ТОП 10:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ

ім. О.Г.Івченка

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Викладач - Лихно Л.В.

 

 

М. Запоріжжя, 2011р.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п Тематика семінарських занять Кількість годин
    Предмет філософії Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Філософія Середньовіччя і епохи Відродження. Філософія Нового часу.Німецька класична філософія Історія філософії України Онтологія. Філософське розуміння світу.          

СЕМІНАР № 1.

 

Тема 1. Предмет філософії (2 год.)

План.

Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії.

Структура і функції філософії.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь. 1996.-—Розділ 1.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. /1. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Брак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 1.

3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 1.

4. Философия: Учеб. для высших учеб, заведений. — Ростов н/Д.. 1996.— Глава 1.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Що таке світогляд?

2. Як співвідносяться філософія і світогляд?

3. Які історичні типи світогляду вам відомі? Дайте їх характеристику.

4. В чому різниця між різними історичними типами світогляду?

5. Як формулюється основне питання філософії? В чому його світоглядне і методологічне значення?

6. Які функції і структура філософії?

7. Чи можна між поняттями “філософія” та “наука” поставити знак рівності? Чому?

8. За яких ситуацій суспільство й особистість потребують безпосереднього застосування філософії? Проаналізуйте з цих позицій сучасну ситуацію в суспільстві.

9. Чому вивчення філософії необхідне спеціалісту будь-якої галузі знань?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Виписати та вміти пояснити поняття: світогляд, філософія, основне питання філософії, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм, агностицизм, метод, діалектика, метафізика, гносеологія, методологія, теорія.

2. Скласти структурно-логічну схему теми, визначивши опорними компонентами питання плану семінару.

3. Підготуватись до тестування за експрес- тестом № 1

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 1.

1. Назвіть 3 історичні типи світогляду: _______________________

______________________________________________________ .

2. Назвіть 3 основних елементи світогляду_______________________ .

3. Назвіть 3 фактори формування світогляду: _____________________ .

4. Назвіть 3 основних напрями вирішення 1 боку основного питання філософії: ________________________________________________ .

5. Назвіть 3 основних напрями вирішення 2 боку основного питання філософії : _________________________________________________ .

6. Назвіть основні методи філософії: ______________________________

___________________________________________________________ .

7. Назвіть не менше 5 функцій філософії: __________________________

___________________________________________________________ .

8. Чи може принцип монізму задовольнити ідеалістичну філософію?

ТАК. НІ. ( підкреслити).

9. Чи може принцип монізму задовольнити матеріалістичну філософію?

ТАК. НІ. ( підкреслити).

10. Чи всі ідеалісти є агностиками? ТАК. НІ. (підкреслити).

СЕМІНАР № 2.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу (2 год.)

 

План

 

Принципи періодизації історії філософії.

Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай).

Антична філософія.

Література:

1. Виндельбанд В. История древней философии. — К.: Тандем, 1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка та ін. — К.: Либідь, 1994. —Лекція 2, 3.

3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, 1.1. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 1,2.

4. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. — М.: Высш. шк., 1981.

Питання для самоконтролю:

1. За якими ознаками поділяються школи староіндійської філософії на ортодоксальні та неортодоксальні?

2. Назвіть школи староіндійської філософії.

3. Які чотири благородні істини лежать в основі вчення буддизму?

4. Назвіть школи староіндійської філософії, що належать до ідеалістичного напрямку. Які чотири першоелементи лежать в основі вчення чарваків?

5. Які філософські течії притаманні старокитайській філософії? Що означають категорії “жень”, “лі”, “дао”?

6. Назвіть представників матеріалістичного світогляду у старогрецькій філософії та охарактеризуйте їхні філософські погляди.

7. Назвіть представників ідеалістичного світогляду стародавньої Греції та дайте хараткеристику їх філософських учень.

8. Назвіть школи матеріалістичного напрямку Стародавньої Греції, їх представників і покажіть їхні заслуги в історії філософії.

9. Назвіть школи ідеалістичного спрямування в старогрецькій філософії, назвіть їх фундаторів і основні ідеї.

10. Яким чином вирішують проблему буття філософи Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Геракліт, Демокріт?

11. Яким чином вирішують проблему буття Парменід, Зенон з Елеї, Платон, Піфагор, Арістотель?

12. Яким чином вирішує проблему пізнання Платон?

13. Яким чином вирішує проблему пізнання Демокріт?

14. У чому полягає суть вчення софістів? Назвіть основні ідеї філософії Сократа та його послідовників і покажіть їхнє значення для сучасності.

15. Що ви можете сказати про філософію еллінізму та Римської імперії? Хто такі Стоїки, кініки, кіренаїки, мегарики?

16. Охарактеризуйте етичні погляди філософії Епікура ( епікуреїзму), розкрийте сутність раціональної етики, її вимоги до людини та її сучасне значення.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Виписати визначення понять: брахманізм, нірвана, чарвака, конфуціанство, буддизм, досократики, стоїцизм, кініки, кіренаїки, мегарики.

2.Скласти структурно- логічні схеми до тем “ Філософія стародавнього Сходу” та “ Антична філософія”.

3.Підготуватись до самостійної роботи за питаннями різного рівня ( додаються до плану семінарського заняття).

4.Підготуватись до тестування з теми “Антична філософія” ( тести № 1, 2, 3).

5.Підготуватись до тестування за екпрес-тестом №2.

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 2.

1.Назвіть чотири основи світобудови згідно з вченням чарваків:___________________________________________________ .

2.Назвіть не менше 5 міфів Стародавньої Греції: ___________________________________________________________ .

3.Вкажіть три основних періоди розвитку Античної філософії: __________________________________________________________ .

4.Вкажіть основні філософські проблеми 1 періоду Античної філософії: ________________________________________________ ,

2 періоду : ________________________________________________ ,

3 періоду: ________________________________________________ .

5.Назвіть прізвища філософів 1 періоду: _________________________ ,

2 періоду: _________________________________________________ ,

3 періоду: _________________________________________________ .

6.Вкажіть 4 основні стихії Всесвіту Анаксімандра : _______________

___________________________________________________________ .

7.Назвіть закони формальної логіки, що їх визначив Арістотель:

___________________________________________________________ .

8.Назвіть 3 риси раціональної етики стоїцизму: ____________________

___________________________________________________________ .

9. Назвіть не менше 5 філософських шкіл Стародавньої Греції:
___________________________________________________________ .

10. Назвіть філософа, який започаткував:

Ідеалістичний напрямок філософії Античності: __________________ ,

Матеріалістичний напрямок філософії Античності: ______________ .

 

 

СЕМІНАР № 2.

 

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 3

1.Які дві ідеї лежать в основі християнського монотеїзму: ___________

2.Назвіть основні етапи розвитку філософії Середньовіччя: ____________________________________________________________

3.Назвіть основні напрями схоластичної філософії: ___________________________________________________________

4.Назвіть головну рису середньовічного мислення: ____________________________________________________________

5.Назвіть головні риси філософії Відродження: ____________________________________________________________

6.Назвіть три основних питання з’ясування сутності речі в середньовічній філософії: _____________________________________

____________________________________________________________

7. Чи може об’єктивний ідеалізм визнавати існування матеріального світу? ТАК. НІ. (підкреслити).

8. Чи можуть номіналісти погодитись із твердженням : “Спочатку було слово”? ТАК. НІ. ( підкреслити).

9. Чи можуть реалісти у схоластичній філософії погодитись із твердженням : “Спочатку було слово”? ТАК. НІ. ( підкреслити).

10.На якому принципі базується концепція Всесвіту епохи Відродження? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

 

СЕМІНАР № 3.

 

План

 

ЕКСПРЕС - ТЕСТ № 4.

1. Назвіть 4 “ідоли” ( перешкоди) в процесі пізнання істини за Ф.Беконом: _______________________________________________________________

2. Назвіть логічний метод, який був розроблений Р.Декартом: _______________________________________________________________

3. Назвіть логічний метод, який був розроблений Ф.Беконом: _______________________________________________________________

4. Назвіть первинні якості матерії за Д.Локком: _______________________________________________________________

5. Назвіть вторинні якості матерії за Д.Локком: _______________________________________________________________

6. Назвіть відомих представників суб’єктивного ідеалізму у філософії Нового часу: ____________________________________________________

7. Назвіть відомих представників об’єктивного ідеалізму у філософії Нового часу: ____________________________________________________

8. Назвіть відомих представників дуалізму та плюралізму в філософії Нового часу: ____________________________________________________

9. Назвіть відомих представників сенсуалізму у філософії Нового часу: _______________________________________________________________

10. Назвіть 3 елементи натурального права людини за Локком: _______________________________________________________________

 

Семінар №3

ЕКСПРЕС –ТЕСТ № 5.

1.Назвіть 4 антиномії за І.Кантом:_______________________________

____________________________________________________________

2.Назвіть не менше 3 “апріорних форм споглядання”: _________________ __________________________________________

3. Назвіть не менше 3 “апріорних форм мислення”: ________________

 

4. Чи можна за Кантом пізнати “речі в собі”? ТАК. НІ. ( підкреслити).

 

5. Чи можна за Кантом пізнати “речі для нас”? ТАК. НІ. (підкреслити).

 

6. Назвіть 3 логічні проблеми пізнання за діалектикою Гегеля. ______________________________________________________

 

7. Назвіть 3 етапи розвитку абсолютної ідеї за системою Гегеля. ___________________________________________________________

 

8. Яку нову “релігію” намагався створити Л.Фейєрбах? ____________________________________________________________

 

9. Які 2 категорії у філософії І.Фіхте відображають принцип тотожності буття і мислення? ____________________________________________

10.Назвіть основні напрямки філософської думки періоду Німецької класичної філософії:____________________________________________________

Семінар № 4

План

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 6.

 

1. Назвіть три складові певної дуальності в культурі Київської Русі: _____________________________________________________________

2. Назвіть моральні проблеми, які ставили і вирішували мислителі Київської Русі: _______________________________________________ .

3. У чому полягає сутність концепції “спорідненої праці” у філософії Г.Сковороди? _____________________________________________________________

4. Назвіть три світи вчення Г.Сковороди: ____________________________

5. Яка мораль була домінуючою у філософії українського романтизму? _____________________________________________________________

6. Назвіть чинники українського менталітету за П.Кулішем: _____________________________________________________________

7. Назвіть не менше трьох представників української “філософії серця”: _____________________________________________________________

8. Назвіть дві натури у вченні Г.Сковороди: _________________________

9. Назвіть не менше трьох особливих рис української філософії доби Київської Русі: _______________________________________________ .

10. Назвіть не менше трьох філософів часів Київської Русі: ____________________________________________________________ .

 

 

СЕМІНАР № 5.

План

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 8.

1.Назвіть основні форми буття: __________________________________ .

2.Назвіть основні типи, види й форми руху матерії:
_____________________________________________________________

3.Назвіть основні види матерії: ___________________________________

 

 

4.Назвіть основні принципи діалектики: _____________________________________________________________

 

5.Назвіть основні закони діалектики: _____________________________________________________________

 

6.Назвіть “парні категорії” діалектики ( не менше 5 пар) : ______________________________________________________________

 

7.Назвіть основні виміри людського буття: _____________________________________________________________

 

8.Назвіть філософські поняття, через які розкривається суть закону переходу кількісних змін в якісні: _____________________________________________________________

 

9.Назвіть філософські поняття через які розкривається суть закону єдності і боротьби протилежностей: ______________________________________________________________

 

10.Назвіть філософські поняття, через які розкривається суть закону заперечення заперечення: ______________________________________________________________

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАВДАНЬ 3 СРС (самостійної роботи студентів)

 

№ п/п Назва теми Види СРС
Тема 1 Предмет філософії Зонд-тест, експрес-тест-1, Словник
Тема 2 Філософія Стародавнього світу Експрес-тест-2, Словник, «Хто є хто», «45 філософських шкіл»,
Тема 3     Філософія Середньовіччя Експрес-тест-3, Словник, «Хто є хто», «45 філософських шкіл»,
Тема 4 Філософія Нового часу Експрес-тест-4, Словник, «Хто є хто», «45 філософських шкіл»
Тема 5   Німецька класична філософія Експрес-тест-5, Словник, «Хто є хто», «45 філософських шкіл»
Тема 6 Історія філософії України Експрес-тест-6, Словник, «Хто є хто», «45 філософських шкіл»
Тема 7 Тенденції розвитку сучасної філософії Експрес-тест-7, Словник, «Хто є хто», «45 філософських шкіл»
Тема 8- 9 Онтологія Експрес-тест-8, Словник, аналітичні тести.
Тема 10 Гносеологія Експрес-тест-9, Словник, аналітичні тести.
Тема 11 Соціальна філософія і філософська антропологія Експрес-тест- 10, 11. Словник, аналітичні тести.
     

 

Вивчення курсу філософії здійснюється, крім лекційних та семінарських форм, у таких формах СРС:

— самостійна робота з філософською літературою, конспектування першоджерел (див. список літератури);

— підготовка рефератів, захист їх (див. тематику рефератів);

— розв'язування тестів (див. експрес-тести, зонд-тести та ін.);

— складання частотного словника («100 базових понять»);

— упорядкування інформації про відомих філософів і філософські школи (див. завдання «Хто є хто», «45 філософських шкіл»);

— аналітична робота з філософськими текстами (див. аналітичні тести);

науково-студентська робота (участь у роботі студентських наукових гуртків, наукових студентських конференцій різного рівня: вузівського, міського, республіканського, міжнародного).

ТЕСТ “ 45 ФІЛОСОФСЬКИХ ШКІЛ”

Назви філософських шкіл, течій, напрямків Час їх заснування, країна Не менше 5 представників цих шкіл (там, де це можна зробити Назвіть 2-3 філософські проблеми, ідеї, які були у центрі їхньої уваги Відмітка Про правильність
1. Локаята (школа чарваків) Сер. 1 тис. Стародавня Індія Брихаспаті Основу світу становлять 4 елементи: земля, вода, вогонь,повітря  

За цим зразком дайте характеристику інших шкіл і напрямків філософії:

1.йога 30. герменевтика

2.конфуціанство 31. структуралізм

3.даосизм 32. позитивізм

4.буддизм 33. постпозитивізм

5.мілетська школа 34. неопозитивізм

6.елеатська школа 35. “філософія життя”

7.софісти 36. емпіріокритицизм

8.атомісти 37.догматизм

9.стоїцизм. 38. релятивізм

10.епікуреїзм 39. футурологія

ЗАВДАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ СЛОВНИКА

( дати визначення понять)

1. світогляд 2. міфологія 3. релігія 4. філософія 5. метод 6. методологія 7. онтологія 8. гносеологія 9. матеріалізм 10. ідеалізм 11. агностицизм 12. монізм 13. дуалізм 14. плюралізм 15. політеїзм 16. монотеїзм 17. буддизм 18. іудаїзм 19. індуїзм 20. іслам 21. християнство 22. чарвака 23. брахманізм 24. даосизм 25. конфуціанство 26. елеати 27. піфагорійці 28. софісти 29. атомісти 30. платоніки 31.епікуреїзм 32.стоїцизм 33.гностицизм 34.патристика 35.космоцентризм 36.теоцентризм 37.номіналізм і реалізм 38.теологія 39.томізм і неотомізм 40.Ренесанс 41.Реформація 42.антропоцентризм 43.геоцентризм і геліоцентризм 44.емпіризм 45.раціоналізм 46.сенсуалізм 47.гілозоїзм 48.пантеїзм 49.механіцизм 50.монадологія 51.стихійна діалектика 52.об’єктивна діалектика 53.суб’єктивна діалектика 54.діалектика Гегеля 55.діалектика Маркса 56.антропологічний матеріалізм 57.діалектичний та історичний матеріалізм 58.екзистенціалізм 59.позитивізм 60.психоаналіз 61.герменевтика 62.буття 63.матерія 64.свідомість 65.мислення 66.рух 67.розвиток 68.простір 69.час 70.істина 71.закон 72.якість і кількість 73.закон єдності і боротьби протилежностей 74.закон заперечення заперечення 75.одиничне й загальне 76.форма і зміст 77.сутність і явище 78.можливість і дійсність 79.суспільство 80.цивілізація 81.культура 82.прогрес і регрес 83.критерії суспільного прогресу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ КОЛЕДЖ

ім. О.Г.Івченка

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

 

Викладач - Лихно Л.В.

 

 

М. Запоріжжя, 2011р.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п Тематика семінарських занять Кількість годин
    Предмет філософії Філософія Стародавнього Сходу. Антична філософія. Філософія Середньовіччя і епохи Відродження. Філософія Нового часу.Німецька класична філософія Історія філософії України Онтологія. Філософське розуміння світу.          

СЕМІНАР № 1.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.019 с.)