ТОП 10:

Теплопостачання, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря9.4.1 Будинки підприємств роздрібної торгівлі необхідно обладнувати опаленням і венти­-
ляцією, що проектуються згідно зі СНиП 2.04.05.

Системи кондиціонування повітря слід проектувати за завданням на проектування. При цьому в приміщеннях мають підтримуватися оптимальні параметри мікроклімату внутрішнього повітря щодо температури і відносної вологості.

Розрахункові температури повітря і вимоги до повітрообміну в приміщеннях слід приймати відповідно до таблиці 5.

9.4.2 Будинки магазинів необхідно підключати до систем централізованого теплопостачання
через індивідуальний тепловий пункт (ІТП), обладнаний приладами обліку теплоспоживання.
Вбудовані в будинки іншого призначення або прибудовані до них магазини слід обладнувати
окремими системами або гілками систем зі своїми приладами обліку теплоспоживання, які роз­-
ташовуються в приміщенні ІТП. Допускається забезпечувати теплопостачання вбудованих мага­-
зинів площею до 150 м2 від загальнобудинкових систем теплоспоживання.

У разі неможливості приєднання будинку магазину до централізованого теплопостачання, а також в інших випадках при техніко-економічному обґрунтуванні і за наявності дозвільної доку­ментації до складу проекту будинку має входити місцева котельня, яку слід проектувати згідно з СНиП П-35 і ДБН В.2.5-20.

Таблиця 5

 

Приміщення     Розрахункова температура взимку, °С     Кратність повітро­обміну, год-1
Приплив Витяжка
Торговельні зали продовольчих магазинів площею 250 м2 і менше -
площею більше 250 м2 За розрахунком
Торговельні зали універсальних і непродовольчих магазинів площею 250 м2 і менше -
площею більше 250 м2 За розрахунком
Розвантажувальні приміщення За розрахунком
Приміщення готування товарів до продажу, комплектувальні, прийомочні
Демонстраційні зали За розрахунком
Приміщення для пральних машин і прасувальні
Білизняна - 0,5
Розрубочні
  Комори хліба і кондитерських виробів - 0,5
гастрономічних товарів, риби, молока, фруктів, овочів, солінь, вина, пива, напоїв -
взуття, парфумів, побутової хімії -
інших товарів - 0,5
Камери охолоджувані За технологічним завданням
Камера для сміття не охолоджувана - -
             

ДБН В.2.2-23-2009 С. 27

Кінець таблиці 5

 

Приміщення Розрахункова температура взимку, °С Кратністі повітро- обміну, год-1  
Приплив Витяжка
Приміщення для зберігання пакувальних матеріалів і інвентаря - 0,5
Майстерні
Машинне відділення установок технологічного холодопостачання з повітряним охолодженням За розрахунком
з водяним охолодженням -
Конторські приміщення, кімната персоналу, приміщення охорони, пожежного поста, АСК
Гардеробні, кімната для прийому їжі -
Туалети - 100 м3 на один унітаз
Душові -
Примітка 1.Магазини, що розташовуються в підземних поверхах будинків або під поверхнею землі, необхідно проектувати із системами механічної припливно-витяжної вентиляції незалежно від площі торговельної зали. Повітрообмін для всіх приміщень цих магазинів визначається розрахунком, але не менше 30 м3/год на одного покупця і 60 м3/год на одного працівника. Примітка 2.У приміщеннях, де проектується кондиціонування повітря, що забезпечує оптимальні пара­- метри повітря протягом усього року, систему опалення необхідно розраховувати на під­- тримку температури + 12 °С.
           

9.4.3 Для опалення торговельних залів та інших приміщень площею 400 м2 і більше слід
проектувати окремі гілки, оснащені регуляторами температури. На опалювальних приладах решти
приміщень необхідно встановлювати термостатичні клапани. У приміщеннях, де проектується
кондиціонування повітря, що забезпечує оптимальні параметри повітря протягом усього року,
регуляторитемператури і термостатичні клапани в системі опалення встановлювати не потрібно.

9.4.4 Системи опалення магазинів слід проектувати з пристроями, що забезпечують програмне
зменшення теплової потужності в неробочий час. При цьому температура в торговельних залах
не повинна опускатися нижче+10 °С.

9.4.5 Вентиляцію і кондиціонування повітря в торговельних залах магазинів необхідно роз-­
раховувати, виходячи з площі 6 м2 на одну людину в магазинах меблів, музичних, книжкових,
спортивних, ювелірних, а також у магазинах аудіо-, відео-, побутової та оргтехніки. В інших
магазинах слід приймати 5 м2 на людину.

9.4.6 При проектуванні припливно-витяжної вентиляції торговельних залів витрати прип­-
ливного і витяжного повітря мають бути однаковими.

9.4.7 Повітряно-теплові завіси необхідно проектувати в магазинах, розташованих у населених
пунктах, де зимова температура зовнішнього повітря (параметри Б) дорівнює мінус 15 °С і нижче
в таких випадках:

 

- на входах для покупців у магазинах, торговельна площа яких перевищує 150 м2;

- на входах для покупців у ринках торговельною площею більше 600 м2;

- на воротах розвантажувальних приміщень продовольчих магазинів торговельною площею
більше 1500 м2;

- на воротах розвантажувальних приміщень непродовольчих магазинів торговельною площею
більше 2500 м2;

- за наявності постійних робітників у безпосередній близькості від вхідного прорізу.


С.28 ДБН В.2.2-23:2009

В інших випадках допускається проектування повітряно-теплових завіс за завданням на про­ектування.

9.4.8 Системи вентиляції магазинів, вбудованих у будинки іншого призначення або прибу-­
довані до них, слід проектувати окремими від систем вентиляції цих будинків.

Якщо продаж продовольчих і непродовольчих товарів передбачається в різних залах одного магазину, системи вентиляції цих залів мають бути роздільними.

Системи витяжної вентиляції з комор необхідно проектувати окремими від систем вентиля­ції інших приміщень. Допускається об'єднувати ці системи у разі встановлення протипожеж­них клапанів у місцях перетинання повітроводами перегородок комор відповідно до вимог СНиП 2.04.05.

9.4.9 У залах, де продаються товари побутової хімії, рециркуляція не допускається.
9.5 Електропостачання та електрообладнання

9.5.1 Електрообладнаання будинків та споруд підприємств роздрібної торгівлі слід проект-­
тувати згідно з вимогами ДБН В.2.5-23, ДБН В.2.5-27, ДБН В.2.5-28, ПУЭ, ПУЕ, НПАОП 40.1-1.21,
НПАОП 40.1-1.32, ДСТУ Б В.2.5-38, ГОСТ 7396.1, СНиП 3.05.06, ВСН 97, ВСН 205.

9.5.2 Електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі стосовно забезпечення надійності
електропостачання слід відносити:

до І категорії - електроприймачі систем протипожежного захисту (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів для транспортування пожежних під­розділів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей); систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші елек­троприймачі, що мають живитися за І категорією надійності згідно з ПУЕ;

до II категорії - усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 2000 м2, електро­приймачі за торговельної площі від 250 м2 до 2000 м2, крім вказаних в І категорії;

до III категорії - електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі менше 250 м2, крім вказаних у І категорії.

9.5.3 Живильні лінії холодильних установок, касових апаратів, аварійного освітлення, світло-­
вої реклами, освітлення вітрин, охоронної та пожежної сигналізації повинні бути самостійними,
починаючи від увідно-розподільного пристрою. Відключення зазначених споживачів не повинно
бути пов'язане з відключенням решти споживачів.

9.5.4 Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки
згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9.

9.5.5 В усіх підприємствах торгівлі слід передбачати блокування систем вентиляції від сиг-­
налу автоматичних установок пожежогасіння та (або) пожежної сигналізації чи централізоване
відключення їх із доступного місця за відсутності зазначених установок.

9.5.6 В усіх підприємствах торгівлі повинно бути передбачене підведення електроживлення
для рекламного оформлення фасадів, світлових табло, вітрин і різноманітних видів реклами в
інтер'єрах підприємства.

При цьому світлова реклама підприємств торгівлі повинна бути встановлена так, щоб у нічний час доби не освітлювати житлові приміщення вище 5 лк.

9.5.7 У підприємствах торгівлі повинно передбачатися евакуаційне освітлення і слід вста­-
новлювати світлові покажчики "Вихід", враховуючи вимоги ДБН В.2.5-28.

У торговельних залах, а також над касовими апаратами слід встановлювати світильники ава­рійного освітлення.


ДБН В.2.2-23:2009 С 29

9.5.8 Блискавкозахист будинків та споруд підприємств торгівлі повинен виконуватися згідно
з ДСТУ Б В.2.5-38.

9.5.9 Автоматизація та диспетчеризація інженерного обладнання, контроль та сигналізація
довибухонебезпечних концентрацій паливного газу виконується у відповідності з вимогами
ДБН В.2.2-9, ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.5-13, ДБН В.2.5-20, СНиП 2.04-.01, СНиП 2.04.05, СНиП 3.05.06,
СНиП 3.05.07, СНиП П-35, ПУЭ, НПАОП 40.1-1.32, ВСН 205, ВСН 60.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.007 с.)