ТОП 10:

Стандарти освітньої діяльності та вищої освітиСтандарт освітньої діяльності - це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової установи.

Стандарти освітньої діяльності розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Стандарти вищої освіти

1. Стандарт вищої освіти - це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.

2. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

3. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;

3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

4) форми атестації здобувачів вищої освіти;

5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

4. Вищий навчальний заклад на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується керівником вищого навчального закладу.

5. Вищий навчальний заклад у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається вищим навчальним закладом.

6. Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Напрями підготовки та спеціальності

ПЕРЕЛІК ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
Дизайн
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Хореографія
Музичне мистецтво
Сценічне мистецтво
Музеєзнавство, пам’яткознавство
Менеджмент соціокультурної діяльності
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа
Туризм
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика

БАКАЛАВРА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1401 “СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ”
  (шифр та назва галузі знань)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.140101 "ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА"
  (код і назва напряму підготовки)
КВАЛІФІКАЦІЯ 3414 Фахівець з готельного обслуговування 3414 Фахівець із спеціалізованого обслуговування
  (код і назва кваліфікації)

Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти, органи управління у галузі вищої освіти, інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня

бакалавр
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
галузі знань 1401 «Сфера обслуговування»
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
  (код і назва підготовки)
освітнього рівня базова вища освіта
  (назва освітнього рівня)
кваліфікації 3414 фахівець з готельного обслуговування 3414 фахівець із спеціалізованого обслуговування
  (назва кваліфікації)
з узагальненим об’єктом діяльності Надання послуг, пов’язаних з діяльністю ресторанних та готельних закладів, первинний рівень управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в закладах
з нормативним чотири роки
терміном навчання
(денна форма)

 

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій бакалавр з готельно-ресторанної справи здатен розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Опис кваліфікаційного рівня бакалавра з готельно-ресторанної справи:

Знання

- концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень;

- критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності.

Уміння

- розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів.

Комунікація

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

- здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.006 с.)