.

 

 

М

93. Міжнародний бізнес - це:

а) ділова взаємодія приватних фірм або підрозділів, що знаходяться у різних країнах;

94. Міжнародний менеджмент – це:

в) процес застосування управлінських інструментів у виробництві і отриманні завдяки цьому додаткових вигод і заощадження часу;

95. Міжнародний бізнес базується на можливості:

б) отримати вигоду із переваг ділових операцій між різними країнами, що забезпечує залучення у бізнес сторонам більше переваг ніж якби вони вели справи у власній державі;

96. Міжнародний бізнес - це:

г) ділова взаємодія приватних фірм або підрозділів, що знаходяться у різних країнах.

97. Метод сценарного планування вперше було успішно використано:

а) компанією «АвтоЗАЗ-ДЕУ» при виробництві нових автомобілів;

98. Матрична структура – це:

б) одна з тимчасових структур, у межах якої члени сформованої групи відповідають і перед керівником проекту за своєчасність виконання своїх завдань (складових елементів проекту), і перед керівником свого постійного підрозділу за методику та якість роботи.

99. Менеджер, що відзначається логічністю і систематичністю, ретельним зважуванням наявних альтернатив:

б) аналітичний;

100. Модель технологічної кривої виходить з того, що:

в) кожна технологія має свою природну межу, причому з наближенням до неї для поліпшення параметрів продукту (процесу) необхідно дедалі вагоміші інвестиції.

101. Метод міжнародної торгівлі - це:

б) встановлення прямих зв'язків між виробником і кінцевим споживачем.

102. Методи соціальної мотивації:

а) включають засоби морального впливу - від агітації до різних форм індивідуального заохочення;

103. Мотивація праці в американських компаніях базується на:

в) переважно колективних цінностях і потребах.

104. Мотивація праці в японських компаніях базується на:

а) переважно індивідуалістичному підході;

105. Мотивація праці в західноєвропейських (особливо скандинавських ) компаніях базується на:

б) високій ролі соціальної захищеності всіх верств населення;

106. Метод міжнародної торгівлі це:

в) організаційна форма і порядок здійснення зовнішньоторговельної операції;

 

 

Н

107. Недоліками дивізіональних структур є:

г) ускладнення централізованого, більш економічного обслуговування (персонал, закупівлі та ін.) і прагнення забезпечення такими послугами на регіональному рівні, ускладнення контролю для вищого менеджменту;

108. Недоліки матричних структур:

б) загроза виникнення суперечностей у керівництві, потреба у менеджерах, що ефективно керують людськими ресурсами, конфлікт в організації через розподіл влади;

109. Низхідні комунікації мають на меті:

а) зворотній зв’язок та допомогу менеджерам нижчого рівня від вищих менеджерів;

110. Недоліком особистого контролю є:

в)велика трудомісткість і обмеженість через завантаженість вищих менеджерів;

111. Наголос на кількісних аспектах контролю діяльності зарубіжних відділень - це особливість контролю в корпораціях:

а) США;

112. Непрямий контроль:

б)щорічна звітність, що надсилається до офісу країни походження, додатки до оперативної звітності, включаючи фінансові звіти, фінансові співвідношення;

113. Набір принципів і дій, на основі якого вибираються, розробляються і впроваджуються нові продукти і технологічні процеси називається:

б) технологічною політикою підприємства.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 422; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.244.12 (0.051 с.)