ТОП 10:

Заняття № 2. Складання звіту по продовольству поточного забезпечення за формою 1/прод. Складання звіту-заявки на посудо-господарче майно і обладнанню за формою 2/прод, 3/прод. 

 

 

Одеса

 

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Кафедра військово-спеціальної підготовки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ВСП працівник О.О.МОСКАЛЮК “____”_______________201 р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття

з програми військової підготовки студентів

за військово-обліковою спеціальністю:

“Організація продовольчого забезпечення”

 

МОДУЛЬ 2.ВП.07.

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПО СЛУЖБІ ТИЛУ”

 

 

ТЕМА 17. Звітність по продовольчої служби військової частини

Заняття № 2. Складання звіту по продовольству поточного забезпечення за формою 1/прод. Складання звіту-заявки на посудо-господарче майно і обладнанню за формою 2/прод, 3/прод.

 

Обговорено

на засіданні кафедри

"____"__________201_ р.

Протокол № ______

 

 

Одеса

 

 

ТЕМА 17. Звітність по продовольчої служби військової частини

Заняття № 2. Складання звіту по продовольству поточного забезпечення за формою 1/прод. Складання звіту-заявки на посудо-господарче майно і обладнанню за формою 2/прод, 3/прод.

Навчально-виховна мета:

1. Вивчити зі студентами методику оформлення звітних документів, їх характеристики та основні вимоги до них.

2. Прищеплювати студентам вміння складати звітні документи.

3. Виховувати у студентів почуття відповідальності за свою спеціальність.

 

Час: 4 години.

 

Місце проведення: клас.

 

Метод: усне викладання, пояснення.

 

Матеріальне забезпечення:

1. Опорний конспект;

2. Ноутбук;

3. Мультимедійний проектор;

4. Бланки звітів.

 

Інформаційне забезпечення:

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України, від 29 березня 2002 року № 426 Про норми харчування військовослужбовців ЗС та інших військових формувань

2. Наказ Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

3. Наказ МО України від 16.07.97 №300 «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України».

4. Наказ Міністра оборони України 09.12.2002 № 402 «Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час».

5. Наказ МО України 2000 р. № 320 «Про затвердження Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та миючими засобами Збройних Сил України на мирний час».

6. Наказ ЗМОТ – НТ ЗСУ 2000р. №90 “Табель №12 термінових донесень по тилу ЗСУ (на мирний час)”

 

 

Завдання на самостійну роботу:

 

1. Складання звіту за формою 2/прод, 3/прод.

 

І. Розрахунок часу

№ з/р Навчальні питання Час (хвилин)
І.   ІІ.     ІІІ. Вступна частина 1. Перевірка готовності студентів до заняття Основна частина Вступ Навчальні питання: 1. Вибірка даних з книг обліку для складання звітів за формою 1/прод. 2. Складання звіту за формою 1/прод. 3. Вибірки даних із книги форма 27 для складання звіту. 4. Складання звіту за формою 2/прод, 3/прод. Заключення Заключна частина 1. Висновки по заняттю. 2. Завдання на самостійну роботу      

ІІ. Методичні вказівки

 

2.1. Загальні організаційно-методичні вказівки.

На попередньому занятті викладач дає студентам завдання на самостійну підготовку, оголошує їм час, місце проведення, тему і навчальні питання наступного заняття, звертає увагу на необхідність глибоких знань класифікації та підготовки кухарського складу, оголошує студентам порядок проведення заняття, мету, його матеріальне забезпечення, оголошує запитання, по яких буде проведене опитування, нагадує літературу для самостійної роботи і які положення керівних документів необхідно вивчити і законспектувати, при необхідності проводить консультацію.

 

2.2. Методичні вказівки по вступу.

Підкреслити актуальність і важливість вивчення теми для практичної роботи у військах (привести приклад з досвіду: свого, роботи продовольчої служби військових частин).

Відзначити, що значне місце, як в мирний, так і у воєнний час, разом з організацією забезпечення військової частини продовольством, технікою та майном займає звітність.

На даному занятті будуть розглянуті ці питання.

 

2.3. Методичні вказівки по перевірці готовності студентів до заняття.

Викладач перевіряє підготовку студентів до заняття шляхом виконання ними завдання, яке дано для самостійної роботи (конспектування статей керівних документів, доповнення конспектів лекції із рекомендованих джерел).

Потім викладач проводить контрольне опитування студентів по наступним питанням:

1. Норма харчування № 1 - загальновійськова.

2. Облікове оформлення вибраковки і списання посуду.

3. Які звіти складаються в продовольчій службі військової частини.

Опитування проводиться усно.

Після відповіді кожного студента викладач вказує на допущені помилки і повному відповіді, оголошує оцінку. По закінченні опитування – робить висновок про загальну підготовку взводу до заняття.

 

2.4. Методичні вказівки по проведенню заняття.

Заняття проводити методом групового відпрацювання навчального матеріалу з демонстрацією слайдів. При цьому, дати можливість студентами законспектувати основні положення. Звернути увагу слухачів, що знання даного матеріалу будуть використовуватись начальником продовольчої служби при складанні звітних документів.

 

2.5. Методичні вказівки по заключній частині

Викладач робить висновки по заняттю, відзначає активних студентів. За результатами активності в процесі заняття кожен студент може бути оцінений.

Дає завдання на самостійну роботу.

Відповіді на запитання.

ІІІ. Хід заняття

 

Навчальні питання та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина – 10 хв. Заповнення журналу. Встановлення зв’язку заняття з навчальним матеріалом, що вивчався раніше. Відповіді на контрольні питання.   Оголошення теми заняття, навчально-виховної мети заняття, навчальних питань і час на їх викладання, інформаційне забезпечення. Після заповнення журналу нагадую студентам тему та питання, які вивчались на попередньому занятті. Задаю контрольні питання, при необхідності уточнюю відповіді. Зробити висновок про рівень засвоєння навчального матеріалу та якість підготовки студентів до заняття. Висвітлюю слайди. Оголошую тему, навчально-виховну мету, навчальні питання заняття, інформаційне забезпечення.
ІІ. Основна частина – 75 хв.  
Вступ – 3 хв. 1. Вибірка даних з книг обліку для складання звітів за формою 1/прод.- 30 хв. Роз’яснення студентам, що дані для складання звіту беруться із книжок обліку, які ведуться в діловодстві продовольчої служби. Нагадується, що перед складанням звіту по формі 1/прод проводиться підготовча робота, заходами якої є: 1. Вибірка по книжці ф. 42 із розділів І і ІІ кількості добових дач продовольства, що обернулись за квартал. 2. Вибірка даних про прибуток продовольства за квартал за джерелами прибутку та видами витрат з книги ф. 26. Вибірка по книжці ф. 42 із розділів І і ІІ кількості добових дач продовольства, що обернулись за квартал. Проводиться окремо підрахунок кількості витрачених добових дач по кожній нормі по кожному розділу книги ф. 42. Спочатку підрахунок ведеться по І розділу. Додається “всього складає” на кожне число по кожній нормі харчування. Підведення підсумків вивчення першого питання.     Оголосити перше навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайди з матеріалами першого питання. Роз’ясняю студентам порядок проведення вибірки даних з книг обліку ф.26 і ф.42 для складання звітів за формою 1/прод. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу.     З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання.   Підвожу підсумок вивчення першого питання.
2. Складання звіту за формою 1/прод.- 50 хв.   Звіт по продовольству ф. 1/прод. в службі військової частини складається кожний квартал і представляється довольчому органу до 8-го числа першого місяця, який слідує за звітним кварталом. Звіт включає в себе чотири розділи: І – відомості про кількість добових дач, які обернулись за квартал; ІІ – нарахування, рух і наявність продовольства; ІІІ – розшифрування іншого приходу і іншого витрачання; ІV – довідка про заміну продуктів, яка була здійснена за звітній період. Дані щодо продовольства НЗ у цей звіт не включаються. Підведення підсумків вивчення другого навчального питання.   Оголосити друге навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайди з матеріалами другого питання.   Роз’ясняю студентам характеристику і порядок розробці звітних документів за формою 1/прод, 2/прод. Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу.   З метою закріплення навчального матеріалу в процесі заняття задаю контрольні запитання студентам. Підведення підсумків вивчення другого навчального питання.
3. Вибірки даних із книги ф. 27 для складання звіту. – 15 хв. Роз’яснення студентам, що дані для складання звіту беруться із книжок обліку, які ведуться в діловодстві продовольчої служби. Період, перед складанням звіту-заявок ф.2/прод. та ф. 3/прод в роботі продовольчої служби військової частини характеризується проведенням наступних заходів: оформлення встановленим порядком списання непридатного та втраченого майна; отримання відремонтованої техніки та майна із ремонту; визначення і оформлення актами встановленої форми категорійності техніки, яка є в наявності; проведення відповідних записів у книжці обліку ф. 27 та формулярах про зміни в категорійності матеріальних засобів; перевірка укомплектованості техніки належними приладдям (запчастинами, інвентарем та інструментом) при необхідності скласти картку некомплектності. Підведення підсумків вивчення третього навчального питання.  
4. Складання звіту за формою 2/прод, 3/прод. – 65 хв. Звіт-заявка по формі 2/прод. складається один на рік станом на 1 січня і є основним документом на витребування посудо-господарчого майна для забезпечення військової частини на наступний рік. Дані по майну НЗ у звіт-заявку не включаються. Потреба у посудо-господарчому майні і обладнанні на поточне забезпечення визначається на підставі штатів і норм забезпечення, на штатну чисельність військовослужбовців, які отримують безкоштовне гаряче харчування в їдальні військової частини, на штатне число койок у військово-лікувальних закладах, на фактичну кількість їдалень, продовольчих складів. Вся техніка та майно у звіті ф. 3/прод. вказані по затвердженій номенклатурі ЦПУ МО. Пояснення змісту та порядку заповнення граф звіту-заявки ф. 3/прод. Підведення підсумків вивчення четвертого навчального питання.   Заключення – 2 хв.  
ІІІ. Заключна частина – 5 хв. Нагадується тема заняття, досягнення мети заняття, результат отриманий в ході заняття. Підводяться підсумки, оголошуються оцінки, задається завдання на самостійну роботу. Оголошується тема наступного заняття. Нагадати тему заняття та актуальність розглянутих питань. Підведення підсумків заняття, оголошую і виставляю оцінки з врахуванням усних відповідей, відмічаю кращих та недоліки, ставлю завдання на їх усунення. Відповідаю на запитання. Даю завдання на самостійну роботу. Оголосити тему наступного заняття.

 

ВСТУП

Керування організацією обліку і звітності матеріальних засобів у військовій частині здійснює командир військової частини. Він відповідає за стан обліку всіх матеріальних засобів у частині і своєчасне подання в довольчі органи управління звітних документів, які встановлені табелями термінових донесень. Заступник командира по тилу відповідає за стан обліку матеріальних засобів і звітності по підлеглим йому службам.

Начальник продовольчої служби військової частини безпосередньо відповідає за стан обліку матеріальних засобів продовольчої служби і своєчасне подання звітних документів по службі.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.220.31 (0.006 с.)