Рекомендований перелік питань до заліку з дисципліни «сучасні проблеми господарського права» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендований перелік питань до заліку з дисципліни «сучасні проблеми господарського права»1. Доктрина права про правову природу господарського права.

2. Проблема застосування концепцій щодо встановлення предмету та методу господарського права.

3. Проблемні аспекти визначення системи господарського права.

4. Проблема з’ясування місця господарського права у системі права України.

5. Проблема застосування моністичної та дуалістичної концепцій законодавчого регулювання господарської діяльності.

6. Проблема визначення поняття «підприємництво» та його ознак.

7. Поняття господарських правовідносин, їх структура, види та особливості.

8. Суб’єкти господарських правовідносин та особливості їх правового становища.

9. Співвідношення понять «учасники відносин у сфері господарювання» та «суб’єкт господарювання».

10. Тлумачення споживачів як учасники відносин у сфері господарювання та суб’єктів господарювання.

11. Об’єкти господарських правовідносин та особливості їх обороту.

12. Зміст господарських правовідносин та його особливості.

13. Місце юридичного факту у структурі господарських правовідносин.

14. Співвідношення приватноправових і публічно-правових засад регулювання господарських правовідносин.

15. Застосування приватноправових та публічно-правових норм до формування статутного капіталу юридичної особи.

16. Порядок застосування норм чинного законодавства до корпоративних правовідносин при вирішенні судових справ.

17. Специфіка корпоративних правовідносин у структурі приватноправового регулювання.

18. Загальні положення про зловживання правом у господарських правовідносинах.

19. Зловживання правом у договірних правовідносинах між суб’єктами господарювання.

20. Зловживання правом у корпоративних відносинах.

21. Зловживання правом монопольними організаціями.

22. Зловживання правом у банківській сфері.

23. Правове становище фізичної особи-підприємця.

24. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю.

25. Проблемні аспекти проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

26. Підстави та порядок припинення статусу підприємця у фізичної особи.

27. Проблемні аспекти здійснення окремих видів господарської діяльності фізичними особами-підприємцями.

28. Порядки створення юридичних осіб та особливості їх застосування.

29. Проблемні аспекти співвідношення понять «юридична особа» і «підприємство» у контексті господарсько-правової та цивільно-правової доктрин.

30. Співвідношення понять «майно господарського товариства» та «статутний капітал господарського товариства».

31. Проблемні аспекти створення та управління у господарських товариствах.

32. Проблемні аспекти створення та управління у виробничих кооперативах.

33. Проблемні аспекти придбання частки у статутному капіталі господарського товариства та виробничого кооперативу.

34. Проблемні аспекти переходу прав на акції у акціонерних товариствах.

35. Проблемні аспекти виходу та виключення учасника (акціонера) із господарського товариства і виробничого кооперативу.

36. Визначення загальних положень, що застосовуються під час ліквідаційної процедури та визнання суб’єкта господарювання банкрутом.

37. Провадження у справах про банкрутство та його особливості.

38. Ліквідаційна процедура та її особливості.

39. Мирова угода, порядок її укладання та особливості.

40. Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності.

41. Способи визначення монопольного становища суб’єкта господарювання та порядок їх застосування.

42. Антиконкурентна, обмежувальна і дискримінаційна монополістична діяльність: проблеми їх визначення і застосування.

43. Проблемні аспекти здійснення концентрації суб’єктів господарювання та вчинення ними узгоджених дій.

44. Види дій, що визнаються недобросовісною конкуренцією та їх тлумачення.

45. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання: проблеми тлумачення і визначення відповідних правопорушень.

46. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції: проблеми тлумачення і визначення відповідних правопорушень.

47. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці: проблеми тлумачення і визначення відповідних правопорушень.

48. Особливості господарських договорів про передачу майна у власність та користування.

49. Особливості господарських договорів про виконання робіт.

50. Особливості господарських договорів про надання послуг.

51. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання інвестування господарської діяльності.

52. Проблемні аспекти встановлення правового становища окремих категорій суб’єктів інвестиційної діяльності.

53. Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності.

54. Правове регулювання спільного (корпоративного) інвестування.

55. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання біржової діяльності.

56. Проблемні аспекти встановлення правового становища окремих категорій суб’єктів біржової діяльності.

57. Проблемні аспекти визначення і обороту цінних паперів як біржового товару.

58. Правове становище біржового арбітражу та його особливості.

59. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання ринків фінансових послуг.

60. Співвідношення та порядок застосування загальних та спеціальних норм законодавства про ринок фінансових послуг.

61. Проблемні аспекти встановлення кола учасників ринків фінансових послуг та особливостей їх правового становища.

62. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання торговельної діяльності.

63. Особливості приватноправового і публічно-правового регулювання торговельної діяльності.

64. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання страхування господарської діяльності.

65. Проблемні аспекти встановлення правового становища окремих категорій суб’єктів страхової діяльності.

66. Визначення загальних положень, що застосовуються у сфері правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

67. Співвідношення публічно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності та приватноправового розміщення іноземних інвестицій.

68. Поняття зовнішньоекономічного договору, його зміст, форма та особливості укладення.

69. Визначення загальних положень, що застосовуються під час проведення контролю за господарською діяльністю.

70. Загальні вимоги до здійснення державного нагляду (контролю).

71. Порядок відбору зразків продукції для здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності.

72. Права і обов’язки суб’єктів господарювання під час здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності.

73. Контроль органів державної влади на ринках фінансових послуг.

74. Контроль саморегулівних організацій на ринках фінансових послуг.

75. Проблемні аспекти застосування відповідальності у господарській сфері.


Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти з навчальної дисципліни

 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;

- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей, комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем) =(( Результат навчальних занять за семестр + Результат самостійної роботи за семестр ) / 2) *10

 

Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках студентів, залікових книжках. Присутність студентів на проведенні підсумкового контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо студент не з’явився на підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені), які використовуються при розрахунку успішності студентів, становить – 50.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені).

 

Підсумкові бали навчальної дисципліни = Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем) + Кількість балів за підсумковим контролем

 

Студент, який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Студентам, які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали навчальної дисципліни = Підсумкові бали за поточний семестр + Підсумкові бали за попередній семестр :  

 

Вимоги до здобувачів вищої освіти щодо засвоєння змісту навчальної дисципліни, а саме: кількість оцінок, яку він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи.

 

Робота під час навчальних занять Самостійна та індивідуальна робота Підсумковий контроль
Отримати не менше 4 позитивних оцінок Підготувати реферат, підготувати конспект за темою самостійної роботи, вирішити практичне завдання тощо. Отримати за результатами підсумкового контролю не менше 30 балів

 


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 189; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.032 с.)