ТОП 10:

Від своєчасності поданні звітних документів та якості їх складання залежить повнота і якість забезпечення військової частини продовольство, посудо-господарчим майном та технікою.1-ше навчальне питання. ВИБІРКА ДАНИХ З КНИГ ОБЛІКУ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗВІТІВ ЗА ФОРМОЮ 1/ПРОД. - 30 хв.

Викладач нагадує студентам, що звіт по продовольству поточного забезпечення форма 1/прод складається один раз на квартал. Дані для складання звіту беруться із книжок обліку, які ведуться в діловодстві продовольчої служби.

Далі викладач нагадує, що перед складанням звіту по формі 1/прод проводиться підготовча робота, заходами якої є:

1. Вибірка по книжці ф. 42 із розділів І і ІІ кількості добових дач продовольства, що обернулись за квартал.

2. Вибірка даних про прибуток продовольства за квартал за джерелами прибутку та видами витрат.

 

Вибірка по книжці ф. 42 із розділів І і ІІ кількості добових дач продовольства, що обернулись за квартал.

 

Проводиться окремо підрахунок кількості витрачених добових дач по кожній нормі по кожному розділу книги ф. 42. Спочатку підрахунок ведеться по І розділу. Додається “всього складає” на кожне число по кожній нормі пайка.

Викладач на дошці показує підрахунок кількості добових дач, що обернулись за нормою№1 - загальновійськова в І розділі:

оборот з 1 по 26 грудня склав 35103 д/д

оборот з 27 грудня по 31 грудня склав 7087 д/д

оборот за жовтень 54452 д/д

оборот за листопад 41005 д/д

_______________________________________________

Всього за ІV квартал 137647 д/д

Загальне число добових дач, що обернулись за нормою№1 - загальновійськова за квартал становило: 137647 д/д.

Викладач ставить студентів в роль діловода продовольчої служби і дає завдання провести вибірку кількості добо дач, що обернулись за ІV квартал із книжки обліку руху тих,що харчуються (форма 42) за нормами №5 - лікувальна та №9 - дієтична і загальновійськовому набору сухих продуктів.

Шляхом виклику одного курсанта перевіряє правильність підрахунку.

 

За ІV квартал витрачено:

за нормою №5 - лікувальна – 850 д/д + 20 д/д = 870 д/д

за нормою № 9 - дієтична 1830 д/д + 40 д/д = 1870 д/д

загальновійськовий набір сухих продуктів 300 д/д + 9 = 309 д/д

додаткова норма для о/складу варти 1800 д/д + 30 д/д = 1830 д/д.

Всього витрачено за ІV квартал:

за нормою№1 - загальновійськова - 137647 д/д

за нормою №5 - лікувальна - 870 д/д

за нормою № 9 - дієтична - 1870 д/д

загальновійськових наборів сухих продуктів - 309 д/д.

додаткова норма для особового складу варти - 1830 д/д.

Потім викладач дає завдання підрахувати кількість виданої грошової компенсації (розділ 1) в добо дачах.

Потім викладач викликає одного студента для підрахунку даних.

Грошова компенсація 332 д/д.

 

Вибірка даних про прибуток продовольства за квартал

За джерелами прибутку та видами витрат

 

Вибірку зробити із книжки обліку (ф. 26).

Вибірку зробити по наступних джерелах прибутку:

1. по нарядам від місцевих постачальників;

2. від військового складу 555;

3. від військових частин свого ОК;

4. від військових частин інших ОК та розформованих ешелонів;

5. від підсобних господарств частин;

6. із “НЗ” на поточне забезпечення;

7. із переробки;

8. зекономлені продукти;

9. інші види прибутків.

Джерела надходжень з 3 по 10 вказуються в ІІ розділі звіту сумарно, як “Інший прибуток” графа 15 другого розділу, в гр.. 13 ІІІ розділу.

 

По видам витрат:

1. на забезпечення ешелонів № 918 в Західне ОК;

2. на переробку;

3. природні втрати;

4. нестача більш норм природних втрат;

5. інші види витрат.

Всі ці види витрат додаються і вказуються, як всього “інші витрати” графа 18 ІІ розділу і графи 23 ІІІ розділу.

Роблю висновок з першого навчального питання, відповідаю на запитання.

ВИСНОВОК.

Складанню звіту по формі 1/прод. підготовча робота, яка включає в себе проведення таких основних заходів, як:

вибірка кількості добових дач, що обернулись із книжки ф. 42;

вибір даних про надходження продовольства по джерелам надходжень і по видам витрат;

підведення підсумків за квартал по книжці ф. 26.

2-е навчальне питання.СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ЗА ФОРМОЮ 1/ПРОД. - 40 хв.

Розглянемо порядок складання звіту по продовольству поточного забезпечення (форма 1/прод.)

Звіт по продовольству в службі військової частини складається кожний квартал і представляється довольчому органу до 8-го числа першого місяця, який слідує за звітним кварталом.

Звіт включає в себе чотири розділи:

І – відомості про кількість добових дач, які обернулись за квартал;

ІІ – нарахування, рух і наявність продовольства;

ІІІ – розшифрування іншого приходу і іншого витрачання;

ІV – довідка про заміну продуктів, яка була здійснена за звітній період.

Дані щодо продовольства НЗ у цей звіт не включаються.

У першому розділі звіту відображаються відомості про кількість добових дач, які обернулися за звітний квартал, по кожній нормі окремо. Дані беруться із книги обліку руху тих, що харчуються (ф. 42). Для цього за кожною нормою підсумовуються підсумкові графи “Перебуває” першого і другого розділів цієї книги. Окремо витрачені сніданки, обіди і вечері складаються у цілі добові дачі (сніданок і вечеря – по 25% добової норми, обід – 50%).

У другому розділі відображається кількість продуктів, належних до витрачання по числу добових дач, що обернулися, по всім нормам, залишок їх на начало кварталу, прихід і витрачання за квартал, залишок на кінець кварталу і результат – перевитрачання і недовитрачання.

Для визначення кількості продовольства належного до витрачання, із першого розділу звіту береться кількість добових дач і помножується на норми добового харчування і відповідного пайка в грамах.

Залишки продовольства на початок звітного кварталу переносяться із звіту за попередній квартал.

Дані про рух продовольства за квартал (прихід і витрачання) беруться із книги обліку наявності і руху матеріальних засобів.

Результат витрачання продуктів на довольство (перевитрачання і недовитрачання) визначається шляхом зрівняння даних про кількість належних до витрачання всіх найменувань продуктів з фактично витраченою кількістю цих продуктів на довольство. Отримані дані відображаються в графі “Перевитрачання” і “Недовитрачання”. З метою підготовки звіту для обробки на електронно-обчислювальній машині заповнюються графи “Контрольна сума” і рядок “Всього по сторінці”. Для цього підсумовуються всі цифри по кожному рядку зліва направо і по кожному рядку зверху вниз незалежно від одиниці обліку і значення цих цифр.

У третьому розділі здійснюється розшифрування іншого приходу і іншого витрачання продуктів, які вказані у другому розділі звіту.

У цій розшифровці показуються конкретні джерела надходження продуктів і з якою метою вони були витрачені.

Для складання довідки про здійснені заміни продуктів (розділ четвертий звіту)використовуються дані другого розділу звіту (перевитрачання і недовитрачання). Найменування і кількість недовитрачених продуктів записуються у відповідних графах по вертикалі, а перевитрачених – по горизонталі.

Відповідно до норм заміни здійснюється рахунок продуктів, що замінюються: у чисельнику показується кількість перевитраченого, а у знаменнику кількість недовитраченого продукту. У випадку неповної заміни будь-якого продукту залишена кількість відображається в графі “Абсолютне недовитрачання” або у рядку “Абсолютне перевитрачання”.

До звіту прикладається відомість на продукти, отримані від довольчого складу, і пояснювальна записка. Відомість складається у вільній формі, підписується начальником обліково-операційного відділу довольчого складу і завіряється печаткою складу.

У пояснювальній записці відображаються причини заміни одних продуктів на інші, перечислюються військові частини свого ОК, від яких отримано і яким передано продовольство, показується розшифровка інших видів постачання і витрачання продуктів, показаних у відповідних графах 3-го розділу звіту, вказуються причини абсолютного перевитрачання і недовитрачання продовольства і інші пояснення командування частини.

Викладач дає завдання оформити титульний лист звіту, тобто зробити відповідні записи:

Кому: Заступнику командира в/частини А 3233 по тилу

Затверджую

Командир в/частини А 2122

полковник Сергєєв

“____”____________________200_ р.

а також за який квартал і за яку військову частини складається.

Гриф таємності звіту визначається по штату військової частини, якщо штат військової частини таємний (цілком таємно), і звіти повинні бути таємними (цілком таємними).

У нашому випадку штат військової частини А 2122 не таємний (учбовий) і звітні документи складають без грифу таємно.

 

Складання Розділу І.

Викладач дає завдання записати дані про кількість добових дач, що обернулись за ІV квартал і 1 розділ звіту, користуючись даними, вибірки із книжки ф. 42.

Викладач пояснює, що записи у звіті проводяться простим олівцем.

 

Складання Розділу ІІ-го

В графах 5, 6, 7 розділу ІІ записати найменування пайків та кількість добових дач, що обернулись, по кожному із них (показати на схемі).

Вказати, що дані для заповнення граф (належить по числу добових дач, що обернулись) одержують шляхом перемноження норми продукту по кожному пайку на кількість добових дач, що обернулись по ньому.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.226 (0.007 с.)