ТОП 10:

Тема 1. Предмет філософії (2 год.)План.

Поняття світогляду, його походження, структура, сутність та роль у житті людини.

Історичні типи світогляду: міфологія, релігія, філософія.

3. Сутність філософського світогляду. Предмет та основне питання філософії.

Структура і функції філософії.

Література:

1. Філософія: Навч. посіб. / За ред. І. Ф. Надольного. — К.: Либідь. 1996.-—Розділ 1.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. /1. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г. І. Брак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 1.

3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 1.

4. Философия: Учеб. для высших учеб, заведений. — Ростов н/Д.. 1996.— Глава 1.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

1. Що таке світогляд?

2. Як співвідносяться філософія і світогляд?

3. Які історичні типи світогляду вам відомі? Дайте їх характеристику.

4. В чому різниця між різними історичними типами світогляду?

5. Як формулюється основне питання філософії? В чому його світоглядне і методологічне значення?

6. Які функції і структура філософії?

7. Чи можна між поняттями “філософія” та “наука” поставити знак рівності? Чому?

8. За яких ситуацій суспільство й особистість потребують безпосереднього застосування філософії? Проаналізуйте з цих позицій сучасну ситуацію в суспільстві.

9. Чому вивчення філософії необхідне спеціалісту будь-якої галузі знань?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Виписати та вміти пояснити поняття: світогляд, філософія, основне питання філософії, матеріалізм, ідеалізм, монізм, дуалізм, плюралізм, агностицизм, метод, діалектика, метафізика, гносеологія, методологія, теорія.

2. Скласти структурно-логічну схему теми, визначивши опорними компонентами питання плану семінару.

3. Підготуватись до тестування за експрес- тестом № 1

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 1.

1. Назвіть 3 історичні типи світогляду: _______________________

______________________________________________________ .

2. Назвіть 3 основних елементи світогляду_______________________ .

3. Назвіть 3 фактори формування світогляду: _____________________ .

4. Назвіть 3 основних напрями вирішення 1 боку основного питання філософії: ________________________________________________ .

5. Назвіть 3 основних напрями вирішення 2 боку основного питання філософії : _________________________________________________ .

6. Назвіть основні методи філософії: ______________________________

___________________________________________________________ .

7. Назвіть не менше 5 функцій філософії: __________________________

___________________________________________________________ .

8. Чи може принцип монізму задовольнити ідеалістичну філософію?

ТАК. НІ. ( підкреслити).

9. Чи може принцип монізму задовольнити матеріалістичну філософію?

ТАК. НІ. ( підкреслити).

10. Чи всі ідеалісти є агностиками? ТАК. НІ. (підкреслити).

СЕМІНАР № 2.

Тема 2. Філософія Стародавнього світу (2 год.)

 

План

 

Принципи періодизації історії філософії.

Філософія Стародавнього Сходу (Індія, Китай).

Антична філософія.

Література:

1. Виндельбанд В. История древней философии. — К.: Тандем, 1995.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка та ін. — К.: Либідь, 1994. —Лекція 2, 3.

3. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Саратовський, 1.1. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розділ 2, § 1,2.

4. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней философии. — М.: Высш. шк., 1981.

Питання для самоконтролю:

1. За якими ознаками поділяються школи староіндійської філософії на ортодоксальні та неортодоксальні?

2. Назвіть школи староіндійської філософії.

3. Які чотири благородні істини лежать в основі вчення буддизму?

4. Назвіть школи староіндійської філософії, що належать до ідеалістичного напрямку. Які чотири першоелементи лежать в основі вчення чарваків?

5. Які філософські течії притаманні старокитайській філософії? Що означають категорії “жень”, “лі”, “дао”?

6. Назвіть представників матеріалістичного світогляду у старогрецькій філософії та охарактеризуйте їхні філософські погляди.

7. Назвіть представників ідеалістичного світогляду стародавньої Греції та дайте хараткеристику їх філософських учень.

8. Назвіть школи матеріалістичного напрямку Стародавньої Греції, їх представників і покажіть їхні заслуги в історії філософії.

9. Назвіть школи ідеалістичного спрямування в старогрецькій філософії, назвіть їх фундаторів і основні ідеї.

10. Яким чином вирішують проблему буття філософи Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Геракліт, Демокріт?

11. Яким чином вирішують проблему буття Парменід, Зенон з Елеї, Платон, Піфагор, Арістотель?

12. Яким чином вирішує проблему пізнання Платон?

13. Яким чином вирішує проблему пізнання Демокріт?

14. У чому полягає суть вчення софістів? Назвіть основні ідеї філософії Сократа та його послідовників і покажіть їхнє значення для сучасності.

15. Що ви можете сказати про філософію еллінізму та Римської імперії? Хто такі Стоїки, кініки, кіренаїки, мегарики?

16. Охарактеризуйте етичні погляди філософії Епікура ( епікуреїзму), розкрийте сутність раціональної етики, її вимоги до людини та її сучасне значення.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Виписати визначення понять: брахманізм, нірвана, чарвака, конфуціанство, буддизм, досократики, стоїцизм, кініки, кіренаїки, мегарики.

2.Скласти структурно- логічні схеми до тем “ Філософія стародавнього Сходу” та “ Антична філософія”.

3.Підготуватись до самостійної роботи за питаннями різного рівня ( додаються до плану семінарського заняття).

4.Підготуватись до тестування з теми “Антична філософія” ( тести № 1, 2, 3).

5.Підготуватись до тестування за екпрес-тестом №2.

ЕКСПРЕС – ТЕСТ № 2.

1.Назвіть чотири основи світобудови згідно з вченням чарваків:___________________________________________________ .

2.Назвіть не менше 5 міфів Стародавньої Греції: ___________________________________________________________ .

3.Вкажіть три основних періоди розвитку Античної філософії: __________________________________________________________ .

4.Вкажіть основні філософські проблеми 1 періоду Античної філософії: ________________________________________________ ,

2 періоду : ________________________________________________ ,

3 періоду: ________________________________________________ .

5.Назвіть прізвища філософів 1 періоду: _________________________ ,

2 періоду: _________________________________________________ ,

3 періоду: _________________________________________________ .

6.Вкажіть 4 основні стихії Всесвіту Анаксімандра : _______________

___________________________________________________________ .

7.Назвіть закони формальної логіки, що їх визначив Арістотель:

___________________________________________________________ .

8.Назвіть 3 риси раціональної етики стоїцизму: ____________________

___________________________________________________________ .

9. Назвіть не менше 5 філософських шкіл Стародавньої Греції:
___________________________________________________________ .

10. Назвіть філософа, який започаткував:

Ідеалістичний напрямок філософії Античності: __________________ ,

Матеріалістичний напрямок філософії Античності: ______________ .

 

 

СЕМІНАР № 2.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.245.121 (0.015 с.)