ТОП 10:

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»Кафедра міжнародних фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою університету

Протокол №___ від____________

Вчений секретар_____ Паценко О.Ю.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

науки “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”

Для напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»

 

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри міжнародних фінансів

Протокол № від

Завідувач кафедри

_______________Мозговий О.М.

Погоджено:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу_______________Жданович А.Д.

 

Начальник навчально-

методичного відділу________________Гуть Т.В..

Київ КНЕУ 2013


 

Міжнародні фінанси

ВСТУП

Мета:формування знань міжнародних фінансів, механізмів та інструментарію прийняття рішень у валютній, кредитній та інвестиційній сферах на мікро – та макроекономічному рівнях.

Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів; отримання знань стосовно дослідження світового фінансового ринку та його сегментів, використання основних фінансових інструментів; набуття умінь проводити міжнародні розрахунки.

Предмет: міжнародні фінансові відносини суб’єктів світового ринку, що виникають у процесі міжнародної фінансової діяльності.

Дисципліна “Міжнародні фінанси “ займає певне структурне-логічне місце в навчальному процесі підготовки фахівців з “Міжнародної економіки і менеджменту”. Це пов’язано з тим, що розвиток міжнародної економіки значною мірою залежить від процесів, що відбуваються в міжнародних фінансах. Світова валютна система - це та ланка, що забезпечує зв’язок між всіма формами міжнародної економіки.

Міжнародні фінанси - як економічна категорія - це фонди фінансових ресурсів, які утворилися на основі розвитку міжнародних економічних (ринкових) відносин і використовуються для забезпечення безперервності й рентабельності суспільного відтворення на світовому рівні та задоволення спільних потреб, які мають міжнародне значення.

 

Наука “Міжнародні фінанси“ вивчає :

· потоки грошових коштів і пов’язані з ними відносини у галузі міжнародної економіки;

· види і форми, яких набуває міжнародне переливання капіталів;

· зміни спрямованості та інфраструктуру міжнародних валютно-фінансових потоків.

 

Вивчення міжнародних фінансів дозволяє:

¨ ефективно керувати власними грошовими коштами;

¨ успішно працювати у світі бізнесу (бізнесмени та інвестори, які не знають закони міжнародних фінансів, мають мало шансів ефективно конкурувати чи досягти оптимальних показників);

¨ забезпечити цікаву та корисну кар’єру;

¨ приймати свідомі цивільні рішення, які впливають на економічну політику країни;

¨ розширити кругозір і краще зрозуміти як функціонує реальний світ.

 

 

Вивчення науки «Міжнародні фінанси » сприяє формуванню у студента наступних компетентностей:

Глобальних:

1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку та ролі міжнародних фінансів на даний розвиток.

2. Вміння проводити дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародних фінансів.

3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі в складових міжнародних фінансах.

4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів і визначити вплив даного різноманіття на формування фінансової складової.

Загальних:

Ключових інструментальних:

5. Здатності до аналізу і синтезу в сфері міжнародних фінансів.

6. Базових загальних знань

7. Усне і письмове спілкування рідною мовою.

8. Знання другої мови для проведення аналізу в сфері міжнародних фінансів.

9. Елементарні комп’ютерні навички з метою використання офіційних сайтів міжнародних фінансових організацій для отримання сучасних статистичних даних для виявлення тенденцій розвитку міжнародних фінансів

10. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, в тому числі й міжнародних фінансових організацій).

Ключові міжособистісні :

11. Здатність до критики та самокритики.

12. Взаємодія (робота в команді).

13. Міжособистісні навики та уміння.

14. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

15. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

16. Етичні зобов’язання.

Ключові системні:

17. Здатність застосовувати знання на практиці.

18. Дослідницькі навики і уміння.

19. Здатність до навчання.

20. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

21. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

22. Лідерські якості.

23. Розуміння культури та звичаїв інших країн.

24. Здатність працювати самостійно.

25. Турбота про якість.

26. Бажання досягти успіху.

 

Вивчення науки «Міжнародні фінанси » сприяє формуванню у студента наступних професійних компетенцій:

1. Оцінка ризиків міжнародних фінансових операцій.

2. Розроблення фінансових стратегій на світових ринках.

3. Розробка та впровадження новітніх фінансових інструментів в міжнародну економічні діяльність.

4. Розробка та реалізація фінансових стратегій у міжнародній економічній діяльності.

5. Генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародній фінансовій сфері.

6. Організація системи заходів з попередження та розв’язання конфліктних та кризових ситуацій в сфері міжнародних фінансів.

7. Виявлення умов і факторів формування інтеграційних та глобальної фінансової систем.

Після опанування даного курсу студент повинен знати всі теоретичні основи курсу: це розуміння основних процесів, що відбуваються у світовій валютній системі, особливості її еволюції та її основні складові; структуру світового фінансового ринку та його сегментів: валютний ринок, міжнародний ринок банківських кредитів; міжнародний фондовий ринок; особливості функціонування євроринку; міжнародний ринок золота; міжнародний ринок деривативів. Визначити місце заборгованості у системі міжнародних фінансів і механізми її реструктуризації. Знати всі основні типи, види і форми міжнародних розрахунків, їх переваги і недоліки. Вміти аналізувати “Платіжний баланс країни” і застосовувати його дані при вирішенні конкретних питань. Отримати навички прийняття правильних фінансових рішень на рівні материнської компанії ТНК для фінансування зарубіжних підрозділів. Мати певні уяви про інтеграцію України у світове фінансове середовище.

Навчально - тематичний план вивчення науки

 

№ п/п Назва теми   Д В З Кількість годин
Л Л Л С інд. Сам.
1. Система міжнародних фінансів - - -
2. Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи.   - - -
3. Заборгованість у системі міжнародних фінансів - - -
4. Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції. - - - -
5. Фінансова і монетарна політика Європейського валютного союзу. - -
6. Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади. - -
7. Платіжний баланс країн. - - - -
8. Світовий фінансовий ринок та його структура -
9. Валютні ринки та валютні операції -
10. Міжнародний фондовий ринок. - -
11. Міжнародний ринок банківських кредитів. -
12. Міжнародний ринок дорогоцінних металів. - - - - - -
13. Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів) - -
14. Фінанси транснаціональних компаній. -
15. Міжнародна банківська справа. - -
16. Міжнародне оподаткування. - - - - -
17. Міжнародне страхування. - - - - - -
18. Україна у світовому фінансовому ринку. - - - - - -
Разом годин: 216

Зміст науки за темами

ТЕМА 1. Система міжнародних фінансів.

Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. Функції міжнародних фінансів. Розвиток міжнародних фінансів. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок із світовим економічним середовищем. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика. Держава. Центральні банки. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації. Міжнародне фінансове право. Система міжнародних договорів щодо фінансової діяльності. Міжнародна фінансова політика та форми її реалізації. Валютна політика. Валютне регулювання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.008 с.)