ТОП 10:

На тему: Організація системи управління забезпеченням економічної безпеки підприємства (на прикладі ТОВ «Фарма ефект плюс»)Форма № Н-10.11 (КРОК)

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

 

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки

 

Кафедра управління фінансово-економічною безпекою

 

 

8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”

 

 

Дипломна робота

 

На тему: Організація системи управління забезпеченням економічної безпеки підприємства (на прикладі ТОВ «Фарма ефект плюс»)

Студентка магістратури, групи УФЕБ-__м Науковий керівник:

кандидат економічних наук,доцент

(вчене звання або посада, якщо немає звання)

Салямова Олена ДмитрівнаТринька Людмила Ярославівна

(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)

 

___________________ _______________ _______________

(підпис студента) (Дата) (Підпис)

 

 

Попередній захист:

___________________________________________________________________________

(Висновок: “До захисту в державній екзаменаційній комісії”)

Завідувач кафедри ____________ ___________________ _____________

(Підпис ) (Прізвище, ініціали) (Дата)

 

м. Київ - 2015 рік


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….…………………....4

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………….…8

1.1 Сутність та особливості систем управління підприємством…………….……8

1.2 Основні елементи керуючої та керованої підсистем системи управління....19

1.3 Система управління фінансово - економічною безпекою підприємств………..30

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "САЙЛЕНС"……………………………………….…....41

2.1.Характеристика господарської діяльності ТОВ "Сайленс"……………….....41

2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ "Сайленс"………………...49

2.3.Аналіз загроз економічної безпеки підприємства………………………..…..59

2.4. Характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства……………………………………………………………………….65

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "САЙЛЕНС"………..70

3.1. Формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємства…………………………………………………….….…70

3.2 Пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування системи управління………………………………………………………………...77

3.3 Розробка механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства………………………………………………………………………..85

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….115

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...…………………118

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………121

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Грн. – гривні

ЕОМ – електронні обчислювальні машини

IT – інформаційні технології

Млн. – мільйони

Млрд. – мільярди

ОЗ – основні засоби

ОСУ – організаційна система управління

ОТСУ – організаційно-технічна сторона управління

Рис. – рисунок

Рр. - роки

СЕСУ – соціально-економічна сторона управління

СОТ – Світова організація торгівлі

СУ – система управління

Табл. – таблиця

Тис. – тисячі

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

СБ – служба безпеки

ВСТУП

 

 

Системи управління підприємством – одне із ключових понять менеджменту, тісно пов’язане із цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень…

Актуальність теми дипломної роботиобумовлена необхідністю розробки практичних рекомендацій щодо …

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення механізму управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Об’єктом дослідження є система забезпечення економічної безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Предметом дослідження є організація системи управління забезпеченням економічної безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Відповідно до мети дипломної роботи поставлені наступні завдання:

§ визначити сутність та особливості систем управління підприємствами;

§ охарактеризувати принципи побудови та функціонування систем управління;

§ дослідити особливості еволюції систем управління в економічно розвинутих країнах світу;

§ проаналізувати фінансово-економічне становище підприємства ;

§ оцінити ефективність діяльності ТОВ “Сайленс”;

§ дослідити систему управління ТОВ “Сайленс”;

§ розробити пропозиції щодо створення механізму управління системою безпеки підприємства;

§ удосконалити організаційну структуру служби безпеки підприємства;

§ надати пропозиції щодо вдосконалення механізму управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”;

§ розробити сучасну структуру служби бепеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Методи наукового дослідження.Припідготовки дипломної роботи використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи:

§ логічного і історичного аналізу;

§ причинно-наслідкового та функціонального аналізу при дослідженні підприємства та його системи управління;

§ системного підходу;

§ економічного аналізу.

Практичне значення полягає в тому, що пропозиції надані в дипломної роботі можуть бути використані при розробки сучасних механізмів управління системою економічної безпеки підприємств...


Висновки до 1 розділу

Система управління і управлінські відносини складають основу механізму управління безпекою підприємства…

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "САЙЛЕНС"

2.1. Характеристика господарської діяльності ТОВ "Сайленс"

Головною метою Товариства з обмеженою відповідальністю “Сайленс ” є поєднання фінансового, технічного та інтелектуального потенціалу учасників для отримання прибутку…

Висновки до 2 розділу

 

Аналіз фінансово-хозяйственной діяльності ТОВ “Сайленс ” показує... Механізм управління системою безпеки дозволяє ефективно вирішувати завдання …

Серозним недоліком системи безпеки є те, що вона не носить комплексний характер і вирішує тільки питання пов'язані з охороною об'єктів і території підприємства і організацією пропускного режиму...

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “САЙЛЕНС ”

Висновки до 3 розділу

 

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи стабільна праця і розвиток підприємства залежить від ефективності його системи забезпечення економічної безпеки. Для побудови сучасної системи безпеки необхідно визначити принципів побудови та функціонування ії систем управління. Розробити стратегію економічної безпеки як важливу складову механізму управління підприємством та механізм управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства...


ВИСНОВКИ

Успішна діяльність і розвиток підприємств України в умовах становлення ринкової економіки в нашій країні можлива тільки в тому випадку якщо вони належну увагу будуть приділяти своїй економічній безпеці. Побудова сучасної системи безпеки пов'язане з рядом проблем. Одна з них пов'язана зі створенням ефективного механізму управління системою безпеки…

В дипломній роботі подано конкретні пропозиції щодо побудови сучасної моделі механізму управління системою безпеки підприємства, визначені основні етапи процесу управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства та розроблено алгоритм управління системою безпеки підприємства. Запропоновані заходи щодо удосконалення механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства дозволить створити умови для його стійкого функціонування та розвитку в умовах небезпек, загроз та ризиків ринкової економіки...

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Державний департамент з питань банкрутства [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 № 533 // Урядовий кур’єр. – № 90. – С. 6–8.

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України

[Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 28. 08. 2001

№ 368. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Андрійко О. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади [Текст] : монографія / О. Ф. Андрійко. – К. : Наукова думка, 2004. – 301 с.2. Барановський О. Основи фінансової безпеки [Текст] / О. Барановський // Финансовые услуги. – 1998. – № 1. – С. 16–19.

4. Головко О. Г. Стабільність та нестабільність у розвитку банків: аналіз та оцінка / О. Г. Головко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 165–170.

5. Гуторова Н. Проблеми кримінальної відповідальності за посередню винність при вчиненні злочинів проти державних фінансів [Текст] / Н. Гуторова // Право України. – 2001. – № 12. – С. 120–123.

6. Давыдова Л. В. Теоретические аспекты проблемы финансовой стабильностикоммерческих банков / Л. В. Давыдова, С. В. Кулькова // Финансы и кредит. – 2005. – № 2 (170).– С. 2–5.

7. Додонова В.І. Лінгво-семантичний аналіз поняття «раціональність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Niz/2009_10/Dodonova.html.

8. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.rbinternational.com.ua

9. Електронний ресурс– Режим доступу: http://www.rzb.at

10. Електронний ресурс – Режим доступу: http://http://www.aval.ua/about/

11. Захаров О.І. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності : навч. посібн. / О.І. Захаров, П.Я. Пригунов. – К. : Вид-воКНТ, 2008. – 257 с.

12. ЗубокМ.І. Безпека банківської діяльності : навч. посібн. / М.І. Зубок. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 190 с.

13. Орлюк, О. П. Банківська система України. Правові засади організації [Текст] / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 376 с.ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

14. Побережный С. Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Текст] : монография / С. Н. Побережный, Б. А. Дадашев, А. Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ “УАБД НБУ”, 2010. – 239 с.

15. Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 с.

16. Cидоренко В. А. Безпека кредитного процесу: сутність і механізм забезпечення [Електронний ресурс] / В. А. Сидоренко. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/NUbsNbU/2010_1/VUBSNBU7_p198-p205.pdf.

54. Третьякова С. Н. Организационно-методические основы управления корпоративной надежностью коммерческих банков : дисс. канд. экон. наук / Третьякова С. Н. – Хабаровск, 2002. – 196 с.

55. ХмеленкоО.В.Кредитування та контроль : навч. посібн. / О.В. Хмеленко, В.Я. Вовк. – Х. : Вид-во "Інжек", 2004. – 240 с.

56. Шевцова О.Й.Способи протидії загрозам фінансовій безпеці [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Й. Шевцова, Р. Г. Сніщенко // Економіка і регіон. – 2010. – N1. – С.99-107.

57. Швець Н.Р.Методи вимірювання величини банківських ризиків: Перспективи застосування в українській банківській практиці / Н.Р. Швець, В.К. Євдокименко // Економічні науки. – 2010. – № 6. – С. 222-224.

58. Яременко С. М. Економічна безпека банків та способи її забезпечення/ С. М. Яременко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/foa/2009_13/13_18.pdf.

ДОДАТКИ


Додаток А

 

Таблиця 2.1.

№п/п Рядок Показники   2006р. тис. грн   2007р. тис. грн Абсолютне відхилення (+/-) тис.грн Відносне відхилення (%)
1.     Загальна вартість майна 9864,6 11943,0   +2078,4   +21,07  
2. Вартість необоротних активів 1245,6 1785,7   +540,1   +43,36  
3. Вартість оборотних активів 8618,4 10156,7   +1538,3   +17,85  
4. Вартість матеріальних оборотних коштів 0,1 7,2   +7,1     +7100,00  
5. Величина власного капіталу 7097,5 9209,5   +2112   +29,76  
6. Довгострокові зобов’язання - - - -
7. Поточні зобов’язання 2767,1 2733,5   -33,6   -1,21  
8. 480+620 Розмір позиченого капіталу 2767,1 2733,5   -33,6   -1,21  
9. 380-080 Величина власних коштів в обороті 5851,9 7423,8   +1571,9   +26,86  
10. 260-620 Робочий капітал 5851,3 7423,2   +1571,9   + 26,86  

Розрахунок абсолютних показників фінансового стану

 


ВИТЯГ

з методичних рекомендацій щодо написання дипломної роботи

для студентів спеціальності 8.18010014 „Управління фінансово-

економічною безпекою”

  1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ РОБОТИ

3.1. Вступ до дипломної роботи повинен розкрити та науково обґрунтувати актуальність та значення обраної теми для фахової діяльності. Важливим моментом вступу є формулювання мети дослідження: вона повинна бути чіткою, зрозумілою, стисло відображати той результат, якого прагне досягти автор (наприклад, розробити рекомендації; виявити небезпеки, загрози та ризики; дослідити дію певних чинників на стан фінансово-економічної безпеки; довести ефективність певної організації системи забезпечення фінансово-економічної безпеки).

Необхідно також чітко визначити об’єкт та предмет дослідження, тобто те, що буде стояти у центрі роботи та конкретно досліджуватися.

Об’єкт дослідження визначає сферу, область дослідження (наприклад, організація системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації); механізми управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства (організації, установи); планування діяльності системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; інноваційні технології забезпечення фінансово-економічної безпеки та інше).

Предмет – це конкретно те, що досліджується в об’єкті і тісно пов’язане з темою роботи (наприклад, сукупність організаційних, управлінських і економічних відношень виникаючих в умовах взаємодії і співпраці при забезпеченні фінансово-економічної безпеки; основні компоненти механізму управління системою фінансово-економічної безпеки та організація їх взаємодії; реальні та потенційні, зовнішні та внутрішні загрози фінансово-економічної безпеки підприємству (установі, організації); організація впровадження інноваційних технологій забезпечення фінансово-економічної безпеки; правові норми регламентуючі організацію діяльності системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації)).

Таким чином, необхідно пам’ятати, що об’єкт – поняття більш широке, ніж предмет.

Відповідно до мети дослідження формулюються завдання роботи: їх має бути 3-4 (не більше 6), їхнє формулювання повинно логічно відображати послідовність та етапи досягнення мети дослідження.

Для підтвердження вірогідності дослідження необхідно вказати на ті методи наукового дослідження, які були використані у ДР. Це повинен бути не просто перелік відомих методів дослідження, але чітка вказівка на те, що, де, яким методом було досліджено.

Якщо магістерською роботою передбачено проведення експерименту, у вступі необхідно сформулюватигіпотезу, яка повинна знайти своє підтвердження саме у результаті здійснення магістрантом експериментальної роботи.

Дуже важливою є вказівка на практичне значення роботи, тобто, що від втілення її результатів чекає магістрант; або де результати дослідження вже були (та можуть бути) використані.

У вступі необхідно вказати на базу, де проводилося дослідження.

Обсяг вступу – 3-5 сторінок.

3.2. Перший розділ (ТЕОРЕТИЧНИЙ) може структурно складатися з декількох підрозділів, якщо це диктується логікою викладання матеріалу. В ньому необхідно на теоретичному рівні показати, ким та коли розглядалися питання, що обрані предметом ДР, які існують погляди на вирішення цих проблем, що залишилося поза увагою дослідників або вже не відповідає сучасним вимогам і тому потребує додаткового вивчення.

Необхідно на цій підставі вказати напрямок, у якому буде далі проведено дослідження, показати ті методи, що будуть застосовані для отримання необхідного результату, довести, що саме вони гарантують високу вірогідність результатів та дійсно зможуть виявити і розкрити проблеми, заявлені для дослідження. Ці методи та методики дослідження можуть бути як власні, авторські, так й запозичені. В останньому випадку необхідно точно вказати автора методики та джерело, з якого вона була взята.

У роботі обов’язково будуть використані різні визначення, категорії, які пов’язані з обраною проблемою. Вони можуть бути сформульовані різним вченими, що досліджували проблему, мати розбіжності у тлумаченні. Магістрант повинен вказати, якого з тлумачень він дотримується, або дати власне визначення та обґрунтувати його.

Саме вказівки на подальшу спрямованість дослідження, визначення категоріального апарату повинні складати проміжний висновок до першого розділу. Він не виділяється структурно як окремий підрозділ, а позначається як заключний абзац.

РЕФЕРАТ

Дипломна робота магістра на тему: “ Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі підприємства ТОВ “Сайленс”)”

містить 105 сторінок, 11 таблиць, 12 рисунків, список літератури з 44 найменувань, 5 додатків.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІДПРИЄМСТВО, МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ, КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗПЕКИ, СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ.

 

Актуальність теми визначається високою роллю і значенням системи управління як підприємством в цілому так і його системою безпеки зокрема. Від ефективності системи управління залежить наскільки успішною буде робота підприємства і його системи безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи. У сучасних умовах на систему безпеки підприємства покладені відповідальні завдання по зниженню рівня рисок і погроз, а також створенню сприятливих умов в кризових умовах. Для того, щоб успішно справиться з такими завданнями необхідно створити такі механізми управління системою безпеки, які б дозволили ефективно використовувати вєсь потенціал підприємства, всі його ресурси для забезпечення стабільної роботи і розвитку в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління діяльністю з забезпечення економічної безпеки підприємства, розробки ефективних механізмів управління комплексною системою безпеки.

Дослідження проводилися на основі підприємства ТОВ “Сайленс”.

У дипломної роботі надана оцінка господарської діяльності ТОВ "Сайленс", зокрема його фінансово-економічний стан. Проведень аналіз існуючих загроз економічної безпеки підприємства і надана характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства.

Отримані результати надають змогу зробити висновки про те, що не дивлячись на високий рівень конкуренції та інші несприятливі чинники підприємство успішно працює, а його система безпеки сприяє створенню зовнішніх і внутрішніх сприятливих умов для стабільної роботи і розвитку.

Завдання дипломної роботи:

§ визначити сутність та особливості систем управління підприємствами;

§ охарактеризувати принципи побудови та функціонування систем управління;

§ дослідити особливості еволюції систем управління в економічно розвинутих країнах світу;

§ проаналізувати фінансово-економічне становище підприємства ;

§ оцінити ефективність діяльності ТОВ “Сайленс”;

§ дослідити систему управління ТОВ “Сайленс”;

§ розробити пропозиції щодо створення механізму управління системою безпеки підприємства;

§ удосконалити організаційну структуру служби безпеки підприємства;

§ надати пропозиції щодо вдосконалення механізму управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”;

§ розробити сучасну структуру служби бепеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Об’єктом дослідження єорганізація управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Предмет дослідженняє діяльність підприємства щодо створення механізмів управління системою економічної безпеки.

Інструментарій дослідження опитування, аналіз існуючих документів регламентуючих діяльність підприємства ТОВ “Сайленс” його системи безпеки, механізмів управління підприємством і його системою безпеки, спостереження, профессійни співбеседи.

Практичне застосування виконаного дослідженнявизначається можливістю використання запропонованих рішень, висновків і методичних рекомендацій для запровадження сучасних підходів щодо створення ефективних механізмів управління комплексною системою забезпечення економічної безпеки підприємств в сучасних умовах.

Результати дослідженнявикористано в практичній діяльності служби безпеки підприємства ТОВ “Сайленс” Зокрема, прийняті до впровадження запропоновані підходи щодо формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємством, надані пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування системи управління безпекою та розробки механізму управління системою забезпечення економічної безпеки.

*ПРИМІТКА: Використовувати рисунки тат таблиці, подані у зразку, у своїй дипломній роботі - ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

 

Зразок відгуку наукового керівника

 

ВІДГУК

на дипломну роботу студента Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки Університету "КРОК"

Радченко Юрія Васильовича, виконану на тему:

"Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі підприємства ТОВ "Сайленс")"

Дипломная работа выполнена в инициативном порядке.

Метою дипломної роботи є теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління діяльністю з забезпечення економічної безпеки підприємства, розробки ефективних механізмів управління комплексною системою безпеки.

Актуальність теми дослідження визначено тим, що в сучасних умовах українським підприємствам доводиться працювати в несприятливих умовах, викликаних світовою фінансово-економічною кризою і нестабільною політичною обстановкою в країні. У такій обстановці успішна робота підприємства багато в чому залежить від його системи управління, її здатності адекватно реагувати на зовнішні чинники. Це повною мірою стосується діяльності системи безпеки підприємства на яку покладаються складні завдання по зниженню і протидії погрозам і ризикам діяльності підприємства.

Для того, щоб успішно справиться з такими завданнями необхідно створити такі механізми управління системою безпеки, які б дозволили ефективно використовувати весь потенціал підприємства, всі його ресурси для забезпечення стабільної роботи і розвитку в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища.

Зміст дипломної роботи відповідає затвердженому завданню.

Студент при підготовки дипломної роботи продемонстрував достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та свою здатність до самостійного проведення наукових досліджень в галузі економічної безпеки

При виконанні роботи студент активно використовувал обчислювальну техніку, інформаційні ресурси мережі ИНТЕРНЕТ та науково-методичну літературу з економічної безпеки

Мета дослідження досягнута в повному обсязі, тема роботи розкрита повністю.

Методи аналізу вибрані та застосовані вірно. Дослідження являє собою закінчену, логічно зв`язану роботу.

Як недолік виконаної роботи можна відзначити недостатньо розкриті тенденції по розвитку недержавної системи безпеки в Україні

Представлена дипломна робота має практичне значення для створення сучасних механізмів управління системами безпеки підприємств.

Загальний висновок. Виконана робота відповідає за своєю якістю вимогам вищої школи до робіт подібного типу, заслуговує позитивну оцінку, а автор - присудження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

 

 

Науковий керівник:

д. іст. наук., професор Сідак В.С.

2.03.2014 р.

мп

 

 

Зразок зовнішньої рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студента навчально – наукового інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК»

кафедра управління фінансово – економічною безпекою

Спеціальність 8.18010014 «Управління фінансово – економічною безпекою»

Радченко Юрія Васильовича,

виконану на тему:

“ Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі підприємства ТОВ “Сайленс”)”

 

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах українським підприємствам доводиться працювати в несприятливих умовах, викликаних світовою фінансово-економічною кризою і нестабільною політичною обстановкою в країні. У такій обстановці успішна робота підприємства багато в чому залежить від його системи управління, її здатності адекватно реагувати на зовнішні чинники. Це повною мірою стосується діяльності системи безпеки підприємства на яку покладаються складні завдання по зниженню і протидії погрозам і ризикам діяльності підприємства.

Зміст роботи в повної мірі відповідає затвердженої темі та завданню.

В роботі було проведено дослідження сутності та особливості систем управління підприємством та основні елементи керуючої та керованої підсистем системи управління. Проведено дослідження діяльності системи управління фінансово - економічною безпекою підприємства.

У дипломної роботі надана оцінка господарської діяльності підприємства ТОВ "Сайленс", зокрема його фінансово-економічний стан. Проведень аналіз існуючих загроз економічної безпеки підприємства і надана характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства.

В роботі надані пропозиції щодо вдосконалення механізму управління комплексною системою безпеки підприємства ТОВ "Сайленс"

Запропоновані підходи щодо формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємства. Надані пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування системи управління та Розробки механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства

Отримані результати надають змогу зробити висновки про те, що не дивлячись на високий рівень конкуренції та інші несприятливі чинники підприємство успішно працює, а його система безпеки сприяє створенню зовнішніх і внутрішніх сприятливих умов для стабільної роботи і розвитку.

Студент при підготовки дипломної роботи продемонстрував достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та свою здатність до проведення наукових досліджень в галузі економічної безпеки

Мета дослідження автором досягнута, тема роботи розкрита повністю.

Методи аналізу вибрані та застосовані вірно. Дослідження являє собою закінчену, логічно зв`язану роботу.

Представлена дипломна робота має практичне значення для створення сучасних механізмів управління системами безпеки підприємств.

Загальний висновок. Виконана робота відповідає за своєю якістю вимогам вищої школи до робіт подібного типу, заслуговує позитивну оцінку, а автор - присудження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою"

 

Рецензент: Директор ПП

«СПЕЦ-ЗАХИСТ 2005» Федько І.П.

 

« » 2014 р.

мп(Підпис)

Форма № Н-10.11 (КРОК)

 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

 

Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки

 

Кафедра управління фінансово-економічною безпекою

 

 

8.18010014 “Управління фінансово-економічною безпекою”

 

 

Дипломна робота

 

На тему: Організація системи управління забезпеченням економічної безпеки підприємства (на прикладі ТОВ «Фарма ефект плюс»)

Студентка магістратури, групи УФЕБ-__м Науковий керівник:

кандидат економічних наук,доцент

(вчене звання або посада, якщо немає звання)

Салямова Олена ДмитрівнаТринька Людмила Ярославівна

(прізвище, ім'я та по батькові) (прізвище, ім'я та по батькові)

 

___________________ _______________ _______________

(підпис студента) (Дата) (Підпис)

 

 

Попередній захист:

___________________________________________________________________________

(Висновок: “До захисту в державній екзаменаційній комісії”)

Завідувач кафедри ____________ ___________________ _____________

(Підпис ) (Прізвище, ініціали) (Дата)

 

м. Київ - 2015 рік


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………….…………………....4

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………………………………….…8

1.1 Сутність та особливості систем управління підприємством…………….……8

1.2 Основні елементи керуючої та керованої підсистем системи управління....19

1.3 Система управління фінансово - економічною безпекою підприємств………..30

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "САЙЛЕНС"……………………………………….…....41

2.1.Характеристика господарської діяльності ТОВ "Сайленс"……………….....41

2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності ТОВ "Сайленс"………………...49

2.3.Аналіз загроз економічної безпеки підприємства………………………..…..59

2.4. Характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства……………………………………………………………………….65

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ "САЙЛЕНС"………..70

3.1. Формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємства…………………………………………………….….…70

3.2 Пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування системи управління………………………………………………………………...77

3.3 Розробка механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства………………………………………………………………………..85

 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….115

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………...…………………118

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………121

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Грн. – гривні

ЕОМ – електронні обчислювальні машини

IT – інформаційні технології

Млн. – мільйони

Млрд. – мільярди

ОЗ – основні засоби

ОСУ – організаційна система управління

ОТСУ – організаційно-технічна сторона управління

Рис. – рисунок

Рр. - роки

СЕСУ – соціально-економічна сторона управління

СОТ – Світова організація торгівлі

СУ – система управління

Табл. – таблиця

Тис. – тисячі

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

СБ – служба безпеки

ВСТУП

 

 

Системи управління підприємством – одне із ключових понять менеджменту, тісно пов’язане із цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом між ними повноважень…

Актуальність теми дипломної роботиобумовлена необхідністю розробки практичних рекомендацій щодо …

Метою дослідження є розробка пропозицій щодо удосконалення механізму управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Об’єктом дослідження є система забезпечення економічної безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Предметом дослідження є організація системи управління забезпеченням економічної безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Відповідно до мети дипломної роботи поставлені наступні завдання:

§ визначити сутність та особливості систем управління підприємствами;

§ охарактеризувати принципи побудови та функціонування систем управління;

§ дослідити особливості еволюції систем управління в економічно розвинутих країнах світу;

§ проаналізувати фінансово-економічне становище підприємства ;

§ оцінити ефективність діяльності ТОВ “Сайленс”;

§ дослідити систему управління ТОВ “Сайленс”;

§ розробити пропозиції щодо створення механізму управління системою безпеки підприємства;

§ удосконалити організаційну структуру служби безпеки підприємства;

§ надати пропозиції щодо вдосконалення механізму управління системою безпеки підприємства ТОВ “Сайленс”;

§ розробити сучасну структуру служби бепеки підприємства ТОВ “Сайленс”.

Методи наукового дослідження.Припідготовки дипломної роботи використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи:

§ логічного і історичного аналізу;

§ причинно-наслідкового та функціонального аналізу при дослідженні підприємства та його системи управління;

§ системного підходу;

§ економічного аналізу.

Практичне значення полягає в тому, що пропозиції надані в дипломної роботі можуть бути використані при розробки сучасних механізмів управління системою економічної безпеки підприємств...Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.05 с.)