ТОП 10:

Правове регулювання внесення змін до ЄДРДержавна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи відбувається відповідно до ч. 4 ст.17 Закону.

Зміни які, як правило, вносяться до ЄДР, у тому числі зміни до установчих документів юридичної особи:

Ø зміна найменування юридичної особи;

Ø зміна місця знаходження юридичної особи;

Ø зміна складу засновників, учасників або зміна відомостей про засновників, учасників юридичної особи

Ø зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи;

Ø зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи;

Ø зміна видів економічної діяльності юридичної особи

Ø зміна відомостей про органи управління юридичної особи тощо.

Для внесення відповідних змін державному реєстратору подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру,

3) документ про сплату адміністративного збору – у випадках, передбачених ст. 36 цього Закону;

4) установчий документ юридичної особи в новій редакції – у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

5) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.

Документи подані з метою внесення відповідних змін перевіряються на предмет наявності підстав для зупинення їх розгяляду, відповідно до ст. 27 Закону та підстав для відмови у державній реєстрації відповідно до ст. 28 Закону.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну-особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі відбувається відповідно до ч. 3 ст.18 Закону.

Зміни які, як правило, вносяться до ЄДР:

Ø Зміна прізвища, та/або імені, та/або по батькові фізичної особи – підприємця

Ø Зміна реєстраційного номера облікової картки платника податків

Ø Зміна паспортних даних

Ø Зміна громадянства фізичної особи – підприємця

Ø Зміна місця проживання/місцезнаходження фізичної особи – підприємця

Ø Зміна видів економічної діяльності

Для внесення відповідних змін державному реєстратору подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі; http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0014-16

2) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;

3) копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків;

4) копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

Документи подані з метою внесення відповідних змін перевіряються на предмет наявності підстав для зупинення їх розгяляду, відповідно до ст. 27 Закону та підстав для відмови у державній реєстрації відповідно до ч. 2 ст. 28 Закону.

Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації змін - протягом 24 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, крім вихідних та святкових днів.

За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі справляється адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

0,1 мінімальної заробітної плати - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця;

Адміністративний збір справляються у відповідному розмірі мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії та округлюються до найближчих 10 гривень.

Відповідно до Постанови КМУк № 1133 від 25 грудня 2015 року «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки» за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців протягом:

Ø шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів, - у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію;

Ø протягом двох годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів, - у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію.

Список рекомендованої літератури

До питання 2.1 - 2.3.1

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 40 – 44. – Ст. 356.

3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2011. – № 13 – 14. – Ст. 556.

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»// Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31-32 – Ст. 263.5. «Про електронні документи та електронний документообіг»: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275 6. «Про електронний цифровий підпис»: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276 7. Наказ Державного комітету статистики України № 401 від 25 червня 2004 року «Про затвердження класифікації організаційно-правових форм господарювання» ДК 002:2004 8. Наказ Міністерства юстиції України № 359/5 від 09.02.2016 р. «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».9. Наказ Міністерства юстиції України № 1657/5 від 10.06.2016 р. «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».Електроні джерела

1. http://zakon4.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України;

2. http://ddr.minjust.gov.ua – сайт департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України;

3. https://kap.minjust.gov.ua – Кабінет електронних сервісів;

4. http://sfs.gov.ua/ – офіційний портал Державної фіскальної служби України

5. http://www.dkrp.gov.ua – сайт державної регуляторної служби України.

 

 

Питання для самоперевірки до теми 2

1. Що є початковим етапом процесу створення суб’єкта підприємницької діяльності і?

2. Назвіть способи утворення суб’єктів підприємництва

3. Назвіть стадії створення корпоративного суб’єкта господарювання приватного права

4. Назвіть види установчих документів та проведіть їх правовий аналіз

5. Розкрийте поняття процедури легітимації суб’єктів підприємництва та назвіть її етапи

6. Назвіть нормативно-правовий акт що регулює процедуру державної реєстрації суб’єктів підприємництва

7. Дайте визначення процедури державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців

8. Розкрийте правовий статус органів державної реєстрації

9. Назвіть перелік документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

10. Проаналізуйте вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору для реєстрації юридичної особи – суб’єкта підприємництва

11. Які вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу передбачені нормами чинного законодавства?

12. Назвіть підстави для зупинення розгляду документівподаних для державної реєстрацію юридичної особи – суб’єкта підприємництва

13. Назвіть підстави для відмови у проведенні державної реєстрацію юридичної особи – суб’єкта підприємництва

14. Яка подія вважається датою державної реєстрації юридичної особи

15. Плата у сфері державної реєстрації, її загально-правова характеристика

16. Розкрийте особливості державної реєстрації фізичної особи-підприємця

17. Назвіть підстави для зупинення та відмови у державній реєстрації ФОП

18. Дайте правову характеристику спрощеної системи оподаткування.

19. Назвіть групи платників єдиного податку та дайте їх загально-правову характеристику

20. Назвіть ставки єдиного податку

21. Розкрийте особливості подачі звітів суб’єктами підприємництва що діють на спрощеній системі оподаткування

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.008 с.)