ТОП 10:

Заняття 1. Структура, розвиток і зміна наукових теорійПлан

1. Поняття теорії.

2. Структура наукової теорії.

3. Функції наукової теорії.

4. Розвиток наукової теорії.

5. Зміна наукових теорій.

Проблемно-пошукові завдання:

1. Дайте характеристику основним етапам розвитку природознавства.

2. Навіщо потрібна історія науки для її власного розвитку?

3. Роль і значення історії різних наук для сучасної вищої освіти.

4. Який Ваш погляд на перспективи розвитку науки у XXI столітті?

5. Які логічні закономірності розвитку наукової теорії ви можете назвати?

6. Охарактеризуйте поняття, сенс і головні тенденції науково-технічного прогресу.

7. Порівняйте риси науки й протонауки.

8. Як змінюється взаємодія наук у процесі розвитку пізнання?

9. Вкажіть основні структурні елементи наукової теорії.

10. Охарактеризуйте основні функції наукової теорії.

11. Які основні риси наукової революції?

12. Яка роль у розвитку теорії відведена “кризі”?

 

Література

1. Бичко І. В. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник / І. В. Бичко, Ю.В. Осичнюк, В.Г. Табачковський та ін./ — К.: Либідь, 1991. — 456 с.

2.Заїченко Г.А. Філософія: Підручник / Г.А. Заїченко та ін./ — К.: Вища школа, 1995. — 455 с.

3.Кун Т. структура наукових революцій. – К.: Абрис, 1996. 366 с.

4.Надольний І.Ф. Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний /. — К.: Вікар, 1997. - 584 с.

 

Заняття 2. Методи наукового пізнання

План

1. Емпіричні методи наукового пізнання.

2. Теоретичні методи наукового пізнання.

3. Загальнонаукові методи наукового пізнання.

Проблемно-пошукові завдання:

1. Розкрийте найбільш характерні риси наукового пізнання.

2. Сформулюйте визначення поняття наукового методу та окресліть головні відмінності між природничо-науковою і гуманітарно-науковою методологією.

3. Охарактеризуйте основні принципи, закони та категорії діалектики, етапи та варіанти її історичного розвитку.

4. Окресліть головні відмінності діалектика і метафізика, діалетичного та нелінійного (синергетичного) розуміння розвитку.

5. Охарактеризуйте такі типи екзистенційної методології, як феноменологія, герменевтика.

6. Якими є основні теоретичні підходи до побудови методології пізнання як форми організації оптимально-ефективної діяльності людини та методології прийняття рішень.

7. Розкрийте основні відмінності та напрямки взаємодії емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання.

8. Охарактеризуйте основні форми наукового пізнання.

9. Розкрийте сутність та опишіть головні різновиди наукового спостереження й експерименту. У чому полягають особливості експерименту в різних галузях сучасної науки?

10. Охарактеризуйте такі методи наукового пізнання, як аналіз і синтез, аналогія й абстрагування, індукція і дедукція, аксіоматизація.

11. Чому метод моделювання є одним із найпопулярніших у сучасному науковому пізнанні? Якими є його головні різновиди та у чому полягає його сутність, перспективи і межі?

13. Розкрийте теоретичні засади, можливості, межі та проблеми комп’ютерного моделювання мислення.

 

Література

 

1.Лакатос И. Методология исследовательских программ. – М.: Акт, 2003.-382 с.

2. Мєшков В.М. Філософія науки і техніки (Конспект лекцій для аспірантів, пошукачів та магістрів)./В.М. Мєшков/- Полтава: ПНТУ, 2006. – 106 с.

3. Єріна А. М. Методологія наукових до­сліджень: Навчальний посібник. /А. М.Єріна В. Б. Захожай , Д. Л. Єрін — К.: Центр навч. літ., 2004. — 212 с.

 

Заняття 3. Сучасні концепції структури і розвитку

Наукового знання

План

1.Концепція наукового знання неопозитивізму.

2. Фальсифікаціонізм К. Поппера.

3. Модель розвитку науки Т. Куна.

4. Методологія дослідницьких програм І. Лакатоса

5. Епістемологічний анархізм П. Фейєрабенда

Проблемно-пошукові завдання:

1. Яким є сучасне осмислення світоглядного компоненту творчої спадщини позитивістів?

2. Яку роль відіграли у формуванні гносеологічного, методологічного, онтологічного, світоглядно-ціннісного компонента сучасного некласичного і постнекласичного наукового пізнання погляди представників першого позитивізму (Конт, Спенсер та ін.) та другого позитивізму (Мах, Авенаріус та ін.).

3. Якими методами і критеріями пошуку та доведення істинності людських знань пропонували насамперед керуватися представники таких напрямків позитивізму, як конвенціоналізм (А.Пуанкаре), логічний позитивізм, неопозитивізм та аналітична філософія (М.Шлік, Р.Карнап та ін.). критичний раціоналізм та фальсифікаціонізм (К.Поппер)?

4. Охарактеризуйте основні ідеї вітчизняних представників позитивізму (В.Лесевич, О.Потебня та ін.).

5. У чому полягала специфіка уявлень про роль науки в людському житті та внутрішні закономірності і принципи її розвитку представників філософської течії прагматизму (Ч.Пірс, У.Джемс, Дж.Дьюі)?

6. Охарактеризуйте роль наукова і філософська спадщини В.І.Вернадського у формуванні світоглядних, ціннісних, організаційних засад існування та розвитку сучасної української науки.

7. Розкрийте сутність впливу ірраціоналістичних, антисцієнтистських та антитехнократичних напрямків у філософії ХХ ст. на формування концепції екологічної, суспільної, культурно-гуманістичної, етичної підпорядкованості і відповідальності науки.

8. Як пов'язані між собою розвиток науки і розвиток суспільства?

9. Який Ваш погляд на перспективи розвитку науки у XXI столітті?

10. Які логічні закономірності розвитку науки ви можете назвати?

 

Література

 

1. Бичко І. В. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник / І. В. Бичко, Ю.В. Осичнюк, В.Г. Табачковський та ін./ — К.: Либідь, 1991. — 456 с.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: Навчальний посібник./В.Л.Петрушенко./ -К.: Каравела,2001.446 с.

3. Причепій Є.М. Філософія. Навчальний посібник./ Є.М. Причепій, А.М. Черній , В.Д. Гвоздецький , Л.А. Чекаль /- К.: Аграрна наука, 2000. - 504 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.008 с.)