Програма навчальної дисципліни «Проблеми міжнародного права» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма навчальної дисципліни «Проблеми міжнародного права»Тема 1. Проблеми взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права

Сфера взаємодії: в процесі створення норм, в процесі застосування норм. Колізії норм двох систем права і шляхи їх усунення.

Доктрини співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного (національного, внутрішнього) права: моністична доктрина і її різновиди, дуалістична доктрина. Міжнародне право і внутрішньодержавне право – дві самостійні, але взаємодіючі системи.

Об'єкт правового регулювання в міжнародному і внутрішньодержавному праві. Суб'єкти міжнародних правовідносин і внутрішньодержавних правовідносин.

Трансформація: поняття і її об'єктивна необхідність. Різноманіття точок зору з питання трансформації. Види трансформації: інкорпорація, легітимація, відсилання. Недосконалість термінології.

Імплементація: поняття, мета, умови, способи.

Колізії як наслідок неузгодженості внутрішнього права з міжнародними зобов'язаннями держави. Приклади вирішення колізій в рамках деяких національних правових систем.

Внутрішньодержавний нормативний механізм реалізації норм міжнародного права.

Тема 2. Проблеми реалізації норм міжнародного права.

Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань. Форми реалізації норм міжнародних договорів. Функції міжнародного права у внутрішньодержавній сфері.


Зміст процесу реалізації норм міжнародного права. Безпосередня фактична діяльність. Правове і організаційне забезпечення фактичної діяльності.

Міжнародний конвенційний механізм реалізації норм міжнародного права. Правозабезпечувальна нормотворчість. Тлумачення. Міжнародний контроль. Правозастосування.

Міжнародний інституційний механізм реалізації норм міжнародного права.

 

Тема 3. Право міжнародної безпеки.

Поняття права міжнародної безпеки. Галузеві принципи права міжнародної безпеки. Джерела права міжнародної безпеки. Роль міжнародного права в запобіганні війні.

Система загальної міжнародної безпеки. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

Системи колективної безпеки (універсальна і регіональні). Заходи з заборони погрози силою або її застосування у відносинах між державами. Заходи щодо використання регіональних організацій безпеки.

Тимчасові заходи щодо припинення порушень миру. Примусові заходи безпеки без використання збройних сил і з їх використанням. Операції ООН з підтримання миру.

Заходи з запобігання гонці озброєнь і роззброєнню.

Неприєднання і нейтралітет. Заходи (зміцнення) довіри.


 

Тема 4. Проблеми застосування сили в міжнародних відносинах.

Використання збройних сил у загальнодержавних відносинах. Заборона погрози силою або її застосування в міждержавному спілкуванні. Сила. Військові або озброєні репресалії.

Право держав на самооборону. Індивідуальна самооборона. Колективна самооборона.

Неприпустимість використання державою збройних сил для захисту своїх громадян за кордоном.

«Гуманітарна інтервенція».

 

Тема 5. Проблемні питання права збройних конфліктів.

Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. Гаагські конвенції 1899 і 1907 рр. про закони і звичаї війни, Женевські конвенції 1949р. і додаткові протоколи до них.

Поняття міжнародних збройних конфліктів і збройних конфліктів неміжнародного характеру. Театр війни і військових дій.

Учасники війни: поняття і види. Обов'язки командирів (начальників) в світлі вимог міжнародного гуманітарного права. Юридичні радники в збройних силах. Правове положення медичного персоналу і духівництва. Правовий статус журналістів.

Засоби і методи ведення війни. Обмеження у виборі методів і засобів ведення війни. Заборонені методи і засоби ведення війни. Ядерна зброя в світлі принципів і норм міжнародного гуманітарного права.

Нейтралітет у війні. Режим військової окупації.

Міжнародно-правовий захист жертв війни. Міжнародний рух Червоного Хреста. Захист поранених і хворих, захист цивільних об'єктів і культурних цінностей. Інтернування. Статус військовополонених. Особи, затримані або позбавлені свободи у зв'язку зі збройним конфліктом неміжнародного характеру.

Міжнародно-правова відповідальність за агресію і пов'язані з нею злочини. Обов’язковість норм міжнародного права, що стосуються збройних конфліктів для всіх учасників конфлікту.

Закінчення війни і його міжнародно-правові наслідки. Перемир'я, капітуляція, укладення мирного договору.

Міжнародне гуманітарне право в конфліктах неміжнародного характеру.

Міжнародне гуманітарне право і миротворчі сили ООН.

 

 

Перелік рекомендованої літератури з навчальної дисципліни

«Проблеми міжнародного права»

 

Базова література

Дяченко, Валерій Іванович. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів : Навч. посібник / Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. ; Міжнар. фонд "Відродження". - К. : КВГІ, 1998. - 103 с.

Черкес, Марк Юхимович. Міжнародне право : Підручник / М. Ю. Черкес. - К. : Знання, 2000. - 284 с.

Дмитрієв, Анатолій Іванович. Міжнародне публічне право : Навч. посіб. / А. І. Дмитрієв, В. І. Муравйов ; Відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, Л. В. Губерський ; Київ. ун-т права ; Ін-т міжнар. відносин; Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Стер. вид. - К. : Юрінком Інтер, 2001. - 639 с.

Мацко, Анатолій Степанович. Міжнародне право : Навч. посіб. / А. С. Мацко ; Міжрегіонал. Акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2002. - 212 с.

Черкес, Марк Юхимович. Міжнародне право : Підручник / М. Ю. Черкес. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2003. - 284 с.

Анцелевич Г.О. Міжнародне публічне право : Підруч. для студ. вузів / Г. О. Анцелевич, О. О. Погрещук ; За ред. Аницелевича Г. О. ; Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - К. : Алерта, 2005. - 424 с.

Буткевич, Володимир Григорович. Міжнародне право : Основи теорії : Підруч. для студ. вузів, що навчаються за спец. "Міжнар. право", "Міжнар. відносини" / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній ; За ред. В. Г. Буткевича. - К. : Либідь, 2002. - 608 c.

Міжнародне право : Основні галузі : Підруч. для студ. вузів, що навчаються за спец. "Міжнар. право", "Міжнар. відносини" / В. Г. Буткевич, В. В. Мицик, О. В. Задорожній та ін. ; За ред. В. Г. Буткевича. - К. : Либідь, 2004. - 814 с.

Международное право [Текст] : сб. док. / [сост. А. В. Трояновский, Ю. В. Чайковский ; под ред. М. Е. Черкес] ; Одесская нац. юрид. акад. - Одесса : Фенікс, 2010. - 767 с.

Пронюк, Н. В. Сучасне міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Пронюк. - 2-ге вид. - Київ : КНТ, 2010. - 280 с.

Допоміжна література та міжнародно-правові акти

Тема 1

Гавердовский А.С. Имплементация норм международного права. – К.: Вища школа, 1980.

Буткевич В.Г. Співвідношення внутрішньодержавного і міжнародного права. – К.: 1981. - С. 4.

Игнатенко Т.В. Международное право и внутригосударственное право: Проблемы сравнительного правоведения – Свердловск: Изд-во Свердловского юридич. ин-та, 1984. - 131 с.

Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини: загальнотеоретичне дослідження (на матеріалах впровадження Конвенції про захист прав людини і основних свобод людини): Автореф. дис…канд. юрид. наук. - Львів, 2000.- 17с.

Петров Р., Кисельова Т. Зближення і гармонізація законодавства в праві Європейського Союзу та міжнародному праві // Правничий часопис Донецького університету. – 2000. - №2(5). – С.29-35.

Тункин Г.И. Теория международного права. – М., 2000.

Тихомиров Ю.А. Глобализация: взаимовлияние внутреннего и международного права // Журнал российского права. – 2002. - №11. – С.8-21.

Кадышева О.В. Унификация и гармонизация норм международного частного права в отношении определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц //Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2002. - №3(май-июнь). – С.44-65.

Гаврилов В.В. Основные направления взаимодействия нормативных компонентов международной и национальных правовых систем // Право и политика. – 2004. - №11. – С.80-90.

Муравйов В.І. Взаємодія права Європейського Союзу з внутрішнім правом держав-членів // Часопис Київського університету права. – 2004. - №4. – С.90-99.

Гаврилов В.В. Теории согласования международных и внутригосударственных правовых норм // Государство и право. – 2005. - №12. – С.61-70.

Белянская О.В., Пугина О.А. Условия имплементации международно-правовых норм в российское законодательство // Международное публичное и частное право. - 2005. - №5.

Берлявский Л.Г., Данихно С.Н. Международное и национальное право:Учебное пособие. – Новочеркасск, 2006. – 52 с.

Осминин Б.И. Принятие и реализация государствами международных договорных обязательств. - Волтерс Клувер, 2006.

Воронцова И.В. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право. - 2007. - №5.

Малюшин А.А. Проблемы взаимодействия внутригосударственного и международного прецедентного права // Международное публичное и частное право. - 2008. - №5.

Каламкарян Р.А. Кодификация международного права и современный правопорядок. – М., 2008.

Усенко Е.Т. Очерки теории международного права. – М.: Норма, 2008.

Кузнецова О.А. Соотношение понятий общепризнанных принципов и норм международного права // Международное публичное и частное право. - 2009. - №3.

Каширкина А.А. Доктринальные подходы к соотношению международно-правовых и национальных норм // Журнал российского права. 2009. - №6.

Мережко О. Співвідношення міжнародного і національного права // Юридичний журнал. – 2009. - №2(80). – С.82-88.

Каширкина А.А. Доктринальные подходы к соотношению международно-правовых и национальных норм основания // Журнал российского права. – 2009. – № 6.

Марочкин С.Ю. Нормы и источники международного права в правовой системе России: проблема освоения в теории и развития в законодательстве конституционного принципа // Государство и право. – 2010. – №11.

Коршунов Н.М. Частное и публичное право: проблемы формирования основ современной теории конвергенции // Журнал российского права. – 2010. – № 5.

Тиунов О.И., Каширкина А.А., Морозов А.Н. Влияние норм международного права на развитие национального законодательства // Журнал российского права. – 2010. – № 6.

Бризкун К.А. О видах рекомендательных актов международных организаций и формах их влияния на национальное законодательство // Журнал российского права. – 2010. – №8.

 

Тема 2

Віденська конвенція про право договорів між державами і міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями від 21 березня 1986 р. // Международное публичное право. Сборник документов. М.: Издательство Бек, 1996. - Т.1. - С.87-113.

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969 р. // Международное публичное право. Сборник документов. М.: Издательство Бек, 1996. - Т.1. - С.67-87.

Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія. – К., 2002.

Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР. – К., 2005.

Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2т. – М., 2006.

Суверенитет. Трансформация понятий и практик: Монография / Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой. – М.: МГИМО, 2008.

Ищенко О.А., Ищенко Е.Г. Проблемы реализации норм международного права в российском законодательстве // Международное публичное и частное право. - 2008. - №3.

Морозов А.Н. Реализация международных договоров в Российской Федерации: правовые основания // Журнал российского права. - 2009. - № 2.

Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні. – О., 2009. – 232с.

Трояновський О. Проблема дійсності міжнародного договору, укладеного в порушення норм внутрішнього права // Право України. – 2012. - №3-4. – С.139-146.

 

Тема 3

Устав Организации американских государств 1948 г. // Действующее международное право /Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - Т. 2 - С. 305—336.

Североатлантический договор 1949 г. // Действующее международное право / Там же. С. 293—297.

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г. // Ведомости СССР. - 1963. - № 42.

Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г. //Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов и Э. С. Кривчикова. - Т. 2. - С. 408—425.

Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. // Ведомости СССР. - 1970. - № 14.

Декларация об укреплении международной безопасности 1970 г. //Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - Т. 1. - С. 202—207.

Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 г. // Ведомости СССР. - 1972. - №30.

Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактерио­логического (биологического) оружия и токсинов и их уничтожении 1972 г. // Международная жизнь. - 1972. - №2.

Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны 1972 г. // Ведомости СССР. - 1972. - № 45.

Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г.) // Действую­щее международное право / Сост. Ю.М. Колосов и Э. С. Кривчикова. - Т. 2. - С. 109— 202.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. // Ведомости СССР. - 1975. - Прил. к № 33.

Договор между СССР и США об ограничении стратегических наступательных воору­жений 1979 г. // Действующее международное право / Сост. Ю. М. Колосов и Э.С. Кривчикова. - Т. 2. - С. 550—556.

Итоговый документ Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе 1986 г. // Международная жизнь. - 1986. - №11.

Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 г. // Вестник МИД СССР. - 1988. - № 1. - С. 18—28.

Парижская хартия для новой Европы от 1990 г. // Известия. - 1990. - 22 нояб.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе 1990 г. // Вестник МИД СССР. -1990. - №24.

Декларация об установлении фактов ООН в области поддержания международного мира и безопасности 1991 г. // Действующее международное право / Сост. Ю. М. Ко­лосов и Э. С. Кривчикова. - Т. 2. - С. 207—211.

Договор между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступа­тельных вооружений 1991 г. // Там же. С. 557—564.

Римская декларация сессии Совета НАТО о мире и сотрудничестве 1991 г. // Там же. С.297—305.

Договор о коллективной безопасности 1992 г. // Там же. С. 482—485.

Соглашение о Группах военных наблюдателей и Коллективных Силах по поддержанию мира в Содружестве Независимых Государств 1992 г. // Там же. С. 272—275.

Договор о запрещении разработки, производства, накопления и применении химичес­кого оружия и его уничтожении 1993 г. //Там же. С. 441—477.

Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 г. //Там же. С. 564—573.

Концепция коллективной безопасности государств — участников Договора о коллек­тивной безопасности 1995 г. // Там же. С. 275—280.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. // Там же. С 338— 398.

Соглашение об утверждении Положения о Совете коллективной безопасности 1992 г. // БМД. 1993. № 8.

Договор по открытому небу 1992 г. //МЖМП. - 1993. - №2. - С. 131—156.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003р. // ВВРУ.- 2003. - №39. – Ст.351.

Хартия об Особом партнерстве между Украиной и Организацией Северо-Атлантического Договора, подписанной 9 июля 1997 года в Мадриде //Офіційний вісник України. - 2006. - №34. - Ст.2453.

Про Національну систему координації співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору: Указ Президента України від 13 березня 2006 року №215 // Офіційний вісник України. - 2006. - №23. - Ст.1078.

Про Міжвідомчу комісію з питань підготовки України до вступу в НАТО: Указ Президента України від 22 травня 2006 року №429 // Офіційний вісник України. – 2006. - №25. - Ст.428.

Питання національних координаторів співробітництва України з НАТО: Указ Президента України від 4 травня 2007 року №380/2007 //Офіційний вісник України. - 2007. - №33. - Ст.1330.

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010р. // ВВРУ. – 2010. - №40. – Ст.1452.

Про Заяву Верховної Ради України про надання Україні реальних гарантій безпеки: Постанова ВРУ №2431 від 06.07.2010р. // ВВРУ. – 2010. - №39. – Ст.1423.

Про затвердження Річної національної програми співробітництва Україна-НАТО на 2011 рік: Указ Президента України від 13.04.2011р. №468/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. - №30. – Ст.1292.

Про ратифікацію Імплементаційної угоди між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1: Закон України від 13.01.2012р. // Офіційний вісник України. - 2012. - №10. – Ст.360.

Решетов Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. - М.: Междунар. отношения, 1983. - 224с.

Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. - М., 1988. - 340с.

Четвериков А.О. Европейская политика в сфере безопасности и обороны: правовые основы, этапы формирования, механизмы реализации // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.- 2006. - № 6. - С. 95-111.

Губань Р. Проблеми реалізації проектів реформи Ради безпеки ООН // Юридичний журнал. - 2007.- №11. - С.123-130.

Алексеев С. Как СССР в НАТО вступал // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. - 2008. - №1. - С.5-10.

Слепак В.Ю. Реформа европейской политики и безопасности в свете Лиссабонского договора // Актуальные проблемы российского права. - 2008. - №3(8). – C.14-23.

Молчанов Н.А., Слепак В.Ю. Правовые аспекты взаимодействия Европейского Союза и НАТО // Право и государство: теория и практика. - 2010. - № 5 (65). – С.21-29.

Слепак В.Ю. Правовые аспекты общей политики безопасности и обороны Европейского Союза: Автореф. дис. ……. канд. юрид. наук /12.00.10 – Международное право; Европейское право – М.: Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина, 2010. – 28с.

Хилько О.Л. Сучасні концептуальні підходи в забезпеченні європейської безпеки // Держава і право. – 2011. – Випуск 52. – С.583-591.

Денисов В. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку // Право України. – 2012. - №3-4. – С.51-66.

Ржевська В. Позаблоковий статус України: міжнародно-правові аспекти // Право України. – 2012. - №3-4. – С.78-86.

Тема 4

Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України: Закон України від 22.02.2000р. // ВВРУ. – 2000. - №17. – Ст.122.

Тункин Г.И. Право и сила в международных в международной системе. - М., 1983.

Ушаков Н.А. Правовое регулирование использования силы в международных отношениях. - М.: Институт государства и права Российской Академии наук, 1997. - 96с.

Тузмухамедов Б.Р. К вопросу об упреждении силой // МЖМП. - 2006. - №1(61). - С.374-385.

Тузмухамедов Б.Р. Из отечественного опыта заключения соглашений о статусе воинских формирований на иностранных территориях // МЖМП. - 2007. - №3(67). - C.49-50.

Горбунов Ю.С. Упреждающие меры в свете международного права //

Журнал российского права. – 2008. – №3.

Котляров И.И. Международное гуманитарное право о понятии «вооруженные силы» // МЖМП. -2008. - №1(69). - С.35-57.

Ореблян А.С. Вопросы применения силы в решениях Международного суда ООН // МЖМП. - 2008. - №2(70). - С.94-108.

Шамановская Д.О. Российская Федерация и ДОВСЕ самооборона без применения вооруженной силы // МЖМП. - 2008. - №2(70). - С. 108-119.

Денисов В. Входження незалежної держави Україна в систему сучасного міжнародного правопорядку // Право України. – 2012. - №3-4. – С.51-66.

 

Тема 5

Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. // Дей­ствующее международное право / Сост. Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. Т. 2. С. 573—574.

Декларация о неупотреблении снарядов, имеющих единственным назначением рас­пространять удушающие или вредоносные газы 1899 г. // Там же. С. 574.

Декларация о неупотреблении легко разворачивающихся или сплющивающихся пуль 1899 г.//Там же. С. 574.

Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г. //Там же. С. 575—587.

Женевский протокол о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов 1925 г. // Ведомости СССР. 1963. № 42. Ст. 431.

Конвенция об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях 1949 г. // СДД СССР. Вып. ХVI. М., 1957. С. 71—97.

Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекру­шение, из состава вооруженных сил на море 1949 г. // СДД СССР. Вып. XVI. М., 1957. С.101—124.

Конвенция об обращении с военнопленными 1949 г. // СДД СССР. Вып. XVI. М., 1957. С. 125—204.

Конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 г. // СДД СССР. Вып. XVI. М., 1957. С. 204—280.

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. // Действующее международное право/ Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 2. С. 803—812.

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступле­ниям против человечества 1968 г. // СДД СССР. Вып. XXVI. М., 1973. С. 118—121.

Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающий­ся защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. // Междуна­родная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990.

Дополнительный протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касаю­щийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера 1977 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М., 1990.

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1980 г. // Ведомости СССР. 1984. № 3.

Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. // Действующее международное право / Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. Т. 2. С. 812—819.

Соглашение СНГ о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов 1993 г. // Там же. С. 819—821.

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 1972р.

Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних пам’яток 1935р. (Пакт Реріха).

Мінська Угода про повернення культурних та історичних цінностей державам їхнього походження 1992р.

Резолюція 3187 Генеральної асамблеї ООН 1973р. Повернення творів мистецтва країнам-жертвам експропріації.

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970р.

Ташкентська Угода СНД про співробітництво в галузі культури 1992р.

Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные конфликты и международное право. - М., 1976.

Блищенко И.Л. Обычное оружие и международное право. - М., 1984.

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. ООН и прогрессивное розвитие норм международного права, применяемых в период вооруженного конфликта / Вопросы международного права в деятельности ООН. – М. 1985. – С. 74-97.

Фуркало В.В. Международная защита гражданского населения в условиях вооружен­ных конфликтов. - Киев, 1986.

Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. - М., 1989.

Дейфаллах Наєф Фалех. Мирне врегулювання регіональних конфліктів: Автореф. дис… канд. юрид. наук. - Київ.: Держ. ун-т. ім. Т.Г. Шевченко, 1990. – 19с.

Арцибасов И.Н., Казанчев Ю.Д. Международный симпозиум, посвященный «праву войны» // Государство и право. - 1994. - № 4. - С. 146—153.

Кукушкина А.В. Действие норм международного права в период вооруженных кон­фликтов // Государство и право. - 1994. - № 1. - С. 102—108.

Дяченко В.И., Цюпура М.В., Шумский П.В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів: Навч..посібник. – К.: КВГІ, 1998. – 103с.

Патрножич Йован. Предотвращение конфликтов - перспективы розвития международного гуманитарного права // Международное право. – 2000. – № 1. – С. 20-34.

Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. Международный комитет Красного Креста. – М., 2000.

Батырь В.А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. – М.: Юстицинформ, 2006.

Кулыгин В.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей: Монография. – М., 2006.

Берлявский Л.Г. Международное право в период вооруженных конфликтов. Учебное пособие по курсу «Международное право» / Юж-Рос. гос. тех. ун-т. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2007.

Богданович В.Ю., Маначинский А.Я., Егоров Ю.В., Муха В.А., Бортник А.А. Конфликты и войны после распада СССР. – К., 2008. – 420с.

Леншин С.И. Правовой режим вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право: Монография. – М., 2009.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.047 с.)