За допомогою яких показників оцінюють економічну ефективність механізації робіт? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За допомогою яких показників оцінюють економічну ефективність механізації робіт?Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойa) механо-, енерго-, електроозброєність праці; +

b) коефіцієнт механізації праці; +

210. Коефіцієнт (рівень) механізації праці – це:

a) співвідношення чисельності робітників, зайнятих на механізованих роботах та загальної чисельності робітників; +

За якою формулою визначається коефіцієнт механізації робіт?

a) Кмр = Wм х 100 : Wз; +

212. Планування – це:

a) процес визначення цілей і завдань підприємства на певну перспективу та вибір оптимального шляху їх досягнення й ресурсного забезпечення; +

213. Система взаємозалежних, об’єднаних загальною метою завдань, що забезпечують реалізацію цілей виробничої системи – це:

план; +

214. Основними чинниками зростаючої ролі планування в умовах сучасного ринкового господарства є:

правильна відповідь а і в; +

215. Які переваги створює планування?

дає можливість передбачити різні майбутні ситуації та заздалегідь підготувати альтернативні варіанти плану розвитку підприємства; +

216. Які складові має процес планування діяльності підприємства?

виробництво і реалізація продукції; +

Від чого залежить успішна робота підприємства?

забезпеченість необхідними ресурсами; +

218. Основні напрямки планування персоналу на підприємстві:

a) чисельність та структура; +


b) продуктивність праці; +

c) стабільність кадрового складу; +

219. Реальні інвестиції – це:

довгострокові вкладення коштів у матеріальне виробництво; +

220. Придбання цінних паперів та майнових прав – це:

фінансові; +

221. Скільки існує специфічних принципів планування?

6; +

222. Принцип системності означає:

планування є цілісною системою планів і охоплює всі сфери діяльності підприємства;+

223. Врахування перспектив науково-технічного прогресу й застосування науково обґрунтованих прогресивних норм використання всіх видів ресурсів – це принцип:

науковості; +

224. Принцип безперервності – це:

a) паралельне поєднання поточного й перспективного планування; +

225. Виділяють ______ основних цілей (або груп цілей) підприємства:

5; +

226. Методи планування – це:

сукупність засобів, прийомів, процедур, за допомогою яких здійснюється розроблення планів підприємства; +

227. Нормативний метод – це:

планові показники розраховуються на основі прогресивних норм використання ресурсів; +

228. Скільки існує методів планування діяльності підприємства?

7; +

229. В чому полягає довгострокове планування?

визначає загальну стратегію підприємства, основні напрямки його діяльності; +

230. Результатом ___________ планування є формулювання довгострокових цілей, складання довгострокових проектів і прийняття довгострокової політики.


довгострокового; +

За якою формулою визначається обсяг виробництва продукції в натуральних вимірниках?

a) ОВ = ОП – Зп + Зк; +

232. Вартісні показники – це:

a) обсяги валової , реалізованої, чистої, умовно-чистої продукції, валового обороту і обсяг незавершеного виробництва в грошовому виразі; +

233. Що визначається за цією формулою ЧП = ТП – (М + А)?

a) обсяг чистої продукції; +

234. Валова продукція (ВП) =___________

a) ТП – (НЗВп - НЗВк) – (Іп - Ік); +

235. Валовий оборот підприємства позначається:

a) ВО; +

236. Система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості та у встановлені терміни згідно договорами поставок – це:

a) План виробництва і реалізації продукції; +

237. Реалізована продукція (РП) - це:

a) продукція, яка відвантажена споживачеві і за яку надійшли кошти на розрахунковий рахунок п-ва – постачальника або мають надійти у зазначений термін; +

238. Обсяг валової продукції використаної в межах підприємства, чи поза ним – це:

a) валовий оборот підприємства; +

239. Величина незавершеного виробництва у вартісному виразі позначається:

a) НЗВ; +

240.Скільки існує принципів при вирішенні проблеми раціонального розміщення сільського господарства?

a) 8; +

Дайте визначення терміну «Спеціалізація сільського господарства».

a) це складний процес, що розвивається в різноманітних формах; +

Які форми існують залежно від об’єкта спеціалізації?

a) територіальну, спеціалізацію аграрних підприємств і внутрішньогосподарську спеціалізацію; +

Скільки існує видів територіальної спеціалізації?

a) 4; +

Дайте визначення терміну «Спеціалізація аграрних підприємств»

a) це переважаюче виробництво в них відповідного виду (видів) продукції, для якого тут існують найсприятливіші природно-економічні умови; +

Що являє собою внутрішньогосподарська спеціалізація?

a) подаль­ший розвиток спеціалізації підприємства; +

246. Дайте короткі визначення:

a) Галузева спеціалізація – це …

b) Постадійна спеціалізація – це …

c) Внутрішньогалузева спеціалізація – це …

Дайте визначення терміну «Концентрація сільськогосподарського виробництва»?

це зосередження землі, засобів виробництва, робочої сили й обсягу виробництва продукції на одних і тих же підприємствах, що зумовлює збільшення їх розмірів; +

Назвіть основні показники концентрації с/г виробництва?

a)середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості; +

b) площа сільськогосподарських угідь підприємства, включаючи й орендовану землю; +

c) обсяг виробництва і продажу сільськогосподарської продукції; +

249. Галузь- це _____ сільськогосподарського виробництва, яка відрізняється від його інших частин кінцевою продукцією, набором засобів виробництва, технологією. Вставле пропущенне слово?

галузь; +

Від якого слова походить термін «інтеграція»?

латинського; +

251. Розмірами зібраного врожаю с/г культур, вартістю вирощування молодих багаторічних насаджень та незавершеним виробництвом визначається…. Продовжіть речення.

обсяг валової продукції землеробства; +

252. Продукція називається товарна, якщо вона….. Продовжіть речення.

продана підприємством організаціям на біржі, на експорт; +

Від чого залежить ступінь задоволення потреб населення в продуктах харчування і товарах широкого вжитку і с/г сировини?

кінцевих результатів виробничої діяльності аграрних підприємств; +

Встановити відповідність.

1. Прибуток від реалізації продукції;

2. Прибуток від продажу майна;

3. Прибуток поза реалізаційних операцій;

a) Від спільної діяльності підприємств, дивіденди та цінні папери;

b) Прибуток від операційної діяльності;

c) Прибуток від продажу товарної продукції;

d) Матеріальних і нематеріальних активів, цінних паперів інших підприємств;

1 – б, 2 – д, 3 – а

Які показники використовуються для визначення економічної ефективності с/г виробництва?

натуральні і вартісні; +

256. Під резервом підвищення ефективності діяльності підприємства розуміють….

можливості збільшення виробництва продукції на одиницю сукупних витрат;+

257. Одним із основних шляхів підвищення ефективності с/г виробництв є:

раціональне використання машино - тракторного парку; +

258. Фактори, що впливають на зростання ефективності продуктивності праці :

раціональне використання тільки земельних ресурсів; +

Скільки існує основних шляхів підвищення с/г виробництва?

9; +

260. Одним із основних шляхів підвищення ефективності с/г виробництва є:

міжгосподарської кооперації; +

261. Результатом виробничої діяльності є:

ефект; +

262. Поняття «соціальні ефективність» відображає:

поліпшення соціальних умов життя людей; +

263. Показниками економічної ефективності є:

рентабельність виробництва; +

Дайте визначення терміну «Технологічна ефективність»?

результат взаємодії факторів виробництва; +

Скільки існує видів ефективності?

3; +

Дайте визначення терміну «економічний стан».

це результат взаємодії всіх елементів системи виробничих відносин підприємства; +

Скільки існує типів ліквідності?

2; +

Скільки дорівнює сума обох коефіцієнтів?

1 (чи 100%); +

Як розраховується коефіцієнт покриття засобів?

як співвідношення величини стабільних джерел покриття запасів; +

Дайте визначення терміну «коефіцієнт фінансової стабільності»

це співвідношення власних і позикових коштів; +

Як розраховується валовий дохід?

як різниця між вартістю валової продукції і матеріальними витратами; +

Що розуміють під грошовим доходом?

це грошові надходження від продажу товарної продукції; +

Скільки існує показників оцінки фінансової перспективи?

2; +
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 277; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.24.209 (0.013 с.)