ТОП 10:

Тренінг оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів.Перший тренінг пропонується на тему «Країни-учасниці зони євро. «Маастрихтська угода» і критерії конвергенції »

Студенти поділяються на групи (в групі 3- 4 студента)

Кожна група вибирає собі країну , яку є учасницею Європейського економічного і валютного союзу і входить до зони євро, і визначає відповідність критеріям конвергенції до входження в зону євро та сучасний стан розвитку її фінансової системи.

Результатом роботи є загальний звіт , підписаний кожним учасником за розглянутим ним питанням. Звіт має бути зданий у строк. Після проведення тренінгу звіти не приймаються. Тренінг оцінюється в 0 - 5 балів. Оцінюється наступним чином: якщо студент був присутній на тренінгу, відповідав на питання і здав звіт -5 балів, якщо здав звіт , але не чітко відповідав на запитання – 3-4 балів, і якщо студент не був присутній на тренінгу 0 балів.

Студенти мають вирішити такі основні питання.

1.Загальна характеристика фінансового і економічного розвитку країни в момен

входження до ЄВС. Причини входження до Європейського економічного і валютного союзу.

2.Виконання країною критеріїв конвергенції на момент входження до Євро-зони та їх

сучасний стан.

3.Наслідки для країни її входження до Євро-зони: сучасна монетарна політика,

фіскальна політика, розвиток фінансової системи (фінансових ринків) країни.

Література.

Європейська інтеграція та Україна. Навчально-методичний посібник. Київ 2002.

Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональни

суперечностей: Монографія; За заг. редакцією Д.Г.Лук’яненка, В.І.Чужикова. – К.:КНЕУ,2007.- 554с.

Інтернет-ресурс.

 

Другий тренінг пропонується на тему ТЕМА « Фінанси ТНК. Фінансово-економічний блок організаційної структури ТНК».

1.Вибрати ТНК (ТНБ) і визначити організаційну структуру, зокрема елементи фінансово-економічного блоку ( мережа кредитно-фінансових установ: страхові компанії, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, фінансові фонди і компанії; лізингові фонди і компанії; пайові фонди і компанії; трастові фонди і компанії; пенсійні фонди і компанії). Основні завдання фінансово-економічного блоку ТНК (див. с.337. навчальний посібник «Міжнародні фінанси» під ред. Мозгового О.М., К., КНЕУ, 2005.)

2.Визначити основні країни розміщення елементів фінансово-економічного блоку ТНК та структурних підрозділів ТНК (ТНБ). Назвати основні фінансові мотиви ТНК (ТНБ) вибору країни розміщення своїх підрозділів.

3.Проаналізувати діяльність елементів фінансово-економічного блоку ТНК (ТНБ).

4.Вплив сучасної світової фінансової кризи на діяльність фінансово-економічного блоку ТНК та на ТНК (ТНБ) у цілому. Перспективи розвитку.

Група готує звіт, який складається з розділів відповідно завданням і розділи мають бути підписані ( прізвище виконавця).

Література для підготовки до тренінгу – див. навчальний посібник О.М.Мозговий «Міжнародні фінанси», Internet-ресурс.

 


 

Екзаменаційний білет містить 6 рівноцінних завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Для оцінювання відповідей студентів використовуються такі критерії:

ü відмінний рівень (10 балів) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;

ü добрий рівень (8 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

ü Задовільний рівень (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, але студент не показав достатній рівень знань з основного програмного матеріалу, не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

ü незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

 

Переведення даних 100 - бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ Оцінка у формі заліку (для вибіркових дисциплін) Оцінка за національною шкалою
A 90 – 100 зараховано відмінно
B 80-89 зараховано добре
C 70 – 79
D 66 – 69 зараховано задовільно
E 60 – 65
FX 21 – 59 не зараховано - з можливістю повторного складання заліку незадовільно з можливістю повторного складання
F 0 – 20 не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.007 с.)