ТОП 10:

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯРоботу потрібно виконати на окремих аркушах, які необхідно скріпити. На титульному аркуші слід вказати прізвище, ім'я та по-батькові студента, курс, групу, спеціальність (Дод. 2.). Текст навчально-дослідної роботи повинен бути чітким, розбірливим, з пронумерованими сторінками, планом роботи.

Навчально-дослідна робота передбачає відповіді на практичні завдання та виконання творчих завдань.

Практичне завдання передбачає застосування отриманих знань та навичок на практиці, творче завдання передбачає творче вирішення поставлених завдань. передбачає логічне викладення студентом основних положень, детальний аналіз точок зору різних авторів щодо конкретного питання, формулювання власних висновків та узагальнень. Об’єм творчого завдання за обсягом зазначається безпосередньо у змісті ІНДЗ та відповідає вимогам програми курсу.

Виконання практичного завдання передбачає вміння студента використовувати теоретичні знання з дисципліни в практичній діяльності, нестандартних ситуаціях тощо.

В кінці роботи ставиться дата та підпис виконавця.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

Для якісного виконання індивідуально-дослідного завдання студент повинен чітко дотримуватись вимог до виконання та оформлення ІНДЗ. Виконання творчого завдання передують практичні вправи, спрямовані на актуалізацію знань з відповідної теми та є підготовчим етапом. Зважаючи на важливість правильного виконання підготовчих вправ, слід уважно читати завдання до них, виконувати переклад незнайомих слів для більш повного розуміння.

Виконання творчих завдань спрямоване на реалізацію практичних, теоретичних знань та навичок шляхом імітації потреби їх застосування у повсякденній діяльності. Виконуючи творчі завдання студент повинен звертати увагу на відповідність обсягу виконаного завдання обсягу за вимогами, граматичну правильність написання, лексичну відповідність стилю та враховувати специфіку кожного виду письмової роботи.

При виникненні труднощів студенту слід звернутися до викладача, а також звернутися до довідкової літератури.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ ЗА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Виконання ІНДЗ оцінюється в межах 20 балів.

Критерії оцінювання ІНДЗ:

19-20 б. – завдання виконано у повному обсязі , без помилок;

16-18 б. – завдання виконано у повному обсязі, але допущені окремі помилки;

13-15 б.– відповіді на завдання даються не в повному обсязі, мають місце помилки;

0-13 б. – студент дає неправильні відповіді, здійснює неправильні творчі завдання.

Таблиця 1.

Шкала оцінювання ІНДЗ

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 19-20 Відмінно
Достатній 16-18 Добре
Середній 13-15 Задовільно
Низький 0-12 Незадовільно

Якщо при перевірці в ІНДЗ не виявлено суттєвих фахових помилок, оформлення її відповідає вимогам кафедри, то така робота може бути прийнята без захисту з оцінкою „відмінно”. У всіх інших випадках ІНДЗ захищається автором з виставленням відповідної оцінки в межах до 20 балів.

ВІДМІННО, що відповідає 19-20 балам, ставиться: при виконанні ІНДЗ у повному обсязі, теоретична та практична частини не мають помилок; відповіді на питання вичерпні й аргументовані; оформлення відповідає вимогам кафедри.

ДОБРЕ, що відповідає 16-18 балам, ставиться якщо: ІНДЗ виконано в повному обсязі і вона не має помилок, які потребують її переробки; відповіді на питання даються по суті, але не в деталях.

ЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 13-15 балам, ставиться, якщо ІНДЗ виконана не в повному обсязі; мають місце помилки; оформлення не відповідає вимогам; відповіді на запитання даються не в повному обсязі.

НЕЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 0-12 балам, виставляється якщо: ІНДЗ виконана не в повному обсязі; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою переробку; оформлення не відповідає вимогам; на питання студент дає неправильні відповіді.

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни.

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 20 балів.


 

ДОДАТОК 1

I семестр

A letter to a friend

1. Look at the letter that a student has written to her friend. Answer the questions:

Where is Kate?

Why is she there?

What does she do each day?

What does she do in her free time?

Who has she met?

23, St. Mary’s Road, Dublin 4, Ireland Tuesday, 10 May Dear Stephanie How are you? I’m very well/ I came from Dublin two weeks ago to study at a language school. I want to learn English because it is a very important language. I’m staying with an Irish family. They’ve got two sons and a daughter. Mr. Kendall is a teacher and Mrs. Kendell works in a hospital. The Irish are very kind, but they speak very quickly! I study in the morning. My teacher’s name is Ann. She told me that my English is OK, but I make a lot of mistakes. Ann doesn’t give us too much homework, so in the afternoons I always go sightseeing. Dublin is much more bigger than my town. I like painting very much and I’m very interested in modern art, so I visit galleries and museums. I’ve met a girl named Martina. She came from Spain and went to Tinity College. Last night we went to the cinema, but the film wasn’t very exciting. Do you like to visit me? Why don’t you come for a weekend? I’d love to see you. Write to me soon. Love, Kate

2. Imagine that you are a student in another town. Write a similar letter to a friend back in your country. Questions from Ex. 1. will help you. Write 150-200 words.

An e-mail

1. Match the beginnings and endings of these different letters and emails:

Beginnings   Endings
a) Dear Mary and Dave, Any chance that you two are free next Sat. p. m.?   1. Many thanks. I look forward to hearing from you in the near future. Yours faithfully, James Fox.
b) Dear Jane, Thanks for your letter. It was great to hear from you after such a long time. You asked me what I’ve been doing. Well…   2. We apologize for inconvenience and will have pleasure in processing your order as soon as we receive the additional amount. Yours sincerely, Thames Valley Computer Software.
c) Dear Sir/Madam, I saw an advertisement in the Daily Telegraph for weekend breaks at your hotel.   3. It would be lovely to see you some time. Do you ever come to London? We could meet for lunch. Love Pat
d) Hi Peta, Thanks for invite.   4. Let me know asap. All the best, Martin
e) Dear Mr Smith, We received your order for the Encyclopedia Word CD Rom, and your cheque for £75.   5. Can’t wait to see you. Let’s hope it stays fine. Love to Ellie. See you then. Deborah

2. Continue the beginnings with one of these lines. Which one …

· asks for information?___

· Invites?___

· asks for future payment?___

· accepts an invitation?___

· gives news?___

a Could you please send me your brochure and price list? I would be most grateful.
b I’ve changed my job a few times since I last spoke to you, and as you know, I’ve moved to a new flat.
c Unfortunately, this amount did not include packing and postage, which is £7.50.
d We’ve got tickets for that open-air concert in Woodstock. Interested?
e We’d love to come.

3. You have just found the email address of an old friend on the website Friends Reunited. Write an email to him/her. Give your news, describe some things that you have done recently, and say what your future plans are. Ask about his/her news and family.

From: To: Date: Subject:  

A folk tale

1. Read the story. Where do clauses a-f go?

a as soon as their father had died

b who had worked hard in his vineyard all his life

c what their father had meant by the great treasure

d and while they were working they thought about what their had said

e because they felt that all their hard work had been for nothing

f Soon they had dug up every inch of the vineyard

Complete the moral.

THE FARMER AND HIS SONS

There was once an old, dying farmer (1) ___. Before he died he wanted to teach his three sons how to be good farmers. So he called them to his bedside and said, ‘My boys, I have an important secret to tell you: there is a great treasure buried in the vineyard. Promise me that you will look for it when I am dead.’

The sons gave their promise and (2) ___ they began looking for the treasure. They worked very hard in the hot sun (3) ___ . They pictured boxes of gold coins, diamond necklaces, and other such things. (4) ___ but they found not a single penny. They were very upset (5) ___.

However, a few month later the grapes started to appear on the vines. Their grapes were the biggest and best in the neighborhood and they sold them for a lot of money. Now the sons understood (6) ___ and they lived happily ever after.

THE MORAL OF THE STORY IS: HARD WORK BRINGS … .

2. Complete the sentences using a linking word from the box. Use each linking word once only.

Before as soon as while during when but However, so who

THE EMPEROR AND HIS DAUGHTERS

There was once an emperor _______ lived in a palace. He had three daughters _______ no sons. He wanted his daughters to marry _______ he died. He found three princes. _______ his daughters didn’t like them. They refused to marry the princes, _______ the emperor became very angry. He said they must get married _______ they were sixteen years old. The three daughters ran away _______ the night and found work on a farm. They fell in love with the farmer’s sons _______ they were working there. They married the sons _______ they were sixteen.

3. Write a fairy story that you know. Write about 200 words.

Begin:

There was/were once …

or

Once upon a time there was/were …

End:

… and they lived happily ever after.

If your story has a moral, give it at the end.

‘For and against’ essay

1. Read the text. Replace the underlined words and phrases with those in the box.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.007 с.)