Частина ІІ – напрям: міжнародно-правовий і конституційно-правовий 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Частина ІІ – напрям: міжнародно-правовий і конституційно-правовийЗатверджено на засіданні

Вченої ради факультету

 

Протокол № 5 від 24січня 2014 р.

 

 

Донецьк – 2014

Робоча програма для підготовки та складання державного іспиту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальність 8.03040101«Правознавство» ОКР «Магістр» / Укладачі: Турченко О.Г.; Нікітенко Л.О. - Донецьк: ДонНУ, 2014.- 37 с.

 

Навчально-методичне видання містить програми дисциплін «Проблеми міжнародного права» та «Проблеми сучасного конституціоналізму», контрольні питання та практичні завдання, критерії оцінки знань й умінь студентів, перелік літератури, що рекомендується для підготовки до державного іспиту для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Правознавство».

 

Укладачі: О.Г. Турченко, доцент, канд. юрид. наук

Л.О. Нікітенко, доцент, канд. юрид. наук

 

Відповідальний за випуск: О.Г. Турченко, доцент, канд. юрид. наук

 

Затверджено на засіданні

Вченої ради факультету

 

Протокол № 5 від 24січня 2014 р.

 

 

© Донецький національний університет, 2014 р.

© Турченко О.Г.; Нікітенко Л.О


ВСТУП

 

Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь і знань з професійної підготовки студентів спеціальності «Правознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з прослуханих дисциплін.


Екзаменаційні білети відповідають ОКХ і ОПП відповідного рівня підготовки студентів, а також робочим програмам відповідних навчальних дисциплін.

Метою цього видання є надання допомоги студентам-випускникам спеціальності «Правознавство» в підготовці до державного іспиту і пошуку необхідного нормативного матеріалу і літератури.

Методичні матеріали для підготовки та складання комплексного державного іспиту включають: список основних нормативно-правових актів, підручників, навчальних посібників, вимоги до знань і умінь студентів, критерії оцінки знань і умінь студентів на комплексному державному іспиті, робочу програму кожної з навчальних дисциплін, контрольні питання та практичні завдання до державного іспиту.

 

 

Вимоги, які пред’являються до знань і вмінь студентів на державному іспиті:

 

Студент повинен вміти:

- правильно оперувати юридичними поняттями і категоріями;

- орієнтуватися у пошуку необхідної юридичної літератури і нормативно-правових актів;

- аналізувати і тлумачити юридичні норми;

- давати оцінку юридичним фактам, обирати різні правові моделі поведінки суб’єктів, які найповніше відповідають їх інтересам.

При підготовці до державного іспиту рекомендується використовувати вказані підручники і навчальні посібники.


 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ

Результат складання державного іспиту студентами денної, заочної форми навчання ОКР підготовки 8.03040101 «Магістр» спеціальності «Правознавство» (напрям: міжнародно-правовий і конституційно-правовий) оцінюється відповідно до Положення про організацію учбового процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 2 серпня 1993 року і Загальним положенням про державну атестацію студентів спеціальності «Правознавство» економіко-правового факультету ДонНУ за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

Також результат складання державного іспиту студентами денної форми навчання оцінюється на підставі Наказу МОН України № 812 від 20.10.2004 р. «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 48 від 23.01.2004 р. «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», № 774 від 30.12.2005 р. «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу» за кредитно-модульною системою в межах 100 балів (за шкалою ECTS).

Державний іспит приймається державною екзаменаційною комісією в усній формі відповідно до змісту білету. Питання, які включено до екзаменаційних білетів, можуть об’єднувати питання, що за змістом відносяться до однієї теми та входять до загального списку контрольних питань. Всі теоретичні питання та практична частина (практичне завдання), що включено до екзаменаційних білетів, повністю охоплюються робочою програмою навчальних дисциплін варіативного циклу «Проблеми міжнародного права» та «Проблеми сучасного конституціоналізму».

Відповідь студента на кожне теоретичне питання та виконання практичного завдання оцінюється максимально у 100 балів. Після чого отримані бали за кожне питання екзаменаційного білету та практичне завдання підсумовуються та виводиться середній бал.

Оцінка «відмінно» А (90 - 100) –виставляється студенту, який показав всебічні і глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, яка передбачена програмою курсу, проявив творчі здібності в розумінні, викладенні й використанні програмного матеріалу.

Оцінка «добре» В (80 - 89) – виставляється студенту, який продемонстрував повне знання передбаченого програмою матеріалу, засвоїв основну літературу, виявив стабільний характер знань і здатність до їх самостійного оновлення в ході практичної діяльності.

Оцінка «добре» С (70 - 79) – виставляється студенту, який продемонстрував знання передбаченого програмою матеріалу, виявив доволі стабільний характер знань і здібності до їх самостійного доповнення та оновлення, але мають місце окремі недоліки, неточності або помилки, недостатньо використано матеріали практики.

Оцінка «задовільно» D (60 - 69) –виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, знайомий з основною літературою, проте припустився багатьох неточностей у відповіді, у формулюванні окремих понять, у випадку недостатньо аргументованого викладенні матеріалу, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білета.

Оцінка «задовільно» Е (50 - 59) –виставляється студенту, який показав поверхневе знання основного матеріалу, передбаченого навчальною програмою; допустив грубі помилки, мав недостатньо чітку та послідовну відповідь на питання екзаменаційного білету.

Оцінка «незадовільно» F (0 – 49) –виставляється студенту, який показав суттєві прогалини в знанні основного програмного матеріалу, що виражається в незнанні основних понять і положень навчального курсу, в невмінні пов'язати теоретичний матеріал із прикладами з чинного законодавства, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

Рішення державної комісії щодо оцінки знань студентів при складанні іспиту ухвалюються на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії. При однаковій кількості голосів «за» та «проти» голос голови комісії є вирішальним.

Результати державного іспиту оголошуються студентам в день його проведення після оформлення протоколу державної екзаменаційної комісії.

 

Дисципліни варіативного циклу

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Програма дисципліни «Проблеми сучасного конституціоналізму»

Тема 1. Конституціоналізм: теоретичні та історичні аспекти формування

Категорія «конституціоналізм»: термінопоняття і взаємозв'язок. Передісторія конституціоналізму: античний і середньовічний конституціоналізм. Духовно-етичні постулати періоду античності. Юриспруденція як система понять і категорій про правила гуртожитку. Старогрецька демократія. Римське право. Пам'ятники Візантійського законодавства IX-XI ст.ст. Норми міського права періоду середньовіччя. Комунальна демократія. Велика Хартія Вольностей 1215 р. Зародження концепції конституціоналізму. Теорії природного права і суспільного договору, розподілу влади, громадянського суспільства, обмеження державної влади, народного суверенітету: їх розвиток у працях мислителів і в практиці конституційного будівництва. Конституція США 1787р. Конституційне законодавство періоду Великої Французької революції. Конституції «першої хвилі». «Радянські» конституції. «Новітні» конституції.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.252.196 (0.009 с.)