За допомогою яких показників визначають економічну ефективність виробництва продукції одного виду? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За допомогою яких показників визначають економічну ефективність виробництва продукції одного виду?урожайність культур, собівартість 1ц продукції; +

279. Рентабельність - це показник, який характеризує:

відносну дохідність або прибутковість; +

280. Виробнича потужність підприємства по виготовленню певної продукції визначається параметрами:

кількістю технологічного обладнання, його продуктивністю, часом роботи; +

281. Внаслідок проведення організаційних заходів трудомісткість продукції знизилася на 8%. Як при цьому зміниться продуктивність праці:

підвищиться на 8%; +

282. Сукупність економічно однорідних витрат називається:

елементом витрат; +

283. Продукція (роботи, послуги), які потребують визначенних пов’язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат, називаються:

одиницею обліку витрат; +

284. Витрати на обслуговування та управління виробництвом, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності, називаються:

прямими; +

285. Довгострокові вкладення капіталу (грошей) у підприємницьку діяльність з метою одержання певного доходу (прибутку) називають:

капітальними вкладеннями; +

286. До показників ефективності використання устаткування та виробничих площ відносяться коефіцієнти:

змінності роботи устаткування; +

287. Показники якості, які характеризують декілька властивостей продукції одночасно, називаються:


інтегральними;

288. Економічна категорія, яка характеризує сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до призначення, називається:

конкурентоспроможністю; +

289. Метод визначення якості продукції, який грунтується на наслідках аналізу сприймання почуттів людини без застосування вимірювальних та технічних засобів, називається:

органолептичним; +

290. Визначення та застосування єдиних правил з метою упорядкування діяльності у певній галузі називається:

стандартизацією; +

291. Для характеристики рівня продуктивності праці при прямому методі її вимірювання використовуються показники:

вартісні; +

292. Серед зазначених факторів відмітити ті, які впливають на рівень продуктивності праці:

матеріально-технічні; +

293. Сукупність спеціальних знань та практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання функцій обумовленої складності, називається:

кваліфікацією; +

294. Сукупність постійних працівників, які отримали професійну підготовку та (або) мають досвід практичної діяльності у певній сфері, складає:

персонал; +

295. Які з джерел утворення оборотних коштів (капітала) належать до позикових?


короткострокові кредити банка; +

296. До задач управління оборотними коштами підприємства відносять:

прискорення оборотності оборотних коштів; +

297. Цілеспрямований процес управління оборотними активами підприємства, формування їх об’єму та складу, який дозволяє досягти стратегічних цілей, називають:

цілями управління оборотними коштами; +

298. Які із зазначених характеристик відображають певні рівні якості:

a) відповідність стандарту; +

b) відповідність використанню; +

c) відповідність вимогам ринку; +

299. До показників якості, які стандартизуються відносяться наступні:

ергономічні; +

300. До показників зовнішнього формування конкурентоспроможності належать:

екологічні; +

301. Економічні показники конкурентоспроможності бувають:

одноразові;

поточні; +

302. Альтернативний метод розрахунків використовується при визначенні конкурентоспроможності для розрахунку:

ціни споживання; +

303. Показники якості, які характеризують одну з властивостей продукції одночасно, називаються:

одиничними; +

304. Сума, яку підприємство заплатило за придбання, монтаж та введення в експлуатацію об’єкта основних фондів, називається вартістю:

первісною; +

305. Основними джерелами утворення запозиченого капіталу (коштів) є:

довгострокові боргові зобов'язання; +

короткострокові боргові зобов'язання; +

306. Короткострокові боргові зобов'язання - це ті, які:

погашаються в межах року; +

307. До складу основних фондів підприємства відносять:

устаткування; +

308. До ціни споживання при обчисленні конкурентоспроможності продукції необхідно віднести витрати на:

всі відповіді вірні; +

309. Значення інтегрального показника конкурентоспроможності менше ніж 1 свідчить про те, що:

перспективна; +

310. За джерелами фінансування основні фонди бувають:

внесеними до статутного фонду; +

311. Якими можуть бути тактичні (оперативні) заходи щодо виходу з економічної кризи?

одержання кредитів, закриття підрозділів; +

312. На чому потрібно сконцентрувати увагу при реалізації нової стратегії?

на тому, як зміни будуть сприйняті; +

313. Менеджер у максимальному ступені повинен…. Продовжіть речення.

мобілізувати ресурси підприємства; +

314. Останній етап антикризового стратегічного управління спрямований на:

з’ясування того, якою мірою реалізація стратегії приводить до досягнення цілей підприємства; +

315. Одним з факторів, який обумовлює кризовий розвиток підприємства є:

не залежні від діяльності підприємства; +

316. Зовнішні фактори кризового розвитку у свою чергу підрозділяються при аналізі на такі групи:

соціально-економічні, ринкові та інші фактори; +

 

317. На основі чого менеджери корпоративного рівня вивчають конкурентні переваги підприємства?

багатопланового підходу до управління і розробки довгострокових планів; +

318. На що концентрує увагу бізнесова стратегія?

досягнення успіхів реалізації ділових пропозицій; +

319. За допомогою чого проводиться антикризова стратегія?

залучення фахівців, ім’я яких не асоціюється з минулою стратегією; +

320. Чим формується стратегія нормативного рівня?

вищим керівництвом іноді за допомогою спеціальних помічників; +

321. Дайте визначення терміну «політика діяльності підприємства»?

сукупність усіх нормативних вимог і способів їх здійснення; +

322. Що включає в себе філософія підприємницької діяльності?

основоположні принципи діяльності ; +

323. Поняття «портфоліо» - це….

папери на які має право тільки фізична особа; +

324. Якими факторами зумовлюється значення антикризової стратегії?

дає змогу виявити і розвинути ринкові переваги; +

розвиває зміст перспективних напрямків діяльності підприємства; +

325. У чому полягає суть стратегії антикризового управління?

у використанні концепції «від майбутнього до сучасного, а не від минулого до майбутнього»; +

326. Яка з характеристик притаманна ІІІ етапу «Стратегія соціально-економічного розвитку України»?

стабільний еволюційний розвиток для забезпеченні рівноваги платоспроможності попиту і пропозиції в умовах розвинутого внутрішнього ринку; +

327. Що включає в себе І етап «Стратегії соціально-економічного розвитку України»?

вихід гострих валютно-фінансової та загальноекономічної кризи; +

328. За допомогою яких понять створився новий напрям у менеджменті?

довгострокове планування, новий менеджмент; +

329. В якому значенні вживається термін «стратегія»?

Як мистецтво керівника суспільною і політичною боротьбою; +

330. Функціональний потенціал підприємства може бути представлений такими ланками:

загальне управління, фінансове управління, маркетинг, організація виробничого процесу, наукові дослідження; +

331. Основною метою діяльності виробничо-комерційної фірми є:

випуск продукції та надання послуг для одержання прибутку; +

332. Виробничо-технічна система підприємства - це:

єдиний техніко-технологічний комплекс, система робочих машин та устаткування, які підібрані пропорційно по кількості та потужності відповідно до видів і обсягів продукції, яка випускається; +

333. Вхідний потенціал підприємства має такі складові:

матеріальні, трудові, фінансові ресурси, інформація; +

334. Функціональний потенціал підприємства може бути представлений такими ланками:

загальне управління, фінансове управління, маркетинг, організація виробничого процесу, наукові дослідження; +

335. За правовим статутом та формою господарювання всі підприємства можна поділити на такі групи:

головні, дочірні, асоційовані, філіали; +

336. До факторів, що визначають виробничу потужність, відносяться:

кількість устаткування (площі), фонд часу роботи устаткування, продуктивність (виробничність) устаткування; +

337. При розрахунку виробничої потужності у багатономенклатурному виробництві приймається до уваги:

коефіцієнт виробничою потужності відносно груп устаткування, виробнича програма; +

338. Структура асортименту продукції - це:

перелік продукції однакового призначення; +

339. Номенклатура продукції підприємства - це:

перелік продукції однакового призначення, яка реалізується підприємством і представлена окремою позицією; +

340. За ступенем готовності вся продукція підприємства складається:

з готових виробів, напівфабрикатів та незакінченого виробництва; +

341. Основними складовими основного капіталу підприємства є:

основні то оборотні фонди; +

342. Виробнича структура основних фондів відображає:

склад і співвідношення основних фондів між їх активною та пасивною частками; +

343. Під нематеріальними активами розуміють:

засоби праці, які функціонують у виробництві довше одного року, мають вартість понад установлений ліміт; +

344. Відновна вартість основних фондів дорівнює:

первісній вартості за вирахуванням зносу; +

345. Балансова вартість основних фондів другої та третьої групи визначається на рівні:

їх первісної вартості; +

346. Балансова вартість нематеріальних активів визначається на рівні:

первісної вартості; +

347. Вставити пропущене слово: "норми амортизаційних відрахувань для основних фондів першої групи встановлюються у відсотках до _________ вартості основних фондів:

балансової; +

348. Розрахунок амортизаційних відрахувань методом залишку, що зменшується, передбачає:

здійснення значної частки амортизаційних відрахувань в перший рік використання основних фондів (до 30%); +

349. Прискорена амортизація означає:

капіталу, прискорення оновлення та модернізації машин і устаткування з метою підвищення конкурентоспроможності на світових ринках; +

350. Коефіцієнт оновлення основних фондів розраховується на підставі:

вартості основних фондів на кінець року; +

351. Фондовіддача розраховується на підставі:

середньорічної вартості основних фондів; +

352. Ефективність використання основних засобів характеризується такими показниками:

фондовіддача та фондомісткість; +

353. Фондомісткість розраховується на підставі:

обсягу випущеної продукції; +

354. Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховується на підставі:

вартості основних засобів на початок року; +

355. Основними утворюючими оборотного капіталу підприємства є:

оборотні кошти та короткострокові фінансові вкладення; +

356. Які з джерел утворення оборотних коштів відносяться до власних?

статутний капітал, статутний фонд, прибуток, амортизаційний фонд; +

357. Швидкість обороту обігових коштів залежить від:

тривалості виробничого циклу; +

358. Основними показниками обігу оборотних коштів є:

a) коефіцієнт обігу; +

b) тривалість одного обороту; +

359. При скороченні тривалості кожного обороту кількість обертів:

a) зменшується; +

360. До нормованих оборотних коштів належать:

виробничі запаси, готова продукція на складі, залишки незавершеного виробництва; +

361. Транспортний запас охоплює оборотні кошти, які:

відволікаються з моменту сплати рахунків постачальника і до прибуття вантажу на склад одержувача; +

362. Максимальний поточний запас розраховується на підставі:

середньодобового календарного споживання матеріалів; +

363. Норматив оборотних коштів на незавершене виробництво розраховується на підставі:

тривалості виробничого циклу та коефіцієнту зростання витрат; +

364. Коефіцієнт зростання витрат розраховується на підставі:

сукупних витрат на виробництво; +

365. Норматив готової продукції на складі розраховується на підставі:

сукупних витрат; +

366. Страховий запас потрібний:

на випадок ймовірної затримки надходження чергової партії матеріалів; +

367. Технократичний підхід до управління трудовими ресурсами передбачає:

інтенсифікацію горизонтальних зв"язків, об"єднання зусиль різних груп робочих; +

368. Для американського різновиду японської організації є характерним:

найняття на роботу на довгий строк; +

369. Продуктивність праці розраховується на підставі:

обсягу випущеної продукції; +

370. Основними резервами зростання продуктивності праці на підприємстві є:

удосконалення техніко-технологічного рівня виробництва; +

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.252.196 (0.028 с.)