ТОП 10:

Перелік тем для самостійного вивчення№ з/п Підготовка до практичних занять та виконання самостійного домашнього завдання за темами: Кількість Годин
Страховий захист, функції і принципи страхування, його інвестиційний аспект.
Функція створення і використання страхових резервів.
Класифікація страхування
Страхові ризики і їх оцінка
Страховий ринок
Організаційна структура страхової компанії.
Державне регулювання страхової діяльності
Страхування життя, його види
Страхування майна юридичних осіб.
Перестрахування та співстрахування
Доходи, витрати і прибуток страховика
Фінансова надійність страховика
  Разом

5.2 Розрахунок часу для самостійної роботи студента за видами

№ з/п Вид роботи Кількість Годин
Опрацювання програмного матеріалу, що викладається на лекціях
Підготовка до лабораторних робіт -
Підготовка до практичних (семінарських) занять
Виконання індивідуальних завдань (рефератів, творчих, розрахунково-графічних робіт, презентацій тощо)
Підготовка до контрольних заходів (модульна контрольна робота)
Курсове проектування -
Підготовка самостійного домашнього завдання
  Разом

Самостійна робота виконується у відповідності до методичних вказівок до самостійної роботи студента.

6. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом.

Методи навчання

В процесі вивчення курсу «Страхування» застосовуються наступні методи: читання лекцій, при яких застосовується: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, евристичний, дослідницький методи. При проведені практичних занять (семінарських) застосовується метод ведення – метод малих підгруп, тестування, ділових ігор.

8. Методи контролю і питання для перевірки засвоєння матеріалу

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовують такі форми та методи контролю і оцінювання знань:

- оцінювання роботи студента під час практичних занять у вигляді усного опитування або виконання розрахункових завдань;

- написання підсумкових модульних контрольних та тестових робіт;

- оцінювання виконаного самостійного домашнього завдання та його захисту;

- складання заліку.

Оцінку знань студентів з дисципліни «Страхування» здійснюють відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Ця система базується на здійсненні наскрізного поточного контролю на аудиторному занятті у відповідності до його форми (лекційної, практичної).

Підсумковою оцінкою поточного контролю є оцінка за модуль, тобто реалізується принцип модульного обліку знань студентів.

Навчальним планом з дисципліни «Страхування» передбачено складання іспит. Для оцінювання знань використовують стобальну шкалу оцінювання ECTS.

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів.

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

- активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;

- виконання завдань на практичних заняттях;

- виконання завдань поточного контролю.

Контроль виконання самостійного домашнього завдання передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді захисту самостійного домашнього завдання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.003 с.)