Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (денна форма навчання)Номер та назва навчальної теми Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, сторінки Вид контролю
Всього з них:
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота
   
ТЕМА № 1. Проблеми визначення загальних положень господарського права.             2,4,5,7,8,9-11 Екзамен
ТЕМА № 2. Проблеми кваліфікації господарських правовідносин.             1-8,10
ТЕМА № 3. Проблеми застосування приватноправових і публічно-правових норм до регулювання господарських правовідносин.             1-11
ТЕМА № 4. Проблеми зловживання суб’єктивними правами учасниками господарських правовідносин.             13-15,17-19,22
ТЕМА № 5. Проблеми господарської діяльності фізичної особи-підприємця.             1-11
ТЕМА № 6. Проблеми створення та функціонування комерційних юридичних осіб.             1-11,15,16,18
ТЕМА № 7. Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури.             1-4,6,7,32
ТЕМА № 8. Проблемні аспекти встановлення монопольного становища суб’єкта господарювання та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.             1-4,6,7,22,29-31
ТЕМА № 9. Особливості договорів у господарській діяльності.             1-5,7,10,20,21
ТЕМА № 10. Проблемні аспекти здійснення господарської діяльності в окремих сферах національної економіки.             1-4,6,8,24,27,32
ТЕМА № 11. Проблемні аспекти контролю за господарською діяльністю та притягненням до відповідальності суб’єктів господарювання.             1-6,13,14,27,30,31
Всього:                
 

 

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами (заочна форма навчання)

Номер та назва навчальної теми Кількість годин, відведених на вивчення навчальної дисципліни Література, сторінки Вид контролю  
Всього з них:  
лекції Семінарські заняття Практичні заняття Лабораторні заняття Самостійна робота  
     
Екзамен  
ТЕМА № 1. Проблеми визначення загальних положень господарського права.             2,4,5,7,8,9-11  
ТЕМА № 2. Проблеми кваліфікації господарських правовідносин.             1-8,10  
ТЕМА № 3. Проблеми застосування приватноправових і публічно-правових норм до регулювання господарських правовідносин.             1-11  
ТЕМА № 4. Проблеми зловживання суб’єктивними правами учасниками господарських правовідносин.             13-15,17-19,22  
ТЕМА № 5. Проблеми господарської діяльності фізичної особи-підприємця.             1-11  
ТЕМА № 6. Проблеми створення та функціонування комерційних юридичних осіб.             1-11,15,16,18  
ТЕМА № 7. Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури.             1-4,6,7,32  
ТЕМА № 8. Проблемні аспекти встановлення монопольного становища суб’єкта господарювання та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.             1-4,6,7,22,29-31  
ТЕМА № 9. Особливості договорів у господарській діяльності.             1-5,7,10,20,21  
ТЕМА № 10. Проблемні аспекти здійснення господарської діяльності в окремих сферах національної економіки.             1-4,6,8,24,27,32  
ТЕМА № 11. Проблемні аспекти контролю за господарською діяльністю та притягненням до відповідальності суб’єктів господарювання.             1-6,13,14,27,30,31  
Всього:                

 

Завдання на самостійну роботу

Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента Література
ТЕМА № 1. Проблеми визначення загальних положень господарського права. Список літератури додається
Виберіть вид господарської діяльності, відповідну організаційно правову форму і складіть поточний бізнес план (на 1 рік діяльності). Бізнес-план повинен містити наступні розділи: а) обґрунтування (можливості фірми, резюме); б) види товару (послуг, робіт); в) ринок збуту товару; г) конкуренція на ринку збуту; д) план маркетингу; є) виробничий план; ж) організаційний план; з) фінансовий план; і) оцінка ризиків; ї) додатки.
ТЕМА № 2. Проблеми кваліфікації господарських правовідносин. Список літератури додається
Надайте характеристику цілісному майновому комплексу, як об’єкту господарського правовідношення. Що саме може входити до складу цілісного майнового комплексу? Як співвідносяться цілісний майновий комплекс та статутний капітал товариства. Які особливості купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (підприємства)?
ТЕМА № 3. Проблеми застосування приватноправових і публічно-правових норм до регулювання господарських правовідносин. Список літератури додається
Визначить правове становище філії і дочірнього підприємства? Чи є дочірнє підприємство юридичною особою? Які форми дочірнього підприємства передбачені законодавством? Вкажіть як співвідноситься поняття "залежне підприємство", "дочірнє підприємство", "холдинг".
ТЕМА № 4. Проблеми зловживання суб’єктивними правами учасниками господарських правовідносин. Список літератури додається
Виробіть власну точку зору на поняття та зміст зловживання суб’єктивним правом.
ТЕМА № 5. Проблеми господарської діяльності фізичної особи-підприємця Список літератури додається
Визначіть наявні передумови реалізації права на заняття підприємництвом.
ТЕМА № 6. Проблеми створення та функціонування комерційних юридичних осіб. Список літератури додається
Визначте проблемні аспекти виходу та виключення учасника (акціонера) із господарського товариства і виробничого кооперативу.
ТЕМА № 7. Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури. Список літератури додається
Визначте особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств.
ТЕМА № 8. Проблемні аспекти встановлення монопольного становища суб’єкта господарювання та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. Список літератури додається
Надайте визначення та охарактеризуйте специфіку дій, що визнаються антиконкурентними на ринках певного товару.
ТЕМА № 9. Особливості договорів у господарській діяльності. Список літератури додається
Складіть таблицю з зазначенням видів послуг, які підлягають ліцензуванню. Щодо кожного виду послуг вкажіть реквізити нормативно-правового акту, що встановлює ліцензійні умови, орган ліцензування, його місцезнаходження та перелік документів, які необхідні для отримання відповідної ліцензії.
ТЕМА № 10. Проблемні аспекти здійснення господарської діяльності в окремих сферах національної економіки. Список літератури додається
Охаратеризуйте особливості приватноправового і публічно-правового регулювання торговельної діяльності.
ТЕМА № 11. Проблемні аспекти контролю за господарською діяльністю та притягненням до відповідальності суб’єктів господарювання. Список літератури додається
Визначте особливості правового становища Національного банку України у сфері контролю за наданням фінансових послуг як регулятора відносин на ринках таких послуг.  

 

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

Теми рефератів

1. Вчення у науці господарського права про застосування єдиного кодифікованого джерела правового забезпечення господарювання.

2. Правова доктрина про застосування декількох кодифікованих джерел правового забезпечення господарювання.

3. Тлумачення споживачів як учасники відносин у сфері господарювання та суб’єктів господарювання.

4. Цілісний майновий комплекс (підприємство) як об’єкт господарських правовідносин.

5. Ознаки корпоративних правовідносин та їх особливості у структурі приватноправового регулювання.

6. Система приватноправових норм, що забезпечують діяльність суб’єктів господарювання.

7. Система публічно-правових норм, що забезпечують діяльність суб’єктів господарювання.

8. Поняття і види дій, що визнаються зловживанням правом монопольними організаціями та їх характеристика.

9. Зловживання правом у сфері надання гарантій за банківськими операціями.

10. Особливості припинення статусу підприємця у фізичної особи.

11. Правосуб’єктні передумови у праві на заняття підприємницькою діяльністю у фізичних осіб.

12. Особливості господарських товариств як «союзів осіб» і «союзів капіталів».

13. Механізм реалізації переважного права у господарських товариствах.

14. Поняття і особливості порядку виходу учасника (акціонера) із господарського товариства і виробничого кооперативу.

15. Особливості банкрутства страховиків.

16. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів.

17. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів, управителя фонду фінансування будівництва чи управителя фонду операцій з нерухомістю.

18. Особливості банкрутства фермерського господарства.

19. Проблемні аспекти визнання суб’єкта господарювання монополістом та застосування передбачених законодавством способів до означеної процедури.

20. Визначення та специфіка дій, що визнаються антиконкурентними на ринках певного товару.

21. Правове забезпечення і особливості укладання та виконання договору лізингу.

22. Правове забезпечення і особливості укладання та виконання договору побутового підряду.

23. Комерційне посередництво у сфері господарювання і його специфіка.

24. Проблеми правового регулювання інноваційної діяльності.

25. Правове становище біржового арбітражу та його особливості.

26. Особливості приватноправового і публічно-правового регулювання торговельної діяльності.

27. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту), його зміст, форма та особливості укладання.

28. Особливості правового становища саморегулівних організацій.

29. Види оперативно-господарських санкцій і особливості їх застосування.

30. Адміністративно-господарські санкції і особливості їх застосування.

31.

Теми наукових робіт

1.. Проблеми визначення загальних положень господарського права.

2. Проблеми кваліфікації господарських правовідносин.

3. Проблеми застосування приватноправових та публічно-правових норм до регулювання господарських правовідносин.

4. Проблеми зловживання суб’єктивними правами учасниками господарських правовідносин.

5. Проблемні аспекти корпоративних відносин у господарській діяльності.

6. Проблеми господарської діяльності фізичної особи-підприємця.

7. Проблеми створення та функціонування комерційних юридичних осіб.

8. Проблемні аспекти здійснення державної реєстрації суб’єктів господарювання.

9. Проблемні аспекти патентування та ліцензування господарської діяльності.

10. Проблемні аспекти припинення діяльності суб’єктів господарської діяльності.

11. Проблеми визнання суб’єкта господарювання банкрутом та проведення ліквідаційної процедури.

12. Проблемні аспекти встановлення монопольного становища суб’єкта господарювання та захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції.

13. Проблемні аспекти здійснення інвестиційної діяльності.

14. Проблемні аспекти здійснення біржової діяльності.

15. Проблемні аспекти здійснення страхової діяльності.

16. Проблемні аспекти функціонування ринків фінансових послуг.

17. Проблемні аспекти здійснення торговельної діяльності.

18. Проблемні аспекти здійснення банківської діяльності.

19. Проблемні аспекти зобов’язань у господарській діяльності.

20. Проблемні аспекти контролю за господарською діяльністю та притягненням до відповідальності суб’єктів господарювання.


Методи навчання

Метою лекційного курсу єзасвоєння теоретичних сучасних проблем господарського права, основних положень чинного законодавства, а також практики його застосування.

Для досягнення зазначеної мети у ході викладення навчальної дисципліни «Сучасні проблеми господарського права» передбачається проведення (відповідно до програми) лекційних, та семінарських занять; проведення ділових ігор; написання контрольних, реферативних та курсових робіт; підготовка доповідей. З метою поточного контролю знань планується проведення опитувань на семінарських заняттях та написання контрольних робіт.

Аудиторні заняття проводяться у формі семінарських та практичних занять, на яких студенти повинні приймати участь у дискусії навколо попередньо визначених тем, виступати з рефератами або іншими тезами виступів, вміти формулювати і відстоювати свою позицію.

 

Методи контролюПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.033 с.)