ТОП 10:

Підсумковий контроль – ІспитПотік Групи Лекції Практичні (семінарські) Лабораторні роботи Курсове Проектування
  ФК-13   ФК-13 Мандра Н.Г. Мандра Н.Г. - -

 


Модуль Учбова неділя Вид заняття   ТЕМА ТА ЇЇ ЗМІСТ К-ть годин Контроль Материал на модуль (література, стор)
Модуль № 1           Лек. Лек.   П /З Тема 1. Страховий захист, функції і принципи страхування, його інвестиційний аспект. Страховий захист і його місце в управлінні ризиками. Сутність, функції, принципи страхування. Роль страхування в ринковій економіці. Закон України «Про страхування». Стихійне лихо. Нещасні випадки. Історія страхування.Ризикова функція страхування. Тема 2. Функція створення і використання страхових резервів. Функція заощадження коштів.Превентивна функція.Вільний вибір страховика і виду страхування.Страховий інтерес. Максимальна сумлінність.Франшиза.Суброгація.Контрибуція.Перестрахування.Роль страхування в ринковій економіці. Тема1, 2           [1] – 12 - 21 [2] – 13– 29 [3] – 3–10 [5] – 3–10 [7] –13–40     [1] – 25 - 29 [2] – 30– 38 [3] – 13–30 [8] – 23–51    
    Лек. Лек. П/З Тема 3. Класифікація страхування. Поняття класифікації, її ознаки. Класифікація страхування за різними ознаками. Класифікація за історичною ознакою. Класифікація за економічними ознаками. Класифікація за юридичними ознаками. Класифікація страхування за об’єктами. Системи страхової відповідальності. Система дійсної вартості. Система граничного відшкодування. Майнове страхування. Обов’язкове і добровільне страхування. Тема 4. Страхові ризики і їх оцінка . Поняття ризику, основні характеристики. Класифікація ризиків. Природне походження ризиків. Антропогенні ризики. Ризик – менеджмент у страхуванні. Оцінка ризику. Тема 3,4             п/к [1] – 45 – 74 [2] – 41 – 52; [9] – 43–60
      Лек.     П /З Тема 5.Страховий ринок. Страховий ринок України. Види страхових компаній, порядок їх створення і діяльність в Україні. Посередники страхового ринку. Страховий брокер. Актуарій. Аварійний комісар. Сюрвейєр. Диспашер. Тема 6.Організаційна структура страхової компанії. Принцип лінійного підпорядкування. Принцип функціонального підпорядкування. Принцип лінійно – штабного підпорядкування. Філія страховика. Централізована система. Децентралізована система. Представництво страховика. Органи управління страховою компанією. Наглядова рада. Правління страхової компанії. Голова правління. Сутність і завдання маркетингу в страхуванні. Реалізація страхових послуг. Тема5, 6         п/ к [1] – 62 - 78 [2] – 26 – 38 [10] – 8–23   [1] – 83 - 98 [2] – 42 – 49 [11] – 43–90  
          Лек.   Лек.     П/З Тема 7. Державне регулювання страхової діяльності. Правове забезпечення страхування. Закон про страхування. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції. Взаємовідносини страховики і держави. Гарантії прав та законних інтересів страховиків. Взаємовідносини страховика та держави, страховика та страхувальника. Тема 8.Страхування життя, його види. Страхування від нещасних випадків і медичне страхування. Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб (весільне). Страхування додаткової пенсії. Страхування ренти і пенсій. Тема 7,8 МКР-теми № 1,2,3,4,5,6,7,8. Атестація           МКР № 1   А1   [1] – 122 - 141 [2] – 53– 78 [3] – 53–71 [4] – 76 – 81     [2] – 91– 108 [3] – 78–91 [13] – 89–110  
          Лек. Лек. П/З   Тема 8.Страхування життя, його види. Індивідуальне колективне добровільне страхування від нещасних випадків. Обмеження страхування. Групи ризику страхування. Порядок проведення страхових виплат. Добровільне медичне страхування. Тема 9. Страхування майна юридичних осіб. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки. Страхова сума. Порядок укладання і припинення дії договору страхування. Пільги. Зобов’язання сторін. Визначення збитку і страхового відшкодування. Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Визначення збитку і страхового відшкодування. Тема8,9             [4] – 86 – 97 [2] – 123 – 131 [14] – 93–106  
                      Лек. Лек. П/З Лек. Лек. П/З Лек. П/З Тема 10. Перестрахування та співстрахування. Перестрахування, його сутність. Оригінальна комісія. Пере-страховувальна комісія. Форми проведення перестраховувальний операцій. Співстрахування, його механізм. Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика. Доходи страховика. Доходи від страхової діяльності. Страхова сума. Страховий тариф. Структура страхового тарифу. Тема10,11   Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика. Витрати страхової компанії. Аквізиційні витрати. Інкасаційні витрати. Ліквідаційні витрати. Прибуток страховика. Прибуток від страхової діяльності. . Оподаткування страхових компаній. Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків. Тема 12. Фінансова надійність страховика. Поняття фінансової надійності. Вільні резерви. достатність страхових резервів. Страхові резерви. Технічні резерви. Тема11,12   Тема 12. Фінансова надійність страховика. Система технічних резервів, згідно з директивами ЄС. Інвестиційна політика страховика. Оцінка платоспроможності страховика. Тема12. Фінансова надійність страховика. МКР-теми №9,10,11,12. Атестація                           п/к   п/к   МКР № 2 А2   [2] 151 – 169 [3] 175 – 188     [2] 151 – 164 [3] 205 – 218 [15] – 198–208     [2] 151 – 164 [3] 205 – 218 [15] – 198–208   [5] –1 86 –1 97 [7] – 223 – 265   [5] –1 86 –1 97 [7] – 223 – 265    
           

Самостійна робота

Уміння студентів самостійно працювати над вивченням конкретного предмета – важливий чинник підвищення якості підготовки спеціалістів.

Самостійна робота студента (денна форма навчання) включає підготовку до практичних (семінарських) занять; самостійне опрацювання додаткової літератури та питань для самоконтролю засвоєння змісту навчального матеріалу, а такою підготовку рефератів, есе, доповідей та самостійних домашніх (творчих) завдань за такою що наведено у методичних вказівки до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Страхування» для студентів напряму підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання» / уклад. О.Ю. Лактіонова. – Маріуполь : ПДТУ, 2013. – 28 с. – Режим доступу : http://mo.pstu.edu/.

Враховуючи це, рекомендуються наступні форми організації самостійної роботи студентів з національної економіки: підготовка до практичних (семінарських) занять;

– самостійне опрацювання додаткової літератури до тем лекційного курсу і практичних (семінарських) занять, а також літератури для підготовки самостійного домашнього завдання;

– підготовка доповідей, рефератів та есе за тематикою лекцій і семінарів;

– самостійне опрацювання питань для самоконтролю засвоєння змісту лекційного матеріалу з курсу.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.003 с.)