ТОП 10:

Характеристика механізму управління системою економічної безпеки підприємства 

Стабільна робота і стійкий розвиток ТОВ “Сайлен” в умовах постійних загроз та ризиків ринкової економіки залежить від ефективності роботи його системи безпеки… Структура служби безпеки підприємства ТОВ “Сайлен” наведена на рисунку 2.1.

 

 

 


Рис. 2.1. Структура служби безпеки підприємства ТОВ “Сайлен”

Висновки до 2 розділу

 

Аналіз фінансово-хозяйственной діяльності ТОВ “Сайленс ” показує... Механізм управління системою безпеки дозволяє ефективно вирішувати завдання …

Серозним недоліком системи безпеки є те, що вона не носить комплексний характер і вирішує тільки питання пов'язані з охороною об'єктів і території підприємства і організацією пропускного режиму...

 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “САЙЛЕНС ”

Формування стратегії економічної безпеки як складової механізму управління підприємства

 

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи стабільна праця і розвиток підприємства залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів… Класифікація загроз економічної безпеки підприємства наведена у таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1.

Класифікація загроз економічної безпеки підприємства

 

Область виникнення загроз Рівень небезпеки Ймовірність впливу Термін впливу Напрямок впливу Характер впливу  
Зовнішнє середовище Особливо небезпечні Реальна Довгостроковий Персонал Прямий  
Керівний склад  
Фінанси  
Технології  
Небезпечні Екологія  
Правові аспекти  
Внутрішнє середовище Потенційна Тимчасовий Непрямий  
Взаємозв’язок з партнерами  
Можливо небезпечні  
Споживачі та клієнти  
Реклама  

 

 

Пропозиції щодо визначення принципів побудови та функціонування систем управління

 

При побудові і організації функціонуванні систем управління в першу чергу необхідно враховувати ряд об’єктивних загальних принципів: збалансованого демократичного централізму, переважно оптимального сполучення єдиноначальності і колегіальності, відповідальності, активізації і стимулювання, раціонального делегування повноважень, зацікавленої творчої роботи всього управлінського персоналу...

Розробка механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства

Ми пропонуємо під механізмом керування системою безпеки розуміти внутрішній пристрій, сукупність станів і процесів, з яких складається керування по протидії небезпекам, погрозам і ризикам… Функції управління системою безпеки наведені на рисунку 3.1.

 
 


Рис.3.1. Функції управління системою безпеки

 

Висновки до 3 розділу

 

В умовах глобальної фінансово-економічної кризи стабільна праця і розвиток підприємства залежить від ефективності його системи забезпечення економічної безпеки. Для побудови сучасної системи безпеки необхідно визначити принципів побудови та функціонування ії систем управління. Розробити стратегію економічної безпеки як важливу складову механізму управління підприємством та механізм управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства...


ВИСНОВКИ

Успішна діяльність і розвиток підприємств України в умовах становлення ринкової економіки в нашій країні можлива тільки в тому випадку якщо вони належну увагу будуть приділяти своїй економічній безпеці. Побудова сучасної системи безпеки пов'язане з рядом проблем. Одна з них пов'язана зі створенням ефективного механізму управління системою безпеки…

В дипломній роботі подано конкретні пропозиції щодо побудови сучасної моделі механізму управління системою безпеки підприємства, визначені основні етапи процесу управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства та розроблено алгоритм управління системою безпеки підприємства. Запропоновані заходи щодо удосконалення механізму управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства дозволить створити умови для його стійкого функціонування та розвитку в умовах небезпек, загроз та ризиків ринкової економіки...

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про Державний департамент з питань банкрутства [Текст] : Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 № 533 // Урядовий кур’єр. – № 90. – С. 6–8.

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України

[Електронний ресурс] : Постанова Правління НБУ від 28. 08. 2001

№ 368. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Андрійко О. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади [Текст] : монографія / О. Ф. Андрійко. – К. : Наукова думка, 2004. – 301 с.2. Барановський О. Основи фінансової безпеки [Текст] / О. Барановський // Финансовые услуги. – 1998. – № 1. – С. 16–19.

4. Головко О. Г. Стабільність та нестабільність у розвитку банків: аналіз та оцінка / О. Г. Головко // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 165–170.

5. Гуторова Н. Проблеми кримінальної відповідальності за посередню винність при вчиненні злочинів проти державних фінансів [Текст] / Н. Гуторова // Право України. – 2001. – № 12. – С. 120–123.

6. Давыдова Л. В. Теоретические аспекты проблемы финансовой стабильностикоммерческих банков / Л. В. Давыдова, С. В. Кулькова // Финансы и кредит. – 2005. – № 2 (170).– С. 2–5.

7. Додонова В.І. Лінгво-семантичний аналіз поняття «раціональність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Niz/2009_10/Dodonova.html.

8. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.rbinternational.com.ua

9. Електронний ресурс– Режим доступу: http://www.rzb.at

10. Електронний ресурс – Режим доступу: http://http://www.aval.ua/about/

11. Захаров О.І. Організація та управління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності : навч. посібн. / О.І. Захаров, П.Я. Пригунов. – К. : Вид-воКНТ, 2008. – 257 с.

12. ЗубокМ.І. Безпека банківської діяльності : навч. посібн. / М.І. Зубок. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – 190 с.

13. Орлюк, О. П. Банківська система України. Правові засади організації [Текст] / О. П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 376 с.ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”

14. Побережный С. Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Текст] : монография / С. Н. Побережный, Б. А. Дадашев, А. Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ “УАБД НБУ”, 2010. – 239 с.

15. Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] : навч. посіб. / І. В. Сало, О. А. Криклій. – Суми : Університетська книга, 2007. – 314 с.

16. Cидоренко В. А. Безпека кредитного процесу: сутність і механізм забезпечення [Електронний ресурс] / В. А. Сидоренко. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/NUbsNbU/2010_1/VUBSNBU7_p198-p205.pdf.

54. Третьякова С. Н. Организационно-методические основы управления корпоративной надежностью коммерческих банков : дисс. канд. экон. наук / Третьякова С. Н. – Хабаровск, 2002. – 196 с.

55. ХмеленкоО.В.Кредитування та контроль : навч. посібн. / О.В. Хмеленко, В.Я. Вовк. – Х. : Вид-во "Інжек", 2004. – 240 с.

56. Шевцова О.Й.Способи протидії загрозам фінансовій безпеці [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Й. Шевцова, Р. Г. Сніщенко // Економіка і регіон. – 2010. – N1. – С.99-107.

57. Швець Н.Р.Методи вимірювання величини банківських ризиків: Перспективи застосування в українській банківській практиці / Н.Р. Швець, В.К. Євдокименко // Економічні науки. – 2010. – № 6. – С. 222-224.

58. Яременко С. М. Економічна безпека банків та способи її забезпечення/ С. М. Яременко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/foa/2009_13/13_18.pdf.

ДОДАТКИ


Додаток А

 

Таблиця 2.1.

№п/п Рядок Показники   2006р. тис. грн   2007р. тис. грн Абсолютне відхилення (+/-) тис.грн Відносне відхилення (%)
1.     Загальна вартість майна 9864,6 11943,0   +2078,4   +21,07  
2. Вартість необоротних активів 1245,6 1785,7   +540,1   +43,36  
3. Вартість оборотних активів 8618,4 10156,7   +1538,3   +17,85  
4. Вартість матеріальних оборотних коштів 0,1 7,2   +7,1     +7100,00  
5. Величина власного капіталу 7097,5 9209,5   +2112   +29,76  
6. Довгострокові зобов’язання - - - -
7. Поточні зобов’язання 2767,1 2733,5   -33,6   -1,21  
8. 480+620 Розмір позиченого капіталу 2767,1 2733,5   -33,6   -1,21  
9. 380-080 Величина власних коштів в обороті 5851,9 7423,8   +1571,9   +26,86  
10. 260-620 Робочий капітал 5851,3 7423,2   +1571,9   + 26,86  

Розрахунок абсолютних показників фінансового стану

 


ВИТЯГ

з методичних рекомендацій щодо написання дипломної роботи

для студентів спеціальності 8.18010014 „Управління фінансово-

економічною безпекою”

  1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ РОБОТИ

3.1. Вступ до дипломної роботи повинен розкрити та науково обґрунтувати актуальність та значення обраної теми для фахової діяльності. Важливим моментом вступу є формулювання мети дослідження: вона повинна бути чіткою, зрозумілою, стисло відображати той результат, якого прагне досягти автор (наприклад, розробити рекомендації; виявити небезпеки, загрози та ризики; дослідити дію певних чинників на стан фінансово-економічної безпеки; довести ефективність певної організації системи забезпечення фінансово-економічної безпеки).

Необхідно також чітко визначити об’єкт та предмет дослідження, тобто те, що буде стояти у центрі роботи та конкретно досліджуватися.

Об’єкт дослідження визначає сферу, область дослідження (наприклад, організація системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації); механізми управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства (організації, установи); планування діяльності системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства; інноваційні технології забезпечення фінансово-економічної безпеки та інше).

Предмет – це конкретно те, що досліджується в об’єкті і тісно пов’язане з темою роботи (наприклад, сукупність організаційних, управлінських і економічних відношень виникаючих в умовах взаємодії і співпраці при забезпеченні фінансово-економічної безпеки; основні компоненти механізму управління системою фінансово-економічної безпеки та організація їх взаємодії; реальні та потенційні, зовнішні та внутрішні загрози фінансово-економічної безпеки підприємству (установі, організації); організація впровадження інноваційних технологій забезпечення фінансово-економічної безпеки; правові норми регламентуючі організацію діяльності системи фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації)).

Таким чином, необхідно пам’ятати, що об’єкт – поняття більш широке, ніж предмет.

Відповідно до мети дослідження формулюються завдання роботи: їх має бути 3-4 (не більше 6), їхнє формулювання повинно логічно відображати послідовність та етапи досягнення мети дослідження.

Для підтвердження вірогідності дослідження необхідно вказати на ті методи наукового дослідження, які були використані у ДР. Це повинен бути не просто перелік відомих методів дослідження, але чітка вказівка на те, що, де, яким методом було досліджено.

Якщо магістерською роботою передбачено проведення експерименту, у вступі необхідно сформулюватигіпотезу, яка повинна знайти своє підтвердження саме у результаті здійснення магістрантом експериментальної роботи.

Дуже важливою є вказівка на практичне значення роботи, тобто, що від втілення її результатів чекає магістрант; або де результати дослідження вже були (та можуть бути) використані.

У вступі необхідно вказати на базу, де проводилося дослідження.

Обсяг вступу – 3-5 сторінок.

3.2. Перший розділ (ТЕОРЕТИЧНИЙ) може структурно складатися з декількох підрозділів, якщо це диктується логікою викладання матеріалу. В ньому необхідно на теоретичному рівні показати, ким та коли розглядалися питання, що обрані предметом ДР, які існують погляди на вирішення цих проблем, що залишилося поза увагою дослідників або вже не відповідає сучасним вимогам і тому потребує додаткового вивчення.

Необхідно на цій підставі вказати напрямок, у якому буде далі проведено дослідження, показати ті методи, що будуть застосовані для отримання необхідного результату, довести, що саме вони гарантують високу вірогідність результатів та дійсно зможуть виявити і розкрити проблеми, заявлені для дослідження. Ці методи та методики дослідження можуть бути як власні, авторські, так й запозичені. В останньому випадку необхідно точно вказати автора методики та джерело, з якого вона була взята.

У роботі обов’язково будуть використані різні визначення, категорії, які пов’язані з обраною проблемою. Вони можуть бути сформульовані різним вченими, що досліджували проблему, мати розбіжності у тлумаченні. Магістрант повинен вказати, якого з тлумачень він дотримується, або дати власне визначення та обґрунтувати його.

Саме вказівки на подальшу спрямованість дослідження, визначення категоріального апарату повинні складати проміжний висновок до першого розділу. Він не виділяється структурно як окремий підрозділ, а позначається як заключний абзац.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.011 с.)