ТОП 10:

Заліковий модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологіїПлан проведення семінарського заняття за темою 4
«Особистість у системі соціальних зв'язків»

Питання для обговорення

1. Поняття особистості в соціології.

2. Основні теорії особистості. Рольова теорія особистості.

3. Сутність процесу соціалізації, її стадії.

Рекомендована література

Основна

1. Cоціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 173-194.

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – К. : Атака, 2004. – С. 24-37.

3. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій. – [3-тє вид., перероб. i доп.]. – Львів : Кальварiя, 2003. – С. 177-200.

Додаткова

4. Кон И.С. Социология личности / И.С. Кон. – М. : Политиздат, 1967. – 383 с.

5. Паршина Т.О. Структурная модель социально-психологической адаптации человека / Т. О. Паршина // СОЦИС. – 2008. – №8. – С. 100-105.

6. Чернін І.М.Соціологія: Загальний аспект теорії і практики : навч.-метод. посібник / І.М. Чернін, Н.С. Скок. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. –
С. 51-57.

 

Теми повідомлень

1. Ієрархічна структура особистості.

2. Психодинамічна теорія особистості З.Фрейда.

3. Аналітична теорія особистості К.Юнга.

4. Гуманістична теорія особистості К.Роджерса, А.Маслоу.

5. Когнітивна теорія особистості Дж.Келлі.

6. Діяльнісна теорія особистості С.Л.Рубінштейна, А.М.Леонтьєва.

План проведення семінарського заняття за темою 5

«Девіантна поведінка та соціальний контроль»

Питання для обговорення

1. Поняття і види девіантноїповедінки.

2. Теорії і соціальні концепції девіації.

3. Основні типи девіантноїповедінки.

4. Поняття соціальної норми та соціального контролю.

Рекомендована література

Основна

1. Соціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 248-265.

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. / Є.В. Сірий. – К. : Атака, 2004. – С. 436-443.

Додаткова

3. Осипова О.С. Девиантное поведение: благо или зло? // СОЦИС. – 2008. – № 9. – С. 106-109.

4. Гилинский Я.И. Девиантность, социальный контроль и политический режим. Избр. ст. / Гилинский Я.И. – С.Пб. : Юрид. центр Пресс, 2004. - 322 c.

5. Дюркгайм Е. Самогубство: соціологічне дослідження / Пер. з фр. Л.Кононович. – К. : ОСНОВИ, 1998. – 519 с.

6. Книш М. Суїцид: учора, сьогодні… [Електронний ресурс] // Буковинський журнал. – 2002. – № 1-2. – Режим доступу: http://www.bukjournal.com/mykola-knysh-sujitsyd-uchora-sohodni/

Теми повідомлень

1. Пояснення причин девіації з позицій біологічних підходів.

2. Трактування причин девіантної поведінки Е.Дюркгеймом.

3. Пояснення девіантної поведінки теорією структурної напруженості.

4. Особливості девіації у суспільствах перехідного періоду.

План проведення семінарського заняття за темою 6

«Етносоціологія»

Питання для обговорення

1. Етносоціологія: предмет вивчення, специфіка.

2. Етнос як елемент соціального життя суспільства. Тенденції і закономірності процесу розвитку етносів.

3. Основні концептуальні схеми соціології нації.

Рекомендована література

Основна

1. Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – К. : Основи, 1999. – С. 256-288.

2. Соціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2005. – С. 278-293.

3. Соціологія / За заг. ред. В.П. Андрущенко, М.І. Горлача. – [3-тє вид. перероб і доп.]. – К.; Харків : «Глобус», 1998. – С. 310-331.

4. Черниш Н. Соціологія : курс лекцій. – [3-тє вид., перероб. i доп.]. – Львів : Кальварiя, 2003. – С. 255-298.

Додаткова

5. Арутюнян Ю.В. Этносоциология перед вызовами времени / Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева // СОЦИС. – 2008. – №7. – С. 85-94.

6. Степаненко В. Етнос-демос-поліс: Етнополітичні проблеми соцієтальної трансформації в Україні / В. Степаненко // Соціологія: Теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. – С.102-120.

 

Теми повідомлень

1. Теорія етногенезу Л. Гумільова.

2. Поняття «етноцентризм». «націоналізм» та «шовінізм».

3. Український етнос: історія, сучасність.

План проведення семінарського заняття за темою 7

«Соціологія сім’ї та шлюбу»

Питання для обговорення

1. Визначення сім’ї та шлюбу. Історичні форми шлюбів та типологія сім’ї.

2. Функції сім’ї, шляхи її створення.

3. Сучасні й постсучасні типи сім’ї та сімейно-шлюбні відносини.

4. Сучасні проблеми української сім’ї та заходи демографічної політики.

Рекомендована література

Основна

1. Соціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-тє вид., допов. та переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 266-281.

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. – М. : Изд-во МГУ; Изд-во Междунар. ун-та бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996. –
С. 21-92.

Додаткова

3. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – СПб. : ТОО ТК «Петрополис», 1998. – 272 с.

4. Закон Украины «Об Общегосударственной программе «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка» на период до 2016 года» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rus/order/?id=798200

5. Конвенция ООН о правах ребёнка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.good.cnt.ru/family/ConUN-ChR.htm

6. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14.

 

Теми повідомлень

1. Дослідження сім’ї у символічному інтеракціонізмі.

2. Історичні зміни інституту сім’ї і перспективи у ХХI ст.

3. Соціальні проблеми стосунків між поколіннями.

4. Мотиви розлучень.

 

План проведення семінарського заняття за темою 8

«Соціологія масових комунікацій»

Питання для обговорення

1. Поняття «масова комунікація» та «масова інформація».

2. Соціальна природа та історична обумовленість масових комунікацій.

3. Парадигми вивчення масової комунікації.

Рекомендована література

Основна

1. Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – К. : Основи, 1999. – С. 429-465.

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – К. : Атака, 2004. – С. 401-405.

Додаткова

3. Васюков И. Село Компьютеррово и его обитатели [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/
Article/_Vasuk_Komp.php.

4. Макеєв С.О. Соціологія: Навч. посібник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com.ua/17250216/sotsiologiya/
masova_komunikatsiya#97.

5. Науменко Т.В. Социология массовых коммуникаций в структуре социологического знания[Електронний ресурс]. – Режим доступу: isras.ru›files/File/Socis/2003-10/naumenko.pdf.

6. Филатова О.Г. Интернет как масс-медиа [Електронний ресурс] // Актуальные проблемы теории коммуникации: Сб. наук. пр. – СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – C. 232-240. – Режим доступу: http://www.russcomm.ru/
rca_biblio/f/filatova.shtml

 

Теми повідомлень

1. Статус мас-медіа.

2. Постмодерністські перспективи масової комунікації.

3. Контент-аналіз у дослідженнях масової комунікації.

 

План проведення семінарського заняття за темою 9

«Економічна соціологія як наука»

Питання для обговорення

1. Предмет, завдання та функції економічної соціології.

2. Економічна криза і прогрес. Соціальні аспекти ринку і проблеми конкуренції.

3. Роль економічної соціології у вдосконаленні торговельно-економічної сфери нашої держави.

Рекомендована література

Основна

1. Соціологія: Навч. посібник для тих, хто вивчає проблеми соцуправління / За заг. ред. В.В. Буреги, О.В. Мазурика. – [3-те вид., допов. і переробл.]. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – С. 195-210.

2. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посіб. / Є.В. Сірий. – К. : Атака, 2004. – С. 342-350.

Додаткова

3. Радаев. В.В. Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие. – М. : Аспект Пресс, 1997. – С. 15-95.

4. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. : Юрайт-Издат, 2003. – С. 72-88.

Теми повідомлень

1. Інтерес як мотивація діяльності людини.

2. Поняття господарської культури та влади.

3. Взаємозв’язок економічної соціології з іншими науками.

4. Безробіття. Піднесення і занепад праці.

5. Сучасне рабство.

6. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

Самостійна робота є важливим елементом всієї системи підготовки у вищому навчальному закладі і сприяє кращому засвоєнню та ефективному опануванню навчального матеріалу. До самостійної роботи належать такі види робіт, які студенти виконують під час підготовки до всіх аудиторних занять, у процесі підготовки індивідуальних або аудиторних завдань, навчально-пошукової або науково-дослідної діяльності, незалежно від того, чи проводиться вона без участі або за умов консультування викладачем поза розкладом або за розкладом, що регламентує самостійну підготовку.

Самостійна робота студентів є основною формою оволодіння знаннями у вільний від аудиторних занять час. З дисципліни «Соціологія» рекомендуються такі види самостійної роботи: самостійне вивчення й поглиблене опрацювання певних розділів дисципліни та окремих питань; вивчення матеріалу лекцій за конспектами, підручниками і спеціальною літературою; виконання домашніх завдань при підготовці до семінарських занять; виконання індивідуальних завдань; виконання творчих завдань; підготовка до контрольних робіт та модульного тестування; написання рефератів; підготовка доповідей на студентських наукових конференціях.

Мета самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» – поглибити, узагальнити, систематизувати одержані під час лекцій опорні знання. Під час самостійної роботи студент має опрацювати спеціальну термінологію, з якою він ознайомитися під час вивчення відповідних тем дисципліни. Виконання такого завдання передбачає ознайомлення з трактуванням цих термінів у довідково-інформаційних джерелах. Знайдені варіанти тлумачення термінів студент занотовує у спеціальний словник. Після кожного вивченого змістового модуля студент опрацьовує і заносить у словник нові терміни. Виконані студентом самостійні завдання дозволяється використовувати як допоміжні матеріали під час проведення підсумкового контролю.

 


 

Зміст самостійної роботи студентів та форми контролю

 

№ з/п Найменування змістових модулів Види та зміст самостійної роботи Вимоги до знань та вмінь Форми контролю
  Змістовий модуль 1. Соціологія як наука
Тема 1. Соціологія як наука про суспільство. Історія соціології Опанування літератури. Складання таблиці «Головні напрями розвитку соціології XIX-XX століття» та словничка Знати теоретичні та соціальні передумови виникнення соціології, класичний період її розвитку, напрямки і проблеми сучасної західної соціології, засвоїти об’єкт, предмет, структуру та функцiї соцiологiї. Вміти, на основі набутих знань та аналізу опанованої літератури, орієнтуватися у напрямках і проблемах сучасної соціології Усне опитування; перевірка таблиці, словничка
Тема 2. Соціологічна теорія суспільства Опанування літератури. Складання таблиці «Типологія суспільств» та словничка Знати окремi проблеми теорiї класiв, соцiальної стратифiкацiї та мобiльностi. Вміти, на основі аналізу опанованої літератури, використовуючи критерії класифікації та ознаки соціальних інститутів та спільнот, визначати їх функції в конкретному суспільстві. Використовуючи базові ознаки і типологію суспільства, визначати тип суспільства, його мобільність та маргінальність Поточне тестування; усне опитування; перевірка таблиці, словничка
Тема 3. Організація і проведення соціологічних досліджень Опанування літератури. Підготування доповідей і повідомлень, складання словничка, підготовка до контрольного тестування за заліковим модулем Знати методику проведення конкретного соцiологічного дослiдження. Вміти інтерпретувати і використовувати у професійній діяльності та повсякденному житті знання з емпіричної соціології, а також у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначити характеристики суспільної реальності Заслуховування доповідей і повідомлень; перевірка словничка; контрольне тестування за результатами першого залікового модулю
             

Продовження таблиці

  Змістовий модуль 2 Спеціальні та галузеві соціології
Тема 4. Особистість у системі соціальних зв’язків Опанування літератури. Написання есе, складання словничка Знати основні теорії особистості, її структури, усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Вміти, на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи процедури соціологічного аналізу, встановлювати власний соціальний статус, соціальний статус учасників спільної діяльності Опитування; заслуховування есе; перевірка словничка  
Тема 5. Девіантна поведінка та соціальний контроль Опанування літератури. Підготовка рефератів, складання словничка Знати основні теорії девіантної поведінки, усвідомити сутність процесу соціалізації особистості. Вміти, на основі аналізу літератури, використовуючи базові ознаки і типологію девіантної поведінки, визначати її рівень та особливості у суспільстві Експрес-опитування; заслуховування і захист рефератів; перевірка словничка
Тема 6. Етносоціологія Опанування літератури. Складання словничка Знати основні теорії стосовно етносу як елементу соціального життя, суспільства, тенденції і закономірності тенденції і закономірності процесу розвитку етносів, розвитку українського етносу. Вміти пояснювати актуальні і складні процеси і явища сучасного суспільства за допомогою етнокультурних особливостей, визначати рівень та особливості етнопроблем у суспільстві Усне опитування; перевірка словничка  
Тема 7. Соціологія сім’ї та шлюбу Опанування літератури. Підготовка доповідей, складання словничка Підготовка до поточної контрольної роботи Знати теоретичний матеріал стосовно соціологічного розуміння сім’ї, типології сім’ї, проблем сучасної сім’ї,про стан сім’ї у суспільстві, співвідношенні сім’ї з іншими соціальними інститутами, роль сім’ї у стабілізації соціальної структури, сімейно-шлюбні відносини, сучасні проблеми української сім’ї та заходи демографічної політики. Вміти розбиратися у протилежних наукових концепціях пояснення сучасних тенденцій сім’ї, розрізняти їх у суспільній думці, побутових трактуваннях і точках зору Заслуховування доповідей і повідомлень; поточне тестування; перевірка словничка

Закінчення таблиці

4
Тема 8. Соціо-логія масових комунікацій Опанування літератури. Складання таблиці «Соціологічні моделі комунікацій» та словничка Знати поняття «масова комунікація» та «масова інформація», соціальну природу та історичну обумовленість масових комунікацій, парадигми вивчення масової комунікації. Вміти, використовуючи загальнонаукові та соціологічні методи, аналізувати та досліджувати проблеми масової комунікації у сучасному суспільстві, володіти прийомами комунікації та вміти застосовувати їх на практиці Усне опитування; перевірка словничка
Тема 9. Економічна соціологія як наука Опанування літератури. Підготування доповідей, складання словничка. Підготовка до контрольної роботи за заліковим модулем Знати роль економічної соціології у вдосконаленні торговельно-економічної сфери нашої держави. Знати об’єкт, предмет, історію розвитку економічної соціології, методологічні підходи до осмислення і дослідження економіки з точки зору системи категорій та соціальних механізмів економічної соціології. Вміти, на основі аналізу літератури, використовуючи соціологічний інструментарій, проводити дослідження у сфері економічних стосунків людей, що виникають як у масштабах суспільства, так і на підприємствах, організаціях, визначати особливості балансу багатства і бідності сучасного українського суспільства. Заслуховування доповідей і повідомлень; перевірка словничка; контрольне тестування за результатами другого залікового модулю

 

 


 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.015 с.)