ТОП 10:

Заняття 2. ГОЛОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИПлан

1. Становлення переднауки в стародавніх цивілізаціях.

2. Антична наука.

3. Наука в епоху Середньовіччя.

4. Новоєвропейський період розвитку науки:

а) класичний етап;

б) некласична наука;

в) постнекласична наука.

Проблемно-пошукові завдання:

1. Якими були соціальні, світоглядні, гносеологічні причини виникнення та тривалого існування науки саме в структурі філософії?

2. Стисло охарактеризуйте основні результати розвитку уявлень про єдність світу, закономірний та причинно детермінований характер його розвитку у філософії Стародавнього Світу та їх значення для формування світоглядних, ціннісних, методологічних засад наукового знання.

3. Розкрийте основний зміст та наукове значення вчення про боротьбу та єдність протилежностей як основну рушійну силу розвитку світу у східній та західній філософії Стародавнього Світу (Лао Цзи, Геракліт та ін.).

4. Охарактеризуйте значення боротьби ідеалістичної і матеріалістичної лінії у філософії Стародавнього Світу для формування наукової картини світу як основи світогляду, насамперед для вирішення проблеми першопочатків і структури світу та їх відтворення у людській свідомості.

5. Яким чином вирішувалася проблема існування загальних понять (універсалій) та духовної і матеріальної субстанції у філософії номіналізму та реалізму та яке значення цих суперечок для формування наукового світогляду і категоріального апарату? Чому “лезо Оккама” досі залишається однією із засад організації наукового пізнання?

7. Охарактеризуйте основні принципи та історичні варіанти взаємодії науки з релігією і теологією.

8. Чим, на Вашу думку, було зумовлене висунення представниками позитивізму тези про “звільнення науки від філософії”?

 

Література

 

1. Кун Т. структура наукових революцій. – К.: Абрис, 1996. 366 с.

2. Мєшков В.М. Філософія науки і техніки (Конспект лекцій для аспірантів, пошукачів та магістрів)./В.М. Мєшков/- Полтава: ПНТУ, 2006. – 106 с.

3. Петрушенко В.Л. Філософія: Навчальний посібник./В.Л.Петрушенко./ -К.: Каравела,2001.446 с.

 

 


Заняття 3. Пізнання

План

1. Поняття пізнання. Суб'єкт і об'єкт пізнання.

2. Чуттєве і раціональне пізнання та їх форми.

3.Буденне і наукове пізнання.

4.Проблема істини в пізнанні.

Проблемно-пошукові завдання:

1. Сформулюйте розгорнуте визначення теорія пізнання (гносеологія) як сфера філософського знання, її предмету та основних категорій.

2. Розкрийте взаємозв’язки гносеології з іншими сферами філософського знання.

3. Охарактеризуйте основні принципи сучасної наукової гносеології (об’єктивність, пізнаванність, активне творче відображення, єдність теорії і практики, історизм тощо).

4. У чому полягає специфіка класичного, некласичного, постнекласичного підходів до проблеми співвідношення об’єкта і суб’єкта пізнання? Яким чином існує та практично виявляється антропний принцип у пізнанні?

5. Охарактеризуйте творчість як конструктивний принцип пізнання, її синтезуючу природу, основні форми творчості.

6. Чому свобода творчості — основа формування демократичних відносин у науці та суспільстві? Якими можуть бути її межі?

7.У чому полягає історична і соціокультурна детермінація пізнання?

8. Охарактеризуйте чуттєвий рівень пізнання, його форми (відчуття, сприйняття, уявлення) та особливості.

9. Охарактеризуйте раціональний рівень пізнання та його форми (поняття, судження та умовивід), взаємодію розсудку і розуму у пізнанні та практиці.

10. У чому полягає єдність чуттєвого і раціонального рівнів пізнання?

11. Охарактеризуйте відмінності та взаємодію опосередкованого (раціонального) та безпосереднього (ірраціонального) пізнання, а також роль інтуїції, творчої уяви, розуміння та пояснення у пізнанні.

12. Розкрийте наступні аспекти й форми пізнання, доведення та спростування істини: істина об’єктивна і суб’єктивна, абсолютна і відносна; істина як процес, істина та хибність (помилковість). Істина і вірогідність, імовірність.

13. Чим відрізняється істина монологічна (наукова) і поліфонічна (філософська)?

14. Як співіснують істина, оцінка та цінність?

15. Охарактеризуйте специфіку та взаємодію наступних рівнів знання: віра, гадка, дискурсивне знання, "софійне" знання (мудрість).

16. Якими є сучасні науково-філософські уявлення про основні критерії істини?

17. Розкрийте роль практики у науковому пізнанні, зміст поняття "практика", відмінність та єдність форм і рівнів практичної діяльності, гуманістичний зміст практики та її функції.

 


Література

 

1. Мєшков В.М. Філософія науки і техніки (Конспект лекцій для аспірантів, пошукачів та магістрів)./В.М. Мєшков/- Полтава: ПНТУ, 2006. – 106 с.

2. Петрушенко В.Л. Філософія: Навчальний посібник./В.Л.Петрушенко./ -К.: Каравела,2001.446 с.

3. Причепій Є.М. Філософія. Навчальний посібник./ Є.М. Причепій, А.М. Черній , В.Д. Гвоздецький , Л.А. Чекаль /- К.: Аграрна наука, 2000. - 504 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.006 с.)