Що означає термін «чисті інвестиції»? 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що означає термін «чисті інвестиції»?a) сума валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань у певному періоді; +

156. Якщо сума чистих інвестицій дорівнює нулю, це означає:

a) відсутність економічного зростання; +

157. Якщо сума валових інвестицій перевищує суму амортизаційних відрахувань, то це означає:

a) економіка розвивається; +

Інвестиції в об’єкти підприємницької діяльності класифікуються за певними ознаками, а саме за скількома?

a) 5; +

159. Які існують інвестиції за об’єктами вкладання коштів (майна)?

a) реальні і фінансові; +

До якої із ознак відносяться інвестиції приватні, державні, іноземні та спільні?

a) за формами власності інвесторів; +

Які дві сторони взаємодіють при інвестиції?

a) підприємця та інвестора; +

162. Вкладення коштів в різні фінансові інструменти: фондові (інвестиційні) цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вклади, депозити, паї – це:

a) фінансові інвестиції; +

Які інструменти включають в себе реальні інвестиції?

a) ноу –хау; +

164. Інтелектуальні інвестиції — це:

a) вкладення в об´єкти інтелектуаль­ної власності, що випливають з авторського права, винахідницького і патентного права, права на промислові зразки і корисні моделі; +

165. Суб´єктами інвестиційної діяльності можуть бути:

a) всі відповіді правильні; +

Що є об’єктом інвестиційної діяльності?

a) науково-технічна продукція; +

За чим характеризуються валові інвестиції?

a) загальний обсяг капіталу, що інвестується у відтворювання основних засобів і нематеріальних ак­тивів в певному періоді; +

168. Внутрішні інвестиції характеризують:

a) вкладення капіталу в розви­ток операційних активів самого підприємства-інвестора; +

169. Вкладення капі­талу в інвестиційні проекти – це:

a) високодоходні інвестиції; +

170. За рівнем інвестиційного ризику виділяють наступні види інвестицій, а саме:

a) безризикові, низькоризикові, високоризикові; +

171. Реінвестиції – це:

a) використання капіталу в інвестицій­них цілях за умови попереднього вивільнення в процесі реалізації ра­ніше вибраних інвестиційних проектів, інвестиційних товарів або фінансових інструментів інвестування; +

Дайте визначення інвестицій на міжнародному ринку?

a)

b) вкладення капіталу резидентів даної країни за межа­ми внутрішнього її ринку; +

Як визначається ефективність діяльності?

a) співвідношення показників результатів і витрат на їх досягнення; +

Який метод відноситься до абсолютних методів?

a) метод анюітету; +

Скільки існує принципів оцінки результатів інвестування?

a) 5; +

176. До узагальнюючих показників динамічності відносять:

a) інтегральний економічний ефект; +

177. Під ефектом розуміють:

a) кінцевий результат; +

Що розуміють під словом «інвестиції»?

a) вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення; +

Скількома способами можна здійснити збільшення виробництва с/г продукції?

a) 2; +

Що передбачає екстенсивний розвиток сільського господарства?

a) збільшення виробництва продукції за незмінного рівня техніки і технології; +

За інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництвазбільшення виходу продукції здійснюється за рахунок чого?

a) додаткових вкладень; +

Як форма розширеного відтворення інтенсифікація сільського господарства відбувається на основі додаткових вкладень?

a) одиницю земельної площі; +

В чому полягає особливість інтенсифікації сільськогосподарського виробництва?

a) ефективність технічних вдосконалень засобів і предметів праці виявляється не прямо, а через функціонування землі; +

На чому базується інтенсифікація сільськогосподарського виробництва?

a) додаткові вкладення; +

Дайте найточніше визначення терміну «інтенсифікація сільського господарства»?

a) процес концентрації сукупних затрат уречевленої і живої праці на одній і тій самій земельній площі (а в тваринництві - на голову худоби) для збільшення виходу продукції і підвищення економічної ефективності її виробництва; +

Що є об’єктом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах?

a) загальна площа с/г угідь; +

Що є об’єктом інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в рослинництві?

a) площа ріллі; +

188. При вивченні інтенсифікації виробництва окремих видів продукції (зерна, цукрових буряків, молока, свинини тощо) об'єктом інтенсифікації є:

a) середньорічне поголів'я окремого виду продуктивної худоби; +

Що є основною метою інтенсифікації сільського господарства?

a) збільшення виходу високоякісної продукції з розрахунку на одиницю земельної площі або на голову худоби; +

b) підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва; +

190.Узагальненим показником рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва, який відображає сукупні затрати живої і уречевленої праці, є:

a) сума вартості основних виробничих фондів і поточних виробничих витрат (без амортизації) з розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь; +

191. Важливим показником рівня інтенсивності сільського господарства є:

a) річні виробничі витрати на гектар сільськогосподарських угідь; +

Від чого залежить показник «річні витрати»?

a) об’єкта інтенсифікації; +

193. Щоб визначити рівень інтенсивності виробництва окремих видів продукції (зерна, молока, свинини тощо), необхідно:

a) суму річних виробничих витрат на 1 га посіву відповідної культури; +

Інтенсифікацію сільськогосподарського виробництва здійснюють на основі використання досягнень, чого?

a) науково-технічного прогресу; +

Що належить до натуральних показників рівня інтенсивності?

a) витрати кормів з розрахунку на одну фізичну голову худоби; +

b) рівень комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, витрати на племінну роботу; +

Вартість валової продукції, валовий і чистий дохід та прибуток з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь – це?

a) основні результативні показники інтенсифікації сільського господарства; +

197.Економічну ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва характеризують такі показники:

a) продуктивність праці, фондовіддача; +

b) окупність виробничих витрат, собівартість продукції; +

c) норма прибутку, рівень рентабельності, окупність додаткових витрат; +

Окупність додаткових витрат – це?

a) вартість додаткової валової продукції сільського господарства з розрахунку на 1 грн додаткових витрат у процесі інтенсифікації виробництва; +

199.Скільки існує варіантів ефективності інтенсифікації сільського господарства?

a) 3; +

200. На сучасному етапі основними напрямами інтенсифікації сільського господарства є:

a) комплексна механізація і автоматизація виробництва; +

b) хімізація рослинництва і тваринництва; +

c) розвиток сільськогосподарських меліорацій, організаційно-економічні заходи; +

201. Впровадження комплексної механізації й автоматизації виробництва передбачає:

a) створення високопродуктивних і досконалих систем машин з урахуванням особливостей галузей сільського господарства; +

b)

Від ефективної роботи машино-тракторного парку значною мірою залежить?

a) рівень продуктивності праці і зміцнення економіки сільськогосподарських підприємств; +

203. НТП – це:

a) безперервний процес впровадження нової техніки і технології, організації виробництва і праці на основі досягнень наукових знань; +

204.Чи має значення НТП для житлово-комунального господарства?

a) має дуже велике значення; +

205. У житлово-комунальному господарстві науково-технічний прогрес являє собою:

a) постійне удосконалення виробничої техніки - машин, механізмів, обладнання; +

b) предметів праці, матеріалів, конструкцій; +

c) постійне удосконалення технології робіт; +

206. Головними напрямками науково-технічного прогресу в житлово-комунальному господарстві є:

a) правильна відповідь а,в; +

Скільки існує стадій механізації виробничого процесу?

a) 3; +

208. Виконання за допомогою машин найбільш трудомістких процесів виробництва – це:

a) часткова механізація; +Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 269; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.192 (0.004 с.)