ТОП 10:

Проведення підсумкового контролю.Умовою допуску до іспиту є позитивні оцінки отримані студентом на практичних заняттях та виконання і захист самостійного домашнього завдання. Студенти, які впродовж семестру брали активну участь у навчальному процесі та за передбачені планом види роботи одержали вище 60 балів, допускаються до іспиту. Іспит виставляється з зарахуванням набраних впродовж семестру балів. Якщо студентом не набрано за семестр 60 балів, іспит здійснюється в письмовій формі за контрольними питаннями, які сформовані у варіанти які містять три теоретичні питання, що дає можливість здійснити оцінювання знань студента з усієї дисципліни.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1.Сутність та необхідність страхового захисту в країні з ринковою економікою.

2.Історія виникнення страхового захисту.

3.Функції, принципи і роль страхування у суспільному житті країни з ринковою економікою.

4.Поняття класифікації, класифікація за різними ознаками.

5.Сутність класифікації та її критерії.

6.Форми страхування, їх характеристика.

7.Страховий ринок України.

8.Види страхових компаній, порядок їх створення і діяльність в Україні

9. Посередники страхового ринку

10. Організаційна структура страхової компанії

11. Органи управління страховою компанією

12.Сутність і завдання маркетингу в страхуванні

13.Реалізація страхових послуг

14.Системи організацій роботи страхових компаній з філіями

15.Функції представництва страховика. Функції страхових агенцій.

16.Роль реклами у розповсюдженні страхових продуктів

17.Сутність маркетингу, його роль у страхуванні.

18.Страховий ринок України, його інфраструктура та функції.

19.Роль маркетингу у розвитку страхових послуг на страховому ринку України.

20. Дати характеристику страхового ринку України

21.Функції прямих та непрямих страхових посередників

22.Правове забезпечення страхування

23. Взаємовідносини страховики і держави

24. Договори страхування, їх основні положення. Принципи і форми укладення страхових стосунків суб’єктів угод

25.Регуляція міжнародних зв’язків. Принципи і шляхи інтеграції страхового ринку України у світовий простір

26.Роль Департаменту фінансових установ та ринків у регулюванні страхового ринку України

27. Страхування життя, його види

28. Страхування ренти і пенсій

29. Змішане страхування життя

30. Страхування від нещасних випадків, його види та форми

31. Медичне страхування. Обов’язкове медичне страхування

32. Джерела фінансування охорони здоров’я.

33 Обов’язкове та добровільне медичне страхування, їх особливості

34. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки

35.Страхування майна юридичних осіб

36. Порядок укладання і припинення дії договору страхування.

37.В чому полягає мета страхової оцінки у разі страхування майна.

38.Як обчислюють суму страхового відшкодування?

39.Яким чином визначають збиток та страхове відшкодування у разі майнового страхування?

40.В чому полягають особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств.

41.Визначить страхові ризики у разі страхування майна сільськогосподарських підприємств.

42.Яким чином здійснюється страхування сільськогосподарських тварин.

43. Перестрахування, його сутність

44. Методи перестрахування.

45. Основні форми перестраховувального захисту

46. Співстрахування, його механізм

47 Доходи, витрати і прибуток страховика

48 Структура страхового тарифу

49. Витрати страхової компанії

50. Прибуток страховика

51 Схема оподаткування валового доходу та прибутку страховиків

52. Фінансова надійність страховика

53. Страхові резерви

54. Інвестиційна політика страховика

55. Оцінка платоспроможності страховика

Розподіл балів, що отримують студенти:

 

Вид заняття або контрольного заходу (наприклад) Балів за одно заняття або контрольний захід До 1-й атестації До 2-й атестації За семестр
кількість занять або контрольних заходів сума балів кількість занять або контрольних заходів сума балів кількість занять або контрольних заходів сума балів
Лекції, в тому числі:              
Конспект              
Практичні, в т.ч.:              
- поточний контроль
Модульна контрольна робота
Захист СДЗ    
Самостійне домашнє завдання
Сума поточного контролю        
Здача екзамену        
Усього            

 

Шкала оцінюванняПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.003 с.)