ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Посилання на WEB–сторінки іноземних організацій та установЄвропа – сервер Європейського Союзу www.europa.eu.int
«Европа” – журнал Европейского Союза www.eur.ru
Європа – Європейська Комісія www.europa.eu.int/comm/index_en.htm
Представництво Європейської Комісії в Україні, Молдові та Білорусі www.delukr.cec.eu.int  
„Євро бюлетень” – інформаційний бюлетень Представництва ЄС в України Електронна версія на сторінці www.delukr.cec.eu.int
Генеральний Директорат з зовнішніх відносин Європейської Комісії www.europa.eu.int/comm/dgs/external_rel ations/index_en.htm
ЄВРОСТАТ www.europa.eu.int/comm/eurostat/
Євро – єдина валюта www.europa.eu.int/euro
Європейський центральний банк www.ecb.int
Офіс офіційних публікацій Європейських Співтовариств http://eur-op.eu.int  
Проект поширення технічної допомоги Тасіс www.tacisinfo.ru
Центр дослідження європейської політики www.ceps.be
Світова асоціація європейських досліджень www.ecsanet.org
Матеріали з питань європейської інтеграції Online www.eiop.or.at
Центр інтеграційних досліджень і програм (Санки–Петербург) www.cirp.ru
АТЕС www.apecsec.org.sg, www.rncpec.fareast.ru
АСЕАН www.aseansec.org
Союз країн Карибського басейну www.caricom.org
Центр соціально-економічних досліджень www.case.org.ua
Центр економічних та фінансових досліджень та розробок www.cefir.org
сайт Центрального Економічно–математичного Інституту РАН www.cemi.rssi.ru
Нью-Йоркський центр вивчення міграції www.cmsny.org
Європейська асоціація вільної торгівлі www.efta.int
Вища школа економіки (Росія) www.hse.ru
Міжнародне енергетичне агентство www.iea.org
Інститут економіки перехідного періоду (Росія) www.iet.ru
Інститут міжнародної економіки www.iie.com
Міжнародна організація праці www.ilo.org
МВФ та його видання The World Economic Outlook www.imf.org
Центр міжнародної торгівлі www.intracen.org
Інститут транснаціональних корпорацій www.itnc.ru
Організація економічного співробітництва та розвитку www.oecd.org
ОПЕК www.opec.org
Російська асоціація міжнародних досліджень www.rami.ru
Український незалежний центр політичних досліджень www.ucipr.kiev.ua/ers
Організація об’єднаних націй (ООН) www.un.org
Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) www.unctad.org
Світовий банк та щорічні статистичні видання www.worldbank.org
СОТ та щорічне видання International Trade Statistics www.wto.org

 

 


До курсу в цілому:

7.Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник. – М.: Юристъ, 2001. – 368 с.

8. Басовский Л.Е Мировая экономика: Курс лекций. – М., 2004. – 208 с.

9. Безуглий В.В. Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. – К.: ВЦ „Академія”, 2007. – 688 с.

10. Бірюков О.М. Транскордонні банкрутства: теорія та практика. – К.: Київський університет, 2008. – 318 с. – бібліотека ІМВ

11. Боринець С.Я. Міжнародні валютно–фінансові відносини. – К.: Знання, 2008. – 582 с. – бібліотека ІМВ

12. Бураковський І.В. Теорія міжнародної торгівлі. – К., 2000. – 214 с.

13. Бутузов В.М., Марущак А.І. Правові основи інвестиційної діяльності. – К.: КНТ, 2008. – 256 с. – бібліотека ІМВ

14. Васильев В.П. Государственное регулирование национальной экономики. – М., 2002.

15. Вовчак С.Д., Рущишин Н.Н., Андрійків Т.О. Кредит і банківська справа. – К., 2008. – 564 с. – бібліотека ІМВ

16. Волошин В. Регулювання світової економіки. – К., 2000.

17. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів. – під ред. Циганкової Т.М. - К., 2003.

18. Горбач Л.М., Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 266 с.

19. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Знання, 2008. – 330 с.

20. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

21. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. – М., 1999.

22. Демківський А. Гроші та кредит. – К.: Дакор., К.: Вира–Р., 2003. – 528 с.

23. Заблоцька P.O. Світовий ринок послуг. – К.: 3нання, 2003.

24. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: термінологічний словник. – Львів, 2008. – 544 с. – бібліотека ІМВ

25. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – К.: Знання, 2007. – 1072 с. – бібліотека ІМВ

26. Зібрання чинних міжнародних договорів України. – К.: Ін Юре, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008. – бібліотека ІМВ

27. Інформаційний простір України. – К.: Освіта України, 2008. – 544 с. – бібліотека ІМВ

28. Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву. – М.: Международные отношения., 2007. – 263 с. – бібліотека ІМВ

29. Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К.: Знання, 2007. – 303 с. – бібліотека ІМВ

30. Киреев А. Международная экономика. В 2-х. ч.: Учебное пособие. – М., 2000.

31. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

32. Комерційна дипломатія. Торговельна політика і право. – 2-ге видання. – Л., 2006. - бібліотека ІМВ

33. Костюченко О.А. Банківське право. – К.: Атіка, 2008. – 332 с. – бібліотека ІМВ

34. Крилова Н.В. Міжнародна торгівля. – К.: Знання, 2008. – 365 с. – біб. ІМВ

35. Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно–кредитні та фінансові відносини. – К., КНУ, 2008. – 447 с. – бібліотека ІМВ

36. Кутузов В.М., Марущак А.І, Правові основи інвестиційної діяльності. – К.: КНУ, 2008. – 256 с. – бібліотека ІМВ

37. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. – К., 2003.

38. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. – М.: Прогресс, 1992.

39. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / В.Е.Рыбалкин, Ю.А.Щербанин, Л.В. Балдин и др. – М., 2003. – 519 с.

40. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: 3нання, 2008. – 518 с. – біб. ІМВ

41. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник. /Под ред. Е. Д. Халеванской. – М.: Магистр, 2009.

42. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник // Под ред. Колесова В.П., Осьмовой М.Н. – М., 2001.

43. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, М.А.Дудченко та ін. – К.: Знання України, 2004. – 304 с. – бібліотека ІМВ

44. Мокій А.І., Янків М.Д., Яхно Т.П., Горін Н.В. Регулювання світової економіки: Навч.-метод. посібник. – Львів: Вид-во ЛКА, 2004.

45. Національна економіка. – К.: Каравела, 2008. – 416 с. – бібліотека ІМВ

46. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії. – К.: Знання, 2007. – 280 с. – бібліотека ІМВ

47. Новицький Г.В. Теоретико–правові основи забезпечення національної безпеки України. – К.: Інтертехнологія, 2008. – 496 с. – бібліотека ІМВ

48. Осика С., П’ятницькій В. Світова організація торгівлі. Підручник. – К., 2001.

49. Основи міжнародної торгівлі. – К.: Центр учбової л–ри, 2005. – 656 с. – бібліотека ІМВ

50. Основы торговой политики и правила ВТО. – М., 2005.

51. Політика європейської інтеграції. – К.: Професіонал, 2007. – 512 с. – біб. ІМВ

52. Рогач О.І., Шнирков О.І. Країни, що розвиваються і транснаціоналізація світової економіки. – К., 2000. – бібліотека ІМВ

53. Рокоча В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини. У 2 кн. -К.: Вікар . – 2003.- 368 с.

54. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка. – К.: Знання, 2008. – 622 с. – біб. ІМВ

55. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С,Будкін, О.І.Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

56. Світова економіка: Підручник / Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. – К.: Либідь. – 2000. – 582 с.

57. Світовий ринок товарів та послуг у 2–х ч. – Харків: Ранок, 2008. – 240 с. – бібліотека ІМВ

58. Ступницький О.І. Міжнародна міграція робочої сили та механізм її регулювання. – К.: КНУ, 2008. – 272 с. – бібліотека ІМВ

59. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К., 2002. – 470 с.

60. Фединяк Г.С. Правосуб’єктність транснаціональних корпорацій у час глобалізаційних змін. – К.: Атіка, 2007. – 200 с. – бібліотека ІМВ

61. Філіпенко А. С. Економічний розвиток. Європейський контекст. – К.: Знання України, 2001. – 120с.

62. Фінансовий сектор ринкової та транзитивної економік. Навчальний посібник / За ред. А.І.Кредісова, В.А. Вергуна, О.Калюхінової, І.Є. Голубія. –К.: Знання України, 2004. – 352 с.

63. Френклін Р. Рут, Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції. – К.: Основи, 1998. – 700 с.

64. Хмыз О.В. Международный рынок капиталов: Монография. – М.: "Издательство ПРИОР", 2002. – 464 с.

65. Храпов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика. – К., 2002.

66. Шевчук В.О. Міжнародна економіка. – К.: Знання, 2008. – 663 с. – бібліотека ІМВ

67. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Підручник. – К., 2008.

68. Шишаев А. И. Регулирование международной торговли товарами. – М., 1998.

69. World Investment Report, NY. - Відповідні роки.

70. Bergsten C.F. Globalizing Free Trade / Foreign Affairs, May-June 1996, volume 75, № 30, New York, pp. 105-120.

71. International Convention on mutual administrative assistance for the preven­tion, investigation and repression of customs offences (with annexes) // Con­cluded at Nairobi on 9 Juni 1977, UNTS.— 1981. —V. 1226.

72. International Convention on the simplification and harmonisition of customs proceduras //Concluded at Kyoto on 18 May 1973. — 1981.—V. 1212.

73. Agreement on Technical Barriers to Trade // The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. – Geneva, 1994.

74. Ekonomika inwestowania: Aspekty finansowe i ekologiczne. – Katowice.- 2000.

75. Bankowosc komercijne w rozwinietych systemach bankowych.- Poznan. – 2001.

76. International capital markets: Developments, prospects and key policy issues. – Washington, DC. – 1999.

77. Bruner F.Robert, Conroy M.Robert, Wei Li, O'Halloran F. Elizabeth,Investing in Emerging Markets, Research Foundation of AIMR (CFA Institute) 2003.-111 p.

78. Choudhry Moorad (Securities Institute), An Introduction to Bond Markets, Wiley; 3 edition 2006.- 432p.

79. World Trade Organization. Annual Reports of the Committee on GATS Rules. – 2008.

80. World Trade Organization. Annual Reports of the Council for Trade in Services to the General Council. – 2008.

81. World Trade Organization. Annual Reports of the Special Session of the Council for Trade in Services to the General Council. – 2008.

82. World Trade Organization. World trade 2008, Prospects for. – 2009, 23 March 2009.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.012 с.)