Перелік рекомендованої літератури 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік рекомендованої літературиАблязов Д. Принцип верховенства конституції і позитивне законодавство // Юридична Україна. – 2006. – №5. – С.28-30.

Андраш Шайо. Транснациональные сети и конституционализм // Сравнительное конституционное обозрение. – 2008. – №5(66). – С. 123–133.

Бабенко К. Конституція України як фактор стабілізації та розвитку правового і політичного життя суспільства // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 1. – С. 38.

Бабенко К. Політичні чинники впливу на процес реалізації Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 57.

Бабенко К. Проблема стабільності Конституції в умовах зміни суспільних відносин // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №2 (78). – С. 8.

Бабенко К. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 3. – С. 54.

Баймуратов М.А. Современный украинский конституционализм в контексте мировой конституционной мысли // В кн..: Конституционное право Украины. Общая часть. – Т.1. Учебник / Под ред. М.А.Баймуратова и А.В.Батанова. – Х., 2008. – С.558–559.

Батанов О.В., Кампо В.М., Шумак І.О. Новодемократичний конституціоналізм в Україні: проблеми становлення і розвитку // Вибори і демократія. – 2006. – №2. – С.65–73.


Бринцев В. Політико-правовий аналіз ролі Конституційного Суду України у законодавчому процесі // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 1. – С. 23.

Василюк С. Спірні питання тлумачення Конституційним Судом України Конституції та законів України // Вісник Академії правових наук України. – № 1 (40). – 2005. – С. 44.

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно–конституционное право и процесс: Учеб. пособ. – М.: Юристъ, 2005.

Власов А. Реалізація прав людини як принципу конституціоналізму в Європейському Союзі // Юридична Україна. – 2007. – №4. – С. 45-47.

Волошін Ю.О. Доктрина «глобального конституціоналізму» в механізмі забезпечення Європейської міждержавної інтеграції: теоретико–методологічний аналіз // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 3. – С.95–102.

Волощук О.Т. Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 65-71.

Волянська Г., Ковтунець В. Класичний конституціоналізм vs. харизматичний пострадянський конституціоналізм // Юридичний журнал. – 2008. – №7-8 (74). – С.33-36.

Гончар И. Изменяем Основной Закон Украины. О проблемных аспектах внесения изменений в Конституцию Украины // Юридическая практика. – 2008. – №1 (523). – 08.01.

Гончаренко В. Право законодавчих органів УСРР на конституційні протести і його реалізація у 1920-ті роки // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 1(48). – С. 108.


Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. – К.: Ін Юре, 2004. – 388с.

Євграфов П.Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти: Науково-практичний посібник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007. – 204 с.

Жук Н. Про конституційне реформування влади // Вісник Академії правових наук України. – № 3 (42). – 2005. – С. 76 - 83.

Історія української Конституції / Упоряд. А. Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – К. : Право, 1997. – 464 с.

Кампо В. Конституціоналізація приватного права у практиці Конституційного Суду України // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №3. – С.3–7.

Кафарський В.І. Система виборів в Україні: пошук оптимального варіанта // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2006. – № 9. – С.5-9.

Князевич Р. Конституційно-правові підстави для прийняття нової Конституції України // Право України. – 2007. – № 6. – С. 9.

Колісник В. Конституційна реформа в контексті посилення політичної відповідальності // Вісник Академії правових наук України. – № 1 (40). – 2005. – С. 38 - 44.

Конституційне право України: Навчальний посібник / Під заг. ред. Р.Ф. Гринюка. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – 232 с.

Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т. – Т.1 / За ред. В.Ф. Погорілка – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.

Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2006. – 568 с.

Конституційні акти України. 1917 - 1920: Невідомі Конституції України. К.: Філософська та соціологічна думка, 1992. - 272 с.

Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / Відпов. ред. проф. Мартиненко П.Ф. і доц. Кампо В.М. – К., «Купріянова», 2007. – 320 с.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. Наук України. – 2ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

Колодій А. Принципи статусу та діяльності Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – №4-5. - С. 98-104.

Кравец И.А. Российский конституционализм: Проблемы становления, развития и осуществления. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 675 с.

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – Вид. 6-те, виправл. та доповн. – К.: Атіка, 2007. – 592 с.

Кравчук К. З досвіду державотворення України періоду Директорії // Право України. – 2005. – № 2. – С. 114.

Крусян А. Роль конституційної юстиції у системі сучасного українського конституціоналізму // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. – №3. – С. 77-87.

Курс конституционного права Украины. Том 1. Общая часть: Основы теории конституционного права: Учебник / Под ред. М.А. Баймуратова, А.В. Батанова. – Х.: Одиссей, 2008. – 672с.

Кутафин О.Е. Российский конституционализм. – М.: Норма, 2008. – 314 с.

Мироненко О. Концептуальні засади радянської системи конституційного контролю повоєнного періоду (1946-1980 рр.) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 29.

Мироненко О. М. Історія Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 60 с.

Мироненко О. Піднесення радянської моделі конституційної юстиції УРСР та СРСР (кінець 40-х- початок 80-х років) // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 57.

Нонко О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України. – 2006. - № 9. – С. 21.

Орзих М. Судебная власть в условиях реформаторских ожиданий «новой конституционной эры» в Украине // Юридический вестник. – 2007. – №1. – С.28.

Орзіх М.П., Крусян А.Р. Сучасний конституціоналізм в Україні. Вступ до українського конституційного права: монографія. – Київ: Алерта, 2006. – 290 с.

Орзіх М.Ф. Конституційна реформа в Україні: Навчальний посібник. – Одеса: Юридична література, 2003. – 128 с.

Орленко В. І. Конституційне право України: Навчальний посібник. − К.: Паливода А. В., 2011. − 156 c.

Паламарчук М. Всеукраїнський референдум у політичній системі України // Право України. – 2005. – № 5. – С.42-48.

Параграф перший Конституції Пилипа Орлика. Науковий коментар. // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 85.

Погорілко В.Ф. Конституційне право України. – К.: КНТ, 2011. – 532 с.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. – К. : ТОВ «КНТ», ТОВ «Видавництво ЛіраК», 2011. – 527 с.

Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України. – К.: Ін Юре, 1997.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Поняття та юридичні властивості Конституції України // Право України. – 2006. – № 11. – С. 4.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 12.

Прієшкіна О.В. Конституційний лад і політична система України: теоретико-правові аспекти // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 79.

Рудик П.А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи . – К.: Атіка, 2006. – 256 с.

Савич М. Природа актів Конституційного Суду України: теоретико-методологічні аспекти // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 71.

Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах забезпечення конституційності у державі // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 4. – С. 45-48.

Совгиря О.В. Конституцiйне право України: навч. посібник. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 541 с.

Словська І. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму // Право України. – 2003. – № 3. – С. 134.

Словська І. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2004.

Стецюк П.Б. Основи теорії та конституціоналізму. Частина перша: Посібник для студентів. – Львів: Астролябія, 2003. – 232 с.

Танчев Е. Верховенство конституции в контексте конституционного плюрализма // Сравнительное конституционное право. – 2005. – №4. – С.110.

Тацій В., Тодика Ю. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні // Право України. – 2001. – № 6. – С. 3-7. (Т1)

Теліпко В.Е. Науково-практичний коментар Конституції України: Станом на 1 грудня 2010 року / В. Е. Теліпко; За ред. Мусіяки В.Л. – К.: ЦУЛ, 2011. – 544 с.

Тесленко М. «Непорушність» Конституції як особлива гарантія її правової охорони. – 2006. – № 11. –С. 10.

Тимощук О. Проект Закону України „Про внесення змін до Конституції України” у світлі історичних традицій світового конституціоналізму // Юридична Україна. – 2003. – № 5. – С. 14.

Тихий В. Правова природа Конституційного Суду України, його повноваження, рішення та висновки // Право України. – 2012. – №1-2. – С. 97-110.

Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – № 4. – С. 23-37.

Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. – Х.: Факт, 2001. – 328 с.

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики: Монография. – Х.: Факт, 2000. – 608 с.

Федоренко В. Система конституційного права України як складник класичного конституціоналізму // Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Зб. наук. праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Товариства / Відп. ред. проф. П.Ф.Мартиненко і доц. В.М.Кампо. – К., «Купріянова», 2007. – С.71–73.

Фрицький Ю.О. Значення Конституційного Договору між Верховною Радою України та Президентом України «Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України» для подальшого розвитку організації і функціонування державної влади в Основному Законі України // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 91.

Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 560 с.

Шаптала Н.К. Конституцiйне право України: навч. посібник. для студ. вищ. навч. закл. / Н.К. Шаптала, Г.В. Задорожня. – Дніпропертровськ: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 472 с.

Шемшученко Ю., Ющик О. Політика, право, Конституція // Право України. – 2007. – № 8. – С. 6.

Шляхтун П.П. Конституційне право України. – К.: Освіта України, 2010. – 592 с.

Контрольні питання з навчальної дисципліни

«Проблеми сучасного конституціоналізму»

1. Категорія «конституціоналізм»: термінопоняття і взаємозв'язок.

2. Передісторія конституціоналізму: античний і середньовічний конституціоналізм.

3. Зародження концепції конституціоналізму.

4. Конституції «першої хвилі».

5. «Радянські» конституції.

6. «Новітні» конституції.

7. Підходи до визначення змісту конституціоналізму (політичний, філософсько-історичний та юридичний).

8. Конституціоналізм як складна політико-правова система, його елементи.

9. Ознаки конституціоналізму.

10. Основні принципи конституціоналізму.

11. Нормативно-правова основа конституціоналізму.

12. Інститути сучасного конституціоналізму.

13. Зародження українського конституціоналізму.

14. Національна конституційна думка сер. XIX – поч. XX ст.ст..

15. Конституційне будівництво в Україні 1919–1991 рр. – «конституціоналізм радянської епохи».

16. Сучасний етап становлення конституціоналізму в умовах незалежної України.

17. Спроби зміни Конституції України. Плюси і мінуси конституційних змін 2004 р.

18. Визначення нової конституційної стратегії.

19. Поняття функцій і сфер дії конституції. Класифікація функцій конституції.

20. Функції конституції в юридичній сфері.

21. Функціонування конституції в політичній сфері.

22. Конституціоналізм і політика: регулююче співвідношення.

23. Конституціоналізм і ідеологія: функціональні зв'язки.

24. Концепція верховенства права і український конституціоналізм.

25. Конституційне правосуддя як гарант верховенства конституціоналізму.

26. Суверенітет народу як принцип конституціоналізму.

27. Принцип розподілу влади: конституційна модель і проблеми вдосконалення.

28. Легітимація державної влади.

29. Політичне різноманіття у конституційному ладі.

30. Конституціоналізація як фактор перетворення правової системи: поняття і правові сфери.

31. Проблемні питання прямої дії Конституції.

32. Судове застосування Конституції.

33. Вітчизняний конституціоналізм і відповідальність: між правом і політикою.

34. Проблеми регулювання порядку внесення конституційних поправок і перегляду Конституції.

35. Становлення і розвиток Конституційного Суду України.

36. Структура та особливості формування Конституційного Суду України.

37. Загальна характеристика повноважень Конституційного Суду України.

38. Правові форми участі Конституційного Суду України у законотворчості.

39. Перевірка відповідності законів, інших правових актів Конституції України.

40. Офіційне тлумачення Конституції і законів України.

41. Перевірка відповідності міжнародних договорів Основному Закону України.

42. Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України.

43. Основні підходи із вдосконалення діяльності органу конституційної юрисдикції в Україні.

44. Конституційне забезпечення політичної реформи в Україні.

45. Історична періодизація конституційної реформи.

46. Проблеми реалізації Конституції України.

47. Умови формування системи сучасного вітчизняного конституціоналізму.

48. Шляхи і способи продовження конституційної реформи.

49. Вдосконалення механізму забезпечення конституційної законності як завдання функціонування конституціоналізму.

50. Прогнозування тенденцій розвитку українського конституціоналізму.

 

 

Проблеми міжнародного права

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 100; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.176.80 (0.06 с.)