ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 24. Глобальні проблеми МЕВ 

Глобалізаційні процеси як об’єктивні вимога розвитку МЕВ. Етапи розвитку інтернаціоналізації виробництва. Етап глобалізації. Антиглобалізаційний рух. Суть і об'єктивні передумови виникнення глобальних проблем міжнародних економічних відносин. Поняття "глобальні проблеми". Основні підходи до аналізу глобальних проблем. Неоднорідність проблем. Класифікація глобальних проблем світової економіки і причинно-наслідкові фактори формування їх. Глобальні проблеми і їхній вплив на світовий розвиток. Підходи до розв'язання глобальних проблем.

Гонка озброєнь як глобальна проблема. Продовольча проблема: масштаби й перспективи. Загострення екологічної проблеми на сучасному етапі. Проблема сировини і її вплив на світовий економічний розвиток. Глобальна енергетична проблема і шляхи її розв'язання.

Соціально-політичні проблеми. Глобальні проблеми, пов'язані з подоланням наслідків колоніалізму й неоколоніалізму, відсталості, бідності й голоду. Група глобальних проблем техніко-екологічного й економічного характеру. Глобальні проблеми світового господарства, які визначаються розвитком науково-технічного прогресу, освіти й культури, зростанням народонаселення, посиленням охорони здоров'я, потребою біологічної адаптації людини.

Питання забезпечення національного суверенітету в умовах загострення глобальних проблем МЕВ.

Особливості глобальних економічних проблем сучасних МЕВ. Проблема зовнішньої заборгованості в МЕВ. Проблема економічного розвитку країн, що розвиваються.

Поняття загальних проблем міжнародних економічних відносин. Єдність і відмінність глобальних проблем сучасності і загальних проблем МЕВ.

Проблеми зовнішньої заборгованості в МЕВ. Соціально-економічні причини виникнення проблеми зовнішньої заборгованості. Форми, структура, масштаби зовнішньої заборгованості. Моделі конверсії зовнішньої заборгованості.

Лібералізація світової торгівлі - загальна проблема сучасних МЕВ.

Контроль за діяльністю ТНК. Причини виникнення проблеми; національні рівні і міжнародне співробітництво в сфері контролю за діяльністю ТНК. Форми і методи контролю за діяльністю ТНК.

Концепція нового міжнародного економічного порядку (НМЕП). Роль ООН у формуванні концепції нового міжнародного поділу праці. Позиції різних груп країн з проблем НМЕП. Основні напрями установлення НМЕП. Суперечності НМЕП та його еволюція. Ісламська концепція розвитку МЕВ.

 

 

 


ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Міжнародний бізнес: Підручник . – К., ВПЦ «Київський університет», 2009. – 623 с.

2. Міжнародні фінанси: підручник / Рогач О.І, А.С.Філіпенко, Т.С.Шемет та ін. – К.: Либідь. – 2003. – 784 с.

3. Філіпенко А.С.Міжнародні економічні відносини: історія. – Київ, 2006.

4. Філіпенко А.С.Міжнародні економічні відносини: теорія. – Київ, 2008.

5. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: Учебник для бакалавров. – М., 2012. – 910 с.

6. Шнирков О.І., Заблоцька Р.О. Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини». ІМВ, 2008.

Додаткова:

1. Алибер Р., Киндлбергер Ч. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. – С.-П..: Питер, 2010. – 544 с.

2. Дем’янчук І.А. Природа і особливості виникнення економічної турбулентності / І.А. Дем’янчук // Інвестиції: практика та досвід. – С. 88 – 93.

3. Короткова Т.Л., Власов А.В. Коммерциализация и маркетинг инноваций: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 168 с.

4. Кузнецов О.В. Англосаксонська модель глобального капіталізму / О.В.Кузнецов – К.: Освіта України. – 2010. – 494 с.

5. Макогон Ю.В. Світовий ринок капіталу в умовах транснаціоналізації світового господарства: Монографія / Ю.В.Макогон, Н.О.Бударіна, Н.В.Нікешина С.А.Ісютін. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 206 с.

6. Мамедова С.М.-к. Механизмы либерализации международных торговых отношений в условиях глобализации / С.М.-к.Мамедова // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, М.: 2011. – №6 (78). – С. 153 – 164.

7. Новомлинский Л. Модели и механизмы электронной коммерции // Банки. – №11. – 2011. – С. 21 – 23.

8. Олексин Т.Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа // Економіка та держава. – С. 94 – 98.

9. Павлов М.Ю. Новая модель организации человеческой деятельности в условиях экономики, основанной на знаниях // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, М.: 2011. – №6 (78). – С. 107 – 124.

10. Пашковская М.В., Господарик Ю.П. Мировая экономика. – М.: Маркет ДС, 2010. – 416 с.

11. Россия и Украина в контексте отношений с Европейским союзом: возможности и пределы политического и экономического партнерства / Под общей ред. Р.С.Гринберга. — М.: ИЭ РАН. 2011. — 136 с.

12. Рыскулов Д.М. Трансазийский коридор развития: вчера, сегодня, завтра: Монография. – М.: Креативная экономика, 2012. – 248 с.

13. Стариков Н.В. Кризис: Как это делается. – С.-П.: Питер, 2011. -304 с.

14. Стиглиц Дж.Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Дж.Е.Стиглиц. – М.: Эксмо, 2011. – 512 с.

15. Филипенко А.С. Экономическая глобализация: истоки и результаты. – М.: «Экономика», 2010. – 511 с.

16. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века. – М.: Экономика, 2011. – 382 с..

17. UNCTAD. E-Commerce and Development Report 2011. United Nations. New York and Geneva, 2011.

18. Galor O. The Demographic Transition: Causes and Consequences. – NBER Working Paper 17057, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA. 2011.

19. Hallward-Driemeier, M., R. Rijkers, and A. Waxman. Ladies First? Firm-Level Evidence on the Labor Impacts of the East Asian Crisis. // Policy Research Working Paper 5789, World Bank, Washington, DC. – 2011.

20. Sattar S. Opportunities for Men and Women: Emerging Europe and Central Asia // International Bank for Reconstruction and Development / International Development Association or The World Bank, Washington, D.C. – 2012.

21. Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding, and Systemic Liquidity.: International Monetary Fund, 2010. — (World economic and financial surveys, 0258-7440). – Washington DC, Оctober 2010. – 148 р.

 


Періодичні видання

Азия и Африка сегодня

БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации)

Вопросы экономики

Журнал Європейської економіки

Зовнішня торгівля: право та економіка

Международная экономика и международные отношения

Проблемы Дальнего Востока

Стратегічна панорама

США-Канада: экономика, политика, культура

Українська інвестиційна газета

 

Deutschland

Economist

Financial and Business News

Focus

Fortune: Global 500

Handelszeitung

ILO. Yearbook of Labour Statistics

IMD. World Competitiveness Yearbook

IMF Working Papers

IMF. Balance of Payments Statistics Yearbook

IMF. Direction of Trade Statistics Yearbook

IMF. International Financial Statistics

IMF. International Financial Statistics Yearbook

IMF. World Economic Outlook

International Financial Statistics

OECD. Agricultural Statistics

OECD. Main Economic Indicators

OECD. National Accounts of OECD Countries

OECD. Short-Term Economic Indicators: Transition Economies

UN. Bulletin of Statistics for World Trade in Engineering Products

UN. Handbook of International Trade and Development Statistics

UN. International Trade Statistics Yearbook

UN. Monthly Bulletin of Statistics

UN. Statistical Yearbook

UN. Statistical Yearbook for Asia and the Pacific

UN. Yearbook of National Accounts Statistics

UNDP. Human Development Report

UNESCO. Statistical Yearbook

UNFAO. Production Yearbook

UNIDO. International Yearbook of Industrial Statistics

US Department of Commerce. Survey of Current Business

Wirtschafts Woche

World Bank. World Bank Atlas

World Bank. World Development Indicators

World Bank. World Development Report

World Bank. World Tables

WTO. Annual Report

 

Інтернет-ресурси

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.213.192.104 (0.008 с.)