ТОП 10:

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ (денна та вечірня форми навчання)1.Світові фінанси та їх основні складові. Світове фінансове середовище.

2. Котирування валюти та його види. Що означає котирування 5,6342USD/ UGR?

3. Платіжний баланс та його структура.

4.Синдиковані кредити: форми, вартість, синдикація.

5. Розрахувати крос – курс, якщо:

А)USD/EUR 0.6344 0.6349

USD/CHF 0.9850 0.9855

CHF/EUR - ?

Б)USD/CHF 0.9850 0.9855

HKD/USD 0.1287 0.1292

HKD/CHF - ?

В)GBP/USD 2.0030 2.0035

CAD/USD 1.0056 1.0061

GBP/CAD - ?

6.На кінець біржового дня комунальний індекс Доу Джонса складає 3 пунктів. Наступного дня ціни на акції компаній А,В,С, D, E складали 12, 6,8, 6,14 відповідно. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії D у співвідношенні 3: 1, виплати по дивідендам акцій компанії С знизились на 10%, а виплати по дивідендам акцій компанії Е збільшились на 20%, а 30% привілейованих акцій компанії А були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 8, 10, 12, 5, 7. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії А у співвідношенні 2: 1, виплати по дивідендам акцій компанії D знизились на 8%, а 7% привілейованих акцій компанії В були замінені на прості і в кінці біржового дня ціни були відповідно 5, 9, 10, 6, 7. Наступного біржового дня є доцільним подрібнення акцій компанії С у співвідношенні 3: 1, виплати по дивідендам акцій компанії А знизились на 5%, а виплати по дивідендам акцій компанії D збільшились на 11% і в кінці біржового дня ціни були відповідно 8, 11, 5, 8, 6. Розрахуйте біржовий індекс Доу Джонса для комунальних компаній на кінець кожного біржового дня.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА

Міжнародні фінанси: Навч.посіб. / О.М.Мозговий, Т.Є.Оболенська, Т.В. Мусієць та ін..; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф.О.М.Мозгового.- К:КНЕУ,2005. – 504с.

2.Міжнародні фінанси:Підручник/ О.І.Рогач, А,С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін.; за ред. О.І.Рогача.-К.:Либідь,2003.-784с.

3.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/Под. ред Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000.-608с

ДОДАТКОВА

1. Банковское дело: Учебник - 2-е изд., перераб. и доп. /Под.ред. О.И.Лаврушина.- М.:Финансы и статистика, 2002.- 672с.:ил.

  1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.:Знання-Прес,2002.-311с.

3. Боди, Зви, Мертон, Роберт. Финансы.: Пер.с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.- 592с.: ил.- Парал.тит.англ.

4. Габбард , Р.Глен . Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. с англ.; Наук. Ред.пер.М.Савлук,Д.Олесневич. – К.:КНЕУ,2004.- 889с.

5. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт.колективу і наук.ред. О.Г. Білорус.- К.:КНЕУ,2002.-733с.

6. Делягин М.Г. Мировой кризис:Общая теория глобализации:Курс лекций.- 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА – М, 2003.-768с.

  1. Європейська інтеграція та Україна. Навчально-методичний посібник. Заг. ред. НовицькогоВ.Є., Пахомової Т.М., Чужикова В.І., Київ, 2002р.

8. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-хч. – Ч. II.Международная макроекономика: открытая экономика и макроэкономическое программирование. Учебное пособие для вузов.- М.: Междунар. Отношения,2000.- с.126-151.

  1. Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер Мировые финансы. Пер с англ., - М.: ООО Издательско – консалтинговая компания « ДеКА », 1998. – 768 с.

10. Международный менеджмент/ Под ред. Пивоварова С.Э., Тарасевича Л.С.,Майзеля А.И.- Спб:Питер,2002.-576с.

11. Міжнародні розрахунки та валютні операції:Навч.посіб./ О.І.Береславська, О.М.Наконечний,М.Г.Пясецька та ін.; За заг.ред.М.І.Савлука.- К.:КНЕУ,2002.

12. Міжнародне оподаткування : Навчальний посібник / За редакцією Ю.Г.Козака, В.М.Сліпа. – Київ:Центр навчальної літератури, 2003.- 550с.

  1. Михайлов Д.М. Мировый финансовый рынок тенденции и инструменты. – М. : «Экзамен», 2000г. – 768с.

14. Мишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. С. Панчишин, А. Стасишин, Г. Стеблій. – К.: Основи, 1999. – 963 с.

  1. Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения:Учебное пособие.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003.-576.

16. Основы международных валютно – финансовых и кредитных отношений: Учебник / Научн. ред. д-р эконом. наук, профессор В.В.Круглов.- М.: ИНФРА – М, 2000. – 432 с.

  1. Петрашко Л.П. Міжнародні фінанси:Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.:КНЕУ,2003.-221с.

18. Петрашко Л.П. Валютні операції: Навч.посібник.- К.:КНЕУ,2001.-204с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 468с.

20. Роджер Лерой Миллер. Дэвид Д. Ван-Хуз. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХ1У, 856 с.

21. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник.-Київ: ЦУЛ,2003.-616с.

  1. Рязанова Н.С.Міжнародні фінанси:Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. – К.:КНЕУ,2001.-119с.

23. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 566 с.

24. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорії інвестицій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.

25. Ткаченко Н.М., Горова Т,М,, Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально- методичний посібник /Під. загальною редакцією Н.М.Ткаченко. – К.: Алерта, 2004. – с.554

26. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В. Новицький та ін. – К.:Таксон,2001.-304с.(«Modus vivendi»)

27. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА- М, 2000. – У111 + 648 с. – ( Университетский учебник ).

28. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. ИНВЕСТИЦИИ : Перн. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1999. – Х11, 1028 с.

29. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб.- К.:Знання-Прес,2002. - 535с.

30. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг.ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ.нац.торг.-екон. ун-т,2000.- 336с..

31. Шмырева А.И.,Колесников В.И.,Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – Спб:питер,2001.-272с.:ил.-(Серия «Учебники для вузов»).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.203.142 (0.004 с.)