ТОП 10:

Тема 5. Німецька класична філософія.План

1.Історичні умови формування класичної німецької філософії, її основні риси.

2.Філософські та соціально-етичні погляди І Канта.

3.Післякантівський суб'єктивний ідеалізм (Й. Фіхте).

4.Діалектика і натурфілософія Ф. Шеллінга.

5.Об'єктивний ідеалізм і діалектика Г. Гегеля.

6.Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха.

 

Література:

 

1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 5.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського. Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 7.

3. История философии: Запад — Россия — Восток. Книга вторая: Философия XV—XIX вв.: Учеб. для студентов вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. — М.: Греко-латинский кабинет, 1996. — Главы 5—9.

.

 

Для раціонального запам’ятовування філософських поглядів І.Канта складіть тези ( план) відповіді.

 

Використайте матеріали підручника та опорного конспекту.

Питання для самоперевірки і самоконтролю:

1. З’ясуйте роль і місце німецької класичної філософії в історії філософії.

2. Розкрийте основні принципи теорії пізнання І.Канта, її позитивні сторони і недоліки.

3. Проаналізуйте гуманізм та етичні погляди І.Канта та їх історичне значення. У чому полягає суть категоричного імперативу?

4. Дайте характеристику філософії Г. Гегеля. Розкрийте діалектику та принцип історизму в філософії Гегеля.

5. Покажіть суперечність між методом і системою філософії Гегеля, як її слді подолати.

6. У чому полягає суть і обмеженість антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха.

7. Які були погляди на релігію у Л.Фейєрбаха?

8. Дайте характеристику і розкрийте суть філософії Й.Фіхте. Розкрийте діалектику співвідношення “Я і не-Я”.

9. Розкрийте суть філософії Ф.Шеллінга. Покажіть, чим вона відрізняється від філософії Й.Фіхте.

10. У чому полягає суть “теорії тотожності” законів природи і мислення у філософії Ф.Шеллінга? Покажіть пріоритетний характер природи в системі “Я – середовище”. Яка діалектика її розвитку?

 

Завдання для самостійної роботи.

1.Дайте пояснення філософських понять: агностицизм, апріоризм, “річ у собі”, абсолют, антропологія, категоричний іиператив, “річ для нас”, “Я” – “не-Я”, інобуття, “абсолютна ідея, “теза-антитеза-синтеза”, “теорія тотожності”, німецький романтизм.

2.Складіть плани відповіді до питань філософських поглядів німецьких філософів.

3.Складіть структурно-логічну схема до теми “Німецька класична філософія”.

4.Підготуйтесь до тестування за експрес-тестом № 5.

 

ЕКСПРЕС –ТЕСТ № 5.

1.Назвіть 4 антиномії за І.Кантом:_______________________________

____________________________________________________________

2.Назвіть не менше 3 “апріорних форм споглядання”: _________________ __________________________________________

3. Назвіть не менше 3 “апріорних форм мислення”: ________________

 

4. Чи можна за Кантом пізнати “речі в собі”? ТАК. НІ. ( підкреслити).

 

5. Чи можна за Кантом пізнати “речі для нас”? ТАК. НІ. (підкреслити).

 

6. Назвіть 3 логічні проблеми пізнання за діалектикою Гегеля. ______________________________________________________

 

7. Назвіть 3 етапи розвитку абсолютної ідеї за системою Гегеля. ___________________________________________________________

 

8. Яку нову “релігію” намагався створити Л.Фейєрбах? ____________________________________________________________

 

9. Які 2 категорії у філософії І.Фіхте відображають принцип тотожності буття і мислення? ____________________________________________

10.Назвіть основні напрямки філософської думки періоду Німецької класичної філософії:____________________________________________________

Семінар № 4

Тема 6. Історія філософії України (2 год.)

План

Особливості формування філософської думки в культурі Київської Русі.

Києво- Могилянська академія, її просвітницький вплив на філософську думку українського, російського та інших народів.

Філософія серця” Г.Сковороди.

Проблема людини та нації в творчості Кирило- Мефодіївського товариства. Філософські погляди Т. Шевченка.

Філософія серця” П.Юркевича та його ставлення до матеріалізму Л.Фейєрбаха і М.Чернишевського.

Філософія серця” та її вплив на формування філософських концепцій В.Соловйова, М.Бердяєва, Франка, П.Флоренського.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.004 с.)