Назвіть ланцюги регулювання ТНК, які не спрямовані на підвищення їх ефективності? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть ланцюги регулювання ТНК, які не спрямовані на підвищення їх ефективності?г) суспільна сфера.

117. Назвіть принципи підтримки розвитку:

а) напруження між економічним зростанням і захистом довкілля має бути знято шляхом його відновлення;

118. На які групи поділяються функції міжнародного інвестиційного менеджменту:

д) варіант А і Б.

119. Намагання кількісно описати різні культури з метою розрізняти їх між собою, а не оцінювати, відсутність стереотипів та соціальна гнучкість:

120. Недоліком методу торгівлі через посередників є:

в) позбавлення експортером безпосередніх контактів з ринками збуту;

121. Низькі витрати на працю в Україні є одним із факторів фінансової мотивації до міжнародного бізнесу, що належать до теорії...

а) недосконалих ринків;

122. На скількох принципах базується стратегія експорту:

а) 4;

123. Найбільш вузький «спред» існує на...

д) міжбанківських валютних біржах.

О

124. Основними положеннями концепції „постпідприємницьких стратегій” є:

в) зміцнення внутрішньої кооперації та інтегрованості організації, створення союзів з іншими організаціями, розробка нових напрямів, створення нових ділових можливостей для організацій у майбутньому;

125. Основними складовими місії (бачення) міжнародних корпорацій є:

в) продукти(послуги), цільові споживчі ринки, технології, пріоритети, конкурентні переваги, філософія, публічний імідж, ставлення до працівників, партнерів, інтересів акціонерів;


126. Особливість інформаційного забезпечення процесу прийняття міжнародних рішень полягає у тому, щоб використати:

б) всю релевантну інформацію;

127. Особливостями організаційного фактора в міжнародному менеджменті НЕ є:

г) точне визначення відповідальності за прибуток організації.

128. Особливостями організаційного фактора в міжнародному менеджменті є:

а) природа зарубіжного бізнесу, керівництво зарубіжними відділеннями;

б) часові і географічні особливості, орієнтованість на результат;

в) взаємозалежність структур і персоналу,

129. Організаційна характеристика транснаціональних компаній:

а) формалізація, спеціалізація, централізація;

130. Одним із тверджень теорії «Х» є:

б)звичайна людина не бажає працювати і намагається ухилятися від роботи, наскільки це можливо;

131. Основні моделі керівництва міжнародним бізнесом:

а)фактологічний менеджер, інтуїтивний менеджер, нормативний менеджер, аналітичний менеджер;

132. Однією з основних функцій міжнародної професійної підготовки є:

133. Основні типи контролю в ТНК:

в) прямий, непрямий;

134. Особливості контролю в Західноєвропейських транснаціональних компаніях:


а) тенденція до вимірювання кількісних аспектів зарубіжних операцій, переважно децентралізований характер виробничого контролю, короткі вертикальні відстані у каналах звітності

135. Основні вимоги до контролю в міжнародних компаніях:

б) стандарти в ТНК повинні враховувати як загальнокорпоративні цілі, так і місцеві умови, інформація, що міститься у звітах, повинна віддзеркалювати не тільки поточне виконання, а й встановлені стандарти, управлінські дії щодо коригування відхилень є заключним кроком функції контролю;

136. Однією з вимог до контролю в міжнародних компаніях є:

г) управлінські дії щодо анулювання відхилень є заключним кроком функції контролю.

137. Особливість контролю якості полягає:

б) в тому, щоб чітко визначити відповідальність належних підрозділів у досягненні встановлених рівнів якості;

 

 

138. Однією з форм трансферту технологій на світовому ринку є:

г) передача, продаж або надання по ліцензії всіх форм промислової власності (за винятком товарних і фірмових знаків).

139. Основними джерелами венчурного капіталу є:

а) приватні інвестори;

140. Основна функція методу проведення торгових операцій через посередників це:

г) поєднання продавців і покупців.

141. Основні ризики венчурних інвестицій пов'язані:

б) технологічно досконалий продукт може не відповідати рин­ковому попиту;

в) управлінська команда може не мати кваліфікації або досвіду;

142. Основна функція методу проведення торгових операцій через посередників це:

г) поєднання продавців і покупців.

143. Основна мета діяльності торгово-посередницькоїфірми:

а) уникнення ризиків експортерами;

144. Опціони на ф'ючерсні валютні контракти як новий фінан­совий інструмент були започатковані в січні 1984 р. на:

г) Чиказькій біржі «Mercantile Exchange»;

145. Основні моделі участі жінок у міжнародному менеджменті – це:

в) модель рівноправності, компліментарно- вікова модель;

 

П

146. Передумови розвитку та базові форми міжнародного бізнесу закладалися та розвивалися в період:

в) комерційної ери;

147. Посилення взаємозв’язків між національними економіками, переплетення соціально- економічних процесів, що відбувають в різних регіонах світу – це:

г) глобалізація.

148. Процес застосування управлінських концепцій і інструментів у транснаціональному і культурному середовищі та отримання завдяки цьому додаткових вигод та заощадження часу - це:

а) тактичний менеджмент;

149. Перша історична класична школа, що залишається провідною у світі і зараз-це:

а) американська школа менеджменту;

150. Період комерційної ери розвитку міжнародного бізнесу:

а) 1500-1850рр;

151. Політична складова політико-правового середовища включає:

в) урядові позиції, ефективність державного управління, політичну стабільність;

152. Поєднання власних інтересів материнської компанії з інтересами своїх регіональних відділень:

г) регіоцентризм.

153. Процес визначення основної місії організації, довгострокових цілей і виконання планів діяльності щодо досягнення цих цілей - це:

а) стратегічне планування;

154. Процес аналізу та прийняття, управлінського рішення найчастіше складається з:

б) трьох етапів;

155. Прийняття рішень делегується оперативному персоналу при:

а) децентралізації;

156. Процес групового прийняття рішень в Японії називається:

в) рингісей;

157. Прийняття рішень шляхом консенсусу із попередніми ретельними консультаціями, а також поєднання централізації та децентралізації застосовується в:

б) Японії;

158. При високих обсягах операцій та капіталовкладень, як правило, застосовуються:

а) централізація;

159. При високих обсягах операцій та капіталовкладень, як правило, застосовуються:

а)централізація;

160. Переважно централізація, автократія, ієрархія застосовується в:

б) Японії;

161. Перевагами дивізіональних структур є:

місцева відповідальність нижнього рівня, акцент на локальних ринках і проблемах, поліпшення координації в регіоні, використання переваги економічної локалізації операцій, кращі комунікації;

162. Підрозділи якої структури утворюються за географічним принципом:

Г)Тип «D» – мультинаціональнаорієнтація.

163. Підвищенню ефективності міжнародних комунікацій сприяють:

б) мовний тренінг, культурний тренінг, поліпшення системи зворотного зв’язку;

164. Прямий контроль передбачає:

в)наради в штаб-квартирі, відрядження до зарубіжних відділень, контроль поточної діяльності персоналу та контроль за допомогою організаційної структури;

165. Перевага особистого контролю:

б)у менеджерів вищого рівня формуються особисті враження щодо діяльності підлеглих;

166. Перевагами контролю за результатами є:

а) простота та орієнтація на досягнення зарубіжними підрозділами таких кінцевих результатів, які пов’язані із загальними цілями корпорації;

167. Переваги бюджетного контролю:

б) простота та малі витрати часу, оскільки бюджети є інструментом не лише контролю, а й планування;

168. Процес передачі технології складається з етапів:

а) визначення потреби, оцінка технології, планування передачі технології, здійснення трансферту.

169. Перевагою інтернаціоналізації НДДКР є:

а) полегшення доступу до дефіцитних ресурсів та наближення компанії до споживачів її продукції чи послуг;

 

170. Професійне володіння усіма економічними показниками, вміння планувати, прогнозувати зміст міжнародних фінансових операцій - це:

б) фінансиаризація;

171. Переваги прямого методу продажів:

а) дозволяє експортерам встановлювати тісні контакти з іноземними споживачами;

172. Проблема взаємовідносин МК з приймаючими державами базується на таких основних підходах:

г) правильні відповіді а, б, в.

173. Планування міжнародних науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт транснаціональними корпораціями включає:

д) все наведене.

174. При виборі партнерів в Україні міжнародні корпорації враховують рівень використання тотальних систем управління якістю:

175. Прямий контроль включає:

д) всі відповіді правильні.

176. Переваги прямого методу продажів:

а) дозволяє експортерам встановлювати тісні контакти з іноземними споживачами;

 

Р

177. Рисами європейської моделі кар’єри виконавчих директорів є:

а) отримання вищої освіти; набуття управлінських знань і навичок на основі практичної роботи на керівних постах;систематизація і вдосконалення навичок керівної роботи в процесі перепідготовки і підвищення кваліфікації в провідних університетських школах бізнесу;

178. Ревізія означає:

в) цільові спеціальні перевірки працівниками центрального офісу результатів діяльності зарубіжних відділень;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 476; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.023 с.)