ТОП 10:

Контрольні тести за змістовим модулем 1Тести для модульного контролю розраховані на 6 балів: тестові завдання першого рівня (6 завдань) оцінюються у 2 бали, другого рівня (2 завдання) – 2 бали, третього рівня (1 завдання) – 2 бали.

 

Варіант 1

Контрольні тести за заліковим модулем 1 розраховані на 6 балів: тестові завдання першого рівня (6 завдань) оцінюються у 2 бали, другого рівня (2 завдання) – 2 бали, третього рівня (1 завдання) – 2 бали.

 

Перший рівень

1. Що є об’єктом соціології?

а) сучасне суспільство;

б) культура й спосіб життя людей;

в) суспільно-економічна формація;

г) закономірності історичного розвитку суспільства.

2. Питання, в яких не міститься варіантів можливих відповідей, респондент самостійно формулює відповідь:

а) відкриті запитання;

б) закриті запитання;

в) напівзакриті запитання.

3. Орієнтуються на приписні статуси особистості (походження) і передбачають потужні бар’єри між: стратами, які жорстко дистанціюють їх, мінімалізують соціальні переміщення між ними – це:

а) відкриті стратифікаційні системи;

б) закриті стратифікаційні системи;

в) соціальна мобільність.

4. Автором теорії соціальної мобільності є:

а) М. Шаповал;

б) Р. Мертон;

в) П. Сорокін;

г) Г.Тард.

5. Німецький соціальний філософ Юрген Хабермас, автор «Теорії комунікативної дії»:

а) відкидає ідею людського життя як пріоритетної цінності;

б) стверджує, що суспільство – ілюзія повсякденної свідомості;

в) стверджує, що процес комунікації є механізмом виявлення і подолання розбіжностей;

г) відкидає ідею інтеграції соціологічних теорій.

6. Служать для перевірки стійкості, правдивості і несуперечності відповідей, визначення їх достовірності і щирості:

а) питання-фільтри;

б) контрольні запитання;

в) основні запитання.

Другий рівень

7.Проведена за визначеним планом бесіда, що припускає прямий контакт дослідника з респондентом і запис відповідей респондента вручну або за допомогою технічних засобів – це…

8. Хто із соціологів французької соціологічної школи визначив XIX-початок ХХ століття як «еру юрби»?

Третій рівень

9. Поясніть, у чому полягає різниця між відкритою та закритою стратифікацією. Назвіть історичні типи стратифікації.

Варіант 2

Контрольні тести за заліковим модулем 1 розраховані на 6 балів: тестові завдання першого рівня (6 завдань) оцінюються у 2 бали, другого рівня (2 завдання) – 2 бали, третього рівня (1 завдання) – 2 бали.

 

Перший рівень

1. Респондент – це людина, що:

а) проводить інструктаж інтерв’юерів;

б) здійснює збирання первинної соціологічної інформації методом анкетного опитування;

в) бере участь у емпіричному соціологічному дослідженні як джерело усної або письмової інформації;

г) готує групове анкетування.

2. Соціологічний експеримент – це:

а) чітке й точне визначення соціально-економічних чинників, які підлягають виміру;

б) вплив на колективи й взаємини в них змінними, якими управляють та які контролюють, з метою пізнання й поліпшення способів управління ними;

в) реакція об’єкта на чинники, що впливають.

г) опитування експериментаторів за проблемою, що цікавить дослідника.

3. Закритим в анкеті називається питання в тому разі, якщо:

а) воно дає можливість тому, хто відповідає, висловити свою думку у всій повноті й до дрібниць;

б) дослідник не впевнений у повноті відомих йому варіантів відповідей на поставлене питання, тому дає можливість тому, хто відповідає, самому відповісти на них;

в) дослідником пропонується прямий контакт інтерв’юера з респондентом;

г) на нього в анкеті подається повний набір варіантів відповідей.

4. Під тестуванням як методом збирання інформації розуміють:

а) завдання стандартної форми за якими здійснюються дослідження психофізіологічних характеристик людини або соціальної групи;

б) наявність погоджених показників, отриманих у тих же самих випробуваних, при повторному дослідженні;

в) створення умов, що забезпечують збирання якісної інформації про об’єкт дослідження;

г) установлення розходжень між реакціями даного індивіда в різних умовах.

5. Спостереження в соціології – це:

а) визначення частини ознак об’єкта, які можуть вплинути на результати проведеного дослідження;

б) одержання інформації, яка доступна до сприйняття дослідника й реєструється як повторювані та типові ознаки;

в) штучно створена ситуація, що дозволяє з певною точністю виявити істині дії учасників;

г) метод збирання інформації в ході безпосереднього або опосередкованого спілкування дослідника й опитуваного за даною проблемою.

6. Соціометричний метод збирання інформації – це:

а) сукупність переважно організаційних і методичних прийомів і способів збирання, обробки й аналізу даних;

б) напрямок у західній соціології, що орієнтується на аналіз соціальних явищ і процесів у відносно невеликих соціальних групах;

в) поглиблене вивчання якого-небудь соціального явища;

г) галузь соціальної психології, пов’язана з вивченням міжособистісних взаємин у малих соціальних групах.

Другий рівень

7. Хто ввів у науковий обіг поняття «соціальність»?

8. Хто із соціологів французької соціологічної школи визначив XIX-початок ХХ століття як «еру юрби»?

Третій рівень

9. Напишіть переваги і недоліки анкетування як методу опитування.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.006 с.)