Тема 1. Політична система суспільства. Політична влада. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Політична система суспільства. Політична влада. 

План заняття:

1. Поняття політичної системи суспільства, її особливості

2. Структура та фактори стабільності політичної системи

3. Типологія політичних систем

4. Природа політичної влади, концептуальні підходи до визначення поняття

5. Ресурси та функції політичної влади

6. Влада державна і політична

7. Легітимність політичної влади. Джерела легітимації

Рекомендована література:

1. Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. Мировой обзор: Учебное пособие / Под ред. М.В. Ильина, А.Ю. Мельвиля. М., 2002. С. 74-89.

2. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасної НАН України; Інститут історії України; ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса/ В.М.Литвин – К.: Ніка-Центр, 2008. - 988 с.

3. Порівняльна політика. Основні політичні системи сучасного світу / За заг.

ред. В. С. Бакірова, М. І. Сазонова. – Харків, 2008.

4. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір / А. Романюк. – Львів, 2004.

5. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. М., 2001.

6. Луман Н. Власть / Пер. с нем. М., 2001.

7. Вебер Макс. Три чисті типи легітимного панування. Свобода та примус у правових спільнотах// Вебер Макс. Соціологія. Загально-історичні аналізи. Політика. - К., 1998.

8. Гарбадин А. Стратегії функціонування влади у розумінні М.Фуко / Гарбадин А. // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – № 949. – С. 21–28. – (Серія «Питання політології»).

9. Гарбадин А. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці / Гарбадин А. // Соціогуманітарні проблеми людини : зб. наук. праць, Львів, 2012. – Вип. 6. – С. 185-192.

10. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и інтерв’ю / М. Фуко // 1970–1984 : в 3 ч. : Избранные политические статьи, выступления и интервью. Ч. 2 / [пер. с фр. И. Окуневой ; под общ. ред. Б. М. Скуратова]. – М. : Праксис, 2005. — 318 с.

11. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [Электронный ресурс] / М.Фуко. – Режим доступа: http://ru.philosophy.kiev.ua/library/foucault/03/-fuko_oglavlenie.html

12. Фуко М. Ненормальные: (Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1974–1975 учебном году) / М. Фуко ; [пер. Е. А. Самарской]. – СПб. : Наука, 2005 – 432 с.

13. Фуко М. Нужно защищать общество: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 уч.г. / М. Фуко. – СПб. : Наука, 2005. – 312 с.

14. Фуко М. Порядок дискурса [пер. с фр.] // Фуко М. ВОЛЯ К ИСТИНЕ: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / М.Фуко. М. : Касталь, 1996. – 448 с.

 

 

Тема 2. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава.

 

План заняття:

1. Поняття держави. Теорії виникнення держави

2. Основні ознаки та функції держави

3. Форми державного правління.

3.1 Монархія, її різновиди

3.2 Республіка: різновиди, переваги та недоліки

4. Форми національно-територіального устрою держави

4.1 Унітарна держава: типи, переваги та недоліки

4.1 Федеративна держава: моделі федералізму, пtреваги та недоліки

5. Концепція правової держави: принципи та ознаки

6. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної держави

7. Поняття та принципи громадянського суспільства

Рекомендована література

 

1. Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

2. Иванов В. Формы правления и политического режима. В поисках нового содержания / В. Иванов // Полис. – 2009. – № 4.

3. Кудрявцев Ю. Политические режимы : критерии, классификации и основные виды / Ю. Кудрявцев // Правоведение. – 2002. – № 1.

4. Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

5. Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Вип. 11. – К., 2000.

6. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

7. Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Сер. : Право . - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Choasp_2013_1_32.pdf

8. Бариська Я. О. Вплив глобалізації на форму правління сучасної держави: до питання коригування обсягу поняття [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, С. О. Болдіжар, В. В. Лемак // Публічне право . - 2013. - № 4. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2013_4_25.pdf

9. Бариська Я. О. Фактори, які впливають на форму державного правління [Електронний ресурс] / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права . - 2012. - № 4. - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2012_4_11.pdf

10. Левіна Ю. Інститути демократії в умовах розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Ю. Левіна // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 1. - С. 265-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_1_27.pdf

11. Соляр С. Корпоративна нормотворчість інститутів громадянського суспільства [Електронний ресурс] / С. Соляр // Вісник Академії правових наук України . - 2010. - № 4. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vapny_2010_4_8.pdf

12. Гетьман Є. А. Сучасні теоретико-правові концепції громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Є. А. Гетьман, А. М. Мерник // Юрист України . - 2011. - № 3(16). - С. 5-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uy_2011_3(16)__1.pdf

13. Сидоренко С. В. Антропологічні засади громадянського суспільства як особливої сфери соціуму: теоретико-методологічний контекст [Електронний ресурс] / С. В. Сидоренко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії . - 2014. - Вип. 57. - С. 138-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpgvzdia_2014_57_15.pdf

14. Клімович В. Розвиток громадянськості як основи консолідації суспільства та зміцнення держави [Електронний ресурс] / В. Клімович // Державне управління та місцеве самоврядування . - 2014. - Вип. 1. - С. 14-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2014_1_4.pdf

 

Тема 3. Політичний режим.

 

План заняття:

1. Поняття і критерії типологізації політичних режимів

2. Історичні та сучасні форми диктатури

3. Суть та основні ознаки тоталітаризму

4. Суть, основні ознаки та різновиди авторитаризму.

5. Основні принципи демократії

5.1 Елітаристська теорія демократії

5.2 Плюралістична теорія демократії

5.3 Поліархія Р.Даля

5.4 Моделі демократії А.Лейпхарта

5.5 Партисипаторна теорія демократії

 

 

Рекомендована література

1. Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

2. Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

3. Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

4. Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2.

5. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / Х. Арендт. – К., 2005.

6. Випперман В. Европейский фашизм в сравнении : 1922–1982 / В. Випперман. – Новосибирск, 2000.

7. Власть и общество в условиях диктатуры. Исторический опыт СССР и ГДР 1945–1965. – Архангельск, 2009.

8. Мазур О. Г. Еволюційні особливості дослідження політичних режимів: наукові методи і підходи [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2012. - № 5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2012_5_20.pdf

9. Мазур О. Г. Ефективність політичного режиму як детермінанта його інституціональної легітимності [Електронний ресурс] / О. Г. Мазур. // Політологічні записки . - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_12.pdf

10. Соколов В. Н. От тоталитаризма к политическому плюрализму: многопартийность как основа демократии / В. Н. Соколов, И. Л. Рябика. ― Одесс. гос. ун-т. ― Одесса : Маяк, 2007. ― С. 26.

11. Теория и практика демократии : Избранные тексты ; [епр. с англ. В. Л. Иноземцева, Б. Г. Капустина]. ― М. : Ладомир, 2006. ― С. 92.

12. Вороніна К. Легітимація політичного режиму в посткомуністичних країнах [Електроний ресурс] / Ксенія Вороніна // Режим доступу до ресурсу : http://conferences.neasmo.org.ua/node/177.

13. Латигіна Н. А. Демократія: реалії versus утопії : [Монографія] / Н. А. Латигіна. ― К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. ― 400 с.

14. Мюллерсон Р. Зміни політичних режимів в історичній, соціальній, політичній та правовій перспективі [Електронний ресурс] / Р. Мюллерсон // Міжнародне право . - 2012. - № 2. - С. 11-40.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.008 с.)