Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря.До організаційно-правових заходів передусім треба від­нести стандартизацію і нормування в галузі охорони атмос­ферного повітря. Державні стандарти розробляються і вво­дяться в дію Міністерством екології та природних ресурсів та Міністерством охорони здоров'я України. Вони є обов'язкови­ми для виконання і визначають поняття і терміни, режим ви­користання й охорони атмосферного повітря, методи контро­лю за його станом, вимоги щодо запобігання шкідливого

впливу на нього, встановлюють інші вимоги а галузі охорони і використання атмосферного повітря.

Нормування в цій галузі передбачає такі нормативи:

а) екологічної безпеки атмосферного повітря;

б) гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та біологіч­них факторів стаціонарними джерелами;

в) граничні нормативи утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атмосферне повітря, та час експлуатації технологічного та іншого обладнання, споруд і об'єктів;

г) використання атмосферного повітря як сировини основ­ного виробничого призначення;

д) вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел та шкідливого впливу їх фізичних фак­торів.

Законодавством України можуть встановлюватись й інші нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.

Серед організаційно-правових заходів чільне місце нале­жить обов 'язкам суб'єктів, діяльність яких пов'язана з забруд­ненням повітря. Згідно зі ст. 12 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підприємства, установи й організації, діяльність яких пов'язана з викидами в атмосферне повітря шкідливих речовин, зобов'язані:

а) здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання умов і вимог, передба­чених у дозволах на викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив;

б) вживати заходів щодо зменшення їх обсягів;

в) забезпечувати безперебійну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування і апаратури для очи­щення викидів та зменшення рівнів іншого шкідливого впливу;

г) здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюю­чих речовин, що викидаються, рівнями іншого шкідливого впливу та вести їх постійний облік;

д) мати заздалегідь розроблені спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов та вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного по­вітря.

Для забезпечення охорони атмосферного повітря велике значення має додержання вимог при проектуванні, будівницт­ві та реконструкції промислових об'єктів. Все це повинно здійснюватися з урахуванням екологічної місткості територій, додержанням вимог щодо охорони, раціонального використан­ня та екологічної безпеки атмосферного повітря.

Система організаційно-правових заходів охорони атмос­ферного повітря передбачає також організаційно-економічні заходи: встановлення лімітів викидів забруднюючих речовин в

атмосферне повітря та інших шкідливих впливів на нього;

встановлення лімітів використання повітря як сировини ос­новного виробничого призначення; встановлення нормативів плати і розмірів платежів за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та інших шкідливих впливів на нього;

встановлення нормативів плати за перевищення лімітів вики­дів, інших шкідливих впливів та видачу дозволів на викорис­тання атмосферного повітря; встановлення нормативів плати за використання атмосферного повітря як сировини основно­го виробничого призначення; надання підприємствам, устано­вам, організаціям і громадянам податкових, кредитних та ін­ших пільг при впровадженні ними маловідходних, безвідход­них, енерго- і ресурсозберігаючих технологічних процесів, здійснення інших природоохоронних заходів відповідно до за­конодавства.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.004 с.)