Висотні державні геодезичні мережі (ДГМ) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Висотні державні геодезичні мережі (ДГМ)Перевірки мензули

1. Мензула повинна бути стійкою. Спостерігаючи точку і натискають по черзі з протилежних боків мензули. Якщо зображення точки після натискання повертається в попереднє положення мензула стійка.

2. Верхні поверхня планшета повинна бути площиною. Перевіряють поверхню ребром лінійки в різних напрямках. Зазор допускається не більше 0,4 мм.

3. Верхня поверхня планшета повинна бути перпендикулярною до осі обертання мензули.

Перевіряють задопомогою рівняння кіпрегеля обертаючи мензулу навколо осі на 360 (відхилення рівня не більше 1-2 поділки).

 

26)В поздовжньому профілі траса складається з ліній різноманітних ухилів, при необхідності з`єднаних між собою вертикальними круговими кривими.Оскільки ухили трас бувають невеликими, то для наочності їх зображення на профілі вертикальний масштабі приймають в десять разів крупнішим, ніж горизонтальний наприклад, горизонтальний масштаб 1:5000, вертикальний 1:500.Для характеристики місцевості і проектної лінійної споруди в напрямках, перпендикулярних до траси, складають поперечні профілі в однаковому горизонтальному і вертикальному масштабах.Поперечні профілі будують в одному масштабі для горизонтальних і вертикальних відстаней. Зазвичай в масштабі 1:100.

27) Комбіноване зніманняПри комбінованому зніманні технологічна схема виробничого процесу поєднує в собі елементи стереотопографічного і мензульного методів. Контурна частина плану місцевості тут створюється в камеральних умовах з використанням матеріалів аерофотознімання на універсальних фотограмметричних приладах. Рельєф знімається безпосередньо на місцевості з допомогою кіпрегеля і мензули, на якій закріплений фотоплан чи графічний план з контурною частиною; при цьому здійснюється дешифрування і дознімання контурів, що не відобразилися на фотоплані чи графічному плані.У цьому методі планова знімальна основа на місцевості спочатку створюється у вигляді необхідної кількості планових розпізнавальних точок, які служать для створення аерознімків та фотопланів (більш детально про це вивчається в курсі “Фотограмметрія”).Пізніше на місцевості створюється планово-висотна знімальна основа для знімання рельєфу і дознімання контурів. До неї включають як точки створеної раніше планової знімальної основи, так і додаткові пункти планово-висотної знімальної мережі. Кількість додаткових пунктів має бути такою, щоб на кожному планшеті масштабу 1:5000 і 1:2000 стало не менше трьох і двох точок відповідно геодезичної основи, включаючи пункти державної геодезичної мережі, мережі згущення та мережі знімальної основи.

№29) Нівелірні знаки Нівелірні знаки - це знаки, які закладаються на місцевості. щоб позначити і закріпити пункти геометричного нівелювання.Нівелірні знаки розділяють на постійні і тимчасові.До постійних відносяться фундаментальні репери і рядові знаки - грунтові репери, стінні репери і марки. Основними матеріалами, з яких виготовляють грунтові репери є бетон, залізобетон, металічні труби, покриті антикорозійними речовинами та ін.З метою забезпечення стійкості грунтових реперів їх нижні частини розташовують нижче промерзаючого шару грунту.Типи і конструкції реперів залежать від фізико-географічних умов місцевості, в якій вони закладаються. Довготривалість збереження нівелірних знаків забезпечується як правильним вибором місць їх закладання, так і типом та конструкцією, яка не дає змоги порушити їх без застосування механізмів. При створенні висотної нівелірної мережі країни виникає необхідність в пунктах нівелювання, які мають велику гарантію в стабільності висотногоположення. З цією метою закладаються вікові і фундаментальні репери. Їхпризначення — служити еталонами висот на території країни.Вікові репери — це найбільш капітальні споруди в висотній нівелірніймережі. Вони закладені поблизу Кронштадтського футштока, а також накінцях ліній нівелювання I класу, які знаходяться, як правило, на узбережжях морів.Еталонами висот в інших частинах країни служать фундаментальні репери якими закріплюються усі лінії нівелювання І і ІІ класів через кожні 50–60 км. Крім вікових і фундаментальних реперів, лінії нівелювання усіх класівчерез кожних 5 км закріплюються звичайними реперами таких типів: ґрунтові, скельні та стінні.

№30)Головні точки кругової кривої

 

Співпадання результатів обчислень КК по двох наведених схемах або розходження між ними на 0,01 м внаслідок заокруглень є підтвердженням правильності обчислень.

№31 відстані та перевищення в мензулі

 

Відстані до точок і їх перевищення визначають за від-ліками з рейки кривими номо-грами.Перед відліком з лімба і кривими номограми необхідно кожний раз навідним гвинтом рівня вертикального круга привести бульбашку на середину.

Для визначення відстані до рейки відмічають поділку рейки bd між початковим колом Н і кривою відстаней, тобто різницю відліків з цих кривих. Одержаний результат в сантиметрах необхідно множити на коефіцієнт кривої, тобто

№32 визначити масштаб

130,0 м = 13000см 2,6 см 13000/2,6=5000

Масштаб 1:5000

33 Поле зору кіпрегеля КН

В полі зору кіпрегеля видно шкалу вертикального круга така сама як у теодоліта

2 Т30. Відліковим індексом є вертикальна сітка ниток. Поділки позначені від -50 до +50.

На рейку наводять точкою перетину початкової кривої та вертикальної нитки. В полі зору видно дві криві номограми горизонтальних прокладень з координатами Д=100 та Д=200.

Криві перевищення мають коефіцієнти +10, -10…..

 

№35

1. Встановити мензулу наближено над точкою, яка закріплена кілочком. Прикріпити кнопками лист креслярського паперу і намітити на ньому олівцем точку стояння і точку орієнтування. 2. Встановити мензулу в робоче положення, для чого необхідно:· відцентрувати планшет над точкою стояння мензули, пересуваючи її так, щоб точка зображення станції була на прямовисній лінії з кілочком; · привести планшет в горизонтальне положення за допомогою піднімальних гвинтів підставки мензули за бульбашкою рівня на лінійці кіпрегеля;· орієнтувати планшет за заданими знімальними точками 3. Виміряти висоту приладу іп з точністю до сантиметра і записати в журнал. 4. Приступити до виконання мензульного знімання. Рейковий ставить вертикально рейку в характерну точку, а спостерігач наводить зорову трубу кіпрегеля основним колом на неї на висоту приладу або довільну метрову поділку. Вивівши бульбашку рівня вертикального круга на середину, беруть відліки з основної кривої а, кривої відстаней а1 і перевищень а2. При назві відліків а1 і а2 називаються коефіцієнти кривих, з яких вони взяті. Записувач записує відліки в журнал (табл.21), виконує обчислення відстані d, перевищення h і висоти точки Нт.

36

37) В результаті нівелювання одержують відмітки або висоти пунктів та нівелірних знаків. Якщо відома висотна відмітка НА відносно рівневої поверхні для точки А, то в результаті геометричного нівелювання можна отримати висотну відмітку точки В за формулою НВ=НА+ hВА,в якій перевищення hВА= b – a, де a і b відповідно – відліки по задній і передній нівелірних рейках при нівелюванні (напрям нівелювання на рисунку зліва направо)

38 Так як при розбивці пікетажа на трассі вимірювальними пересуваються по тангенсам кривих то виникае необхідність виноса пікетів розміщених на тангенсах на криві.Винос пікетів на криві виконується способом прямокутних координат і не відрізняеться від детальної розбивки кривой за допомогою данного способа.При винесенні пікетів з дотичної(тангенса)на криву данні беруться з таблиці.Винос пікетів на криву коли вона знаходиться на другому тангенсі,тільки за початок координат в данному випадку приймають кінець кривої.Детальна розбивка кругової кривої: спосіб прямокутних координат при визначенні прямокутних координат точок кругової кривої за вісь абсцис приймають лінію тангенса,а за початок координат початок або кінець кривої.

39)верхня поверхня мензульної дошки повинна бути плоскою площиною,прикладають лінійку до поверхні планшета і спостерігають,чи не моє просвітів між лінійкою і дошкою.Верхня поверхнева площина має бути перпендикулярна до осі обертання мензули(на дошку ставлять рівень з ціною поділки не більше 60.при обертанні планшету бульбашка не повинна відхилятися від середини, більше ніж на 2-3 поділки.

41 Кіпрегель призначенний для візуальння на точкі місцевості; проклеслювання напрямків на планшеті; вимірювання відстаней та вертикальних кутів, а також горизонтальних прокладень та перевищень.

Кіпрегель скл з основної лінійки до якої на двох шарнірах прикріплена додаткова лінійка.

По додатковій лінійці рухаються масштабна лінійка з наколюваними пристроєм, в комплекті входить дві лінійки.

До основної лінійки прикріплена колонка. В нижній частині колонки розташований циліндричний рівень, що слугує для приведення планшету в горизонтальне положення.

У верхній частині колонки на горизонтальній осі закріплена зорова труба. Там також розташований навідний гвинт рівня алідади вертикального круга, навідного та закріпного гвинта зорової труби.

Рівень алідади вертикального круга. Зорова труба має пряме зображення скл з об’єктива кремальєрного пристроя та ломаного окуляра, що обертається навколо осі.

На зоровій трубі закріпний третій циліндричний рівень за допомогою якого приводять трубу в горизонтальне положення виконує функції як у нівеліра.

До зорової труби наглухо прикліплена скляний вертикальний круг.

В комплект входить орієнтир бусоль, блєнда, дві масштабні лінійки, центрувальна вилка, дві рейки.

42)

Ув’язка розподіляється з протилежним знаком від різниці

43.Визначення положення четверої точки за трьома даними за допомогою графічних побудов на кальці (спос.Болотова) Положение точки определяется по какому угодно количеству исходных точек,но не меньше 3х.Для отпределения положения точки на менз.планшете прикрепляют лист на котором приближено относит.исходных,видимых сквозь кальку,намечают точку m.Прикладывая к этой точки ребро кипрегеля,визируют на все исходные точки и прочерчивают направления.Передвигают кальку так,что бы совсемтить направления с соответвств.исходными тосками.Когда совмещение достигнуто,точку m с кальки перекладывают на пленшет.Найболее точно точку определяют по наибольшему числу ближайших точек,расположенных вокруг поредел.точки.

Спосіб проф.. Болотова. Для визначення положення точки на планшеті закріплюють аркуш кальки і відмічають на ньому точку. Прикладаючи до неї лінійку кіпрегеля, послідовно візують на точки місцевості А,В,С і Д і прокреслюють напрямки. Відкріплюють кальку і пересувають її на планшеті так, щоб прокреслені лінії одночасно сумістились з відповідними точками, що нанесені на планшет. Після цього точку м переколюють на планшет. Вона є точкою стояння мензули, залишається тільки знести і закріпити цю точку на місцевості і тоді остаточно встановити мензулу на станції. Точність зворотної засічки підвищується з збільшенням числа вихідних точок, розміщених навколо точки.

Перевірки нівелірів

. 1)Вісь кругового рівня повинна бути паралельна вісі обертання нівеліраУстанавливаем уровень в направлении двух подъемных винтов и,вращаем их в разные стороны приводять пузвырек уровня на середину(на оптический контакт его концов) Прицелившись поверх трубы и заметив по линии прицела точку какого-нибудь предмета,поворачивают трубу на 180·,коректируя поворот по створу с замеченной точкой.Если пузырек остался на середине –выполнено;если отклонился,то нужно исправить его положение исправительным винтом уровня,переместив его на половину дуги отклонения в направлении к середине. 2.Горизонтальна нитка сітки ниток повинна бути паралельна вертикальній осі обертання нівеліра. Приводят ось вращения нивелира в отвесное положение и наводять трубу на рейку так,чтобы изображение ее было у края поля зрения.Делают отсчет по рейке.Вращают трубу,переводя изображение и делают 2й отсчет.Если оба отсчета одинаковые –выполнено.Если различные исправление производят поворотом всей диафрагмы с сет кой нитей до тех пор,пока края нити будут одинаковыми. 3.(Головнв умова)Визирная ось зрительной трубы должна быть паралел. оси цилиндр.уровня Якщо умова не виконана-взяти відліки від 2-гого відліку.

58 Нівелювання проводиться для визначення висот точок земної поверхні, необхідних для вивчення рельєфу місцевості і зображенні його на планах і картах. Розрізняють такі основні методи нівелювання: геометричне, тригонометричне і фізичне (барометричне та ін.). У польовій практиці геодезистів передбачається нівелювання для побудови профілю місцевості. При виконанні геометричного нівелювання особливу увагу слід звертати на сутність і формули геометричного нівелювання, на проведення нівелювання поверхні та обробку його результатів, на побудову профілю місцевості. Трасуванням називається комплекс інженерно-вишукувальних робіт, призначений для визначення положення лінійної смуги місцевості, яка відповідає всім технічним і економічним вимогам для побудови будь-якої лінійної споруди. Трасування поділяють на камеральне і польове. Профіль(як повздовжній так і поперечний складається з-відміток землі. Відстаней між фіксованими точками(пвкети- проміжні)проектних відміток. Ухилів та відстанейПорядок робіт: Вихідні дані Вичісленіе середніх перевищень Складання поздовжнього профілю Побудова проектної лінії (верхньої бровки земляного полотна) Визначення проектних відміток. Обчислення положення точок нульових робіт Розрахунок основних елементів розбивки кривих і вставка кривих у пікетаж Оформлення графи «Умовний план лінії» в профілі Викреслювання поперечного профілю

59 При визначенні перехідних точок методом засічок довжина візирного променя не повинна перевищувати подвійної допустимої довжини лінії в мензульному ході. При використанні номограмних кіпрегелів, коли окремі ділянки місцевості неможливо відобразити з точок знімальних ходів, допускається визначення не більше двох висячих перехідних точок. Висоти перехідних точок мензульних ходів і знімальних пікетів при зніманнях з перерізом рельєфу через 0.25; 0.5 та 1 м визначають геометричним нівелюванням, а при зніманнях з перерізом 2 і 5 м висоти допускається визначати методом тригонометричного нівелювання. Усі дані вимірювання і обчислення висот точок геометричної мережі, перехідних точок і точок мезульних ходів обов'язково записують у журнал топографічного знімання.

60 Неувязка=(102.858-107.720)-4846=16(віднімаємо 16 пунктів від середніх перевищень)

61 Визначення ціни поділки циліндричного рівня нівеліра НЗ- 15 сек

 

62 Всі точки, які закріплені на місцевості по осі споруди, при технічному нівелюванні ділять на звязуючі і проміжні. Звязуючі точки є загальними для всіх суміжних станцій і використовуються для передачі висот на точки ходу. Всі інші точки нівелірного ходу називаються проміжними. Нівелювання звязуючих точок, виконують із середини, використовуючи технічні нівеліри з відповідними додатковими приладдями. Хід прокладають в одному напрямку з встановленням рейки на деревяні кілочки, забиті в землю, металеві башмаки або костилі, коли точки ходу не закріплюються на місцевості. віддаль від нівеліра до звязуючих точок не повинна перевищувати 150 м;

Види нівелірних робіт.

Трасування є найбільш поширеним видом робіт і включає в себе поздовжнє і поперечне нівелювання трас лінійних споруд. 3. Нівелювання поверхні. Проводиться з метою одержання топографічного плану у крупному масштабі (1: 5 000 і крупніше) з висотою перерізу рельєфу 0,5-0,25 м. На поверхні, яка буде нівелюватися, попередньо розбивають сітку квадратів, вершини яких нівелюють і визначають їх висоти, а потім проводять горизонталі.

 

Висотні державні геодезичні мережі (ДГМ)

Висотні державні геодезичні мережі (ДГМ)України встановлюють єдину геодезичну системи висот на території держави.(зондування) Висотні ДГМ України діляться на нівелірні мережі І, ІІ, ІІІ і ІV класів. Висоти пунктів нівелірних мереж в Україні визначаються в Балтійській системі висот 1977 року, вихідним пунктом якої є нуль Кронштадтського футштока. Лінії нівелювання І і ІІ класів є головною висотною основою України. Їх загальна довжина - 11975 км. Довжина найдовшої лінії 1302 км.З двох або більше нівелірних ліній можуть утворюватися замкнені полігони. На території України утворено 19 полігонів І класу. Довжина найбільшого полігону 2235 км.Нівелірні мережі ІІ класу створюються всередині полігонів І класу окремими лініями або ж системами з вузловими пунктами -не повинні перевищувати 400 км.Лінії нівелювання ІІІ класу прокладаються всередині полігонів ІІ класу щоб утворювались полігони з периметром 60–150 км. Для забезпечення топографічних знімань у масштабі 1:5000 і більшому лінії нівелювання ІІІ класу створюються у вигляді полігонів з периметром до 60 км, які утворюються окремими лініями або системами з вузловими пунктами.Нівелювання ІV класу виконується для згущення нівелірних мереж ІІІ класу. Нівелірні мережі ІV класу можуть утворювати полігони периметром до 50 км у вигляді окремих ліній або систем з вузловими пунктами.

3) Пряма засічка

Нехай на планшеті задані точки, які відповідають точкам А і В місцевості. Потрібно визначити на планшеті планове положення точки С, на якій встановлена віха.

Для цього мензулу центрують над точкою А, горизонтують і орієнтують по лінії ав. Тоді, приклавши скошений край лінійки до точки планшета, візують на точку С місцевості. Вздовж скошеного краю лінійки проводять лінію асʹ. Після цього переносять мензулу на точку В, орієнтують її по лінії ва. Візують через точку в планшета на точку С місцевості і прокреслюють напрямок вс. Пересічення напрямків ас та вс. Пересічення напрямків ас та вс дає планшеті положення шуканої точки.

 

Бокова (комбінована) засічка.

Якщо одна з вихідних точок неприступна для встановлення мензули, то для визначення положення точки С на планшеті спочатку встановлюють мензулу на точці Аʹ і виконують усі роботи, які необхідні для викреслення напрямку асʹ, у випадку прямої засічки. Після цього мензулу переносять на шукану точку С місцевості. Приблизно відмічають положення точки С на планшеті, центрують його на цій точці, приводять у горизонтальне положення і орієнтують мензулу по лінії са ʹ.

Приклавши скошений край лінійки до точки в планшета, наводять зорову трубу на точку В місцевості і прокреслюють напрямок вс. Точка перетину напрямків асʹ та всʹ визначить положення на планшеті шуканої точки С місцевості. Після цього можна перевірити центрування планшета на точці С і якщо воно виявиться грубим, слід перевірити засічку.

Необхідно відмітити, що пряма і бокова засічки з двох вихідних пунктів безконтрольна. Тому для збільшення надійності визначення на плані шуканої точки пряма і бокова засічки повинні виконуватися по трьох твердих точках і більше. Точність визначення положення точки засічкою залежить від величини кута біля точки, що засікається. Найсприятливішою вважається засічка під прямим кутом. У загальному випадку кути засічок повинні бути не меншими 30⁰ і не більшими 150⁰; допускається трикутник похибок зі сторонами, не більше 0,4 мм.

4)

 

5) Мензульний планшет разом з підставкою центрують над визначеною точкою7.3.3. До початку робіт на планшетах з допомогою штангенциркуля, координатографа або топографічної лінійки Дробишева розбивають сітку квадратів із сторонами 10 см, для масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000 -50х50 см, а для 1:5000 - у рамках з розмірами 40х40 см. Відстань від рамки до країв планшета -5 см для масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000 і 10 см для масштабу 1:5000. На підготовлений планшет наносять по координатах пункти геодезичної основи, підписують координати кутів рамки і номенклатуру плану над північною (верхньою) стороною рамки.Розбивку координатної сітки, нанесення пунктів геодезичної основи перевіряють за
7.3.4. Для полегшення у подальшому орієнтування мензули на полях прокреслюють допоміжні лінії орієнтування. Ці лінії проводять у випадках:- якщо мензулу потрібно орієнтувати по коротких лініях (менше 5 см на плані) - якщо суміжні точки попадають на два сусідні планшети. 7.3.12. Відносна нев'язка у мензульному ході повинна бути не більше 1/300 загальної довжини ходу, а лінійна нев'язка - не перевищувати 0.8 мм на плані.

6)Схема розбивки кривій способі прямокутних координат

На закругленнях траси детально розбивають перехідні й кругові криві. При радіусі, більшому 500м, криву розбивають через 20м, при радіусі менш 500м - через 10м, при радіусі менш 100м - через 5м.

Найпоширеніший спосіб детальної розбивки кривих - спосіб прямокутних координат.

7).6. При виконанні знімання мензулу центрують над даною точкою за допомогою центрувальної вилки. Помилка в центруванні мензули після приведення її в горизонтальне положення не повинна перевищувати 5 см - 1:500, 1:1000;10 см - 1:2000; 25 см -1:5000.

8 Довгота (кут між площиною меридіану в точці спостереження та нульовим (Грінвіч) меридіаном), Широта (кут між прямовисною лінією та площиною екватора) визначають положення точки на поверхні Землі. Вимірюються в градусах (°), довгота — від 0° до 180° на захід та на схід від Грівніча, широта — від 0° до 90° на північ, від 0° до −90° на південь від екватора.

9. Милиця - металевий стрижень із загостреним кінцем з одного боку і сферичної капелюшком з іншого. Для забивання милиці в грунт на верхній торець його надягають кришку. Башмак - товста кругла або трикутна металева пластина на трьох ніжках. У середині пластини укріплений стрижень зі сферичною капелюшком, на яку спирають нівелірні рейки. 9Костиль - металевий стрижень із загостреним кінцем з одного боку і сферичної капелюшком з іншого. Для забивання милиці в грунт на верхній торець його надягають кришку. Башмак - товста кругла або трикутна металева пластина на трьох ніжках. У середині пластини укріплений стрижень зі сферичною капелюшком, на яку спирають нівелірні рейки. Рейки встановлюються на СПЕЦІАЛЬНІ черевики або костілі (цвяхи Довжина 15-20 см, товщина Переносна чавунна або сталева масивною підставка для нівелірної рейки. Вікорістовується при нівелюванні Вищих ступенів складності на поверхні або кар'єрі, має один (іноді два) півсферічніх віступів для встановлення рейки, ручку для перенесеного, три коротких шпильки для поглиблення в грунт.

14Разбивка пикетажа по трассе. Пикетажный журнал

после завершения работ по трассированию участка автомобильной дороги, измерения углов поворота трассы и назначения радиусов закруглений приступают к разбивке пикетажа по трассе с расчетом и разбивкой на местности горизонтальных кривых.Пикетаж обычно разбивают с использованием землемерной стальной 20-метровой ленты типа ЛЗ. Допустимая точность измерения длин линий по трассе автомобильных дорог нормируется 1:1000, а в трудных условиях пересеченной и горной местности — 1:500. К трассам мостовых переходов предъявляют более жесткие требования.. Стрелками показывают направление поверхностного стока.Трассу обычно разбивают на участки длиной по 100 м, называемые пикетами. В практике изысканий автомобильных дорог встречаются отдельные пикеты длиной, несколько отличной от 100 м. Такие пикеты называют рублеными. Кроме того, при разбивке пикетажа сторожками обозначают еще и плюсовые точки, которыми отмечают характерные точки местности: места перегибов земной поверхности по оси трассы, не совпадающие с положением пикетов; границы угодий (пащни, выгоны, леса, луга, болота); бровки дорог; урезы воды; места пересечений коммуникаций (нефтепродуктопроводы, водоводы, линии связи, ЛЭП и т. д.); вершины углов; главные точки трассы (начала и конца переходных и круговых кривых, середины кривых).Пикеты на местности обозначают вбитыми вровень с землей надежными колышками — точками и забиваемыми в 15—20 см от точек сторожками — кольями высотой 50—60 см, на лицевой стороне которых, обращенных в сторону начала трассы, надписывают соответствующие номера пикетов (например, ПК 21). Плюсовые точки, как правило, обозначают только сторожками, на которых делают надписи (например, + 43,5), обозначающие расстояния в метрах от ближайшего меньшего пикета. Главные точки трассы обозначают на местности также, как и пикеты сторожками и точками. На сторожках делают соответствующие надписи. Урезы воды обозначают надежными кольями, вбитыми вровень с поверхностью воды и сторожками с соответствующими надписями.

15 2. Аналитический, который предусматривает определять расстояние до горизонталей из прямо пропорциональной зависимости между превышением и горизонтальным проложением между точками с подписанными на плане высотами. Из рис.18б видно, что расстояния от точки А до горизонталей с высотами 202 и 203 d1 = h1. dab/hab, d2 = h2. dab/hab,где h1 и h2 - превышения между горизонталями с отметками 202 и 203 и точкой А с отметкой 201.35 (0.65 и 1.65 м);dab - расстояние, измеряемое на плане между пикетными точками;hab - превышение между точками А и В (203.30 - 201.35 = 1.95 м) 3.Графический способ предусматривает использование палетки, представляющей собой прозрачный лист бумаги или пластика с нанесенным рядом параллельных линий (горизонталей) через 5...10 мм друг от друга. Подписав на палетке отметки горизонталей, которые необходимо провести, и, поворачивая палетку на плане, совмещают точки с отметками с горизонталями на палетке, продавливают карандашом их на план (рис. 18в).

17Невязку в сумме превышений замкнутого нивелирного хода вычисляют по формуле
. (4.1)
В разомкнутом нивелирном ходе по формуле
. (4.2)
Допустимые невязки в нивелирных ходах (замкнутом и разомкнутом) определяются по формуле
, (4.3)
где L – длина хода (периметр) в километрах.
Если число станций на 1 км хода превышает 25, то допустимую невязку подсчитывают по формуле
, (4.4)
где n – число станций в ходе (полигоне).
Поправки в превышения вычисляют по формуле
, (4.5)
где n – число превышений в журнале нивелирования.
По исправленным превышениям вычисляют высоты точек по формуле
.

 

19 Камеральні роботи при мензульному зніманні зводяться до кінцевого оформлення плану. Після цього виконують зведення рамок суміжних планшетів, приводять їх до єдиного положення. Зображення ситуації і рельєфу на стику суміжних планшетів приводять їх до середнього положення.На план виносять усі позначення проміжних точок нівелювання та підписують їхні номера(висоти дають можливість про інтерполювати горизонталі)

21 Перевірки кіпрегеля КН

скошення ребро повинен бути прямої лінією

додаткова лінійка повинна бути паралельною на будь-якій відстані віосновної. Проводять паралельні лінії і заміряють відстані між ними.

Вісь циліндричного рівня на лінійці кіпрегеля повинна бути паралельною її нижній частині.

Встановлюють рівень паралельно двом підйомним гвинтам підставки, виводять до нуль пункту під скошення краєм приводять лінію олівцем.

Якщо бульбашка відхиляється більше ніж 1,5 поділок виконують юстирування (задопомогою шпильки та двох юстирувальних гвинтів приводять рівень на половину дуги відхилення, а іншу половину задопомогою двох підйомних гвинтів. Візирна вісь зорової труди повинна біти перпендикулярною до осі обертання труби.

Наводять зорову трубу на точку, підскошений край проводять напрямком олівцем. Візують при крузі право і приводять лінію, якщо лінії збігають умову виконують ………………………..

Точку яку спостерігали змістили з вертикальної нитки за допомогою гвинта призначенного блоку переміщують зображення точки до суміщення з вертикальною ниткою.

Вертикальна нитка сітки ниток повинна знаходитися в колімаційні площині труби. Перевірку виконують задопомогою виска підвищеного на відстані 15-20 м від мензули.

Місце нуля кіпрегеля повинно бути постійним і близьким до 0 в межах -1. Спостерігають точку і беруть два відліки по вертикальному кругу положення КЛ та КП. Обчислюють місце нуля…..формула

Встановлюють відлік на вертикальному крізу, що= значенню МО. Навідним гвинтом рівня алідади вертикального круга. Бульбашка рівня зміститься від нуль пункату.

До нульпункта бульбашку приводять обертаючи шпилькою юстирувальний гвинт рівня, який закритий захисним ковпачком.

 

22. Проектну лінію наносять з таким розрахунком, щоб забезпечити: 1прочность і стійкість земляного полотна.2плавное рух автомобілів з розрахунковими швидкостями.3 безпека проїзду. Важливою обставиною при проектуванні поздовжнього профілю є забезпечення необхідних умов для хорошого відведення Перша висота точки ПК 0 (проектна)=ПК о(землі)+-(варіант)0.03*Н+-0.05*н

23) На кальку контурів наносять на просвіт усі контури місцевості, місцеві предмети пояснювальні написи та угідя на кальку висот наносять усі набрані висотні пікети з позначками висот точки знімальної мережі. Горизонталь не наносять.

Калька висот заповнюється не пізніше трьох днів після зйомки на станції. Планшет обгортають цупким папером і прибивають цвяхами до мензуальної дошки. Папір називають сорочка, яка необхідна для захисту планшету від забруднень та сонячних променів.

 

24

 

25

1 - гвинт, 2 - лінійка основна, 3 - лінійка масштабна, 4 - лінійка додаткова, 5 - рівень, 6 - рівень зорової труби, 7 - дзеркало рівня вертикального кола, 8 - маховичок трибко, 9 - штифт наколочний, 10 - бусоль, 11 - мензульная дошка, 12 - диск, 13 - гвинт наводить, 14 - гвинт, 15 - гвинт закріпний

Перевірки мензули

1. Мензула повинна бути стійкою. Спостерігаючи точку і натискають по черзі з протилежних боків мензули. Якщо зображення точки після натискання повертається в попереднє положення мензула стійка.

2. Верхні поверхня планшета повинна бути площиною. Перевіряють поверхню ребром лінійки в різних напрямках. Зазор допускається не більше 0,4 мм.

3. Верхня поверхня планшета повинна бути перпендикулярною до осі обертання мензули.

Перевіряють задопомогою рівняння кіпрегеля обертаючи мензулу навколо осі на 360 (відхилення рівня не більше 1-2 поділки).

 

26)В поздовжньому профілі траса складається з ліній різноманітних ухилів, при необхідності з`єднаних між собою вертикальними круговими кривими.Оскільки ухили трас бувають невеликими, то для наочності їх зображення на профілі вертикальний масштабі приймають в десять разів крупнішим, ніж горизонтальний наприклад, горизонтальний масштаб 1:5000, вертикальний 1:500.Для характеристики місцевості і проектної лінійної споруди в напрямках, перпендикулярних до траси, складають поперечні профілі в однаковому горизонтальному і вертикальному масштабах.Поперечні профілі будують в одному масштабі для горизонтальних і вертикальних відстаней. Зазвичай в масштабі 1:100.

27) Комбіноване зніманняПри комбінованому зніманні технологічна схема виробничого процесу поєднує в собі елементи стереотопографічного і мензульного методів. Контурна частина плану місцевості тут створюється в камеральних умовах з використанням матеріалів аерофотознімання на універсальних фотограмметричних приладах. Рельєф знімається безпосередньо на місцевості з допомогою кіпрегеля і мензули, на якій закріплений фотоплан чи графічний план з контурною частиною; при цьому здійснюється дешифрування і дознімання контурів, що не відобразилися на фотоплані чи графічному плані.У цьому методі планова знімальна основа на місцевості спочатку створюється у вигляді необхідної кількості планових розпізнавальних точок, які служать для створення аерознімків та фотопланів (більш детально про це вивчається в курсі “Фотограмметрія”).Пізніше на місцевості створюється планово-висотна знімальна основа для знімання рельєфу і дознімання контурів. До неї включають як точки створеної раніше планової знімальної основи, так і додаткові пункти планово-висотної знімальної мережі. Кількість додаткових пунктів має бути такою, щоб на кожному планшеті масштабу 1:5000 і 1:2000 стало не менше трьох і двох точок відповідно геодезичної основи, включаючи пункти державної геодезичної мережі, мережі згущення та мережі знімальної основи.

№29) Нівелірні знаки Нівелірні знаки - це знаки, які закладаються на місцевості. щоб позначити і закріпити пункти геометричного нівелювання.Нівелірні знаки розділяють на постійні і тимчасові.До постійних відносяться фундаментальні репери і рядові знаки - грунтові репери, стінні репери і марки. Основними матеріалами, з яких виготовляють грунтові репери є бетон, залізобетон, металічні труби, покриті антикорозійними речовинами та ін.З метою забезпечення стійкості грунтових реперів їх нижні частини розташовують нижче промерзаючого шару грунту.Типи і конструкції реперів залежать від фізико-географічних умов місцевості, в якій вони закладаються. Довготривалість збереження нівелірних знаків забезпечується як правильним вибором місць їх закладання, так і типом та конструкцією, яка не дає змоги порушити їх без застосування механізмів. При створенні висотної нівелірної мережі країни виникає необхідність в пунктах нівелювання, які мають велику гарантію в стабільності висотногоположення. З цією метою закладаються вікові і фундаментальні репери. Їхпризначення — служити еталонами висот на території країни.Вікові репери — це найбільш капітальні споруди в висотній нівелірніймережі. Вони закладені поблизу Кронштадтського футштока, а також накінцях ліній нівелювання I класу, які знаходяться, як правило, на узбережжях морів.Еталонами висот в інших частинах країни служать фундаментальні репери якими закріплюються усі лінії нівелювання І і ІІ класів через кожні 50–60 км. Крім вікових і фундаментальних реперів, лінії нівелювання усіх класівчерез кожних 5 км закріплюються звичайними реперами таких типів: ґрунтові, скельні та стінні.

№30)Головні точки кругової кривої

 

Співпадання результатів обчислень КК по двох наведених схемах або розходження між ними на 0,01 м внаслідок заокруглень є підтвердженням правильності обчислень.

№31 відстані та перевищення в мензулі

 

Відстані до точок і їх перевищення визначають за від-ліками з рейки кривими номо-грами.Перед відліком з лімба і кривими номограми необхідно кожний раз навідним гвинтом рівня вертикального круга привести бульбашку на середину.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 678; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.074 с.)